2013. Április 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
2.a - A távhőszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2.b - A Béri Balog Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásról való leválása.
3. - A közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Tájékoztató az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkájáról.
7. - Megállapodás a rendelőintézet működtetéséről.
8. - A 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
9. - A Jurisics-vár projekt előrehaladási jelentése.
10. - A VASIVÍZ Zrt. üzemeltetési szerződése.
11. - A Kőszegi Sportklub támogatási kérelme.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. április 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
7. napirendi pont:
Megállapodás a rendelőintézet működtetéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata 2009. augusztus 1. napjától kezdődő hatállyal megállapodást kötött a Vas Megyei Önkormányzattal a Kőszegi Rendelőintézet (Kőszeg, Munkácsy M. u. 19., a továbbiakban: rendelőintézet) működtetése tárgyában. A Vas Megyei Önkormányzat ezen megállapodás alapján az akkor még kizárólagos tulajdonában lévő kórház által üzemeltette a rendelőintézetet azzal, hogy a járóbeteg szakellátás helyben történő biztosításának ellentételezéseképpen Kőszeg Város Önkormányzata vállalta a Rendelőintézet működtetésével összefüggésben felmerülő veszteségek viselését 50%-os arányban.
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzatok tulajdonában lévő, jogi személyiséggel rendelkező valamennyi gazdasági társaság, így a Kórház is állami tulajdonba került 2012. január 1-jén. Ettől az időponttól kezdve a megyei önkormányzat nem viseli a rá eső 50%-os arányt.
2012. január 1-jétől a magyar államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) jogosult, így a megállapodást velük, illetve a Vas Megyei Markusovszky Kórházzal együtt kell megkötni.
A megállapodás tartalma szerint a rendelőintézet működtetésével összefüggésben felmerülő veszteségek viselését 2013. január 1-jei hatállyal Kőszeg Város Önkormányzatának 100%-ban vállalnia kell. A működési költségekről negyedévente elszámolás készül, amely tételesen tartalmazza a veszteségek összegét is. Az elszámolt veszteség teljes összegét a számla kibocsátását követő 15 napon belül meg kell térítenie az önkormányzatnak a Kórház részére.
A teljes veszteség 2011. évben 9.430.768,-Ft volt, a 2012-es évről még nem kaptunk kimutatást.
Tekintettel arra, hogy Kőszeg lakosai számára nagyon fontos, hogy a szakellátás helyben elérhető legyen, valamint az „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” című pályázat benyújtásához is szükség van a szakellátás működésére, tisztelettel kérem a Képviselő-testületet a rendelőintézet működéséről szóló megállapodás elfogadására.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot mindkét bizottság elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. április 19.

A polgármester nevében:
Danka Lajos
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 1-jei hatállyal a közte a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, valamint a Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság között a rendelőintézet működtetéséről szóló - jelen előterjesztés mellékletét képező - megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: értelemszerűen

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)