Jegyzőkönyv: 2015. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség 2014. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló az Írottkő Natúrpark Egyesület munkájáról, turisztikai elképzeléseiről.
4. - Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap munkájáról.
5. - Tájékoztató a Kőszegi Sportegyesület 2014. évi munkájáról, az újrendszerű támogatási forma tapasztalatairól.
6. - A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A közterület-használatról és városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeletek módosítása.
9. - Az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló 30/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - A szlovákai Nyitragerencsér községgel barátsági szerződés jóváhagyása.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló új szabályzat jóváhagyása.
12.a - A 028 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.b - A 6088/1 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.c - A 0203/10, a 0203/11, a 0203/12, a 0203/13, a 0203/14 és a 0203/15 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
13. - A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
14. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
15. - Cák község települési eszközei módosításának véleményezése.
16. - Velem község települési eszközei módosításának véleményezése.
17.a - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 6080 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Rendkívüli előterjesztés: a közétkeztetésre kírt közbeszerzési eljárás elbírálása.
22. - Rendkívüli előterjesztés: NKA pályázat benyújtása az "Ostromnapok" 2015. évi megrendezése támogatására
730-4/2015. szám.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. március 26-án, 9 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében megtartott nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Huber László polgármester, Básthy Béla alpolgármester,
Kapy Ferenc, Keszei Balázs Kiss Péter, Kiss Zoltán, Plechl Tibor, Rába Kálmán és Terplán Zoltán képviselő (9 fő).

Igazoltan van távol:
Sas Norbert és Tóth Gábor képviselő (2 fő).

Tanácskozási joggal van jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző, dr. Nagy Edina aljegyző, Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető, Lajos Tiborné a városi könyvtár, Révész József a városi múzeum és Pócza Zoltán a művelődési központ igazgatója, Stubán Tamás r. alezredes, városi rendőrkapitány, dr. Tánczi Tibor r. ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes, valamint dr. Kordé Csaba városi vezető ügyész. Az ülés elején jelen van még Bakos György az Írottkő Natúrparkért Egyesület elnöke is.

Huber László polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülés résztvevőit és megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
A tegnapi napon két rendkívüli ülés küldött ki a hivatal.
Az egyik az Ostromnapok idei megrendezése érdekében egy NKA pályázat beadása, amelyre az önrészt a képviselő-testület már a költségvetésben elkülönítette, de a pályázat beadásához határozatot is kell róla hozni.
A másik a közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések meghozatala. Ezt a bontás után a Bíráló Bizottság megtárgyalta, ebben is sürgősen dönteni kellene.

Mivel az elhangzottakkal kapcsolatban hozzászólás nem hangzik el, szavazásra is bocsátja a két rendkívüli előterjesztés napirendre való felvételét 13. és 14. napirendi napirendi pontként. A képviselő-testület 9 igen szavazattal jóvá is hagyja ezt.

Ezután a képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:

1. Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Előterjesztő: Stubán Tamás r. alezredes, kapitányságvezető.
2. Tájékoztató a kőszegi polgárőrség 2014. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Méhes Lajos elnök.
3. Beszámoló az Írottkő Natúrpark Egyesület munkájáról, turisztikai elképzeléseiről.
Előterjesztő: Bakos György elnök.
4. Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap munkájáról.
Előterjesztő: Pócza Zoltán felelős kiadó.
5. Tájékoztató a Kőszegi Sportegyesület 2014. évi munkájáról, az újrendszerű támogatási forma tapasztalatairól.
Előterjesztő: Kenyeri András, a KSE részéről.
6. A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
7. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
8. A közterület-használatról és városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeletek módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
9. Az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló 30/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
10. A szlovákai Nyitragerencsér községgel barátsági szerződés jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
11. Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló új szabályzat jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
12. Belterületbe vonási kérelmek elbírálása.
a) A 028 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
b) A 6088/1 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
c) A 0203/10, a 0203/11, a 0203/12, a 0203/13, a 0203/14 és a 0203/15 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
13. A közétkezetésre kiírt közbeszerzési eljárás elbírálása.
Előterjesztő: Németh Ildikó, az Előkészítő Munkacsoport tagja.
14. NKA pályázat benyújtása az "Ostromnapok" 2015. évi megrendezése támogatására.
Előterjesztő: Básthy Béla alpolgármester.
15. A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: Németh Ildikó, az Előkészítő Munkacsoport tagja.
16. Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
Előterjesztő: Németh Ildikó, az Előkészítő Munkacsoport tagja.
17. Cák község településrendezési eszközei módosításának véleményezése.
Előterjesztő: Szima Andrea városi főépítész.
18. Velem község településrendezési eszközei módosításának véleményezése.
Előterjesztő: Szima Andrea városi főépítész.
19. Vagyonügyek:
a) Nyilatkozat a 6080 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
b) A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.

Zárt ülés keretében:
1. Kőszeg Város Önkormányzata kitüntetéseire és elismerő címeire érkezett javaslatok elbírálása.
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintéző.


A napirend megtárgyalása előtt Huber László az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről az alábbiak szerint számol be:
• Február 26-án nagy sikerű kiállításon mutatkozott be a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház keretein belül tevékenykedő Fotókör. A Fotó-Kör-Kép című tárlaton a Jurisich Miklós Gimnázium tanulóinak képei tekinthetők meg. A Fotókör művészeti vezetője Trifusz Péter. A tárlatot Bancsó Sándor, a JMG tanára nyitotta meg.
• Február 27-én került sor egy régen várt eseményre, az elkészült egészségház átadására. Ezzel Kőszeg város egészségügyi alapellátásának több évtizedes problémája oldódott meg. Az avató beszédet Ágh Péter országgyűlési képviselő úr mondta. Az új komplexumban működik a háziorvosi, a gyermekorvosi, az iskolaorvosi ellátás és védőnői szolgálat. A szakorvosi ellátás az eszközbeszerzés után indulhat majd el.
• Ugyanezen a napon, február 27-én délután író-olvasó találkozóra várta az érdeklődőket a Chernel Kálmán Városi Könyvtár. A vendég Vadas Zsuzsa író, újságíró volt, aki misztikus utazásaival ismertette meg a jelenlévőket.
• Este, február 27-én ismét „Gyertyafényes Kamarazenei Koncert” volt a Jurisics várban, melyen magyar és osztrák fiatal tehetségek mutathatták be zenei tudásukat. A hangverseny zenei vezetője Stuller Géza volt.
• Ugyancsak február 27-én rendezték meg Vértessomlón az I. Országos Tűzoltó-Kapocskupát, melyen a Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság csapata az első helyet szerezte meg. A polgármester köszöni a kőszegiek derekas helytállását!
• Február 28-án a Jurisics-vár Közösségi Termében várta a nevezéseket a Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete a hagyományos borkorcsolya versenyére. A nagyszámú nevezésekből négytagú zsűri választotta ki a legfinomabb alkotásokat, melyet jó szívvel ajánlanak a kőszegi borok mellé.
• Szintén február 28-án tartotta meg éves közgyűlését a KSE tenisz szakosztálya.
• A Fitt –Boksz Ökölvívó Egyesület is ezen a napon rendezte meg a VI. Jurisics Kupa Jótékonysági Ökölvívó Gálát a Balog iskola sportcsarnokában. Az adományokat a Mirtyll Alapítvány javára gyűjtötték ezúttal is.
• Március 1-jén ismét „Mozgó Mozi” várta az érdeklődőket a Jurisics-vár lovagtermében.
• Március 3-6. között a művelődési központ rendezésében került sor immár 52. alkalommal a Városi Művészeti Szemlére, melyen több száz kőszegi és Kőszeg környéki gyermek mutathatta be produkcióját a szakértő zsűri előtt. A résztvevők vers-próza, ének, hangszeres zene és tánc kategóriában versenyezhettek. A polgármester köszönetet mond a művelődési központ dolgozóinak a nagy szakértelemmel és odaadással megrendezett művészeti eseményért.
• Március 4-én civil információs napot tartott a Borok Házában a Vas Megyei Civil Információs centrum.
• Március 6-án ünnepelte megalakulásának 40. évfordulóját a Bútorszövetgyári Nyugdíjas Klub.
• Március 7-én, Nőnap előestéjén Jótékonysági Nőnapi Bálra várta az érdeklődőket a Béri Balog Iskola szülői munkaközössége.
• Március 7-én a Városi Művészeti Szemléhez kapcsolódva tartotta immár hagyományos Családi Hangversenyét a Budaker Gusztáv Zeneiskola a Jurisics-vár lovagtermében.
• Március 7-én nyílt meg a Csók István Művészkör soron következő kiállítása a Hotel Írottkő aulájában „Illusztrációk” címmel. A kiállított képeket egy-egy Tóthárpád Ferenc vers ihlette.

