2015. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség 2014. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló az Írottkő Natúrpark Egyesület munkájáról, turisztikai elképzeléseiről.
4. - Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap munkájáról.
5. - Tájékoztató a Kőszegi Sportegyesület 2014. évi munkájáról, az újrendszerű támogatási forma tapasztalatairól.
6. - A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A közterület-használatról és városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeletek módosítása.
9. - Az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló 30/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - A szlovákai Nyitragerencsér községgel barátsági szerződés jóváhagyása.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló új szabályzat jóváhagyása.
12.a - A 028 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.b - A 6088/1 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.c - A 0203/10, a 0203/11, a 0203/12, a 0203/13, a 0203/14 és a 0203/15 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
13. - A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
14. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
15. - Cák község települési eszközei módosításának véleményezése.
16. - Velem község települési eszközei módosításának véleményezése.
17.a - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 6080 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Rendkívüli előterjesztés: a közétkeztetésre kírt közbeszerzési eljárás elbírálása.
22. - Rendkívüli előterjesztés: NKA pályázat benyújtása az "Ostromnapok" 2015. évi megrendezése támogatására
11. napirendi pont:
Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló új szabályzat jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület !


Önkormányzatunk – mondhatni évtizedek óta – magáénak vallja azt az elvet, mely szerint a mai vezető generációnak is követnie kell városunk polgári hagyományait, ezen belül is kiemelten a civil társadalmi élet feltámasztását, illetve megerősítését, a civil szerveződésekkel és a Kőszegért önzetlenül tevékenykedő polgárokkal összefűző partneri viszony ápolását. Mindezt anyagi eszközökkel is igyekszik – az egyéb elismerési formák mellett – elősegíteni olyan módon, hogy éves költségvetésében jelentős összegeket különít el erre a célra.
Az anyagi támogatás nyújtásának formáit és módjait a képviselő-testület a 209/2007. (IX.25.) számú határozatával elfogadott, a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatában határozta meg. A szabályzat elfogadása óta eltelt több, mint hét év alatt számos tapasztalatot szereztünk e téren, illetve magában a szabályzatban is található már néhány idejétmúlt részlet. Mindezek tették szükségessé azt, hogy egy új szabályzat megalkotását célozzuk meg, amely szellemiségében nem, de némely megoldásában újdonságokat tartalmaz.
Az új szabályozás a korábbi három pénzbeli támogatási forma (Önkormányzati Civil Alap, Önkormányzati Kiemelt Civil Alap, polgármesteri támogatási keret) helyett már csak kettő forrást határoz meg alapvetően, de mellette nyitva hagyja továbbra is a természetbeni segítségnyújtás lehetőségét is.
