2015. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség 2014. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló az Írottkő Natúrpark Egyesület munkájáról, turisztikai elképzeléseiről.
4. - Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap munkájáról.
5. - Tájékoztató a Kőszegi Sportegyesület 2014. évi munkájáról, az újrendszerű támogatási forma tapasztalatairól.
6. - A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A közterület-használatról és városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeletek módosítása.
9. - Az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló 30/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - A szlovákai Nyitragerencsér községgel barátsági szerződés jóváhagyása.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló új szabályzat jóváhagyása.
12.a - A 028 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.b - A 6088/1 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.c - A 0203/10, a 0203/11, a 0203/12, a 0203/13, a 0203/14 és a 0203/15 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
13. - A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
14. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
15. - Cák község települési eszközei módosításának véleményezése.
16. - Velem község települési eszközei módosításának véleményezése.
17.a - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 6080 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Rendkívüli előterjesztés: a közétkeztetésre kírt közbeszerzési eljárás elbírálása.
22. - Rendkívüli előterjesztés: NKA pályázat benyújtása az "Ostromnapok" 2015. évi megrendezése támogatására
9. napirendi pont:
Az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló 30/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés a) pontja és 12. § (5) bekezdése adott felhatalmazást a települési önkormányzat képviselő-testületének, hogy a helyi sajátosságok figyelembe vételével az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét rendeletben szabályozhatja. E felhatalmazás alapján alkotta meg a képviselő-testület az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 30/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendeletét, mely a szeszesital-kimérést folytató üzletekre (a továbbiakban: vendéglátó üzletek) és azok üzemeltetőire terjed ki.

2015. március 15-én lép hatályba a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény (a továbbiakban: Tv.), mely módosítja a kereskedelemről szóló törvényt is. A módosítás értelmében a képviselő-testület az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitva tartásának a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben (mely még nem került kihirdetésre) foglalt feltételei további korlátozását szabályozhatja.

E felhatalmazás alapján tehát a képviselő-testület csak olyan kiskereskedelmi üzlet nyitvatartását szabályozhatja, mely a Tv. hatálya alá tartozik. Azonban a Tv. hatálya nem terjed ki a vendéglátásra, így a képviselő-testületnek nincs felhatalmazása ezen üzletek nyitvatartásának korlátozására. Minderre tekintettel az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 30/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése vált szükségessé.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és az előterjesztés elfogadására.

Kőszeg, 2015. március 20.


A polgármester nevében:


Mezei Virág s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezetőKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (III…....) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 30/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérőlKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 30/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2015. március 26.Huber László s.k. Dr. Zalán Gábor s.k. polgármester jegyző