• Március 10-én egyeztetés volt a megyeházán a kőszegi járás TOP-al kapcsolatos elképzeléseiről. A kőszegi polgármesteren kívül jelen volt még a csepregi és a büki polgármester is.
• Március 10-én a Magyar Vöröskereszt szervezett iskolásoknak csecsemőgondozási versenyt a művelődési központ közösségi termében.
• Március 12-én egy szenci delegáció látogatott Kőszegre Karol Kval polgármester úr vezetésével. A látogatás célja a közeli rendezvények egyeztetése volt.
• Március 12-én az Integrált Településfejlesztési Stratégia munkacsoportja is ülésezett a Városházán. Ezzel kapcsolatban nagyon komoly munka folyik, amelyet a BM is támogat. Az ITS az elkövetkezendő esztendők fontos dokumentuma lesz. Ennek előzetes elfogadása miatt várhatóan rendkívüli ülés is lesz áprilisban.
• Március 13-án a megyeházán ünnepi közgyűlés keretében jutalmazták azokat, akik egy-egy szakterületen tevékenységükkel sokat tettek közvetlen vagy tágabb környezetük érdekében. Kőszegen és a térségben élők közül többen is elismerést vehettek át, ezek a következők: Vitéz Both Béla Emlékdíjat kapott Fekete Iván 87 éves nyugdíjas, aki a Gulagon 9 évet raboskodott. Pável Ágoston Emlékplakettet kapott dr. habil. Lőrincz Zoltán, a Kaposvári Egyetem Művészettörténeti Tanszék művészettörténésze, a Kőszegi Művészeti Egyesület elnöke. Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata elismerést kapott Sőbér Aurélia a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetője. Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata elismerést kapott dr. Mátrai István, a Jurisich Miklós Gimnázium tanára, a város korábbi önkormányzati képviselője. Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata elismerésnek örülhetett Scheer Bernadett a Kőszegi Vonósok koncertmestere, zenetanár. Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata elismerés tulajdonosa lett dr. Vágó Attila Lukácsháza központú mikrotérség háziorvosa. Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Szociális Tagozata elismerést kapott Raposa Helga, a Szociális Gondozási Központ vezetője és Fábiánné Domján Mária, a Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád – Nyugdíjasok Kőszegi Otthona osztályvezető ápolója. Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata elismerést kapta Szilágyi Imre a kőszegi SOS-Gyermekfalu területi igazgatója és Szilvágyi Zoltánné a Dr. Nagy László EGYMI Leány Gyermekotthona csoportvezető nevelője. Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Ifjúsági Tagozata elismerést kapott Tóthné Szakál Erika a Dr. Nagy László EGYMI Kollégium nevelőtanára. Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Sport Tagozata elismerést vett át Hani Tibor a Jurisich Miklós Gimnázium tanára. Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kisebbségekért Tagozata elismerést kapott Schneider Katalin tanár, a Kőszegi Plébánia Hivatal hitoktatója. A polgármester gratulál valamennyi kitüntetettnek!
• Március 13-án ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját a Kőszegi Nyugállományúak Egyesülete a művelődési központ közösségi termében. Az ünnepségen részt vettek az Ausztriai Bajtársi Egyesület vezetői is, a polgármester úr is köszöntötte őket.
• Március 14-15-én rendezte meg az immár hagyományos Juhász Ilse Emlékversenyt a Kőszegi SE tenisz szakosztálya.
• Március 15-én várták a Bersek József Általános Iskolába az asztalitenisz kedvelőit a „Kőszeg Vár” versenyre, melynek elsődleges célja a sportág népszerűsítése volt. 3 megye és Budapest 13 szakosztályának 115 versenyzője – igazolt és amatőr – vett részt a versenyen. A „Kőszeg Vár” vándorserleget a Kőszegi SE nyerte el.
• Március 15-én délután került sor az önkormányzat nemzeti ünnepi megemlékezésére, melyen ünnepi beszédet mondott dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, közreműködött Kőszeg Város Fúvószenekara. A megemlékezés után került sor a Művészeti Szemle ünnepi gálájára.
• Március 18-án a Kőszegi Rendőrkapitányságon ülésezett a Kőszegi Balesetmegelőzési Bizottság.
• Március 19-én és 20-án tartotta tisztújító közgyűlését a Városok Falvak Kulturális Szövetsége Debrecenben, ahol a polgármester úr és Pócza Zoltán képviselte a várost.
• Március 21-én „Megjöttek a madarak” címmel előadásra és madármegfigyelésre várták az érdeklődőket az Őrségi Nemzeti Park munkatársai az Abért-tóhoz.
• Március 21-én a Jurisics-vár lovagtermében tartotta tavaszi hangversenyét a Kőszegi Vonósok, melyen kortárs magyar és osztrák zeneszerzők művei csendültek fel.
• Bajor diákcsoport tett látogatást a Városházán március 23-án, akik 10 éve ápolnak kapcsolatot az Evangélikus Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolával. Megismerkedhettek Kőszeg széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerével, a Jumelage és a Douzelage baráti városok körével.
• Március 24-én emlékezett meg az önkormányzat az egykori téglagyár barakkjaiban mártírhalált szenvedett munkaszolgálatosokról. Ünnepi beszédet mondott: Dr. Katona Attila történész. A megemlékezéshez kapcsolódóan szervezett könyvbemutatót a Chernel Kálmán Városi Könyvtár, melyen T. Molnár Zsuzsanna „A berekből a Csillagerődbe” című könyvével ismerkedhettek meg az érdeklődők. A polgármester köszöni a könyvtár ezen csatlakozását a programhoz.
• Március 25-én „Minőségfejlesztés a közművelődésben” címmel szervezett tájékoztatót a Nemzeti Művelődési Intézet a megyében dolgozó közművelődési szakembereknek a Jurisics-vár közösségi termében. A műhelymunka célja a szervezetek szakmai önértékelésének és a közművelődési minőségfejlesztési rendszer fejlesztése volt.
• Március 25-én délután indult el civil kezdeményezésre a „Nosztalgia Táncklub”, szintén a vár közösségi termében.
• Március 25-én ülést tartott a Társulási Tanács, amelyen napirenden szerepelt a tavalyi költségvetés módosítása, az óvodai beíratások és a nyári leállások megállapítása.

Hozzászólások a beszámolóhoz:

Básthy Béla tájékoztatja a jelenlévőket még az alábbi eseményekről:
A natúrpark aktív időszaka volt a március, mert két kibővített elnökségi ülés is volt (február 27-én és március 16-án), mindkettő tárgya a közeli tisztújítás és az ezzel kapcsolatos alapszabály módosítás előkészítése volt.
Március 3-4. között a Magyar Natúrpark Szövetség a natúrparkok fejlesztési koncepciójának a készítésében vett rész, melynek helyszíne a Vértes natúrpark volt. A kőszegi natúrparkot Bakos György elnök és Somogyi Györgyné titkár képviselte. A natúrparkok jövője érdekében remélhetőleg hasznos lesz majd a minisztérium számára az elkészített anyag.
Március 5-8. között a törökországi Konja városában vett részt egy kőszegi csapat, az Erasmus+ projektzáróján, amely a Testvérvárosi Egyesület közreműködésével valósult meg. A Mátrai és a Bancsó házaspáron kívül ő utazott a kerettel a várost képviselve. A projekt témája az élethosszig tartó egészségre való nevelés volt.
Március 6-án az evangélikus egyház női imanapot szervezett, amelyen mindhárom egyház közreműködött.
Március 9-én volt a 101 éves korában elhunyt Kosztra Pál tanár úr, aki a város köztiszteletben álló, meghatározó személyisége volt.
Március 12-én a Chernel család leszármazottja, Dőry Marietta látogatott Kőszegre. Tervezik a Chernel kripta felújítását. Ő elkísérte a vendéget Miszlivetz professzor úrhoz is, aki a Chernel házzal kapcsolatos elképzelésekről tájékoztatta a vendéget.
Március 12-én „Találd ki Kőszeget!” címmel az ISES Alapítvány workshopot szervezett a fenti című alkotópályázathoz kapcsolódva.
Március 14-én az Írottkő Hotelben marketing bemutató volt, a koszegINFO.com és annak facebook oldala elindulása kapcsán. A Kiss András vezette fiatal, agilis csapat fél év munkájának eredményét ismerhették meg az érdeklődők.
Március 17-én a XII. Kőszeghegyaljai Gasztronómiai Napok megrendezésére került sor, amelyhez számos kőszegi étterem csatlakozott.
A lejárt határidejű határozatokra történő jelentés közé is illene, hogy a tavaly augusztusban, a képviselő-testület által jóváhagyott ÁROP II. pályázat elbírálásáról március 16-án kaptuk meg az értesítést. Az „Esélyteremtés a kőszegi járásban” konkrét címmel beadott pályázat 100%-ban támogatott összegben azaz 21 M Ft-ban részesült.
Március 19-én „Az Alpok virágai” címmel dr. Kulcsár László botanikus fotókiállításának megnyitójára és előadására kerül sor a látogatóközpontban, amelyet az Őrségi Nemzeti Park szervezett.
Március 24-én a munkaszolgálatosok áldozatokra történő megemlékezéssel párhuzamosan a burgenlandi Rohoncon is minden évben megemlékeznek az ottani, e napon történt vérengzés áldozataira. Az idén a 70. évforduló miatt különösen nagyszabású és méltóságteljes megemlékezésen jelen volt a tartományfőnők helyettese is, Kőszeg városát a polgármester úr megbízásából ő képviselte.
Március 24-én pedig – szintén a polgármester úr megbízásából – Veszprémben is járt, a Pannon Városok Szövetségének találkozóján, amelyet Porga Gyula veszprémi polgármester úr hívott össze. Jelen volt még a tatai, a zalaegerszegi, a nagykanizsai polgármester is. Az együttműködés célja az egyetem és a városok közötti szorosabb kapcsolat. Elsőként egy sajtótájékoztatón a Pannon Tudás Park elnevezésű projekt indítását ismertették, amely 633 M Ft támogatást eredményezett, de ebben csak a megyei jogú városok vehetnek részt. Tájékoztatást kaptak arról is, hogy júniustól új rektora lesz a Pannon egyetemnek, megtisztelő volt, hogy megismerkedhettek a jelöltekkel is. A szövetségnek tagdíja nincs, alapvetően a városvezetők találkozásáról van szó. Kőszeget nagy szimpátiával üdvözölték a szövetségben.
Tegnap, március 25-én pedig egy szlovák Leader-csoport látogatott el Kőszegre, a natúrpark munkatársai kísérték el őket.

Keszei Balázs örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy március 19-én, a Nemzeti Múzeumban megrendezett ünnepségen az Arany János Tehetséggondozó Program 15 éves fennállásának jubileumaként Horváthné Kutasi Mária, a gimnázium korábbi igazgatója „Pro Talento” azaz „A tehetségért” kitüntetést vehetett át Balogh Zoltán miniszter úrtól. A kitüntetéshez ezúton is gratulál.

Dr. Zalán Gábor tájékoztatást ad Szima Andrea főépítész leveléről, mely szerint 2015. március 25-én kapta kézhez az állami főépítész állásfoglalását a rendezési terv módosításáról. Ez szerint a főépítész a 12 pontban megjelölt elem módosítását tárgyalásos eljárás útján nem tartja elfogadhatónak. A módosítást egyszerűsített eljárásban kell lefolytatni. A tervdokumentáció elfogadásának a várható ideje a 2015. áprilisi rendes ülés. A záró szakmai vélemények után a képviselő-testület várhatóan elfogadhatja a szükséges határozatot, valamint módosítja a HÉSZ-ről szóló önkormányzati rendeletet. A módosítás az elfogadást követő 15 napon léphet hatályba. Kéri, hogy a képviselő-testület akceptálja az állami főépítész véleményét. (A városi főépítész tájékoztatása a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

A beszámolóhoz további észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót, a képviselő-testület pedig 9 igen szavazattal elfogadja azt.

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést és az átruházott jogkörben hozott döntésekről szóló beszámolót a képviselő-testület kérdés, észrevétel nélkül, 9-9 igen szavazattal hagyja jóvá.


Az 1. napirendi pont tárgyalása:

Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A napirendi pont tárgyalásánál az előterjesztőn, Stubán Tamás városi rendőrkapitányon kívül jelen van még: dr. Tánczi Tibor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes, valamint dr. Kordé Csaba városi vezető ügyész.