A jelenleg is hatályos szabályzat szerint az elsődleges támogatási forma forrása az éves költségvetésben elkülönített keretösszeg (Önkormányzati Civil Alap) lenne, amelyből pályázati úton részesülhetnek a jogi személyiségű és a nem jogi személyiségű kőszegi szerveződések, és amelynek felhasználásáról egy, a képviselő-testület által létrehozott ideiglenes bizottság döntött volna. A valóságban azonban a különböző szerveződések egyéni kérelmei alapján a képviselő-testület döntött ad-hoc alapon a támogatások odaítéléséről. Sajnos alapjában véve pénzügyi fedezet sem állt rendelkezésre soha e célra, így ez a változat értelmét vesztette.
Az új szabályozás szerinti elsődleges típusú támogatási mód (Önkormányzati Kiemelt Civil Alap) a kiemelt civil szerveződésekre vonatkozik, amelyek közé azok kerülnek besorolásra, amelyekkel az önkormányzat feladatátvállalási szerződést (az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatait látják el), vagy kiemelkedő fontosságuk miatt középtávú támogatási megállapodást kötött. Jelenleg feladatátvállalási szerződésünk van az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel, a Kőszegi Sport Egyesülettel és a Kőszegi Testvérvárosi Egyesülettel. Középtávú támogatási megállapodást kötöttünk a Fitt-Boksz Ökölvívó Egyesülettel, a Kőszegi Önkéntes Tűzoltósággal, a Kőszegfalvi Tűzoltó Egyesülettel, a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, az Ataru Ütősegyesülettel, a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes Közhasznú Alapítvánnyal, a Concordia-Barátság Énekegyesülettel, Kőszeg Város Fúvószenekarával, a Kőszegi Vonósok Művészeti Egyesülettel, a Kőszegi Művészeti Egyesülettel és a Kőszegi Polgárőr Egyesülettel. Rajtuk kívül létezik még a Kőszeg Kultúrájáért Közalapítvány, a Kőszeg Sportjáért Közalapítvány és a Segítő Kéz Közalapítvány, amelyek szintén igényelhetnének támogatást az Önkormányzattól, mint alapítójuktól. Ezen szerveződések – a nemzetiségi önkormányzatokhoz hasonlóan – indokolt és tételes formában kérhetnének a jövőben támogatást az önkormányzattól a költségvetési rendelet-tervezet összeállítása előtt. Az egyes szerveződések konkrét támogatási összegét a képviselő-testület határozná meg – a lehetőségek és az igények összevetésével – éves költségvetési rendeletében. Itt e szervezetek külön-külön, nevesítve jelennének meg.
A tapasztalat azt mutatta meg, hogy év közben is jelentkeznek olyan kisebb mértékű, sok esetben előre nem látható jellegű, de sürgős igények, amelyekre gyorsan kell reagálni. E célra szolgál az u.n. polgármesteri támogatási keret, amelynek nagyságát szintén a képviselő-testület határozza meg a költségvetésében. A természetes személyek is ebből a keretből kaphatnának támogatást. A szerződéskötési és elszámolási szabályok itt is megegyeznek az előző formánál alkalmazandóval.
A szabályzat f. év október 1. napjától kerülne alkalmazásra azon okból, hogy a következő költségvetési évre már az abban foglaltak szerint tudjunk előkészülni.
Úgy vélem, hogy a fentebb vázolt szabályozási módszerrel teljes egészében sikerül lefednünk Kőszeg város civil társadalma támogatásának módjait és ennek eljárási rendjét. A határozati javaslatot a Humánerőforrás, valamint a Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolta.
Kérem előterjesztésem megtárgyalását és döntésük meghozatalát !

