2015. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség 2014. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló az Írottkő Natúrpark Egyesület munkájáról, turisztikai elképzeléseiről.
4. - Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap munkájáról.
5. - Tájékoztató a Kőszegi Sportegyesület 2014. évi munkájáról, az újrendszerű támogatási forma tapasztalatairól.
6. - A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A közterület-használatról és városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeletek módosítása.
9. - Az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló 30/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - A szlovákai Nyitragerencsér községgel barátsági szerződés jóváhagyása.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló új szabályzat jóváhagyása.
12.a - A 028 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.b - A 6088/1 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.c - A 0203/10, a 0203/11, a 0203/12, a 0203/13, a 0203/14 és a 0203/15 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
13. - A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
14. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
15. - Cák község települési eszközei módosításának véleményezése.
16. - Velem község települési eszközei módosításának véleményezése.
17.a - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 6080 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Rendkívüli előterjesztés: a közétkeztetésre kírt közbeszerzési eljárás elbírálása.
22. - Rendkívüli előterjesztés: NKA pályázat benyújtása az "Ostromnapok" 2015. évi megrendezése támogatására
7. napirendi pont:
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.

TERVEZET
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (…....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés i) pontjában, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 1. mellékletében foglalt „B) Korlátozottan forgalomképes” táblázat az 1. melléklet szerint módosul.
2.§

(1) A Vagyonrendelet 8.§ (1) bekezdésében és a 24.§ (1) bekezdésében a „Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi” szövegrész helyébe a „Pénzügyi, Jogi és Rendészeti” szöveg lép.

(2) A Vagyonrendelet 8.§ (1) bekezdésében, a 24.§ (1) bekezdésében, a 28.§ (3) és (4) bekezdésében, a 30/A.§ (1), (2) és (3) bekezdésében és 4. mellékletében a „Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi” szöveg lép.

(3) A Vagyonrendelet 10.§ (6) bekezdésében a 17.§ (1) és (2) bekezdésében, 27.§ (3) bekezdésében és a 2. melléklet 28.§ (1) bekezdésében a „Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi” szöveg lép.

(4) A Vagyonrendelet 26/A.§ (1) bekezdésében a „termőföldről szóló 1994. évi LV. tv.” szövegrész helyébe a „mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv.” szöveg lép.
3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2015. március 26.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
1. melléklet a …/2015. (……) önkormányzati rendelethez

A Vagyonrendelet 1. mellékletében foglalt „B) Korlátozottan forgalomképes” táblázat a következő 15a. sorral egészül ki:

(A B C
1. Jelleg HRSZ Terület (m2))

15a. Intézmények 2975/92 5328


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
Egyértelműbb jogi szabályozás biztosítása, a jogkövető magatartás elősegítése.

II. gazdasági hatásai:
A változásnak gazdasági hatásai nincsenek.

III. költségvetési hatásai:
A módosításnak költségvetési hatásai nincsenek.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek adminisztrációs terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

VII. megalkotásának szükségessége:
A rendelet gyakorlati alkalmazása során felmerült problémák korrekciója.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A magasabb szintű jogszabályoknak való ellentmondás törvénysértést eredményezne.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
E rendelet alkalmazása nem igényel többletfeltételt az eddigiekhez képest.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.