2015. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség 2014. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló az Írottkő Natúrpark Egyesület munkájáról, turisztikai elképzeléseiről.
4. - Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap munkájáról.
5. - Tájékoztató a Kőszegi Sportegyesület 2014. évi munkájáról, az újrendszerű támogatási forma tapasztalatairól.
6. - A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A közterület-használatról és városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeletek módosítása.
9. - Az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló 30/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - A szlovákai Nyitragerencsér községgel barátsági szerződés jóváhagyása.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló új szabályzat jóváhagyása.
12.a - A 028 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.b - A 6088/1 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.c - A 0203/10, a 0203/11, a 0203/12, a 0203/13, a 0203/14 és a 0203/15 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
13. - A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
14. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
15. - Cák község települési eszközei módosításának véleményezése.
16. - Velem község települési eszközei módosításának véleményezése.
17.a - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 6080 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Rendkívüli előterjesztés: a közétkeztetésre kírt közbeszerzési eljárás elbírálása.
22. - Rendkívüli előterjesztés: NKA pályázat benyújtása az "Ostromnapok" 2015. évi megrendezése támogatására
21. napirendi pont:
Rendkívüli előterjesztés: a közétkeztetésre kírt közbeszerzési eljárás elbírálása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata intézményeinek közétkeztetését az eltelt 5 éves időszakban az ELAMEN Zrt. látta el. Az Elamen Zrt.-nek az ellátási kötelezettsége 2015. április 30. megszűnik, ezért az elkövetkező időszak közétkeztetésének biztosítására közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni. Az eljárást önkormányzatunk és Kőszeg Város és Térsége Társulása közösen folytatta le, mert így csak az egyszeri ajánlatkérői költségeket szükséges megfizetni.

A „Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége Társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” címen indított nyílt közbeszerzési eljárásra Az ajánlattételi határidő lejártáig egy gazdasági szereplő tett érvényes ajánlatot.
ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. (H-1095 Budapest Soroksári u 98.)

A közbeszerzési bíráló bizottság döntése szerint ajánlat szakmai tartalma megfelelő, az eljárásjogi hiányosságokat Ajánlattevő határidőn belül pótolta, így ajánlata érvényesnek minősül.

Az Elamen Zrt. ajánlata érvényes, de ajánlata meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét. Indokolt ezért a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján.

Amennyiben a képviselő-testület eredménytelennek nyilvánítja az eljárást úgy szükséges újabb eljárás indítása, valamint a jelenlegi szolgáltatóval a 2015. április 30-án lejáró szerződésének meghosszabbítása az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásával létrejövő vállalkozási szerződés időpontjáig.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. március 24.

A polgármester nevében:


Németh Ildikó s.k.
az Előkészítési Munkacsoport tagja


I. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” című nyílt közbeszerzési eljárást a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli „Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” tárgyában új közbeszerzési eljárás lefolytatását.


Felelős : Huber László polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2015. április képviselő-testületi ülés


II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a közte, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), valamint az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. (H-1095 Budapest Soroksári u 98.) között közétkeztetési feladatokra 2010.04.16-án kötött, többször módosított vállalkozási szerződés hatályának meghosszabbítását az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásával létrejövő új vállalkozási szerződés időpontjáig. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kőszeg Város és Térsége Társulása Tanácsát, hogy kezdeményezze a közte, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), valamint az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. (H-1095 Budapest Soroksári u 98.) között közétkeztetési feladatokra 2010.04.16-án kötött, többször módosított vállalkozási szerződés hatályának meghosszabbítását az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásával létrejövő új vállalkozási szerződés időpontjáig.

Felelős : Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.