Kőszeg, 2015. március 20.


Huber László polgármester nevében:

Dr. Tóth László s.k.
szervezési és humánpolitikai osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. október 1-i hatályba lépéssel elfogadja az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló szabályzatát és azzal egyidejűleg hatályon kívül helyezi a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló, 209/2007. (IX.25.) számú határozattal elfogadott szabályzatot.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Huber László polgármester
Dr. Zalán Gábor jegyzőSZABÁLYZAT


az önkormányzati támogatások eljárási rendjérőlKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a városban működő civil szervezetek, öntevékeny csoportok, illetve városunk egyes polgárai az önkormányzati feladatok megvalósításában, a közösségi élet szervezésében, vagy Kőszeg város hírnevének öregbítése terén vállalnak, ezért tevékenységük elősegítéséhez lehetőségeihez mérten pénzügyi, vagy természetbeni támogatást nyújt. A pénzügyi támogatás célja a civil társadalom erősítése, az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében, valamint az egyéni alkotóerő kibontakoztatásának elősegítése. A kitűzött célok elérése érdekében, továbbá a támogatások átláthatósága, nyilvánossága, a közpénzek szabályos felhasználása érdekében Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi szabályzatot ( a továbbiakban: Civil Szabályzat) alkotja:


I. fejezet

1. A szabályzat hatálya


1.1 A jelen szabályzat hatálya alá tartoznak azon
a) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. c. pontja szerint átláthatónak minősülő és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja alapján civil szervezetnek minősülő azon szervezetek, amelyeket a bíróság a támogatási kérelem benyújtását megelőző legalább 6 hónappal nyilvántartásba vett, kőszegi székhellyel rendelkeznek, illetve ha kőszegi székhellyel nem, de itt tagszervezettel rendelkeznek és az alapító okiratuknak/alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják;
b) a kulturális-vagy a sport-élet, a hagyományőrzés vagy ápolás, a természet- vagy környezetvédelem, az értékőrzés, a nevelés, a művészetek, a tudomány területén jelentős aktivitást kifejtő, természetes személyekből álló, jogi személyiséggel nem rendelkező, legalább egy éve Kőszegen működő csoportok ( az a) és b) pontokban szereplők a továbbiakban együttesen: civil szerveződések);
c) kőszegi lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek akik a b) pontban körülírott tevékenységek valamelyikét kiemelkedő szinten űzik ( az a)-c) pontokban megjelöltek a támogatási szerződések tekintetében a továbbiakban: kedvezményezettek).
1.2 Nem támogathatók a civil szerveződések azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja.


2. A támogatás módjai


2.1 Az Önkormányzat az 1.1. pontban felsoroltak pénzügyi támogatását
a) az Önkormányzati Kiemelt Civil Alapból és
b) a polgármesteri támogatási keretből biztosíthatja.
2.2 Az ingyenes természetbeni támogatás az önkormányzat részéről szerződés alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdésében, illetve az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendeletben foglalt szabályok szerint történhet.
II. fejezet

3. Az Önkormányzati Kiemelt Civil Alap


3.1 Az Önkormányzat költségvetésében a városban működő kiemelt tevékenységet végző civil szerveződések számára elkülönített alapot, Önkormányzati Kiemelt Civil Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre. Az Alap mértékéről a Képviselő-testület évente dönt.
3.2 A képviselő-testület az Alap nagyságát a kiemelt tevékenységet végző civil szerveződések által legkésőbb az adott költségvetési évet megelőzően, a jelen szabályzat 4.1 pontjában megjelölt határideig benyújtott, részletes indokolással, tételezett összegmegjelöléssel ellátott kérelmek alapján állapítja meg.
3.3 Az Alapból azok az éves költségvetési rendeletben külön nevesített civil szerveződések (egyesületek, alapítványok stb.) részesülhetnek, melyek kötelező vagy önként vállalt önkormányzati feladatot az önkormányzattal kötött feladatátvállalási megállapodás alapján végeznek, továbbá amelyek tevékenységük kiemelkedő mivolta miatt az önkormányzattal létrejött középtávú támogatási megállapodással rendelkeznek.
3.4 Az Alapból részesülő szerveződéseknek a támogatási kérelem benyújtásakor már rendelkezniük kell az önkormányzattal kötött hatályos feladatátvállalási, vagy középtávú támogatási megállapodással.
3.5 Az Alapból az alábbi célokra teljesíthetők kifizetések:
a) a kiemelt tevékenységet végző civil szerveződések működési költségeinek támogatása;
b) nagy jelentőségű, a várospolitikai célokkal összhangban álló rendezvény, egyéb projekt támogatása,
c) pályázati önrész biztosítása, illetve utófinanszírozás esetén a megpályázott összeg megelőlegezése.
3.6 A már létrejött támogatási szerződés alapján megítélt támogatási összegek csökkentésére csak mindkét fél beleegyezésével, szerződésmódosítást követően kerülhet sor.

III. fejezet


4. Az Önkormányzati Kiemelt Civil Alapból nyújtott pénzügyi támogatás igénylésére, felhasználására és elszámolására vonatkozó részletes szabályok