Stubán Tamás szóbeli kiegészítésében elsőként megköszöni, hogy a kőszegi képviselő-testület a sok éves hagyománynak megfelelően ismét a városok között elsőként tárgyalja meg a rendőrség beszámolóját, Vasváron is csak délután kerül sorra. Úgy véli, hogy a 13 oldalas és mellékletekkel kiegészített beszámoló részletesen ismerteti a város közbiztonsági helyzetét. Bizottsági ülésen is egy órán át tárgyalták az anyagot, ami szintén azt mutatja, hogy az önkormányzat fontosnak tartja a témát. Úgy ítélik meg, hogy Kőszeg városában és a kapitányság területén a városlakók és a turisták is biztonságban érezhetik magukat. Ez nemcsak az ő érdemük, hiszen a közbiztonság egy „társadalmi termék”, több összetevője van. Ennek része az önkormányzat, a hivatalok, a civil szervezetek és a rendőrség. Ezek összességének az eredménye az a közbiztonság, amire méltán büszke lehet Kőszeg városa. Úgy érzi, hogy Kőszegen ez minimum elvárás is, mert ezt az emberek itt megszokták, meg akarják tartani, sőt még biztonságosabbá akarják tenni. Ebben a munkában segítségükre volt, jó partnernek bizonyult a Kőszegi Járási Bíróság és az ügyészség is – nekik is megköszöni a munkájukat – és bár nem tiszte – őket is dicséret illeti, mert ugyanúgy szívükön viselik a város sorsát továbbá a kapitányság minden egyes történésére ugyanúgy reagálnak.
A részletes adatokat áttekintve először azt kell kiemelni, hogy Vas megyében is csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma, ez a kapitányság területén 16,3%-os csökkenést mutat. Ez a pozitív tendencia az elmúl 5 év átlagához képest is jelentős csökkenést mutat. Kőszegen követték el a bűncselekmények 54,1%-át, azaz 283-at. Ez 55-el kevesebb, mint az előző évi volt
A bűncselekményeket tekintve a kapitányság területe mindenképpen a kevésbé fertőzött területek közé tartozik. Néhány bűncselekményt kiemeltek, amelyet fontosnak tartanak: ezek elsősorban az emberek testi épségét és vagyontárgyaikat érintik valamint azt, amit közterületen követnek el és így a polgárok biztonságérzetére hatnak.
A testi sértés, a garázdaság tekintetében is visszaesés volt. Talán jobban törvénytisztelővé váltak az állampolgárok, meg talán az ő céltudatos munkájuk is beérett: korábban egy-egy családhoz is köthetők voltak a bűncselekmények és e körökben tisztában van mindenki azzal, hogy a büntetést nem lehet megúszni. Emberölés nem történt a kapitányság területén, remélhetőleg nem is lesz.
Családon belüli erőszak esetén – bár számuk nem magas és ebben néhány család érintett – mindig megtették a szükséges intézkedéseket a gyermekek érdekében, illetve a megelőző távoltartás miatt.
A vagyon elleni bűncselekmények száma is csökkent. Korábban gyakran voltak gépkocsi feltörések ismert kirándulóhelyeken, az elmúlt években már nem volt erre példa. Egy rablás volt ugyan, de az még tavalyelőtt történt, most lett befejezve, ezért szerepel a statisztikában.
A kábítószerrel való visszaélés ügyekben sem magas az esetek száma, bár ez egy folyamatos macska-egér harc. Sajnos előtérbe kerültek az un. dizájner drogok, amelyek szintetikus szerek és amelyeknél egy-egy vegyület megváltoztatásával máris más anyagot állítanak elő, ezért a tiltó listát is állandóan módosítani kell. Odafigyelnek ezekre a dolgokra és indítottak eljárást ilyen ügyben. Ezeknek az új drogoknak az is a veszélye, hogy nem látni a hatásmechanizmusukat, egészségkárosodást okozhatnak, továbbá az ilyen állapotban elkövetett jogsértések sokkal rosszabbak, mint a korábbi, hagyományos kábítószerek esetében.
A nyomozás eredményessége tekintetében több mint 60%-os a mutatójuk, mindkét kategóriában.
A testi sértések 100%-a felderítésre került, a felelősségre vonások megtörténtek. Ez továbbra is elvárás a kapitányság felé.
A magántulajdon védelme miatt a tulajdon elleni szabálysértésekre is nagy hangsúlyt fektetnek. Erre egy külön szabálysértési csoportot hoztak létre, ami szerinte jól működik.
Az internethez kapcsolódó szabálysértések évről évre egyre hangsúlyosabbak. Jó dolog az internet, de az emberek hiszékenységét sok rossz szándékú ember ki tudja használni és csalásokat követnek el. Az internethez kapcsolódik a zaklatás bűncselekménye is. Sajnos sokan nem tudják az összeférhetetlenséget kulturáltan kezelni és kihasználják az internet és a telefon adta lehetőségeket. Nagyon fontos, hogy a fiatalok figyelmét fel kell hívni az internet veszélyeire!
A közlekedési helyzetet nagyban befolyásolja – és ezzel mindenki tisztában van – a kőszegi úthálózat helyzete, ez is okozza a problémákat. Az ittas vezetések száma is csökkent, erre nagy figyelmet fordítanak. A közlekedésben vannak kivédhetetlen esetek, ilyen pld. az Abért tónál történt pénzszálló és személygépkocsi karambolja. A közlekedésre való odafigyelés szerinte hosszú távon meghozza az eredményt, ő folyamatos javulást érez e téren.
Az illegális migráció Kőszeget nem érinti, de az ország déli részein nagy a nyomás e tekintetben. Viszont ha más országrészeken segítségre szorulnak, akkor az országos rendőri vezetés máshonnan idegenrendészetet küldhet oda.
Egyébként az osztrák rendőrökkel is jó a kapcsolatuk, közösen is járőröznek. A közterületi jelenlétet is fokozták, bevezetésre került a „19/24 program” fedőnévvel ellátott program. Ennek révén a kapitányság területén 24 órás szolgálatot, a kisebb falvakban pedig legalább néhány órát tartanak. Ehhez a feltételek biztosítottak.
A rendezvényeket megfelelően biztosították, senki nem vált áldozattá, pedig Kőszegnek a kultúra, a turisztika kiemelt területe. A rendezvények sora pedig egész évben, Szent György napjától kezdődően egészen Adventig tartanak. Ebben a polgárőrök is együttműködő partnereik voltak.
A körzeti megbízotti státuszok betöltésre kerültek, tapasztalt kollégák végzik a munkát.
Az igazgatásrendészeti munkát törvényesen, panasz nélkül végezték.
Az ifjuságvédelem területén igyekeznek figyelni, a fiatalokra, ellenőrzik a közterületen történő alkoholfogyasztást. Az iskolák igénylik a rendőrség felvilágosító munkáját, mind a drogprevencióval, mind az áldozattá válás megelőzése érdekében.
Végül mindenkinek megköszöni a munkáját, aki segítette a kőszegi kapitányságot, erre a jövőben is számítanak. Céljuk az, hogy az elvárásoknak továbbra is megfeleljenek. Úgy érzi, hogy az önkormányzattal is jól működnek a kommunikációs csatornák. Amikor probléma van, azonnal megbeszélik, mind a polgármester, mind az alpolgármester, mind a jegyző úrral – nem halogatják őket. Ez mindig is így volt, de a képviselők is bármikor kereshetik.
Összességben: ő úgy érzi, hogy a kitűzött céljaikat elérték, a közbiztonság legalább olyan, mint eddig volt. A rendőri intézkedések törvényesek voltak, a rendőrség mindig elérhető, a polgárok és vagyoni tárgyaikat biztonságban érezhetik.

Kérdések és hozzászólások:

A pénzügyi bizottság elnökének a távollétében Terplán Zoltán jelzi, hogy a pénzügyi bizottság az anyagot megtárgyalta és határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta.

Dr. Tánczi Tibor r. ezredes tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a megyei főkapitányság februárban tartott munkaértekezletet, amelyen az országos főkapitány részéről jó színvonalúnak értékelték a megyei főkapitányságot és ebbe beletartozik a Kőszegi Rendőrkapitányság is. Amióta ő rendőr, azóta a bűnügyi adatokat mindig a nyomozás eredményessége alapján értékelték. Ez mutatja meg, hogy elindult-e a büntetőeljárás, vádemelésre került-e sor, illetve sikerült-e befejezni az ügyet. Ez Kőszeg esetében a 63%-ot meghaladja, ami a 6 városi rendőrkapitányság közül az első helyet jelenti. Mivel tavaly is az első helyen végeztek, ez azt mutatja, hogy a kőszegi rendőrkapitányság folyamatosan és egyenletesen jó színvonalú munkát végez. Ilyen teljesítményt viszont nem lehet egyedül produkálni: ezt meg kell köszönni a lakosságnak jogkövető magatartásáért, a polgármester úrnak pedig az önkormányzat segítő közreműködését. A sportból vett hasonlattal élve: mindenki tudja, hogy eredményeket sokkal nehezebb megtartani, mint elérni.

Kiss Péter is köszöni a kapitány úr beszámolóját. Kérdezi, hogy sikerült-e az útdíj miatt beállított járatpárt pótolni?
A közlekedés terén ő minden évben kéri, hogy fokozottan ellenőrizzék a parkolási visszásságokat, ismét ezt kéri.
Az új traffipax mikor lép életbe Kőszegen és környékén?
A jó idő beköszöntével előkerülnek a motorok is. Van amelyik olyan hangos, olyan irritáló, hogy nem lehet az ablakot kinyitni mellettük. Sajnos ezek a fiatalok egymás után többször is végigmennek a városon.

Stubán Tamás szerint az útdíjat korábban csak a határátkelőnél 2 fő 12 órás ügyeletben ellenőrizte, ami egy gépkocsit teljes egészében lefoglalt. Azóta ez át lett értékelve és annyi a változás, hogy már a 87-es főút tengelyében végzik ugyanezt (Lukácsháza-Gyöngyösfalu térségében is) és nem csak az útdíjat ellenőrzik. Plusz létszámot ez miatt a kapitányság nem kapott. Ezzel a büki kollégákra több teher hárult, mert besegítenek a többi munkába is. Ennek egy részét túlórában hajtják végre, aminek azért természetesen van határa, a rendőrök leterheltsége ezzel nőtt.
A közlekedési szabályok betartása jogos elvárás. Ugyanakkor a kőszegiek hajlamosak a városon belül is mindenhova autóval menni, pedig itt nincsenek távolságok. Viszont az utcák, a kereszteződések szűkek, ez is gondot okoz.
A kőszegi kapitányság önállóan kapott egy új típusú traffipaxot, az országban már több ilyent használnak. Náluk eddig próbaüzem zajlott, de a napokban már élesben is használni fogják. Mérni tudják vele a sávváltást, a telefonálást stb. mindez visszanézhető. Sőt, sötétben is üzemel, akkor is használható.
A motorosokat is folyamatosan ellenőrzik. A képviselő úr által felvetett hangoskodás inkább a kismotorokra jellemző, mert a nagymotorokkal kimennek inkább a főutakra.

