2015. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség 2014. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló az Írottkő Natúrpark Egyesület munkájáról, turisztikai elképzeléseiről.
4. - Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap munkájáról.
5. - Tájékoztató a Kőszegi Sportegyesület 2014. évi munkájáról, az újrendszerű támogatási forma tapasztalatairól.
6. - A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A közterület-használatról és városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeletek módosítása.
9. - Az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló 30/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - A szlovákai Nyitragerencsér községgel barátsági szerződés jóváhagyása.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló új szabályzat jóváhagyása.
12.a - A 028 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.b - A 6088/1 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.c - A 0203/10, a 0203/11, a 0203/12, a 0203/13, a 0203/14 és a 0203/15 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
13. - A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
14. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
15. - Cák község települési eszközei módosításának véleményezése.
16. - Velem község települési eszközei módosításának véleményezése.
17.a - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 6080 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Rendkívüli előterjesztés: a közétkeztetésre kírt közbeszerzési eljárás elbírálása.
22. - Rendkívüli előterjesztés: NKA pályázat benyújtása az "Ostromnapok" 2015. évi megrendezése támogatására
1. napirendi pont:
Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontja szerepelteti a közrend-, közbiztonság fenntartását is. Ezzel összhangban a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése határozza meg a rendőrkapitány részére, hogy beszámoljon a település képviselő-testületének a közbiztonság helyzetéről, az annak érdekében tett intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról.
A jogszabályok meghatározzák azokat a közös feladatokat a Rendőrség és a képviselő-testület részére, amelyek eredményeként megteremtik és fenntartják a közbiztonságot az itt élő polgárok, az itt gazdasági tevékenységet folytatók, valamint az ide látogató turisták, továbbá átutazók számára.
A célok megvalósítása szükségessé teszi az Önök részletes tájékoztatását annak érdekében, hogy a közös munkát továbbra is hatékonyan tervezhessük és végezhessük.

Kőszeg Város Képviselő-testülete legutóbb az elmúlt év március 27-i ülésén tűzte napirendjére és értékelte Kőszeg város 2013. évi közbiztonságának helyzetét.
A most sorra kerülő képviselő-testületi ülésre készített beszámoló Kőszeg város területének a 2014. évi kriminalitását, közbiztonsági és közlekedési helyzetét és az ehhez szorosan kapcsolódó rendőri munkát mutatja be.
Rendőrkapitányságunk működési területén – így Kőszegen is – a közrend kiegyensúlyozott és stabil, a rendőri intézkedések törvényesek, színvonalasak, jól szolgálják a köznyugalmat és a félelemtől mentes életet.
Kedvező, hogy az elmúlt évben sem fordultak elő területünkön olyan jelentős jogsértések, amelyek erőszakosságuk, vagy kiemelkedő kárértékük miatt hátrányosan befolyásolták volna a lakosság közbiztonságát, a szubjektív biztonságérzetet, továbbá a gazdaság működésének rendjét.

Tevékenységünk számszerűsített mutatóit a Rendőrkapitányság teljes illetékességi, valamint Kőszeg város területére vonatkozóan a beszámolóhoz csatolt 1-3. számú mellékletek tartalmazzák.

I. A közbiztonsági helyzet értékelése

1. A bűnügyi munka bemutatása.

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

Rendőrkapitányságunk működési területén – három város és a tizenhat község – az ismertté vált bűncselekmények száma – ENYÜBS országos adatai alapján – a 2014. évben 515 volt, ami 16,7 %-os csökkenés az előző évi 618-hoz képest.
A bűnözés súlypontjai illetékességi területünkön lévő három városra koncentrálódnak.
A Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2014. évben elkövetett jogsértések 54,9 %-át, 283-at Kőszegen követték el. Ezen érték a földrajzi helyzet, a lakosság, az intézmények, a vendéglátóhelyek számarányát tekintve külön indoklásra nem szorul. Az elmúlt évben a bűncselekmények száma 55-el kevesebb volt, mint az előző évben, így 16,3 %-os csökkenést realizálhattunk. A jövőre nézve is igényként jelentkezik úgy a rendőrség, mint a lakosság részéről, hogy Kőszegen a fenti számokba növekedés ne következzen be, sőt azért dolgozunk, hogy a csökkenő trendet megőrizzük.

1.2. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fertőzöttség).

A Rendőrkapitányság illetékességi területén a 100 ezer lakosra vetített bűncselekmények száma a 2014. évben 2026,3, amely mutató alapján kapitányságunk illetékességi területe – öt évet tekintve - megyénkben a közepesen fertőzöttek közé sorolható. Ez az arányszám hosszabb távon csökkenést mutat.

1.3. Kőszeg város területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása.

Kiemelt feladatunk a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, melyet a közterületen elkövetett bűncselekmények száma jelentősen befolyásol. E cél érdekében végzett munkánk a 2014. évben különösen eredményes volt. A 2013. évi 93-al szemben a 2014. évben 49 közterületen elkövetett bűncselekmény történt városunkban. Az értékelt időszakban a kiemelt kategóriába sorolt bűncselekmények száma is csökkenő tendenciát mutat, ami szintén a közbiztonság stabilitását erősíti.