4.1 A támogatás igénylésének lehetőségére vonatkozóan évente november 15-ig felhívást kell küldeni azon civil szerveződések számára, amelyek feladatátvállalási, vagy középtávú támogatási megállapodást kötöttek Kőszeg Város Önkormányzatával.
4.2 A felhívásnak tartalmaznia kell a kiírás célját, a támogatás feltételeit, a támogatás felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének alapvető szabályait, az előírt dokumentáció benyújtásának határidejét, helyét és módját, az elbírálás , továbbá az eredményről történő értesítés és a szerződéskötés határidejét.
4.3 A benyújtott dokumentációnak (1. sz. melléklet) tartalmaznia kell
a) a kérelmező szerveződés nevét, székhelyét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, valamint közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését;
b) a kérelmező számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámának megjelölését, ahová a támogatás összege átutalható, valamint nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező szervezetnek köztartozása (NAV, önkormányzati adóhatóság) nincs;
c) az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget;
d) a támogatás felhasználására vonatkozó költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét;
e) a megvalósítani kívánt cél végrehajtásának kezdő és befejező időpontját;
f) a civil szerveződés képviselője által tett nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat által kiírt más pályázaton ugyanazon célra és évben nem kapott támogatást;
g) írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és Kőszeg város hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez;
h) a támogatást igénylő képviselőjének levelezési címét, telefon/fax számát, e-mail címét.
4.4 A jogi személyiséggel nem rendelkező szerveződések által benyújtott pályázatok esetén a 4.3 pontban felsorolt adatokat értelemszerűen kell megadni.
4.5 A kérelmet a kiírásban megjelölt határidőben és módon, az átvételt igazoltatva (ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás stb.) a képviselő-testületnek címezve kell benyújtani
4.6 A kiíró a kérelmezőket egy esetben 5 napos határidő kitűzésével felhívhatja a hiányosan beadott dokumentáció kiegészítésére.


5. A támogatási szerződés


5.1 A képviselő-testület által a költségvetés elfogadásakor megállapított pénzügyi támogatás kifizetéséről a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik a támogatottal megkötött éves támogatási megállapodás (2. számú melléklet) alapján.
5.2 A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell
a)a támogatás összegét;
b) a támogatás konkrét célját;
c) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését;
d) a támogatás felhasználásának és elszámolásának határidejét, módját;
e)a kedvezményezett kötelezettségvállalását a hatályos jogszabályok előírásainak betartására;
f)a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez;
g) a szerződésszegés eseteit és szankcióit.


6. Az elszámolás szabályai


6.1 A támogatások folyósítására egy összegben vagy a támogató által meghatározott részletekben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
6.2 A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról az éves támogatási szerződés, valamint a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni.
6.3 A kedvezményezettek a szerződés teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles a szerződésben megjelölt határidőben és módon, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 20. napjáig az átvételt igazoltatva (ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás stb.) Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez címezve benyújtani.
6.4 Az előző évi elszámolások elfogadásáról a Humánpolitikai Bizottság a következő évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalásával egyidejűleg dönt és erről tájékoztatja a képviselő-testületet.
6.5 Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kedvezményezetteinek neve, valamint a támogatási összeg Kőszeg város hivatalos internetes honlapján, és a „Kőszeg és Vidéke” c. időszaki lapban közzétételre kerül.
6.6 Nem részesülhet 2 éven keresztül támogatásban, illetve a már folyósított támogatás visszafizetésére köteles
- az elszámolási kötelezettség határnapjától számított öt éven belül - az a civil szerveződés, amely
a) az Alaphoz benyújtott korábbi dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;
b) az Alapból kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta fel;
c) a szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy nem határidőben teljesítette, kivéve, ha a határidőt méltányolható okból mulasztotta el és annak módosításához a képviselő-testület hozzájárult.
6.7 A kizárt szervezetekről a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és Humánpolitikai osztálya nyilvántartást vezet.

IV. fejezet

7. A polgármesteri támogatási keret


7.1 Az Önkormányzat költségvetésében az évközben – kérelem formájában - beérkező egyedi támogatási igények kielégítésére polgármesteri támogatási keretet hoz létre, melynek - a Szabályzat céljaival összhangban álló - felhasználásáról a polgármester átruházott hatáskörben dönt. A támogatás a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó kérelmezőknek (civil szerveződések, természetes személyek) adható.
7.2 A támogatási szerződés (3.számú.melléklet) megkötésekor és azt követően az elszámoláskor a jelen szabályzat III. fejezetében foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az elszámolási határidő ezen esetekben a felhasználást követő 30. nap, valamint, hogy az elszámolás helyességéről a 6.4 pontban meghatározott hatáskört a polgármester gyakorolja.

