2015. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség 2014. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló az Írottkő Natúrpark Egyesület munkájáról, turisztikai elképzeléseiről.
4. - Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap munkájáról.
5. - Tájékoztató a Kőszegi Sportegyesület 2014. évi munkájáról, az újrendszerű támogatási forma tapasztalatairól.
6. - A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A közterület-használatról és városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeletek módosítása.
9. - Az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló 30/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - A szlovákai Nyitragerencsér községgel barátsági szerződés jóváhagyása.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló új szabályzat jóváhagyása.
12.a - A 028 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.b - A 6088/1 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.c - A 0203/10, a 0203/11, a 0203/12, a 0203/13, a 0203/14 és a 0203/15 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
13. - A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
14. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
15. - Cák község települési eszközei módosításának véleményezése.
16. - Velem község települési eszközei módosításának véleményezése.
17.a - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 6080 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Rendkívüli előterjesztés: a közétkeztetésre kírt közbeszerzési eljárás elbírálása.
22. - Rendkívüli előterjesztés: NKA pályázat benyújtása az "Ostromnapok" 2015. évi megrendezése támogatására
19. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 6/2015. (I. 29.) határozatában a képviselő-testület jóváhagyta a néhai Kodolányi László ötvös-iparművész hagyatékából származó, az önkormányzat tulajdonát képező műtárgyaknak a Kőszegi Városi Múzeumban történő letétbe helyezését és felhatalmazta polgármestert az erre vonatkozó letéti szerződés aláírására. A képviselő-testület felkérte egyúttal Révész Józsefet a Kőszegi Városi Múzeum igazgatóját, hogy a műtárgyakat átvételüket követően méltó körülmények között, állandó kiállításként helyezze el.
A határozatra jelenti dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető, hogy a letéti szerződés aláírása és a kiállítási hely kijelölése megtörtént.

A 7/2015. (I. 29.) határozattal fogadta el a képviselő-testület a 2015. évi munkatervét, amely a márciusi rendes ülésre az alábbi napirendek megtárgyalását irányozta elő:
– döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről,
– a Lóránt Gyula Sporttelep állapotfelmérése, felújítási munkái,
– az Integrált Településfejlesztési Stratégia előzetes áttekintése,
– a képviselő-testület ciklusprogramjának a jóváhagyása.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az iskolák működtetése ügyében a 2013-2014-es időszakról a fenntartó KLIK-től adatokat kértünk és kaptunk. Információink alapján e témakörben jogszabály módosítás várható, melynek alapján nem március 31-i határidővel hanem júniusig kell az iskolák további működetéséről az önkormányzatoknak ebben a döntést meghozni.
A Lóránt Gyula Sporttelep állapotfelmérésével kapcsolatos anyagot a városfejlesztési osztály jelenleg készíti, ez várhatóan az áprilisi ülésre lesz előterjesztve.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése – a Belügyminisztérium támogatásával – folyamatban van, három önkormányzati és egy tervezői csoport végzi a munkát. A tervezők részéről a megalapozó munkarész még nem készült el, így ezt sem lehet még a képviselő-testület elé terjeszteni. Amennyiben ez az anyag elkészül, akkor rendkívüli képviselő-testületi ülést kell összehívni e kérdésben.
Mivel nem tudható az ITS tartalma, a képviselő-testület ciklusprogramjának az előterjesztése is csúszik, ugyanis ez a két dokumentum szoros összefüggésben van egymással.

A 8/2015. (I. 29.) határozatban a képviselő-testület a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vezetésére benyújtott pályázatot megismerve, a pályázó főigazgatói megbízását támogatta;
a 9/2015. (I. 29.) határozatban pedig a 2015/16-os tanévre készített általános iskolai körzethatárok kialakításának tervezetével értett egyet.
Mindkét határozatra jelenti Szabó Marianna ügyintéző, hogy a két támogató véleményt tartalmazó döntést elküldte a kormányhivatalnak.

A 11/2015. (I. 29.) határozatban a képviselő-testület a Kőszeg, 2530/2 hrsz-ú, Liszt F. u. 30. sz. alatti lakóház és gazdasági épület bontására a 2015. évi költségvetés terhére 6,4 M Ft-ot biztosított.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy az épület bontása megkezdődött.

A 14/2015. (I. 29.) határozatban a képviselő-testület nyilatkozott, hogy a Kőszeg, 0183/23 hrsz-ú, rét megnevezésű, 1200 m2 nagyságú ingatlan tekintetében az ingatlan-nyilvántartásba Kőszeg Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási jogával nem kíván élni és egyben elrendelte az ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog törlését.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy döntésről a kérelmezőt értesítették, a földhivatalba az elővásárlási jog törlése iránti kérelem benyújtásra került.

A 16/2015. (I. 29.) határozatban a képviselő-testület elrendelte a Kőszeg, 1890/A/1 hrsz-ú, Fő tér 11. fsz. 1. sz. alatti 33 m2 nagyságú üzlet megnevezésű ingatlannak liciteljárás útján történő értékesítését és felhatalmazta a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a licitálásos eljárás lezajlott, az ingatlan 11.550.000,- Ft vételáron értékesítésre került, a szerződéskötés 2015. március 17-én megtörtént.Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság márciusi ülésén:
– eldöntötte, hogy a Liszt Ferenc u. 26. alatti önkormányzati lakás szociális alapon legyen megpályázatva továbbá,
– kijelölte a Liszt Ferenc utca 17. I/2. valamint a Sigray Jakab u. 1/C. II/7. alatti üres lakások új bérlőit.

Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető jelentése alapján (az előző ülés óta):
– közösségi együttélés: 6 db eljárás van folyamatban,
– alkalmi behajtási engedély: 6 db,
– behajtási és várakozási engedély: 2 db,
– behajtási engedély: 11 db,
– közútkezelői hozzájárulás: 5 db,
– közterület-használati engedély: 27 db.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály 2015. február 26. és 2015. február 28. között 53 önkormányzati segélyt állapított meg. A módosított szociális rendelet alapján 2015. március 1. és 2015. március 25. között 39 települési támogatást, valamint 11 lakhatási kiadások mérsékléséhez megállapított támogatást állapított meg.


Kőszeg, 2015. március 25.


Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.