Rába Kálmán úgy véli, hogy ígéretesnek tűnik az anyag, de nem biztos, hogy megfelelő módszer, ha statisztikai adatokkal akarjuk bebizonyítani a lakosság szubjektív biztonsági érzetét. Bizottsági ülésen is elmondta azt a példát, mely szerint 2010-ben átlagosan 13,5 napot töltöttek táppénzben a magyar emberek, 2014-re ugyanez a szám 5,3-ra csökkent. Sajnos ennek nem az a háttere, hogy az emberek egészségügyi állapota javult, hanem az, hogy félnek elmenni betegszabadságra. A statisztika tehát jó, de nem minden esetben lehet velük a valós képet látni. Mert itt bejelentett esetekről van szó (szabálysértésekről és bűncselekményekről), de Magyarországon nem minden esetet jelentenek be, így Kőszegen sem. A lopások száma pld. nő, annak arányában, ahogy romlik az életszínvonal. Nem minden esetben tesznek feljelentést az áruházak sem, pedig sokan már-már sportszerűen járnak lopni. Vannak olyan esetek, ami igenis negatívan hat a közbiztonságra. Nem mindegy egy-egy áruházban dolgozónak, hogy naponta háromszor üvöltenek vele a munkahelyén a vevők. A napokban ő sem tett feljelentést, mert a Dilenke anyukája üvöltözött vele a Penny parkolójában – mert nem akart két órát eltölteni a feljelentéssel. A bürokrácia is a statisztikát javítja.
A kamerarendszer miatt is vannak kifogások. Amikor a tavalyi országgyűlési választások kampányában az ő összes plakátját leragasztották, ugyanez történt a Fő téren is. Ezekkel a felvételekkel – ha szükség lenne rá – semmit sem lehet kezdeni.
A prevenciós munka dicséretes, de ezekre forrást is kell találni. Jó lenne, ha rendőrség szülői értekezleteken is tájékozatnák a szülőket, hogy melyek a drogfogyasztás egyértelmű jelei, hiszen az ő felelősségük sem kétséges.
Tudomása szerint az Összefogás Egyesület tett bejelentést a lomtalanítással kapcsolatban. Ennek ellenére bizonyos „jóemberek” ugyanúgy hordják széjjel a dolgokat, mint korábban. A közterület-felügyelők feladata is lehetne az erre való figyelés, nemcsak az autósokra kellene hatékonyan szórni a bírságokat.
A traffipaxok alkalmazásával nagyon egyetért, viszont a korábbi időszakokban egyes „álcázó” technikák nem voltak mindig korrektek.
Nem mintha számítana, de ő nemmel fog szavazni az előterjesztésre, mert sok olyan apró dolog van, amire nem sikerült megoldást találni. További jó munkát kíván a rendőrségnek. A hatékony munka előtt illik meghajolni, de van még tennivaló.

Básthy Béla azt örömmel olvasta ki az anyagból, hogy a bűnelkövetők száma a lakosságszám arányához képest csökkent. De azt vajon tudni-e, hogy a bűnelkövetők kőszegi polgárok-e? (Ez csak 1-2 bűncselekménynél jelenik meg.) A polgárőrséggel milyen a kapcsolata a rendőrségnek?
Lenne egy kérése is, ami nem a közbiztonsághoz kapcsolódik, hanem inkább a normaszerű viselkedés területét érinti: ilyen a kutyapiszok összeszedése, vagy a templom előtti lépcsőn való biciklizés. Ő ezekben a dolgokban is segítséget kérne a rendőröktől: szóljanak ezeknél az eseteknél az elkövetőknek, mert ha egyenruhás teszi ezt, akkor annak súlya van.

Stubán Tamás szerint lakhely szerint nem elemezték ki az elkövetőket, de szinte kizárólag helyi, környélbeliekről van szó. 8-10 éve voltak un „szabadcsapatok”, akik más megyéből, sőt, országból érkeztek, de ilyen most nem fordul elő. Ennek több oka is van. Egyrészt tudják, hogy kockázata van, ha itt megjelennek, másrészt az általuk ismert több elkövető jelenleg a büntetésvégrehajtási intézetben van.
A polgárőrségről szóló jogszabályok is változtak. A polgárőrséggel együttműködési megállapodás alapján dolgoznak együtt. Van ilyen szervezet Csepregen, Bükön is, sőt, Bozsokon elképzelhető, hogy lesz lovas polgárőrség is, ha jogilag ez lehetséges lesz.
A lépcsőkön kerékpározók, gördeszkázók esetében ha rendőr van a jelenlétükben, mindig megszólítja őket. E tekintetben egyeztettek az egyházzal is.
A kutyapiszok szerinte alapvetően emberi kultúra kérdése, de jó lenne, ha esetleg meglennének ehhez az ideális feltételek is. Ennek pld. kialakult gyakorlata van Horvátországban.

Keszei Balázs egyetért azzal, amit Rába Kálmán fejtegetett: a rendőrség akármilyen jól munkát végez, a lakosság mégis elégedetlen és akkor lenne az, ha 0 lenne az elkövetők száma. Ez illúzió, de a polgárok mégis ezt az eredményt várják.
Köszöni a kapitány úr gondolatait a közterületen italozó diákokat illetően, kéri, hogy folytassák továbbra is ezt a gyakorlatot. Az alkoholfogyasztásra alkalmas helyeket is ellenőrizzék, ahol kiskorúak megfordulhatnak.
A választókörzetét érinti egy kérése: a rossz parkolási gyakorlat megszüntetésére lenne szükség: konkrétan a Gyöp utca bejárata elé állnak meg autók keresztbe úgy, hogy alig lehet kijárni.

Terplán Zoltán felveti, hogy a Rákóczi utcán nagyon gyorsan mennek az autók. Volt itt már komoly baleset, a lakosság pedig fél, hogy újabbak is lesznek.
Mint tanár és mint informatika szakos is kérdezi, hogy az internet veszélyeinek a felhívására vonatkozóan vannak-e elképzelések?

Stubán Tamás szerint ezt főleg a már meglévő bűnmegelőzési programokhoz (DADA) tennék hozzá. Lehetséges még az osztályfőnöki órák keretében történő figyelemfelhívás: legalább gondolkodjanak el a diákok ezeken.

Kiss Zoltán elmondja, hogy a Fő téren nagyon sokan parkolnak szabálytalanul, ezért kéri itt a fokozott odafigyelést. Olyan autósok is bemennek ide, akik erre nem is jogosultak és keresztbe hajtanak a Fő téren.

Stubán Tamás szerint ők már jó pár büntetést kiszabtak ez miatt. Ez tipikusan az a hely, ahol az autósok nagyon zavarják a lakosságot, hiszen sétálórészről van szó.

Básthy Béla arra hívja fel a figyelmet, hogy csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma, a garázdaság több mint a felére csökkent. A statisztikák valóban adhatnak torz képet, de ha valaki a „kurucinfo”-t, meg a Jobbik bűnözési oldalait olvasgatja, akkor annak biztosan rosszabb lesz a közbiztonsági érzete, mint reálisan. Mindenki gondolkodjon el azon, hogy az őt ért cselekmények esetleg a saját viselkedésükkel függenek-e össze.
Ez azért fontos, mert a közbiztonsággal kapcsolatos mutatóknak gazdasági, befektetési vonzata is lehet.
Ő rendezvényszervezőként is kézséges, tapasztalt kollégákkal találkozott a rendőrségen.

