2013. Április 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
2.a - A távhőszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - A Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásról való leválása.
3. - A közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Tájékoztató az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkájáról.
7. - Megállapodás a rendelőintézet működtetéséről.
8. - A 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
9. - A Jurisics-vár projekt előrehaladási jelentése.
10. - A VASIVÍZ Zrt. üzemeltetési szerződése.
11. - A Kőszegi Sportklub támogatási kérelme.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. április 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
4. napirendi pont:
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény értelmében a képviselő-testületnek rendeletben kell meghatároznia a vagyonkezelői jog ellenértékét, az ingyenes átengedés, a vagyonkezelői jog gyakorlásának, a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait, valamint ugyancsak rendeletben kell meghatározni azon vagyonelemeket is, amelyekre a helyi önkormányzat vagyonkezelői jogot létesíthet.

Tekintettel arra, hogy a vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályai nincsenek pontosítva, így a törvényi felhatalmazás alapján a vagyonrendeletben képzeltük el ennek szabályozását.

A rendelettervezetet a pénzügyi bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet módosításáról dönteni szíveskedjen!

Kőszeg, 2013. április 19.Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (IV. .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról
és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
1/2007. (II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 109. § (4) és a 143. § (4) bekezdés i) pontja, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának 6. és 11. alpontja, az 5. § (2) bekezdés c) pontja, a 11. § (16) bekezdés, a 13. § (1) bekezdés és a 18. § (1) bekezdés alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és e) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:


1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. § (1) E rendelet tárgyi hatálya a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott vagyonelemekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya az Önkormányzatra, annak szerveire, az Önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányítása alatt működő költségvetési szervekre, gazdálkodó szervezetekre terjed ki.”

2. §

A Vr. 3. §-a helyébe következő rendelkezés lép:

„3 . § E rendelet alkalmazásában
1. Vagyoni értékű jog: polgári jogi értelemben minden olyan jog, amely pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bír és önálló forgalom tárgya lehet.
2. Vagyonelem: a vagyon meghatározott fizikai, természeti, forgalmazási ismérvek alapján elkülönült és ezen ismérvek alapján közös tulajdonságokkal rendelkező viszonylag homogén csoportja. Ilyenek az ingó, ingatlan, portfólió, vagyoni értékű jogok, mint vagyonelemek.
3. Vagyontárgy: a vagyonelem térben, időben forgalmazásban elkülöníthető, önálló értékkel és megjelenési formával bíró egyede.
4. Forgalomképesség: vagyonnak, vagyontárgynak az a képessége, hogy polgári jogi jogügylet szabad tárgya lehet.
5. Portfólió: értékpapírból és/vagy más befektetési eszközökből álló, együttesen kezelt befektetésállomány.
6. Kedvezményes átruházás: a vagyon olyan értékben történő átruházása, amely egyébként a polgári jogi szabályok szerint a szerződés feltűnő értékaránytalansága címén történő megtámadását tenné lehetővé.
7. Vagyonleltár: az önkormányzat tulajdonában a költségvetési év zárónapján meglévő vagyon állapota szerinti kimutatása. Célja az önkormányzati vagyon számbavétele értékben és mennyiségben.
8. Stratégiai célok megvalósítását szolgáló vagyon: az a forgalomképes vagyon, amely az önkormányzat számára várospolitikai, vagy hosszabb távú üzletpolitikai okból nélkülözhetetlen, kiemelkedő jelentőségű és amelynek hasznosítása csak erre tekintettel történhet.”

