2015. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség 2014. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló az Írottkő Natúrpark Egyesület munkájáról, turisztikai elképzeléseiről.
4. - Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap munkájáról.
5. - Tájékoztató a Kőszegi Sportegyesület 2014. évi munkájáról, az újrendszerű támogatási forma tapasztalatairól.
6. - A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A közterület-használatról és városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeletek módosítása.
9. - Az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló 30/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - A szlovákai Nyitragerencsér községgel barátsági szerződés jóváhagyása.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló új szabályzat jóváhagyása.
12.a - A 028 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.b - A 6088/1 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.c - A 0203/10, a 0203/11, a 0203/12, a 0203/13, a 0203/14 és a 0203/15 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
13. - A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
14. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
15. - Cák község települési eszközei módosításának véleményezése.
16. - Velem község települési eszközei módosításának véleményezése.
17.a - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 6080 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Rendkívüli előterjesztés: a közétkeztetésre kírt közbeszerzési eljárás elbírálása.
22. - Rendkívüli előterjesztés: NKA pályázat benyújtása az "Ostromnapok" 2015. évi megrendezése támogatására
4. napirendi pont:
Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap munkájáról.

Beszámoló a Kőszeg és Vidéke időszaki lap kiadásáról

A város tulajdonában lévő „Kőszeg és Vidéke” újság kiadását a képviselő-testület a 14/2013. (I. 31.) képviselő-testületi határozatával a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházat bízta meg, felelős kiadónak pedig az intézmény vezetőjét.
A kiadó egy minden szempontból jól működő lapot vehetett át, melynek működését előzőleg a Polgármesteri Hivatal biztosította. Az idő bebizonyította, hogy a kiadói jogok Önkormányzati hatókörbe vétele jó ötlet volt, és a lap terjeszkedése meghozta a várt sikert a hirdetési piacon is.
Az érvényes szabályozás szerint az újság oldalszámának nincs felső korlátja, de a hirdetések nem léphetik túl az egyharmadnyi arányt. (Ez szigorúbb szabályozás, hiszen az országos lapoknál a hirdetés aránya az 50 %-ot is elérheti.) A Kőszeg és Vidéke újság példányszáma 6050 db. volt az átvételkor, jelenlegi példányszám 6230 db. 2015-től Ólmód, Horvátzsidány és Kiszsidány is „előfizet” a lapra, csatlakozva a többi nem kőszegi településhez: Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Pusztacsó, Nemescsó, Bozsok, Cák, Kőszegszerdahely, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Velem.
Ez összecseng a kiadói szándékkal, hogy minél nagyobb természetes vonzáskörzetet fedjünk le a KÉSV révén. Emiatt is volt fontos az szerkesztőség számára kitűzött cél, hogy 32 oldalas újságot készítsenek, hiszen így több „vidéke” is szerepel a hírek között, és a nagyobb lefedettség a hirdetőknek is előnyös. Ráadásul így hosszabb, olvasmányosabb cikkek is megjelenhetnek. A másik fontos kiadói intézkedés volt az Európai Uniós pályázatok nyilvánosságra szánt összegeinek megcélzása, a hirdetők megszerzése akár a szokott tarifák feletti összegben is. Ehhez köszönjük az önkormányzati segítséget és várjuk az elkövetkező időszakban is ezt a támogató szándékot.
2014-ben négy 24 oldalas, hét 32 oldalas és egy 48 oldalas színes lapszámmal jelentkeztünk.
Részletezve: 32 oldal: febr. márc., ápr., jún., júl., okt., dec.; 24 old.: jan., máj., aug., nov.
48 old.: szept. (A választási melléklet 14 oldalt tett ki.). 2015-ben a január kivételével eddig 32 oldallal jelentünk meg, és törekszünk ezt a folyamatot folytatni.
Az újság terjesztését a Pannon Lapok társasága végzi, gyakorlatilag a megyei lap – aznapi – terjesztésével egyidőben. Két nap időtartam alatt jut el az újság az olvasókhoz. Fontos elmondani, hogy minden egyes megjelenés után megtörténik a terjesztés ellenőrzése is. Ha az olvasóktól telefonon keresztül panaszt kaptunk, akkor megvizsgálták a helyzetet, és gyorsan pótolták a hiányokat. Általános tapasztalat szerint: aki nem kap újságot, az jelzi panaszát. Ezt nyilvánvalóan azért teszi az érintett személy, mert várja az abban lévő, a város, a falvak életéről szóló híreket. A terjesztés egyik fontos szempontja, hogy legyen az adott címen postaláda. A nyomdai munkát a Veszprémi Nyomda végzi. Határidőre pontosan, és – megítélésem szerint – jó minőségű újságot állít elő a cég. A jelenlegi nyomda kiválasztása is a legkedvezőbb ajánlatok figyelembe vételével történt.
2013. év végén beszerzésre került a KÉSV fotósának, Németh Ivánnak egy új digitális fényképezőgép.
A Kőszeg és Vidéke 2015-ben már önkormányzati támogatás nélkül jelenhet meg. A tavalyi év eredményei alapján a szerkesztőség tagjainak szerény emelést hajtottam végre díjazásukban, melyet munkájuk alapján méltán megérdemelnek.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testületet fogadja el beszámolómat.
Kőszeg, 2015. március 9.
Pócza Zoltán s.k.
felelős kiadó