Huber László köszönti az ülés közben megérkezett dr. Kapiller Saroltát, a járási hivatal vezetőjét.
Egyet ért azzal, hogy a közbiztonság társadalmi termék, mert ez egy fontos közügy: élen jár ebben a rendőrség, de az önkormányzatnak, az egyéb szervezeteknek és a lakosságnak is van, illetve kellene, hogy legyen szerepe benne. Más országokban ha valaki elkövet egy kis szabálytalanságot (pld. kutyapiszok) a szomszédja azonnal figyelmezteti, de ha nincs foganatja, akkor hívja a rendőrt is. Az lenne a jó, ha a lakosság vállalná ezt a fajta konfrontációt, hiszen éppen az ő érdekükben kell a szabályokat betartani. Ha az általános közrend jó, az a közbiztonságra is jó hatással van. Külföldön vannak – pld. a szenci testvérvárosban is – qvázi önkormányzati rendőrségek, amelyek a polgármesternek vannak alárendelve. Magyarországon az önkormányzatok csak kérhetnek a rendőrségtől, ott utasítási joguk is van.
A gyorshajtókra való odafigyelést ő is fontosnak tartja, ezt is sok fórumon kérik tőle számon – a kutyapiszok mellett. A közlekedési tábla kihelyezése erre nem megoldás.
Korszerű kamerarendszer lett kiépítve a Fő téren is, a Jurisics téren is, ennek elrettentő hatása kellene, hogy legyen. Jó lenne bővíteni a város további frekventált területein, erre a jövőbeni fejlesztéseknél figyelni kell.
Egyetért azzal az alpolgármester úrral, hogy a városról pozitív kép kerüljön ki a nyilvánosság felé. Hogy vannak problémák az nyilvánvaló, mert mindenhol vannak, de ezeket „házon belül” kell kezelni. De az fontos a kívülállók számára, hogy pld. évek óta nem volt autófeltörés a városban, és ha egy idegen beáll az Írottkő Szálló elé, akkor várhatóan nem is történik ez meg vele.
A Fő téri anomáliával is nagyon egyet tud érteni: azt a bizonyos szervizutat csak korlátozott számban lehet használni, példamutató módon kellene itt rendet tenni.
Ő is megköszöni a rendőrkapitány úrnak és minden kollégájának az önkormányzattal való kiváló együttműködést.

Rába Kálmán úgy érzi, hogy néhány elhangzott gondolat neki szól és ez őt a Rákosi-rendszerre emlékezteti. Akkor volt az szokás, hogy ami nem tetszik, azt a szőnyeg alá kell söpörni. Szerinte minden szabálytalanságot fel kell fedni. Ha egy üzletben lopnak (romák vagy nem romák) rikácsolnak, „majdnem megölik” a biztonsági őrt és mindezt kb. 20-an látják, akkor ez ellen miért nem lehet tenni semmit? Ő tett nemrég egy javaslatot arra, hogy ezeknek a kezelésére hozzon létre a képviselő-testület egy kerek-asztalt, de leszavazták. Nyilván azért, mert politikailag kellemetlen lett volna. Pedig ennek a keretében meg lehetett volna kérdezni azt a bizonyos kört, hogy miért járnak rendszeresen lopni és miért nem dolgoznak inkább?
Milyen az a közbiztonság, amikor egy tolvajt lefülelnek, aztán az meg bejelentést tesz különböző szerveknél, végül a biztonsági őrt kapják el, hogy milyen a politikai beállítottsága? Szerinte ő joggal feszegeti ezeket a dolgokat.

Huber László kiemeli: lehet, hogy rosszul fogalmazott, de szó sincs arról, hogy a szőnyeg alá kellene söpörni bármit is. A „házon belül” számára azt jelenti, hogy a rendőrséggel együtt, közösen kell fellépni az említett ügyek ellen. Meg kell akadályozni a hasonló eseteket, de az interneten nem kell felnagyítani ezeket – ami nagyon jó terep erre. A Rákosi-rendszerre való hivatkozást határozottan visszautasítja. Vannak hibáink, de ne állítsunk magukról rosszabb képet, mint ami a valós.
A kerek-asztal létrehozását először a képviselő-testület valóban leszavazta, de utána a képviselő úrnak lehetősége lett volna – nem sürgősségi, hanem rendes eljárásban – előterjeszteni.

Básthy Béla is egyetért ezzel, senki nem akar eltusolni semmit. Úgy tűnik, hogy egy virtuális ellenség legyőzése a legjobb tevékenység – mint az agyaggalamb lövészet ben. A képviselő úr blogján ő soha nem lát jó dolgokat a városról – így a közbiztonságról sem. A valóságról kellene beszélni, ellenben a képviselő úr olyan magatartásformákat vet fel nekik, mint amit ők soha nem tesznek.

Keszei Balázs szerint 169 lopást történt az elmúlt évben. Az ezeket elkövető személyek milyen szankcióban részesültek?

Stubán Tamás szerint ez a kapitányság területén elkövetett lopások száma, tehát 19 település vonatkozásában kell érteni. 50.000 Ft az értékhatár a lopásnál: ha ezt nem éri el, akkor szabálysértés, ha meghaladja, akkor bűncselekmény. Ha van a Btk.-ban felsoroltak közül súlyosbító körülmény a lopás során (pld. erőszakkal párosul), akkor az értéktől függetlenül bűncselekménynek minősül.
Valóban vannak bolti lopások Kőszegen, ez főleg a Spar és a Tesco áruházakra jellemző. 2014-ben 5 olyan tulajdon elleni szabálysértést folytattak le, ami üzleti lopás miatt indultak, ebből egy bűncselekmény lett, mert ha valaki üzletszerűen lop, az is minősítő tényező. Ha valaki az áruvédelmi eszközt eltávolítja, az is bűncselekmény. Természetesen a rendőrség alkalmazhat helyszíni bírságot is. Azt nem mondja, hogy látens esetek nincsenek. Ő arra inspirálná a biztonsági őrt, hogy hivatalból minden esetben tegyen bejelentést a 112-es telefonszámon és rendőr biztosan ki fog menni a helyszínre. Amennyiben a rendőr tudomást szerez a bolti lopásról, olyan nincs, hogy annak nincsen szankciója.

Dr. Kordé Csaba vezető ügyész kiemeli: a cselekmény elkövetése után nem minden esetben jár büntetéssel az esetleges joghátrány. A rendőrség a nyomozati anyagot megküldi az ügyészségnek, az ügyésznek pedig mérlegelési lehetősége van: a jelenleg hatályos Btk. alapján vagy beadja a vádemelést, vagy megszünteti az eljárást és megrovásban részesíti az elkövetőt, tehát intézkedést alkalmaz ellene. Azt is megteheti, hogy az elkövetőt – vádelhalasztás mellett – a kár megtérítésére kötelezi. Sokszor a sértettnek – és a kapitány úr által említett két áruházláncnak is általában a kár megtérítése a célja. A látens eseteket nem tudjuk, nem ismerjük. Nem biztos, hogy egy áruháznak az jó hírt jelent, ha ott sorozatosan követnek el lopásokat és lehet, hogy ezért nem tesznek feljelentést. A hivatalos személynek viszont kötelessége, hogy feljelentést tegyen, ha ilyenről tudomást szerez, a civil szférában ez nem mindig történik meg.
Nem akar visszatérni a statisztikák elemzéséhez, de az biztos, hogy valamilyen értékmérőre szükség van, így az EU országokban is ezen mutatókat vizsgálják.
Kiemeli még, hogy az anyagban elsősorban a közbiztonságot befolyásoló cselekményekről van szó. A város lakossága nem is tudja, hogy 2014-ben 3 olyan, kiemelt, jelentős bűncselekmény történt (családon belüli nemi erőszak), amelyek tekintetében az eljárás jelenleg is folyik.
Mindezen adatoknak a tükrében a kapitány úr beszámolója a tényeknek és a helyzetnek megfelelő, szakmailag igényes beszámoló. Csatlakozik a főkapitány-helyettes úr véleményéhez: különösen nem könnyű ilyen gyorsan változó jogi háttérnek megfelelni. Ahogy az állománygyűlésen már megtette, most is megteszi: megköszöni a kőszegi rendőrkapitányság 2014-ben végzett, szakmailag igényes munkáját.

Básthy Béla felvet még egy személyes kérdést. A Youtube-on van egy felvétel, amely Rába Kálmán telefonbeszélgetését rögzíti Dilenke anyukájával és amelyet 56 ezren néztek meg, 85 hozzászólást írtak hozzá. Kérdezi Rába Kálmánt, hogy olvasta-e ezeket a hozzászólásokat, mert ezek súlyos hatással vannak a kőszegiekre. Idéz is néhányat ezekből, de csak az „enyhébbekbő”l. Rába Kálmán nem mindegyiket olvasta, de ebből az a lényeg, hogy egy jól körülhatárolható csoportra vajon miért használnak különböző jelzőket az emberek. Számára az a legsajnálatosabb, hogy a Dilenke anyukája őt és családját a saját gyermeke előtt szidalmazta, aki otthon egy hangos szót sem hall. Az ilyen helyzeteket kellene elkerülni.