V. fejezet8. Záró rendelkezések


8.1.A jelen szabályzat 2015. október hó 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 209/2007. (IX.25.) határozattal elfogadott, a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat hatályát veszti, de a 2015. évben keletkezett, folyamatban lévő támogatásokra még alkalmazni kell rendelkezéseit.

Kőszeg, 2015. március 26.Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző


Záradék:

Jelen szabályzatot Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2015.(III.26.) sz. határozatával fogadta el.
ADATLAP 1. sz. melléklet

(Kőszeg Város Önkormányzata civil támogatása iránti kérelemhez)


Szervezet adatai:

1. A KÉRELMEZŐ NEVE:

2. SZERVEZET SZÉKHELYE:

3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE, POSTACÍME, TELEFONOS ÉS ELEKTRONIKUS ELÉR-
HETŐSÉGE:


4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:

5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:

6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA (jogi személy, nem jogi személy, magánszemély):

7. BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS SZÁMA:

8. A KÖZHASZNÚ SZERVEZETKÉNTI BÍRÓSÁGI BEJEGYZŐ VÉGZÉS SZÁMA :

9. NYILVÁNTARTOTT TAGOK SZÁMA A KÉRELEM BENYÚJTÁSAKOR:

Támogatási információk:

1. IGÉNYELT-E AZ ELŐZŐ ÉVBEN PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST? (a megfelelő válasz aláhúzandó):

IGEN NEM

A MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

2. A JELEN KÉRELEMBEN IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

3. A KÉRT ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSA CÉLJÁNAK RÖVID SZÖVEGES LEÍRÁSA:
4. A TERVEZETT CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK EGYÉB FORRÁSAI:
(EGYÉB PÁLYÁZATI FORRÁS, TÁMOGATÁS, ÖNERŐ STB.)5. AZ ELÉRNI KÍVÁNT CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ IDŐPONTJA:


A KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:

a. a bírósági bejegyzésről szóló – 30 napnál nem régebbi - végzés másolata;1
b. az alapszabály másolata;2
c. az előző támogatás felhasználásáról a Civil Szabályzat III. fejezetében meghatározottak szerint elkészített szakmai és pénzügyi beszámoló;
d. az előző évi tevékenységről szóló tájékoztató;
e. a szervezet által kérelmezett összeg felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve;
f. a szervezet képviselője által tett nyilatkozat, miszerint az Önkormányzattól ugyanerre a célra nem kapott másik támogatást;
g. írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (kérelmező neve, igényelt támogatási cél és összeg) közérdekű adatkénti kezeléséhez és Kőszeg város hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez;
h. nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező szervezetnek köztartozása (NAV, önkormányzati adóhatóság) nincs.

1. 2. A jelölt dokumentumok benyújtása csak első ízben pályázók esetében, illetve akkor kötelező, amennyiben az előző kérelem benyújtását követően a dokumentumokban található adatokban változás történt.
Kelt: Kőszeg, 20…………………..
………………………………………………….. p.h.
a kérelmező/ képviselőjének aláírása


2. sz. melléklet


kt. sz.: / 200... .