1.4. Kőszeg város területén regisztrált kiemelt bűncselekmények számának alakulása.

A kiemelten kezelt bűncselekmények számában a vizsgált időszakban csökkenés volt tapasztalható. Az elmúlt évben az esetek száma a 2013. évi 194-ről 167-re mérséklődött.

A bűnözés összetételében és szerkezetében a csökkenő esetszám mellett lényeges változás nem történt az elmúlt időszakban. Az elkövetett bűncselekmények nagyobb részét továbbra is a vagyon elleni jogsértések teszik ki.

A kiemelt kategóriájú bűncselekmények körében Kőszegen a 2014. évben tíz testi sértés történt, amelyből hat súlyos sérüléssel járt. Ez az előző évhez – 22 eset - viszonyítva 55 %-os csökkenés. Az élet és testi épség elleni támadások körében örvendetes tény, hogy a 2014. évben sem volt emberölés városunkban.
A garázdaság bűncselekmény elkövetésének száma több mint felére csökkent, a 2013. évben 42, míg a 2014. évben 18 e kategóriájú bűncselekmény miatt fejeztünk be nyomozást, ami 57,1%-os csökkenést jelent. E jogsértések esetenként szórakozóhelyekhez és problémás, deviáns magatartást tanúsító személyekhez kötődtek, az alkoholfogyasztás szerepe is többször megmutatkozott.

Csökkent a kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény miatt folytatott nyomozások száma is. A 2013. évben hat, majd a 2014. évben négy nyomozást folytattunk.
Az előző évekkel megegyezően van néhány család, ahol rendszeresek a bántalmazások és az erre reagáló rendőri intézkedések. Valamennyi esetben vizsgáljuk a cselekmények kiskorúakra gyakorolt hatását.
A családon belüli erőszak megakadályozására, megszüntetésére minden körülményre kiterjedő mérlegelést követően eredményesen alkalmaztuk az ideiglenes megelőző távoltartást, amire a tárgyévben Kőszegen három alkalommal került sor.
Az intézkedéseink során nem vált szükségessé a kiskorú ideiglenes elhelyezése.
Rendőreink a 2014. évben 24 esetben intézkedtek családi veszekedések során, melyekből 13 alkalommal gyermek is jelen volt az eseményeknél. Vizsgáltuk a cselekmények kiskorúakra gyakorolt hatását és mindannyiszor jelzéssel éltünk a gyámhivatal felé.

Terjesztői magatartással elkövetett kábítószerrel visszaélés miatt a 2013. évben három személy ellen, míg a 2014. évben Kőszeg városában ilyen bűncselekmény miatt nem folytattunk eljárást.
Érdemes megemlíteni az új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűncselekményt, amelynél csak a terjesztői magatartást rendeli büntetni a törvény, de hatásuk miatt jelentős veszélyt okozhatnak a fogyasztóknál. A továbbiakban is koncentrálunk e jogsértésre. Mindenképpen meg kívánjuk akadályozni, hogy a terjesztők célpontjává váljanak fiataljaink. A kábítószer nem kerülhet be az iskolákba és a kollégiumokba, továbbá megelőzendő az is, hogy a fogyasztók a napi adagjuk megszerzése érdekében kövessenek el jogsértéseket.
Fontos itt megemlíteni az évek óta végzett megelőző és felvilágosító munkát, amit a fiatalok körében folytatunk. Az iskola rendőre és más programokkal ezt a tevékenységet tovább erősítjük.

A lopások száma 103-ról 123-ra növekedet. Ezen belül csökkent a zárt gépjármű feltörések száma, a 2013. évben három darab történt, a 2014. évben nem volt ilyen bűncselekmény.

A lopások döntő többsége kisebb értékű kárt okozott. E bűncselekményeket Kőszegen megítélésem szerint hatékonyan derítettük fel. Jelenleg is sikeres nyomozásokat folytatunk több olyan gyanúsítottal szemben, akik városunkban követtek el lopásokat.
A múlt évet tekintve is megállapítható, hogy a bűncselekményekkel támadott objektumok és értékek széles skálán mozognak, üzlethelyiségek, lakások, telephelyek, a mobiltelefontól a kerékpárokon keresztül, a műszaki cikkeken át a készpénzig és az ékszerekig.

A bűncselekmények elkövetését elősegítő okok között változatlanul meghatározó az óvatosság hiánya, a környezet közömbössége és a szükséges vagyonvédelem hiánya, a lakatlan ingatlanok és őrizetlen telephelyek.
A betöréses lopások helyszínein alapvetően nem találkoztunk új módszerekkel.

Az értékelt időszakban egy, az előző évben történt rablás nyomozását fejeztük be. Örvendetes, hogy tavaly Kőszegen nem követtek el e kategóriába tartozó bűncselekményt.
Kifosztás miatt egy személy került felelősségre vonásra.
Rongálás miatt nyolc, az előző időszaknál öttel kevesebb büntetőeljárást kellett lefolytatnunk.
Jármű önkényes elvétele miatt kettő eredményes nyomozást zártunk le.

A vagyon elleni jogsértések megelőzése és felderítése kiemelt figyelmet kapott a munkánk során, a társszervekkel folytatott közös tevékenységünkben is fókuszáltunk a területre és véleményem szerint pozitív eredményeket értünk el.

