2013. Április 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
2.a - A távhőszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - A Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásról való leválása.
3. - A közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Tájékoztató az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkájáról.
7. - Megállapodás a rendelőintézet működtetéséről.
8. - A 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
9. - A Jurisics-vár projekt előrehaladási jelentése.
10. - A VASIVÍZ Zrt. üzemeltetési szerződése.
11. - A Kőszegi Sportklub támogatási kérelme.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. április 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
9. napirendi pont:
A Jurisics-vár projekt előrehaladási jelentése.

Tisztelt Képviselő-testület!


A Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztésének kiviteli dokumentációját a Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda 420/1445/2/2011. számon hagyta jóvá 2011. május 16.-án. A beruházás tervezett befejezése 2012. február 12. volt. A kivitelezés megkezdése után a kivitelező 2011. június 21.-én a tervek pontosítását kérte, majd a kérdésfeltevés után rövidesen kiderült, hogy a terv a tervezői nyilatkozat ellenére, nem tartalmazott egyértelmű előírást és műszaki megoldást arra vonatkozóan, hogy az építmény egyes részeinek, milyen tűzvédelmi értékeknek kell megfelelniük és annak megfelelnek-e.
A beruházó kérte a tervezőt, hogy a Várépület módosított tűzálló üveglépcső tartószerkezeti tervét és statikai felülvizsgálatát soron kívül készíttesse el az új kiviteli tervhez. Az engedélyt kérje meg az Örökségvédelmi Irodától és a Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. A tervező által elkészített kiviteli tervdokumentációt az építtető engedélyezésre 2012. február 1.-én nyújtotta be, majd 2012 február 6.-án a Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda XVIII-P-001/270-5/2012. iktatószámon az üveglépcsőre vonatkozó módosított kiviteli tervére engedélyét kiadta, melyet a megbízó 2012. február 13.-án érkeztetett. 2012. március 06.-án megtartott 40. számú koordinációs jegyzőkönyvben Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda jelen lévő képviselője tájékoztatást adott arról, hogy a fenti engedély visszavonásra kerül, és a tűzoltóságtól szakhatósági állásfoglalást kérnek.
Közben 2012. február 12.-én rész műszaki átadás-átvétel keretében megtörtént a tervezett építési beruházás műszaki átadás-átvétele az üveghíd és üveglépcső kivételével, azt a beruházó a kivitelezőtől átvette, majd állagmegóvásra a kivitelezőnek visszaadta.

A Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 2012. március 2.-án kelt XVIII-P-001/270-10/2012. számú határozatában jogszabálysértésre való tekintettel a tűzálló üveglépcső kiviteli terv módosítására vonatkozó korábbi hozzájáruló döntését visszavonta.
A 2012. március 12-én megtartott egyeztetésen, melynek tárgya: a kőszegi Jurisics vár üveglépcsője és üveghídja műszaki megoldás egyeztetése volt, a kivitelező jelezte, hogy a tervben foglalt rétegrend nem azonos a kiviteli tervben foglaltakkal. A tervező vállalta, hogy 2012. március 26.-ig elkészíti a fedvénytervet és pontosítja a műszaki leírást, amely azonban határidőre nem történt meg. A kivitelező 2010. március 27.-én a leírt tényekre való tekintettel akadályt közölt, amit a beruházó elfogadott.
Az engedélyező hatóság, a Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 2012.április 06.-án kelt XVIII-P-001/270-18/2012.számon az üveglépcső és üvegfolyosó vonatkozó módosított kiviteli tervdokumentációját ismételten jóváhagyta, azonban a jóváhagyott műszaki tartalom nagymértékben eltért és megnövelt lett az eredeti kiviteli tervekben meghatározottaktól, továbbá a menekülési útvonal nem volt egyértelműen biztosított. A kivitelezés határideje a leírt problémák miatt nem volt tartható, a műszaki megoldás sem volt elfogadható mivel az üvegszerkezetek közötti felület nem volt hozzáférhető, tisztítható. A szerződés módosítás feltételei a Kbt, 303. §. (1) bekezdése szerint fennálltak, miszerint a szerződést kötést követően - szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sértené. A szerződésmódosítás megtörtént. Az új műszaki megoldás kidolgozása érdekében mivel akkor a Ferdinánd & Ferdinánd Kft.a terv módosításra nem volt hajlandó, alternatív műszaki megoldás kidolgozására a Mangliár Kft-t. felkértük. A terv elkészült azt engedélyezésre benyújtottuk. Az eredeti tervező Ferdinánd & Ferdinánd Építésziroda Kft. értesült az áttervezésről, majd a már műszakilag elfogadható és minőségi tanúsítvány megszerzését biztosító immár végleges új kiviteli tervet 2012. november 07.-én a beruházónak átadta plusz-mínuszos költségvetési kiírást mellékelve. Az elvégzendő feladatok tisztázódtak, a megvalósítására úgynevezett hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást lefolytattuk.
Megtörtént a Támogatási szerződés meghosszabbítása, a projekt új befejezési határideje 2013. június 30. Az építési tevékenység befejeződött 2013. március 19.-én, a többi tevékenység, így a kiállítás, belsőépítészet kialakítása, valamint marketing-kommunikációs tevékenységek folyamatban vannak. A projekt egyéb tevékenységeinek ütemezése és szükség szerint a szerződések határideje összehangolásra kerülnek a projekt megváltozott véghatáridejével és ütemezésével.
Több probléma merült fel a kivitelezés során, (pl. üvegszerkezetek kialakítása, belsőépítészet, tetőszerkezet gombásodása) melyek a beruházás megvalósítását hátráltatták.
Az eszközbeszerzések közbeszerzése megtörtént a kihirdetett eredményt az ellenérdekű ajánlattevő kezdeményezésére a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette, a Képviselő-testület az új összegzés elkészítése után az új nyertes ajánlattevőt kihirdette. Jelenleg a 10 napos szerződéskötési moratórium lejártát várjuk. A jelentés készítés idején a HÉV-INVEST Kft. - korábbi érvénytelen ajánlatot tevő-, iratbetekintést kezdeményezett, majd előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be. A nyertes ajánlattevőt az észrevételek alapján hiánypótlásra kell felszólítanunk. A közbeszerzés eredményessége jelenleg nem látható.
A kivitelezésénél a várban tervezett üveg lépcső és átjáró tűzvédelmi szempontoknak megfelelő kivitelezése az ajánlatban szereplő más, megnövelt paraméterek mellett volt lehetséges, ami nem fért bele az eredeti költségvetésbe.
A Támogatási Szerződést is módosítottuk ennek megfelelően, így az üvegszerkezetek megvalósítására a fedezetet biztosítottuk. A kért 51.288.480,-Ft támogatásból 50.945.143,- Ft támogatást megkaptunk, a támogatáshoz kapcsolódó önerőt (9.610.120,- Ft) megpályáztuk, jelenleg a kérvény bírálati szakaszban van.
Az építésprojekt tervezett szakasza tehát lényegében lezárult, a műszaki átadás, ill. a használatba vételi engedély kérelem folyamatban van.

Az Örökségvédelmi Hivatal előírta a szolgáltatóház ( volt turistaszálló) és a várudvar felújítását.
A tervezés megtörtént, a Tervtanács előírásai miatt azonban nem látjuk kivitelezhetőnek. A Tervtanács felhívja a figyelmet a régészeti feltárás fontosságára. A Tervtanács javasolja, hogy az udvari burkolat elkészítése előtt kerüljön sor – ha nem is teljes körű, de legalább tájékozódó jellegű – régészeti ásatásra.
Mivel a legcsekélyebb földmunka is csak régészeti vezetéssel, felügyelettel történhet-, és a projekt befejezési határidejét nem módosíthatjuk a végtelenségig, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy határidő módosítást csak az Irányító Hatóság engedélyezhet legfeljebb 2013.december 31.ig. Amennyiben reális, az igényeknek megfelelő felújítást engedélyeznének visszafogott régészeti feltárással, akkor lehetőséget látunk arra, hogy a támogatási szerződés összegét kb. 80 millió Ft-tal megnövelhetjük pályázat útján, mely összegből a szolgáltatóház homlokzati felújítása és tetőcseréje, valamint a vár külső és belső udvarainak térburkolatainak felújítása, a csapadékvíz elvezetés megvalósítása, a közvilágítás felújítása és a hidak burkolása is megtörténhetne.
A folyamatban lévő eljárásokat és munkálatokat, valamint a még szükséges és célszerű felújításokat is figyelembe véve az átadást és használatba vételt szakaszosan , ütemezve javasoljuk megteremteni 2013. év végéig bezárólag.

Kérem a jelentésem elfogadását.


Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot mindkét bizottság elfogadásra ajánlja.Kőszeg, 2013. április 19.

Tisztelettel:


Ujvári Csaba s.k.
projektmenedzserHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár projekt előrehaladási jelentését tudomásul veszi.


Felelős: Ujvári Csaba projektmenedzser
Határidő: folyamatos