3. §

A Vr. 4. § –a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat teljes vagyona a 2. § (1) bekezdésében meghatározott vagyontárgyakból áll.
(2) A vagyon – rendeltetése szerint – a törzsvagyonból és a törzsvagyon körébe nem tartozó 19 üzleti vagyonból tevődik össze.
(3) A törzsvagyonba tartozó vagyonelemek és vagyontárgyak körét törvény, valamint az önkormányzat jelen rendelete állapítja meg.
(4) A törzsvagyon elemei és tárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek.
(5) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemet nem határoz meg.
(6) Az (4) bekezdésekben meghatározott vagyonelemeken és vagyontárgyakon kívül miden egyéb az önkormányzat forgalomképes vagyonának minősül. A forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak tételes felsorolását a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(7) Az ingatlan vagy ingatlanrész forgalomképtelensége megszűnik, amennyiben a helyi építési szabályzat és szabályozási terv rendelkezéseinek megfelelően, külön jogszabály előírásai alapján lefolytatott telekalakítási eljárásban közterület jellege megszűnik, illetve a telekrendezési határozat végrehajtásában a tulajdonosok megállapodnak.
(8) A képviselő-testület – kivéve a törvény által forgalomképtelennek vagy korlátozottan forgalomképesnek nyilvánított törzsvagyont – kivételesen indokolt esetben rendelettel a forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozó vagyontárgy besorolását megváltoztathatja, a forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyoni körből kivonhatja, és korlátozottan forgalomképes vagy forgalomképes vagyonná nyilváníthatja.”

4. §

A Vr. 6. § (3) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A forgalomképes vagyon azon részét, amelynek hasznosulásához különösen fontos önkormányzati érdek fűződik a forgalomképes vagyon körén belül, de attól elkülönülten, stratégiai célok megvalósítását szolgáló vagyonként kell nyilvántartani.”

5. §

A Vr. 7 § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az önkormányzati vagyonnak nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság részére történő szolgáltatásakor csak a könyvvizsgáló által megállapított értéken vehető figyelembe a vagyonérték.”

5. §

A Vr. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat vagyontárgyait a helyi önkormányzatokról, továbbá az államháztartásról szóló törvényben meghatározott módon vagyonkezelési szerződéssel bízza az Nvtv. 3. § 19. b) és c) pontjában meghatározott önkormányzati feladatot ellátó vagyonkezelőre (továbbiakban vagyonkezelő). A vagyonkezelő a vele kötött vagyonkezelési szerződéssel összhangban, a tulajdonos nevében gyakorolja a tulajdonost a polgári jogi kapcsolatokban megillető jogokat az Nvtv. 11. §. (8) bekezdésében meghatározott kivételekkel és teljesíti a tulajdonost terhelő kötelezettségeket.
(2) A vagyonkezelő köteles a rá bízott vagyont megőrizni, a rendes gazdálkodás szabályai szerint használni és gyarapítani.
(3) A vagyonkezelő jogosult, illetve köteles a működés feltételeként rá bízott vagyontárgyak
a) birtoklására, használatára, hasznainak szedésére, a birtokvédelemre,
b) a bérbeadásra, egyéb hasznosításra,
c) a közterhek viselésére.
(4) Az (3) bekezdésében meghatározott jogokat e rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell gyakorolni.
(5) A vagyonkezelő köteles a kezelésében lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátására.
(6) A vagyonkezelő beruházást, felújítást csak az önkormányzat költségvetési rendeletében szabályozott módon és keretek között végezhet. A szerződéses vagyonkezelő a saját forrásaiból végzett beruházáshoz, felújításhoz köteles előzetesen beszerezni a képviselő-testület pénzügyi, jogi és vagyonügyi bizottság átruházott hatáskörben hozott hozzájárulását.
(7) A közös önkormányzati hivatal az önkormányzati tulajdonban lévő intézmények, a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. pedig a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújításáról éves tervet köteles készíteni, amelyet a képviselő-testület hagy jóvá az éves költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg. A felújítási tervek végrehajtásáról a zárszámadással együtt kell beszámolni.
(8) Vagyonkezelői jog ingyenesen oktatási-, nevelési-, kulturális-, egészségügyi-, szociális célok megvalósítására biztosítható.
(9) Az önkormányzat azon vagyonelemek listáját, amelyekre az önkormányzat vagyonkezelői jogot létesíthet a jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza.”


6. §

(1)A Vr. 14. §. (1) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

„f) peren kívüli megállapodás során
g) a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt el nem érő kis összegű követelések esetén mondhat le.”