Végül a polgármester lezárja a vitát és szavazásra bocsátja az anyag jóváhagyását. A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:


40/2015. (III. 26.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót elfogadja.

(A szavazás után Plechl Tibor elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 8 fő lett.)


A 2. napirendi pont tárgyalása:

A kőszegi polgárőrség 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Méhes Lajos elnök szóbeli kiegészítésében csupán annyit tesz hozzá a tájékoztatóhoz, hogy a 2014-es esztendőben 47 polgárőr 3280 órát volt szolgálatban. Az általuk használt gépjármű és motor összesen 86.000 km-t tett meg. A feladatukat alapvetően ellátták, a környező településeken is. Egy nagy problémájuk van: a tulajdonukban lévő Skoda lassan 20 éves lesz, ennek a fenntartása elviszi a támogatásuk 70%-át.

Hozzászólás:

Terplán Zoltán jelzi, hogy a pénzügyi bizottság a tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.
Az általuk használt mátrix rendszerről kérdezi még az elnök urat.

Méhes Lajos tisztázza, hogy ez egy rendszámfelismerő rendszer, ami 14 éve van az egyesület tulajdonában, egy közbiztonsági pályázaton nyerték. Ez meg tudja állapítani, hogy lopott-e a gépjármű, illetve, hogy körözés alatt van-e. A mostani mátrix rendszerek ennél már modernebbek, azokat jelenleg a rendőrség kezeli.

Kiss Péter megköszöni a kőszegi polgárőrség elnökének és az egész csapatnak a munkáját. Különösen az örömteli, hogy új tagokat sikerült toborozni az egyesületükbe.

Huber László is nagy ra értékeli a polgárőrség munkáját. Ki kell emelni, hogy ők a családi életük rovására, a szabad idejüket fordítják erre a feladatra, ahogy a tűzoltók is. Az önkormányzat segíti a polgárőrséget, hiszen fontos önkormányzati feladatot látnak el. Az öregecske autót remélhetőleg le lehet majd cserélni, ehhez a város is megpróbál majd segítséget adni.

Básthy Béla hozzáfűzi még, hogy a polgárőrök az év során nemcsak a szolgálatukat végzik, hanem aktívan részt vesznek a város kulturális rendezvényébe is, pld. az Ostromnapokon.

További észrevétel nem hangzik el, így a képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


41/2015. (III. 26.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőrség 2014. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.


(A szavazás után Plechl Tibor visszatért az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma ismét 9 fő lett.)

Az ülés során Bakos Györgynek el kellett távoznia, ezért a napirend tárgyalása a következő napirendi ponttal folytatódik.


A 4. napirendi pont tárgyalása:

A „Kőszeg és Vidéke” lap munkájáról szóló beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz.
A napirendi pont tárgyalásánál Pócza Zoltán, mint felelős kiadó és Tóthárpád Ferenc, mint felelős szerkesztő van jelen.

Pócza Zoltán felelős kiadó szóbeli kiegészítésében arra utal, hogy kiadói szempontból jól kitaposott úton járnak, ami továbbra is megfelelő az újság számára. Ő javasolta mintegy 8 évvel ezelőtt még az akkori bizottságban, hogy a lap kerüljön vissza az önkormányzat kiadásába és most látható, hogy ez jó döntésnek bizonyult, mert a lap mára már önfenntartóvá vált.
Kiadóként két fontos intézkedésre törekednek. Ezek közül az egyik az, hogy a lap folyamatosan 32 oldalon meg tudjon jelenni. Ezáltal belekerülhetnek hosszabb, fajsúlyosabb cikkek is az újságba, továbbá tájékoztatni lehet a vidék eseményeiről is a lakosságot. A környékbeli települések is igénylik az újságot, éppen nemrég érkeztek vissza erre vonatkozólag a megállapodások. Nagy segítség az újságnak anyagilag, ha az egyes EU-s pályázatoknál a nyilvánosság kategóriájában a Kőszeg és Vidékét jelölik meg, kéri, hogy ezt a jövőben szíveskedjen mindenki megtenni, ha módja van rá. Ezáltal a lapnak önkormányzati hozzájárulásra nincs szüksége. Idéntől a munka díjazásában egy kis emelést is tudott biztosítani, amiért a szerkesztőség tagjai nagyon megdolgoztak.

Tóthárpád Ferenc úgy véli, hogy a Kőszeg és Vidéke az 1881-es megjelenése óta sem küllemében, sem terjedelmében és példányszámában még nem jelent meg, mint a jelenlegi lap. Ők ezt a jövőben is szeretnék megtartani.

Kérdések és hozzászólások:

Keszei Balázs tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a humánerőforrás bizottság egyetértett a kiadó gondolataival és a beszámolót elfogadásra ajánlotta.

Rába Kálmánnak az volt az érzése a beszámoló olvasásakor, hogy mintha a lap gazdái magyarázkodnának arról, hogy a lap mennyire politika mentes és független, továbbá arról, hogy különböző pletykákban sem foglal állást. Valaki tán meggyanúsította a lapot, hogy valamelyik párt szócsöveként funkcionalizál? Véleménye szerint a lapnak jó a szerkesztése, bár Ágh Péter képviselő úr rengeteget szerepel benne, de ez a Vas Népében is így van.
Mert szerinte az újság függetlensége igenis megkérdőjelezető. Ő ugyanis az elmúlt időszakban mintegy 9 esetet számolt össze, amikor is kifejezetten az ő blog bejegyzésére közvetlenül válaszoltak – az úgymond „független” újságban.
Ezek közül a legnagyobb hazugság az volt, amikor a 2012. november 12-én megjelent lapszámban hazudtak. Azt írták az újságban, hogy az ő blogjában írtak miatt uralta a várost az a „rémhír”, mely szerint cigányokat fognak telepíteni Kőszegre. Ő akkor ezt egyáltalán nem pletykára alapozta és kérte is a megjelentek helyreigazítását, de ez természetesen nem történt meg, neki pedig nem volt arra ideje, hogy ez miatt bíróságtól kérjen elmarasztalást.
2014-ben szintén a blogjában volt egy írása az adósságkonszolidációról. Ebben azt fejtette ki, hogy a város adósságát nem vitte el a kormány, csupán azt most ők fizetik. Ha egyszer más kormány lesz, akkor az összes teher vissza fog szállni a városra.
A Bálházról szóló sajtótájékoztatójuk csupán néhány karakterben jelent meg a lapban (Ezzel kapcsolatban éppen most kapták meg a parlamenti interpellációjukra a választ.) Ugyanakkor a polgármester úr és az alpolgármester úr mintegy fél oldalon keresztül magyarázkodtak erről az ügyről és őt a város „megrontójának” állították be a Bálházzal kapcsolatos kérdései miatt.
Bizonyára az sem igaz, hogy a lap független forrásokból valósul meg,. Jelenleg a művelődési központ a kiadó, ő gondozza a lapot. Közvetlen támogatás talán nincs, de közvetve biztosan hozzájutnak önkormányzati támogatáshoz.
Óriásit tévedett az újság akkor is, amikor az ISES Alapítványnak megszavazott 5 M Ft elengedéséről tudósított. Őt akkor azzal vádolták a lapban, hogy nem tudja a KRAFT projekt milyen forrásból valósul meg. Nem akarja fitogtatni a tudását, de ő nagyon is tisztában van ezzel, de őt az újságban ezzel leminősítették, tehát ez is hazugság volt.
A Dilenke hazaérkezéséről szóló pátoszos hangvételű cikket már nem is akarja említeni, mert nem is érti ennek mikéntjét, az indíttatását. Az emberek úgy olvasták azt a kőszegi újságot, hogy letépték róla a címlapot. Nem azért, mert roma volt az elején, hanem mert a tudósító szeretetteljes, családi fészekről írt benne.
A legszánalmasabb írást fel is olvassa. Egy velemi lakossági fórumról számolt be a tudósító, kiemelve a csekély számú érdeklődőt és őt ismét rossz színben tűntették fel, mert azt írták, hogy ő szemrehányást tett az ottani polgármesternek. Pedig ő hangfelvétellel tudja bizonytani, hogy ilyesmiről szó sem volt.
Szégyen és gyalázat, hogy ezek a cikkek meg tudnak jelenni a kőszegi újságban. Nem tudja, hogy ezek utasításra készülnek-e vagy megrendelésre, de ezek az újsághoz nem méltóak. Kéri a szerkesztő urat, hogy a jövőben ne folytassák ezt a gyakorlatot.