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények áttekintése.

Meg kell említeni, hogy az internet egyre szélesebb körű használatával megszaporodtak az annak segítségével elkövetett jogsértések, jellemzően a csalások és a zaklatások. Feladatként merül fel a fiatalok, diákok körében elvégzendő felvilágosító munka az internet veszélyeit illetően.
Szervezett bűnözés ismérveit mutató jogsértések továbbra sem valósultak meg területünkön.

A bűncselekmények többsége az előző évekkel egyezően kisebb súlyú, a lakosság szubjektív biztonságérzetét nem veszélyeztető.

Idegenforgalmunk, lakosságunk nyugalma feltétlenül megköveteli, hogy a legveszélyeztetettebb területek folyamatos rendőri ellenőrzés alá essenek, aminek eleget is tettünk. Célunk, hogy továbbra is megakadályozzuk az utazó bűnözők térnyerését.

2. A bűnüldöző munka értékelése.

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása.

Rendőrkapitányságunk nyomozáseredményessége az összes általunk folytatott bűntető eljárásban az előző évihez hasonlóan jó színvonalúnak értékelhető, ez a mutató 63,2 % volt.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója.

E mutatót a közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozása során az előző évi 62,8 %-ról 65,6 %-ra javítottuk.

2.3. Az eljárásokban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója.

A testi sértések és a kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények nyomozáseredményességét 100 %-ra teljesítettük.
A garázdaság miatt folytatott nyomozások 87,5 %-ában eredményesen megállapítottuk az elkövetők kilétét.
A terjesztői magatartással elkövetett kábítószerrel visszaélés tekintetében eredményességünk szintén 100 % volt.
A lopások miatt indított büntetőeljárások 26,2 %-át, a rongálások 33,3 %-át, orgazdaság bűncselekmények 100 %-át eredményesen teljesítettük.

A lefolytatott büntetőeljárások eredményeként a vizsgált időszakban illetékességi területünkön 142 fő bűnelkövető vált ismertté, közülük 121 férfi, 21 pedig nő volt.

A büntetőeljárások nyomozásában nélkülözhetetlen segítőtársunk a lakosság, az eljárást kezdeményező sértett. A sértettektől a késedelemtől mentes bejelentéseket, a lakosságtól pedig az általuk észleltek jelzését várjuk el. A sértetti jogok érvényesülésére eljárásaink során kiemelt figyelmet fordítottunk.
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok.

A Kőszegi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya 2013-ban 168, míg az előző évben 169 szabálysértési előkészítő eljárást folytatott. A lefolytatott 86 tulajdon elleni szabálysértési eljárás túlnyomó része az ötvenezer forintot meg nem haladó kárértékű lopás, rongálás és csalás volt. A rangsorban ezeket követi a jogtalan elsajátítás, és a nem gépi meghajtású jármű önkényes elvétele.

Az elkövetési magatartásokat tekintve a tulajdon elleni szabálysértések esetén az elkövetők részéről szinte kizárólag a szándékos elkövetési magatartás fordult elő.

A sértettek többsége felnőttkorú. Kisebb számban fordulnak elő fiatalkorúak, akiktől jellemzően mobiltelefont lopnak el.
A sértettek felvilágosítást kapnak az áldozatsegítő program lehetőségeiről, továbbá átadjuk nekik az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatóját is.

A tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek 65%-a felnőttkorú férfi, 30%-a felnőttkorú nő, 5%-a pedig fiatalkorú magyar állampolgár.
Fiatalkorú elkövetők előfordulása elsősorban a mobiltelefon készülékek eltulajdonítás, jogtalan elsajátítás esetén figyelhető meg.
A nők által elkövetett cselekmények elsősorban bolti és egyéb lopások.
Az általunk vizsgált csalás szabálysértések esetében csak férfi elkövetők kerültek felderítésre.
Az „internetes vásárláshoz” kapcsolódó csalások többnyire üzletszerűségük miatt átminősültek bűncselekménnyé.

Összegezve a tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek többsége vagyonnal, jövedelemmel nem vagy csak szerény mértékben rendelkező személyek, illetve olyan fiatalok, akik tetteiknek következményeit nem, vagy nem kellő mértékben (pl. jogtalan elsajátítás esetén) ismerik fel.

A bolti lopás kategóriába tartozó esetek elkövetői, ugyan nem túl gyakran, de tetten érhetőek városunk üzleteiben. Felelősségre vonásuk nem marad el, ennek következményeként megállapítható, hogy számuk csökkenő tendenciát mutat.

A vizsgált tulajdon elleni szabálysértések többségében az eltulajdonított tárgy mobiltelefon készülék, kerékpár, élelmiszer, kozmetikum, szeszes ital.

Az illetékességi területünkön élőállat lopás ez idáig nem fordult elő, termény- és növénylopás miatt néhány esetben intézkedtünk. A falopás a téli időszakhoz köthető cselekmény, számuk elenyésző volt.

Az összes tulajdon elleni szabálysértés tekintetében a felderítési eredményesség 36,05% volt. A hátráltató tényező a sértetti gondatlanság, a nyomszegény helyszín, valamint az észlelésig, majd a rendőrségre történő bejelentésig eltelt hosszú idő.4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások.

A Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 53 személyi sérüléses közlekedési baleset történt a korábbi 43-mal szemben, a sérültek száma 63 fő, ami 2013-ban 57 fő volt. Halálos kimenetelű közlekedési baleset három esetben történt, mely során négy fő vesztette életét, 2013-ban egy esetben egy fő halt meg ilyen körülmény következtében.
A súlyos balesetek száma 23, amelyben 24 fő szenvedett nyolc napon túli sérüléseket. Az előző, 2013-es évben 16 esetben 19 fő szenvedett ilyen sérülést. A könnyű sérüléssel járó balesetek száma 27, melyek során 35 fő szenvedett nyolc napon belüli sérüléseket. A 2013-as évben 26 esetben, 37 fő szenvedett könnyű sérülést. Az anyagi kárral járó esetek száma 56-ról 66-ra nőtt.

Kőszeg város közigazgatási területén az értékelt időszakban 16 esetben 20 fő szenvedett személyi sérüléses közlekedési balesetet, míg 2013-ban 13 esetben 13 fő. Halálos közlekedési baleset 2013-ban nem történt, 2014-ben egy esetben következett be. A súlyos sérüléssel járó balesetek során nyolc estben nyolc fő, az előző évben öt esetben öt fő sérült meg. Könnyű sérüléses balesetek száma az értékelt évben hét esetben 11 főt, 2013-ban nyolc esetben nyolc főt érintett. A sérülés nélküli, de anyagi kárral járó esetek száma 40-ről 29-re csökkent.

Kiemelt, egyértelműen behatárolható gócpontok nincsenek. A városban jellemzőek a kisebb koccanások, a súlyosabb esetek pedig külterületeken történnek.

5. Az illegális migráció helyzete.

Magyarország 2007. december 21.-i schengeni csatlakozását követően a határellenőrzés a belső határokon, így az osztrák határszakaszon is megszűnt. Kiegyenlítő intézkedésként biztosítani kellett a kapitányság illetékességi területén az illegális migráció megfelelő kontrollját, valamint a magyar-osztrák államhatáron átlépni szándékozó személyek és gépjárművek közbiztonsági és migrációs szempontból történő ellenőrzését.
A hatékony fellépés mélységi ellenőrzésekkel, valamint a határmenti közös magyar-osztrák járőrszolgálattal valósult meg.
Az elmúlt évben különböző akciók kerültek végrehajtásra, magyar – osztrák közös járőrszolgálatok, kompenzációs ellenőrzések, kétoldalú súlyponti akciókat hajtottunk végre.

Kőszeg térségében illegális migráció felfedésére sem a magyar, sem az osztrák határterületen nem került sor. Elemzések arra utalnak, hogy az embercsempészek a hegyes vidék helyett tőlük északra és délre a síkabb területeket választják.

Munkatársaink a Körmendi Rendőrkapitánysággal együttműködve egy magyar embercsempészt és két szír illegális migránst fogtak el az elmúlt évben.

6. A határrendészeti tevékenység helyzete.

Rendőrkapitányságunk már a 2007. év decemberében egyeztetett az Oberpullendorfi Járási Rendőrparancsnoksággal a közös határrendészeti tevékenységről, így hazánk teljes jogú schengeni csatlakozása és az integráció nem gördített akadályt a feladat végrehajtása elé, ami azóta is folyamatos, konstruktív. A bűnügyi együttműködés is példaértékű. A közös intézkedéseink jól szolgálják a közterületek és a közlekedés biztonságát.
E tevékenységhez tartozó hatósági feladatainknak – pl. határjelek ellenőrzése – maradéktalanul eleget tettünk.

II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok


1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága.

A Rendőrkapitányságon a szolgálat ellátására alapvetően egy gépkocsizó járőrt vezénylünk a reagálások végrehajtására, illetve a második félévtől a 19/24 program keretében végrehajtjuk a települések ellenőrzését, Kőszegen 24 órás ellenőrzés, Csepreg és Bük városokban napszakonkénti visszatérően, a többi településen pedig három naponta végzünk ellenőrzést. Az „E-útdíj” ellenőrzés végett folyamatos járőr szolgálatot kell biztosítanunk a 87-es főútvonalon, a volt Kőszegi határátkelőhely és Lukácsháza közti útszakaszon.
A rendőri jelenlét szervezettségét elsősorban a rendelkezésre álló létszám határozza meg, az optimalizálás érdekében folyamatosan értékeltük az illetékességi terület bűnügyi és közbiztonsági helyzetét és a veszélyeztetett helyek, időszakok figyelembe vételével terveztük a szolgálat szükség szerinti megerősítését.

Az idegenforgalmi szempontból jelentős területnek mondható Kőszeg belvárosa és Kőszeg-hegyalja, ami állandó rendőri ellenőrzés alatt volt az elmúlt években is. A főszezonban ez Bükön is megoldott, részben a kerékpáros rendőrökkel.

A külföldiek és turisták által látogatott területeken a rendőrségi jelenlétet igyekeztünk folyamatos jelleggel fenntartani. Ezeken a helyeken több esetben kerültek szervezésre akciók, fokozott ellenőrzések, abból a célból, hogy a felbukkanó bűnözőket, bűnözői csoportokat kiszűrjük, távol tartsuk.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata.