Szerkesztői beszámoló
a Kőszeg és Vidéke havilap munkájáról, kiemelve a legutóbbi, 2014-es évfolyamot
1. A tradíciót követve
A Kőszeg és Vidéke időszaki lap a maga nemében kuriózum, országos viszonylatban is jelentős hagyományokkal rendelkezik. Az 1881-től kisebb kihagyásokkal többször újjáéledő újság szerepe máig nem változott. Munkatársaimmal – a kor követelményeihez igazodva – folytatni szeretnénk azt a hagyományt, amelyet az első szerkesztő a Kőszeg és Vidéke legelső számában leírt. Még ha pátosszal teli is vallom „biztatva, hogy Árpádnak vére még el nem fajult s egy rég érzett szükséget elégít ki, midőn azon város és azon vidék honfiainak érdekét óhajtjuk e lappal szolgálni, melynek minden hantja, minden röge történelmünk hőskorabeli férfiainak vérével van beszentelve.”
Miután a lap bizottsági munkájában részt vettem, és miután társaimmal megalapítottuk és működtettük a Kőszegi Hírmondó (2007. okt. – 2008. ápr.) c. lapot, 2008 áprilisától kaptam meg a kitüntető megbízást, a felelős szerkesztői feladatokat. Első lapszámunk új külsővel 2008 májusában jelent meg.
Külön öröm számomra, hogy tisztelt elődeim: Bertalan Lajos, Némethy Mária és Kiss János munkáját – miután a lap visszakerült a város kezébe – én folytathattam úgy, ahogyan eddig erre még senki másnak nem volt lehetősége. Be kellett bizonyítanunk, hogy lehet gazdaságosan működtetni egy városi újságot akkor is, ha nem pusztán az anyagi érdekek, a reklámbevételek vezérlik a lapkészítőket. Immár a nyolcadik évfolyamot készítjük munkatársaimmal. Nagy örömömre, munkatársaim és a kiadó érdemeként – talán nem szerénytelenség – kimutatható a fejlődés.
A lapot ötfős szerkesztőbizottság készíti. A szerkesztőbizottságnak nem tagjai, de közérdekű információik közlésére önálló rovattal rendelkeznek – a mindenkori Polgármester, alkalmanként az osztályvezetők, intézményvezetők, a nemzetiségek és a könyvtár képviselői.
Együttműködő informális kapcsolatot ápolunk a többi között a hivatalok, iskolák, egyházak, önkormányzatok, civil szervezetek, egyesületek képviselőivel.
Lapszámaink elérhetők a www.koszeg.hu honlapon. Ez azért is fontos, mert az elszármazott kőszegiek közül sokan vannak, akik ezúton informálódnak a városban történtekről.
2. Akik a lapot készítik
Munkámat a vezetésem alatt működő szerkesztőbizottság aktív közreműködésével végzem. A bizottság tagjainak egymáshoz fűződő kapcsolata továbbra is nyílt, őszinte és gyümölcsöző. Köszönhető ez az újságkészítésben végzett, évekre visszanyúló közös munkánknak. Szerkesztőbizottsági ülések keretében kerülnek pontosításra az egyes lapszámok kiemelt témái, irányvonalai. A bizottság összetétele a garanciája annak, hogy belülről tudjuk láttatni a város ügyeit, ismerősként üdvözölhetjük szinte minden riportalanyunkat, kellő információval dolgozhatjuk fel az adott témákat: mert itt élünk. Öten dolgozunk a szerkesztőbizottságban, megélhetési tevékenységünk azonban nem a Kőszeg és Vidéke. Egy – nyugdíjas társunk kivétellel – főfoglalkozásunk mellett készítjük a lapot. Ennek ellenére igyekszünk az információk teljes vertikumát átfogni.