(2) A Vr. 14. §-a a következő (2)-(4) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Amennyiben a követelés behajthatatlan és összege 100.000,-Ft-ot meghaladja, a követelés való részbeni vagy egészben történő lemondásáról a képviselő-testület dönthet.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget el nem érő követelés részbeni vagy teljes körű lemondását a polgármester engedélyezheti, melyről a képviselő-testületet a következő rendes ülésen tájékoztatni kell.
(4) Az önkormányzat jogait vagy kötelezettségeit érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötéséről a képviselő-testület dönt.”


8. §

A Vr. 16. § –a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § (1) A rendelet 4. § (6) bekezdésében meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről, elidegenítéséről, bérleti vagy használati jogának átengedéséről, bármilyen megterheléséről vagy gazdasági társaságba való beviteléről a képviselő-testület minősített többséggel határoz.
(2) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaságnak – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott – legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó jogait a képviselő-testület gyakorolja. A képviselő-testület gyakorolja az önkormányzatot többszemélyes gazdasági társaságban meglévő tagsági jogai és részesedései vonatkozásában megillető jogokat is.
(3) Gazdasági társaság ülésein az önkormányzatot a polgármester, akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott személy képviseli.
(4) A törvény erejénél fogva korlátozottan forgalomképes vagyonról a képviselő-testület a törvényekben meghatározott feltételek szerint jogosult rendelkezni.
(5) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak akkor idegeníthetők el, ha kihasználtságuk alacsony szintje, vagy a magas fenntartási költségek miatt rendkívüli terhet jelentenének az önkormányzat, illetve a vagyonkezelő számára.”

9. §

A Vr. 19. § a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) gazdálkodó szervezetek alapításáról, megszüntetéséről, létesítő okiratának elfogadásáról vagy módosításáról;
c) gazdálkodó szervezetben fennálló részesedésének, üzletrészének értékesítéséről, pénzbeni és apport befektetéséről;”


10. §

A Vr. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati vagyon hasznosításakor és tulajdonjogának átruházásakor a jelen rendelet 2. mellékletét képező versenyeztetési szabályzat előírásait kell alkalmazni. Nem kötelező a versenyeztetési szabályzatot alkalmazni tulajdonjog átruházás esetén, ha az önkormányzati vagyontárgy előzetesen becsült értéke nem éri el ingó vagyon esetén az 1 millió forintot, ingatlan vagyon esetén a 25 millió forintot. Nem kötelező a versenyeztetés lefolytatása hasznosítás esetén, ha a vagyontárgy hasznosításából származó bevétel 12 hónapra számított értéke nem haladja meg az 1 millió forintot, valamint lakás bérbeadása esetén.”
11. §

A Vr. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elővásárlásra jogosult vevő – ideértve a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. hatálya alá tartozó ingatlanokat is – kérelmére – a vételár 20 %-ának egyösszegű megfizetése esetén a fennmaradó hátralékra legfeljebb 60 havi, az év elején irányadó jegybanki alapkamat + 3 % kamattal számított részletfizetési kedvezményt kell adni. A részletfizetés kamatmentes abban az esetben, ha a részletfizetés időtartama a 12 hónapot nem haladja meg.”

12. §

A Vr. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati nem lakás ingatlanvagyon elidegenítéséből származó bevételeket – kivéve a 28. §. rendelkezését – a közös önkormányzati hivatal által külön számlán kell kezelni (vagyonhasznosítási számla). A bérlakás eladásból eredő bevételeket szintén elkülönített számlán kell kezelni (lakásprivatizációs számla).”

13. §

(1) A Vr. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vr. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Vr. 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vr. 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Vr. az 5. melléklettel egészül ki.

14. §

Hatályát veszti a Vr. 15. § (1) bekezdése.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2013. április 25.

Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző

(A rendelettervezet mellékleteit és a vagyonrendelet egységes szerkezetbe foglalt szövegét lsd. a letölthető formátumban.)