Területünkön a közterületek, közösségi életterek és nyilvános helyek közrendje, közbiztonsága szilárd. A közterületen az állandó rendőri jelenlét biztosított. A szolgálatot ellátó rendőri állomány intézkedési készsége és aktivitásuk színvonala az elvárásoknak és a követelményeknek megfelelő. A bejelentésekre az azonnali reagáló képesség a kapitányság teljes illetékességi területén minden esetben biztosított volt.

Közterületeinkre 2363 esetben 3545 főt 32619 órában vezényeltünk.
Az egyenruhás állomány Kőszegen és térségében 65 főt fogott el, 111 személyt állított elő, biztonsági intézkedéssel 64 embernek nyújtott segítséget. Elrendelt 56 elővezetésből 40 eredményesen végrehajtásra került, 63 bűntető és 204 szabálysértési feljelentést kezdeményeztünk, 776 fővel szemben szabtunk ki helyszíni bírságot, 43 esetben volt pozitív eredményű az alkoholszonda alkalmazás. Kényszerítő eszközt 92 esetben alkalmaztunk. A rendőri intézkedések során lőfegyver használatra nem került sor.

3. A 19 megyére kiterjedő 24 órás közterületi jelenlétet biztosító, úgynevezett „19/24 program” végrehajtásának tapasztalatai.

Értékelésünk szerint sikeresen eleget tettünk „a közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések egységes megtételére készített” intézkedési tervben előírtaknak és a schengeni övezethez tartozásból adódó kötelezettségeinknek.

A fokozott közterületi ellenőrzések, melyek végrehajtásába a Készenléti Rendőrség bevetési csoportjai is bevonásra kerültek, továbbá a közös osztrák-magyar járőrszolgálat pozitívan hatottak városunk és környékének közrendjére, az itt élők biztonságérzetére. A működési területen található településeket az elvégzett közbiztonsági és bűnügyi elemzések alapján a veszélyeztetettnek nem tekinthető kategóriába soroltuk. Havonta felülvizsgáljuk döntésünket. Megállapítható, hogy Kőszegen a közterületek rendje stabil, a lakosság közbiztonság érzete jó. A „19/24 megyés program” keretében Kőszegen a rendőri jelenlét folyamatos, lefedi a nap 24 óráját.

4. A rendezvénybiztosítások.

A jelentősebb csoportokat, tömegeket vonzó rendezvények biztosítására minden esetben alaposan felkészültünk, szükség szerint igénybe vettük más rendőri szervek és a polgárőrök segítségét, valamint a feladat végrehajtásában közreműködő biztonsági szolgálatokat. Megítélésem szerint az együttműködés konstruktív, a feladatok összehangolt végrehajtása pedig eredményes volt. A biztosítások során rendkívüli esemény nem történt.

Városunk hagyományos kulturális- és sport rendezvényei az elmúlt évben is rendbontás nélkül kerültek lebonyolításra. A népszerű és kedvelt programok rendjére Rendőrkapitányságunk a polgárőr szervezettel karöltve megkülönböztetett figyelmet fordított. Kiemelendő, hogy ezen alkalmakkor a pihenő, szórakozó személyek biztonsága garantált volt. Fontosnak tartjuk, hogy mindenki jó érzésekkel és biztonságosan térhessen haza, azok a pozitív benyomások maradjanak meg, melyek később a visszatérésre ösztönöznek. E gondolat jegyében végzett munkánkkal szolgáljuk a város turisztikai és idegenforgalmi céljait.

5. Az esetleges rendkívüli, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok.

A téli rendkívüli időjárási viszonyok kezelésével kapcsolatos Rendőrségre háruló feladatokat végrehajtottuk. Segítettük a hófúvásokban elakadt járművek mentését, a járhatatlanná vált útszakaszok zárását, a kamionok forgalomkorlátozását, a forgalom irányítását. A Gyöngyös megemelkedő vízszintje miatt biztonsági intézkedéseket és forgalomkorlátozást hajtottunk végre.

6. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése.
Városunkban két körzeti megbízotti státusz teljesít szolgálatot.
A lakosság részéről panasz, elmarasztaló bejelentés nem érkezett munkájukkal összefüggésben. A körzeti megbízottak együttműködnek a helyi önkormányzat képviselőivel, munkatársaival és a társadalmi szervezetekkel, a polgárőrökkel. Rendőreink a területüket, az ott lakókat, a gazdasági tevékenységet folytatókat, az iskolákat, az intézményeket ismerik, problémáikat konstruktívan kezelik a kialakított kapcsolatok jól működnek.
Az elvégzett közös munka jól szolgálja a közbiztonság fenntartását.

7. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése.

Az ügyeletes tiszthelyettesi beosztások állománytábla szerint 2013. február 01-jével megszűntetésre kerültek, helyette a kapitányságon a szolgálatirányító parancsnoki rendszer került bevezetésre. Alárendeltségükbe tartoznak a rendőrkapitányság körzeti megbízottjai, járőrei, hivatali munkaidőn kívül a bűnügyi készenlétet ellátók. Az ügyeleti tevékenységet a megyében a Tevékenység Irányító Központ vette át, közvetlen kapcsolatot tartva a szolgálatirányítókkal. A Rendőrség időszerű reagáló képessége maradéktalanul biztosított volt.