A szerkesztőbizottság tagjai: Tóthárpád Ferenc felelős szerkesztő, Kiss János helyettes szerkesztő, valamint Hani Tibor, Kámán Zoltán és Németh Iván.
A kezdetektől törekszem arra, hogy a munkánkba bevonjam a civil szervezeteket, az egyesületeket, a városi intézményeket, az iskolákat és az egyházak képviselőit... Ismeretségi körünknek köszönhetően, mára már szinte egy külön „bedolgozói gárdával” büszkélkedhetünk. Ki kell emelnem, azt a vonalat, amely a kisebbségek (horvátok és németek, alkalmanként a cigányság) híreinek ad teret.
3. Függőség és függetlenség
Számos körülmény befolyásolja munkánkat. A felelősség ez ügyben is természetesen a szerkesztőé. Hogy csak néhányat soroljak fel:
• A lap kiadója a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, személy szerint Pócza Zoltán igazgató úr. Az intézménnyel és vezetőjével való kapcsolatunkat függetlennek és harmonikusnak ítélem. Szeretném kihangsúlyozni, hogy nincs semminemű „nyomás” sem a kiadó, sem pedig a képviselő-testület tagjainak a részéről. Annak azonban kifejezetten örülök, hogy a megfelelő információáramlás hozzásegít a naprakész hírek továbbításához, rendszeresen megkapjuk a meghívókat, az események értesítőjét. Minden érdekeltet figyelembe véve elmondhatom, hogy „bejáratott hírcsatornákkal” dolgozhatunk. Ez szükséges is, hogy vállalt feladatunknak eleget tudjunk tenni, egyben olvasmányos, hírértékű információkkal rendelkező újságot készíthessünk. Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy elégedettek lennénk.
• Hagyományosnak mondható olvasói levelek csak ritkán érkeznek, „reklamáló” észrevételek e-mail formájában előfordulnak. Ezeket az észrevételeket – úgy gondolom – megfelelőképpen sikerült kezelnem. Egyetlen esetről tudok csak beszámolni, amelyet azonban a konkrét kifogás megfogalmazásának hiányában nem lehet értelmezni.
• Továbbra is működtetem az Első kézből c. rovatot, mely a mindenkori polgármester aktuális írásainak ad helyet. Mint tapasztalható, ennek a ténynek azonban semmi köze a pártoskodáshoz. Ezt a megnyilatkozási formát ezután is fenn kívánom tartani, ill. felajánlani, bárki is áll a városvezetés élén.
• Továbbra is kijelenthetem: az újság készítése során nem a szenzációhajhászás, hanem a megfelelő, korrekt tájékoztatás a célunk. Nem kommentálunk, nem politizálunk, csupán híreket közlünk, eseményekről tudósítunk, és megszólaltatunk olyanokat, akik megnyilatkozása, bemutatkozása közérdekűnek tekinthető, informatív…
• Továbbra sem kívánok helyet adni politikai csatározásoknak, véget nem érő üzengetéseknek, témáknak, amelyek megvitatására van hivatott fórum. A testületi ülések döntéseiről – mint az tapasztalható – természetesen beszámolunk, és a beszámolók tartalmát egyeztetjük a szervezési osztály vezetőjével, elkerülendő a pontatlanságokat.
• Amikor megpályáztam a Kőszeg és Vidéke felelős szerkesztői státuszát, a pályázatomban – a többi között – ezt írtam: „törekvésem, hogy konszolidált, a városi érdekeket képviselő újság készüljön”! Ehhez szeretném tartani magam továbbra is!