Keszei Balázs a képviselő úr kérdéseire nem tud választ adni, mert ezekkel a bizottság nem foglalkozott.
A lap függetlenségéért a humánerőforrás bizottság felel. Azért emelték ki a beszámolóban a függetlenséget, mert nemrég egy indítványban elfogultsággal vádolták meg a lapot. A bizottság ezt a beadványt megtárgyalta, de érdemi döntést nem tudott benne hozni, mert maga a felvetés sem volt érdemi.

Pócza Zoltán kiemeli, hogy ő a lap tartalmáért nem felel. A kiadó részéről azt biztosan állítja, hogy jelenleg a lap a hirdetésekből fenn tudja tartani magát. A lap az intézmény költségvetésében plusszal és mínusszal is szerepel, összességében ez most nem mínusz. Ezért nem volt szükség külön önkormányzati támogatásra. De az EU-s pályázatok miatt ezúton is megköszöni a kapott bevételeket és kéri, hogy ha mód van rá, a jövőben is a kőszegi újságot jelöljék meg a nyilvánosság céljára.

Básthy Béla úgy véli, hogy Rába Kálmán képviselő úr nem is az újsággal foglalkozik, hanem saját magával. Mintha saját maga hozna létre magának egy ellenfelet – aki rossz – és azt kezdené ütni. Kéri, hogy hagyja abba ezt a képviselő úr. A hozzászólásában is „zúgnak” a hazugságok. Az 5 oldalas beszámolóban csupán kétszer szerepel a „független” és egyszer a „politika” szó. Kőszegnek az adósságát a kormány igenis átvállalta. Bármilyen kormány jöhet, az nem fog visszaszállni az önkormányzatra. De azért a képviselő úr „bedobja” ezt a köztudatba.
Szerinte a szerkesztőség tagjai döntik el, hogy mire reagálnak, ha ilyen hazugságok elhangzanak, de az igazságnak is benne kell lennie az újságban. Az teljesen természetes, hogy ha Rába Kálmán kifejti a véleményét itt az ülésen, akkor az az újságban megjelenik.
Ő gratulál a szerkesztőségnek, mert a lap tartalmában és megjelenésében is informatív, színes újság. Vannak mélyebb tartalmú cikkek is, összességében 80-100 hír van benne havonta. Látszik, hogy ebben mennyi munka van és abban is, hogy mennyi hirdetés van a lapban. A vidéki települések számára is vonzó a kőszegi újság. Szerinte ez mind-mind elismerésre méltó – minden politikai felhang nélkül. Ő gratulál ehhez az újság készítőinek.

Rába Kálmán ismét kénytelen az alpolgármester úrnak ellentmondani és ezt egy példával illusztrálni. Az újság határozottan azt írta le, hogy a TESCO-ban nem loptak abban a bizonyos ügyben, jóllehet az áruházban legalább 15-en tanúja voltak ennek az egésznek. Ezután az ő figyelmét is úgy hívták fel erre a cikkre, hogy „nézd már meg mit hazudik megint a Kőszeg és Vidéke”.
Az ő blogja szerinte sikeresnek tekinthető, mégis egy visszatérő, fájó pontja mindenkinek De bárki nyugodtan írhat blogot, akár az alpolgármester úr is. Ha az újságban megjelenik egy politikus, az már politika, mert az a politikus nem függetlenként nyerte meg a választást. Ezzel semmi gond, mert ehhez meg kell nyerni egy választást és ő ezt tudomásul is veszi. De a hazugságokat nem bírja és nincsen neki arra anyagi lehetősége, hogy 6000 példányban ezt megcáfolja.
Kőszegen mindenki várja a lap megjelenését, mert minőségi az újság és főleg, mert nincsen más. Ez egy komoly médium a mindenkori hatalom kezében.

Huber László szerint kicsit érződik a képviselő úr szavaiból, hogy „savanyú a szőlő”. A függetlenség kérdése számára roppant egyszerű: ez az önkormányzat lapja, ezért a lakosság tájékoztatását szolgálja. A lap alapítója és tulajdonosa az önkormányzat és a kiadói feladatokat is egy önkormányzati intézmény végzi. Ezért az újság megpróbál a város ügyeiről megfelelő tájékoztatást adni. A függetlenségre ott van a szerkesztőség, akinek senki nem ír elő semmit. Ő polgármesterként egyedül az „Első kézből” elnevezésű rovatot tartja fenn magának, de ennek a tartalmáért vállalja is a felelősséget. Meg lehet nézni más városok lapjait, akár az – Oberpullendorfit is – biztosan ez a legkülönb. Minden civil szervezetről írnak, vannak nemzetiségi oldalak, az intézmények is szerepelnek benne. Hibák előfordulhatnak, mert rengeteg hír van, de ezeket próbálják kiküszöbölni.
A szerkesztőség tagjai minimális tiszteletdíjat kapnak ezért a munkáért és ő is csak arra biztatja őket, hogy folytassák a munkát. A beszámolót javasolja „köszönettel” elfogadni.

Rába Kálmánnak annyi a „kérése”, hogy ha a jövőben ő valamilyen téves megállapítást tesz, akkor inkább jelentsék fel őt a rendőrségen, csak ne a Kőszeg és Vidékében reagáljanak rá – mert az olyan kicsinyes.

Básthy Béla szerint az újság két utolsó lapszámában Rába Kálmán neve kizárólag úgy jelent meg, hogy a képviselő-testületi ülésen elhangzott véleményét írták le, teljesen korrektül. Beszámoltak az újságban a képviselő úrnak a Balog iskola előtti parkoló javításáról, a szociális ügyek hivataltól való elvétele ügyekben tett javaslatairól. Személyes véleménye az, hogy a képviselő úr amint megszólal, már le is írják a Kőszeg és Vidékében, amit akár hibaként is fel lehetne fogni.

Rába Kálmán meglenne e nélkül is. Ha a képviselő-testület azt szeretné, hogy ne legyen benne a lapban a neve, akkor szavazzon erről. De ők pld. már kétszer is rendeztek hadijátékokat Kőszegen, amelynek a 400 000 Ft-os költségét ők maguk fizették. Ez viszont nem jelent meg az újságban, igaz, hogy nem is kérték. Viszont ha a város országgyűlési képviselője szerezte volna ezt a pénzt, akkor már régen a címlapon lett volna.

További érdemi észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását – köszönettel kiegészítve.

A képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:


42/2015. (III. 26.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg és Vidéke lapról szóló beszámolót köszönettel elfogadja.


Az 5. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszegi Sportegyesület 2014. évi munkájáról valamint az újrendszerű támogatási forma tapasztalatairól szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A napirendi pontnál jelen van Kenyeri András, a KSE részéről, valamint Kondics Sándor, az Utánpótlás Futball Klub elnöke.

Kenyeri András szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az egyesület szakmai beszámolóját elkészítette, ő úgy érzi, hogy ezzel a törvény által előírtaknak maximálisan eleget tettek. Tavaly egy újfajta elszámolási rendszert vezettek, be, melynek a gyakorlati tapasztalatai is az előterjesztés részét képezi. Ennek az a lényege, hogy a működési és a szakosztályi költségek elválnak egymástól: ők előre benyújtják ennek a tervezetét és az önkormányzat negyedéves bontásban finanszírozza meg ezeket. Részükről ez átlátható módszer és nekik ezzel kapcsolatban jó tapasztalataik vannak. Egy kérésük volt csupán: az év I. negyedévében van gondjuk, mert korábban mindig már januárban megkapták ezt az összeget, a mostani szabályok szerint viszont csak az önkormányzat költségvetésének elfogása után, azaz március hónapban van erre lehetőség. A bizottsági ülésen a jegyző úr említett erre egy megoldást: ha a képviselő-testület – október-november hónapban – külön határozatban engedné az I. negyedévi támogatás biztosítását, az az önkormányzat számára sem jelentene elkötelezést. Ez részükről is elfogadható.

Kérdések és hozzászólások