8. Az igazgatásrendészeti tevékenység.

Rendőrhatóságunk igazgatásrendészeti alegysége 278 szabálysértési eljárást folytatott le 2014-ben, ami 51-el kevesebb az előző évi 329 esetnél.

A szabálysértések elbírálása során 91 helyi lakossal szemben hoztunk elmarasztaló határozatot. A kiemelt közlekedési szabálysértések elkövetése miatt hét esetben közlekedési baleset okozása miatt, 15 esetben engedély nélküli vezetés szabálysértés és egy esetben Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése szabálysértés elkövetése miatt jártunk el. A járművezetéstől eltiltott személyek száma 16 volt.

Nem kiemelt szabálysértések elkövetése miatt 68 esetben jártunk el.

Az ügyek elbírálása során, az elkövetett cselekmény súlyát vettük figyelembe. Mérlegeltük az elkövetők szociális körülményeit, továbbá főként a járművezetéstől eltiltottaknál ügyeltünk arra, hogy ezen intézkedéssel a munkahelyét ne veszítse el a szabályokat megszegő. A közlekedési szabályszegőkkel szemben négy esetben 20 bűntető pontot szabtunk ki.

Lőfegyver ügyintézés során összesen 126 fő ügyében jártunk el 2014-ben, ebből 31 fő volt kőszegi lakos.

Személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység engedélyezésére 2014. évben 19 esetben került sor, ebből 9 fő volt a helybeli.

9. A bűn- és baleset-megelőzés.

9.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai.

Az elmúlt évben is folytattuk a kialakult gyakorlat szerint a felvilágosító, megelőző tevékenységünket, melynek hatása pozitív volt. E feladatunknak önkormányzati-, kistérségi üléseken, lakossági fórumokon, különböző rendezvényeken, „klubokban” és a tanintézetekben tettünk eleget. A közterületeken és szórakozóhelyeken elsősorban megelőzési céllal ellenőrzéseket szervezünk. Bűnmegelőzési programjainkat tovább folytattuk.

9.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése.

Az illetékességi területen működő gyermekjóléti szolgálatokkal a kapcsolatunk jó, jelzéssel élnek, ha bűncselekményre utaló jeleket találnak családlátogatás alkalmával, a rendelkezésükre álló információkat közlik velünk.
Az eljárás alá vont gyermek és fiatalkorú személyekről tájékoztatjuk a szolgálatot, gyermekkorú elkövető esetén nyomozást megszüntető vagy elutasító határozatot küldünk részükre a szükséges további intézkedések megtétele céljából.
A kiskorúak eltűnését kiemelten kezeltük. A tárgyévben 18 kiskorú személy eltűntként körözését rendeltük el összesen 23 alkalommal. Ezek nagy része – 15 esetben – a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézetből történő engedély nélküli eltávozások miatt történtek. Az intézetből két személy többször is engedély nélkül távozott, ezért esetünkben újbóli körözéseket kellett elrendelnünk. Családból eltűnt kiskorú személyt hét eseten köröztünk. Az eltűnt személyek általában pár napon belül előkerülnek. Meghallgatásuk alkalmával arra hivatkoznak, hogy az intézeti normákhoz nem tudnak alkalmazkodni, és visszamennek abba a családba ahonnan nevelési szempontból az illetékes gyámhatóság kiemelte őket.

9.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem.

Az előző évekkel megegyezően van néhány, elsősorban nehéz élethelyzetbe lévő család, ahol rendszeresek a bántalmazások és az erre reagáló rendőri intézkedések. Ezekben az esetekben a családon belüli erőszak megakadályozására az illetékes hivatallal a szükséges intézkedéseket megtettük.

Illetékességi területünkön a 2014. évben 41 esetben – ebből Kőszegen 23 esetben – intézkedtünk családon belüli erőszak miatt. A családon belüli erőszak körébe tartozóan a vizsgált időszakban kényszerintézkedésként két fő előállítását hajtottuk végre könnyű testi sértés miatt. Ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére négy esetben került sor, ebből háromszor Kőszegen kellett intézkednünk. Nem törekedtünk arra, hogy mindenáron alkalmazzuk ezt a jogintézményt, csak azokban az esetekben, amikor nem látszott más megoldás eredményesnek.

A Gyermekjóléti Szolgálat értesítésére 18 esetben – melyből 13 kőszegi – került sor, mivel a családon belüli erőszak ténye megalapozta a kiskorú veszélyeztetettségét, függetlenül attól, hogy nem a sérelmére követték el az erőszakot.

Az előző évekhez hasonlóan, azon sértettek részére segítséget nyújtottunk, akik igénybe kívánták venni az Áldozatsegítő Szolgálat közreműködését.

9.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a városi baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és programjainak bemutatása.

A Kőszegi Városi Baleset-megelőzési Bizottság munkája az elmúlt évben is aktív volt. Fő feladatnak és célnak tartottuk a közlekedési balesetek megelőzését, számuk és súlyossági fokuk csökkentését, a helyes közlekedésre való nevelést, a közlekedési magatartás alakítását, a közlekedők informálását, a baleseti okok értékelését és megszüntetését.