4. Megjelenés és tartalom
A Kőszeg és Vidéke küllemében, szerkezetében és tartalmában – úgy gondolom – az újszerűséget képviseli. Megfelelő megjelenése egyben áttekinthetőséget biztosít, színvilága, szerkezete a hagyományokat őrzi. A Kőszeg és Vidéke soha még ilyen terjedelemben nem volt olvasható.
Havonta 6230 példány kerül az „utcára”, amely – becsléseink szerint – legalább 15 ezer olvasót jelenthet.
Lapszámonként némileg eltérő, de tudjuk, hogy a legmagasabb karakterszám jelentősen meghaladta a 90 000 leütést. A bőséges terjedelem ugyanakkor azt is mutatja, hogy jellemzően az olvasmányos, rövidebb, maximum fél oldalas írások dominálnak. A hírek, cikkek száma a megszokott kétoldalas sporthírek mellett pl. 2015 februárjában elérte a nyolcvanat. Mindennek a célja a sokféleség, a színes olvasmányosság biztosítása. Annak ellenére, hogy hónapról hónapra magas oldalszámmal jelentkezünk (gondoljunk arra, hogy bőségesen lefedi egy havonta kétszer megjelenő 12 oldalas újság terjedelmét), a témák és az elkészített anyagok sokaságával kell számolni, ezért mindig vannak megírt, de a lapból kimaradó közérdekű témák (ill. jelentősen rövidíteni kell az elkészült írásokat). Ezen a gondon némiképp segíteni látszik, ha tartani tudjuk a 32 oldalas terjedelmet. A szerkesztésben célom, hogy az arányokat megtartva, széles kitekintést nyújtsunk.
A lap rovatszerkezete a tartalmi harmónia megtartására törekszik. A Kőszeg és Vidéke, ha nem is 100 %-osan, de a szerkesztői elképzelést követi.
5. A rovatszerkezet
• Címlap – Az adott hónap egy történésére, fontos információjára fókuszál. Városkép, portré és műalkotás reprodukciója egyaránt megjelent már a címlapon.
• Városháza – Újságírói gárdánkban nincsen főfoglalkozású munkatársunk. Mégis mindent megteszünk, hogy a városi eseményeken ott legyünk. Munkatársunk hangfelvételről jegyzeteli a testületi ülésen elhangzottakat, és a meghozott döntéseket. Ez alapján készül egy-egy témakörben a tudósítás.
• Gazdaság – kiemelt rovat szintén, közérdeklődés kíséri. A legkisebb hírre is igyekszünk odafigyelni.
• Civil élet – Célunk az volt, hogy nagyobb hangsúlyt fordítsunk erre a rovatra. Kimutatható a civil élet híreinek a korábbinál nagyobb arányú megjelenése – köszönhető mindez a nagyobb, 32 oldalas megjelenésnek.
• Közügy – Az előző kategóriákba be nem férő, ill. a köz számára fontos témák, feldolgozását szolgálja: mentők, tűzoltók, rendőrségi hírek, közlemények…
• Vidék – Korábban kritikaként jelent meg, hogy az újság címének nem megfelelően „működünk”, mert a vidék csak nagyon kevés hírrel szerepelt. Ebben is nagyot léptünk előre. Személyes kapcsolatokat építettünk ki a környék közéleti szereplőivel, a reklámpiac potenciális igénybevevőivel.
• Különfélék – a más rovatban el nem helyezhető „civil riportok, beszámolók” fóruma.
• Ünnep – Az aktuális rendezvényekről szóló beszámolók oldala.
• Helytörténet – számos téma vár még feldolgozásra, a fiataloknak és időseknek is érdekességekkel szolgáló oldal.
• Hitélet – Közigényt elégítünk ki vele, ugyanakkor számos ismeretet is közlő, alkalmanként jelentkező rovat.
• Iskolák – Az intézmények jogos elvárásaként jelentkezett az igény, hogy adjunk teret a város iskoláinak. Információink szerint mind a „szereplők”, mind az olvasók elégedetten olvassák. Híreik alkalmanként más rovatcímek alatt jelennek meg.
• Kisebbségek – A horvát és a német nemzetiségek hangsúlyozottan megjelenő igényét elégíti ki, informálja a többségi társadalmat is.
• Iránytű – egy hónapra előre közli azoknak a rendezvényeknek a listáját, melyekről a szerkesztőségnek tudomása van.
• Visszatekintő – Az előző lapszámból kimaradó, ill. már kevésbé aktuális, de hírértékű írásokat gyűjti egybe.
• Hírözön – az aktuális események, cikkek ”helytakarékos” megjelenési híroldala.
• Sport – minden alkalommal két oldalon megjelenő számos sportágat gondozó híranyag, esetenként külön Sport plusz rovattal bővül ki.

A lapkészítés megtisztelő, és felelősségteljes feladat. Tudom, hogy különös odafigyelést, alázatot követel, főként egy olyan korban, amikor az „újságíró” megnevezés leginkább a szenzációhajhász, botrányt kereső és teremtő írástudót jelenti nagyon sok Olvasó számára. Reményeim szerint a kőszegi Olvasók nem ebbe a kategóriába sorolják a Kőszeg és Vidéke munkatársait. A szerkesztőbizottság tagjai tisztában vannak pontos tájékoztatási kötelezettségükkel. Ehhez a kitartást igénylő munkához várjuk a képviselő-testület további aktív, támogató segítségét!

Tóthárpád Ferenc s.k.
felelős szerkesztő

A beszámolót a humánerőforrás bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg és Vidéke lapról szóló beszámolót elfogadja.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.