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS


mely létrejött egyrészről KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Kőszeg, Jurisics tér 8.; képviseli: {név} polgármester), továbbiakban, mint Támogató,
másrészről {szervezet neve} (Kőszeg, {cím}; képviseli: {név}), mint Kedvezményezett között {cél általános megjelölése}{év} évi támogatásáról.
1. A Támogató és a Kedvezményezett között {dátum)-án létrejött ……../ ……... ikt. számon nyilvántartásba vett Feladatátvállalási/Középtávú Támogatási Megállapodás alapján Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat ……. évi költségvetéséről szóló …./20... (….) rendeletében meghatározottak szerint a Kedvezményezett részére…………,- Ft, azaz ……………… forint támogatást nyújt…….. évben az Önkormányzati Kiemelt Civil Alap terhére.
2. A Támogató a támogatást a következő ütemezésben utalja át a Kedvezményezett ……………………………. sz. bankszámlájára: ………………………..............................................................
3. A Kedvezményezett a támogatást kizárólag a Feladatátvállalási/Középtávú Támogatási megállapodásban meghatározott tevékenységek, valamint a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező támogatás iránti kérelmező dokumentumban részletezett célok megvalósítására fordíthatja.
4. A Kedvezményezett a támogatásról …………-ig, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 20. napjáig számol el az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló Civil Szabályzatban előírt módon. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása, illetve nem megfelelő teljesítése a támogatás 2 évi megvonását, illetve a támogatás összegének késedelmi kamattal növelt visszakövetelését vonja maga után.
5. A Kedvezményezett jelen megállapodás aláírásával elismeri, hogy a 4. pontban megjelölt szabályzatot átvette, az abban foglalt szabályokat megismerte és betartja, egyúttal feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, hogy a támogatás felhasználását a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által megbízott személy vagy szervezet ellenőrizhesse.
6. A támogatás felhasználására vonatkozó egyéb rendelkezéseket a …../2015.(III.26.) határozattal elfogadott, az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló Civil Szabályzat, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.

Kőszeg, 20……………………..

…………………………………….. ……………………………………
Támogató Támogatott

3. számú melléklet

Ikt. sz.: / 20.….
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Kőszeg, Jurisics tér 8.; képviseli: {név} polgármester), továbbiakban, mint Támogató,
másrészről {a kérelmező neve} (Kőszeg, {címe}; képviseli: {név}), mint Kedvezményezett között a {cél általános megjelölése}{év} évi támogatásáról.

1. A Támogató a {cél konkrét megjelölése a pályázatra történő hivatkozással} támogatása céljából a Kedvezményezett részére ….,- Ft, azaz ……. forint támogatást nyújt 20….. évben az önkormányzat évi költségvetéséről szóló ……./ 20... ( ……..) sz. önkormányzati rendeletben meghatározott polgármesteri támogatási keret terhére.
2. A Támogató a támogatást legkésőbb (dátum} a Kedvezményezett …………………….. sz. bankszámlájára átutalja.
3. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról legkésőbb a felhasználást követő 30. napig írásos szakmai és – hitelesített számlamásolatok csatolásával - pénzügyi beszámolót készít, melyet Kőszeg Város Önkormányzatának címezve kell a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni „A számla összegéből …… forint kizárólag a …….. ikt. számú támogatási szerződés elszámolásához került felhasználásra.” feliratot. A támogatási összeg kizárólag az 1. pontban felsorolt tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő költségek fedezetéül használható fel.
4. A beszámolót Kőszeg Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága fogadja el, illetve szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a Kedvezményezettet, amely köteles azt 5 napon belül a 3. pont szerint benyújtani.
5. Amennyiben az elszámolás a megállapodásban szereplő határidőig nem érkezik meg, illetve azt a 4. pontban megnevezett bizottság hiánypótlást követően sem fogadja el, a Kedvezményezett köteles a támogatás teljes – a jogszabályban meghatározott késedelmi kamattal növelt - összegét legkésőbb {dátum}-ig az önkormányzat számlájára visszautalni. A beszámoló nem megállapodás szerinti teljesítése a visszafizetési kötelezettségen túl a következő két évben a támogatási forrásokból történő kizárást vonja maga után.
6. A Kedvezményezett hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által ellenőrzéssel megbízott személyek vagy szervezetek általi ellenőrzéséhez.
7. A támogatás felhasználására vonatkozó egyéb rendelkezéseket az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló …../2015. (III.26.) határozattal elfogadott Civil Szabályzat, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.

Kőszeg, 20……………………..


…………………………………….. ……………………………………
Támogató Kedvezményezett
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.