A végrehajtott fokozott ellenőrzések a céljukat minden esetben elérték. Kiemelt figyelmet fordítunk a jogsértések megelőzésére, a gyermek- és ifjúságvédelemre, az idősek és a turisták biztonságára.

A Baleset-megelőzési Bizottság a munkaterv szerint végrehajtotta programjait. A rendezvények jól szolgálták a megelőzést és felvilágosítást, elsősorban az iskolákban és óvodákban.

Voltak programjaink – pl. autómentes nap, triatlon verseny, kerékpáros ill. futóversenyek -, melyeket városi vagy különböző egyesületi rendezvényekhez kapcsolódóan valósítottunk meg. Természetesen a folyamatos közterületi szolgálat során foganatosított rendőri intézkedések keretében is hangsúlyoztuk a szabályos és biztonságos közlekedés fontosságát.

9.6. „Az Iskola Rendőre” program értékelése.

Korábbi időszakban kialakításra került „Az Iskola Rendőre” program, melyet az értékelt időszakban is sikeresen folytattunk. A programban „az iskola rendőre” feladatokat a körzeti megbízottak látják el. Az intézmények igazgatóival, tanáraikkal személyes kapcsolatban vannak, ismerik elérhetőségeiket.

Az iskolarendőrök még a tanév megkezdése előtt felvették a kapcsolatot az oktatási intézmények vezetőivel és tájékoztatják őket „Az Iskola Rendőre” program folytatásáról. Ellenőrizték az iskolákban kihelyezett plakátok állapotát, valamint új, aktualizált plakátok kihelyezésére is intézkedtek.

A balesetek szempontjából a gyermek gyalogosok és kerékpárosok a legvédtelenebbek, ezért a program keretében a baleset-megelőzési bizottság közreműködésével több, a gyermekek közlekedését segítő rendezvényre került sor. Az Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap, a „Rendőrnap”, illetve a Gyermeknap rendezvényein közlekedési versenyt, valamint rendőrségi bemutatót szerveztünk. Segítettük a közlekedők őszi-téli „átállását”.

A programban résztvevő rendőrök osztályfőnöki órákon előadást tartanak a tanulóknak közlekedési és bűnmegelőzési témakörökben, továbbá segítséget nyújtanak a baleset és bűnmegelőzés érdekében kiadott nyomtatványok, közlemények terjesztésében, valamint részt vesznek a KRESZ illetve a DADA oktatásban.

Az iskola rendőrei a tanév első hónapjaiban a polgárőrökkel a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában segítik a biztonságos közlekedést és a szabálytalankodók kiszűrését.

A tanév kezdet előtt megvizsgáltuk az iskolák bejáratainál lévő védőkorlátok, a közelben lévő kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, a közúti veszélyt jelző táblák állapotát. Kiemelt figyelmet fordítottunk a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek és azok közvetlen közelében található közúti jelzések láthatóságára, ennek érdekében együttműködtünk a közutak kezelőivel.

10. Együttműködés.

A Kőszegi Polgárőr Egyesülettel új együttműködési megállapodást kötöttünk. Az egyesület működőképes, hatékony, a bűnmegelőzésben aktívan részt vesz. A „100x100 BIZTONSÁG” kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramban aktívak, melynek során közbiztonsági járőr-, és figyelő szolgálatot, rendőrrel közös szolgálatot látnak el. A rendezvénybiztosításokban is készségesen segítik munkánkat.

A hatósági jogkörrel felruházott szervekkel, döntő részt központilag kötött együttműködési megállapodások alapján végeztük munkánkat, az azokban meghatározottak teljesítése is hozzájárult a közrend biztosításához és annak pozitív megítéléséhez. Kiemelésre érdemes az elsősorban preventív jellegű ellenőrzés a közterület-felügyelőkkel, az erdészeti, munkavédelmi, természetvédelmi és más szakhatósági szervek munkatársaival. Álláspontunk szerint ezen együttműködési lehetőségekben még a továbbiakban kihasználható tartalékok vannak.

A közbiztonság és a közrend fenntartásáért végzett munkához konstruktívan és eredményesen járultak hozzá a járási, önkormányzati vezetők és képviselők, szakbizottságok, az önkormányzat szakhatóságai, valamint a katasztrófavédelem munkatársai. Polgármester Úrral rendszeresen értékeltük a város közrendjét, a felmerülő igényeket, melyek alapján a szükséges döntéseket és intézkedéseket megtettük. Közbiztonsági fórumon tájékoztatást adtunk munkánkról, a közrend állapotáról, annak alakulásáról. Meghallgattuk a véleményeket és kéréseket, azokat figyelembe vettük a rendőri tevékenység tervezésekor.

A lakosság, az önkormányzat és a képviselőtestület tagjainak bejelentéseit és észrevételeit munkánk során minden esetben a konstruktivitást előtérbe helyezve figyelembe vettük, a szükségessé váló reagálásaink nem maradtak el. Több képviselő személyesen is fordult hozzánk, hogy az aktuális közbiztonsági helyzetről tájékozódjék. Ezek az egyeztetések jól szolgálták, hogy objektív képet kapjanak e témakört illetően.

