2013. Április 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
2.a - A távhőszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - A Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásról való leválása.
3. - A közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Tájékoztató az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkájáról.
7. - Megállapodás a rendelőintézet működtetéséről.
8. - A 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
9. - A Jurisics-vár projekt előrehaladási jelentése.
10. - A VASIVÍZ Zrt. üzemeltetési szerződése.
11. - A Kőszegi Sportklub támogatási kérelme.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. április 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
2.b napirendi pont:
A Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásról való leválása.

Tisztelt Képviselő-testület!


A Béri Balog Ádám általános iskola rekonstrukciója során a rekonstrukciót érintő keleti oldalt a volt bölcsőde részén a beruházó többcélú kistérségi társulás kérésére leválasztották a távhő szolgáltatásról, úgy hogy az épületbe bekötött csővezetékeket 1méter magasságban lezárták illetve ledugózták.
A leválasztás akkor nem az előírásoknak megfelelően lett leválasztva.
A távhőszolgáltatásról való szakszerű leválás műszaki feltételei az alábbiak:
- semmilyen távhőhálózati összeköttetés nem maradhat fenn a szolgáltató és a felhasználó között;
- a leválás terveit el kell készíttetnie a kérelmezőnek;
- az elkészült kiviteli terv szerint a leválasztást el kell készíteni;
- a munka befejezése után műszaki átadás-átvételi eljárást során az elkészült munkát a szolgáltatónak át kell adni.

Az ÉPGÉP Kft. leváláshoz szükséges terveket elkészítette. A szolgáltató nyilatkozata alapján a terv kivitelezése alapján biztosított a szolgáltató és a felhasználó közötti távhőszolgáltatás megszüntetése.
A leválasztás kivitelezésére árajánlatot kértünk a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft-től, árajánlatuk alapján a munkát 83.800,.Ft+ ÁFA (27%) áron vállalják. A kivitelezés pénzügyi fedezete a vagyonhasznosítási tartalékból biztosítható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen!

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.


Kőszeg, 2013. április 19.


A polgármester nevében:


Danka Lajos s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos elrendeli a Béri Balogh Ádám általános iskola távhőszolgáltatásról való leválását és a leváláshoz szükséges beruházás pénzügyi fedezetét 83.800,-Ft+ÁFA(27%)= 106.426Ft-ot biztosítja a vagyonhasznosítási tartalékból.
2) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét a Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásról való leválasztására vonatkozó vállalkozói szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: azonnal


(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)