A Kőszegi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal szükség szerint végzünk egyeztetést az aktuálisan felmerülő kérdések megoldása végett. Álláspontunk szerint a kommunikáció konstruktív, segíti a hétköznapok problémáinak kezelését.

Megállapodásunkban foglaltak keretei között együttműködünk, a Kőszegi Sporthorgász Egyesülettel a természeti értékek és épített vagyontárgyak védelme és az ifjúság e szellemben történő nevelése, továbbá a szabadidős tevékenységet végzők biztonságának szavatolása céljából. Az egyesület vezetőivel rendszeresen koordinációs megbeszéléseket folytattunk.

Az értékelt időszakra is a törvényesség, az ügyészség, a bíróság és a többi bűnüldöző szerv, az önkormányzat, a járási hivatal céltudatos együttműködése volt a jellemző, közös munkánk társadalmi támogatottsága jól érzékelhető volt.


III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

Kőszeg város és a környező települések rendjéért végzett munka tárgyi- és személyi feltételei biztosítva voltak, azok gazdaságos és hatékony felhasználásával tettünk eleget feladatainknak. Megítélésünk szerint célkitűzéseinket megvalósítottuk.

Értékelésünk szerint sikeresen eleget tettünk „A lakosság szubjektív biztonságérzetét – a települési, illetve járási szinten mutatkozó igényekre figyelemmel – leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedéseket” meghatározó, az intézkedési tervben előírtaknak és a schengeni övezethez tartozásból adódó kötelezettségeinknek. Összegzésként megállapítható, hogy Kőszegen a közterületek rendje stabil, a lakosság közbiztonság érzete jó.

A szervezeti teljesítménycélok megvalósítása érdekében a 2015. évben az alábbi főbb feladatokat kell végrehajtani:

1. Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés biztosítása, a településeken a közterületi térfigyelő rendszerek fejlesztéséből adódó lehetőségek kihasználása. A fürdő körzetében a demonstratív, preventív jellegű közterületi jelenlét növelése, a szolgálati ágak feladatainak fokozott összehangolásával. A jelentős tömegeket vonzó kulturális rendezvények szakszerű biztosításának végrehajtása.

2. A büntető eljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatásának további gyorsítása, az eredményes befejezések arányának növelése. A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében a nyomozáseredményességi és a felderítési mutató javítása a kiemelt bűncselekmények vonatkozásában, különösen a rablások és lakásbetörések tekintetében. Törvényes, eredményes és hatékony fellépés a bűncselekményeket elkövetőkkel szemben. A bűnmegelőzési módszerekkel történő intenzív fellépés az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése és megakadályozása érdekében.

3. Az erők, eszközök összehangolt alkalmazásával, a polgárőr egyesületek, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel történő hatékony együttműködéssel a települések és külterületek közbiztonságának további erősítése.

4. A közlekedésbiztonság területén elért eredmények megtartása, a közlekedésbiztonság erősítése. A közlekedésbiztonság javítása érdekében a balesetveszélyesnek ítélt útszakaszokon fokozott rendőri ellenőrzés, a rendelkezésre álló technikai eszközök használatával. Az ittas járművezetés visszaszorítása érdekében célirányos ellenőrzések végrehajtása, a passzív biztonsági eszközök használatának rendszeres ellenőrzése.

5. Magyarország külső határainak és belső biztonságának fokozott védelme, az illegális migrációs nyomás elleni hatékony fellépés, ezzel összefüggésben a határrendészeti szolgálati ág tevékenységének schengeni követelményeknek megfelelő szinten tartása. A határrendészeti állománynak kizárólag az illegális migráció elleni fellépést meghatározó feladatszabás, kiemelten az államhatárra vezető alsóbbrendű utak mélységi ellenőrzésére.

6. A közszolgálati életpálya Rendőrségnél történő bevezetésének végrehajtása.

7. Követelmény a rendőri intézkedések törvényessége, szakszerűsége és eredményessége.

8. A tulajdon elleni jogsértések elkövetésének megelőzése és a prevenció erősítése érdekében a jogszabályi feltételek fennállása esetén, széles körben élni kell – különösen a tettenért fa-, termény- és állatlopásokat, hétvégi ház és pince feltöréseket elkövető személy(ek) esetében - a bíróság elé állítás, valamint a gyorsított bírósági eljárás kezdeményezésének lehetőségével.

9. A jogszabályváltozásokra reagálva folytatni kell az állomány szakmai ismereteinek bővítését, elméleti és gyakorlati képzését.

10. Kiemelt feladatként kell kezelni a parancsnoki, vezetői munkában a beosztotti állománnyal való törődést, az egyéni, illetve a szervezett és szakmai célok összehangolását, az etikai normák állománnyal történő elfogadtatását és betartatását, a fegyelemsértések szigorú vizsgálatát, következetes ellenőrzési tevékenységet.

Kérem a beszámoló elfogadását.
A beszámolót a pénzügyi, jogi és rendészeti bizottság megtárgyalt és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

Kőszeg, 2015. március 20.


Stubán Tamás r. alezredes
kapitányságvezető

Határozati javaslat

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közrendjéről és a közbiztonságról szóló beszámolót elfogadja.

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.