2015. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség 2014. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló az Írottkő Natúrpark Egyesület munkájáról, turisztikai elképzeléseiről.
4. - Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap munkájáról.
5. - Tájékoztató a Kőszegi Sportegyesület 2014. évi munkájáról, az újrendszerű támogatási forma tapasztalatairól.
6. - A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A közterület-használatról és városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeletek módosítása.
9. - Az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló 30/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - A szlovákai Nyitragerencsér községgel barátsági szerződés jóváhagyása.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló új szabályzat jóváhagyása.
12.a - A 028 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.b - A 6088/1 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.c - A 0203/10, a 0203/11, a 0203/12, a 0203/13, a 0203/14 és a 0203/15 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
13. - A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
14. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
15. - Cák község települési eszközei módosításának véleményezése.
16. - Velem község települési eszközei módosításának véleményezése.
17.a - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 6080 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Rendkívüli előterjesztés: a közétkeztetésre kírt közbeszerzési eljárás elbírálása.
22. - Rendkívüli előterjesztés: NKA pályázat benyújtása az "Ostromnapok" 2015. évi megrendezése támogatására
8. napirendi pont:
A közterület-használatról és városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeletek módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének megfelelően a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály felülvizsgálta a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet).

A felülvizsgálat a Rendelet gyakorlati alkalmazása során felmerült problémák korrekciójára, a magasabb szintű jogszabályok módosításából fakadó változásokra, és a közterület-használati díjakra terjed ki.

A közterület-felügyelők intézkedésének megkönnyítése érdekében kibővül a zöldterület fogalma az út területének növényzettel borított részével. Ezt a módosítást át kell vezetni a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeleten is, hiszen a bírság kiszabása ezen rendelet alapján történik.

A közterület-használati díjak felülvizsgálata során megállapítható, hogy a díjtételek módosítása nem indokolt, csupán a vendéglátóipari előkertek tekintetében szükséges kis mértékű korrekció a 4. mellékletben szereplő I. és II. zóna díjai közötti különbség csökkentése érdekében, a II. zóna díjának emelésével.

2014. novemberében Tóth Gábor képviselő úr javaslatot tett a Rendelet módosítására atekintetben, hogy az I. zóna területe kerüljön kibővítésre a Rajnis, Táblaház, Schneller, Kelcz-Adelffy, Chernel, Bem utcákkal, a Jurisics és Károly Róbert térrel és a Diáksétánnyal. A módosítási javaslat indoka a kiemelten védett belvárosi, épített örökség szempontjából értékes épületek nagy száma és a vendégforgalom mértéke. A javaslatot megvizsgálva megállapítható, hogy a különbség a II. zónára vonatkozó díjtétel emelésével csökkenthető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet jóváhagyni szíveskedjen!

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a rendelet-tervezetet mindkét bizottság elfogadásra ajánlja (a Városfejlesztési Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag).

Kőszeg, 2015. március 20.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezetőTERVEZET
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (…....) önkormányzati rendelete
a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-7. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 8. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) Zöldterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdése szerinti terület, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 47.§ 7. és 13. pontjában meghatározott út területének növényzettel borított része.”

2.§

A Rendelet 6.§ (1) bekezdés p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„p) építőanyag és tüzifa tárolására a Fő tér és a Jurisics tér gránit díszburkolatán;”

3.§

A Rendelet 15/A.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A 4. mellékletben meghatározott, I. és II. zónába tartozó területeken rendezvény tartására – kivéve a 10. mellékletben meghatározott rendezvényeket - közterület-használati engedély munkaszüneti napot megelőző napon 23.30 óráig, más napokon 22.00 óráig szólóan adható. Az elektromos erősítésű zeneszolgáltatással együttjáró nem önkormányzati rendezvényekhez a polgármester csak kivételesen indokolt esetben adhat engedélyt a közterület használatára.”

4.§

A Rendelet 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21.§ Közterületen szabálytalanul elhelyezett járművek elszállíttatásáról a KRESZ 59.§-ában, valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 20.§-ában foglaltak szerint a közterület-felügyelő, valamint a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. gondoskodik.”

5.§

A Rendelet 39.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A városközpontban a téli hónapokban üzemzavar elhárítás érdekében végzett közműépítés esetén a szabvány szerinti tömörítés biztosítása érdekében minden esetben teljes talajcserét kell alkalmazni. Az így visszatöltött munkaárokra ideiglenes burkolatot kell elhelyezni, amelyet a végleges helyreállításig rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.”

6.§

A Rendelet 3. sz. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. Vendéglátóipari előkert:
április 1. és október 31. között:
I. zóna 1300 Ft/m²/hó
II. zóna 1000 Ft/ m²/hó
Egyéb 500 Ft/m²/hó
vagy
I. zóna 150Ft/m²/nap
II. zóna 100 Ft/ m²/nap
Egyéb 50 Ft/m²/nap

Vendéglátóipari előkert:
november 1. és március 31. között:
200 Ft/m²/hó”

7.§

(1) Hatályát veszti a Rendelet 6.§ (1) bekezdés d) pontja, a 21.§ (2)-(3) bekezdése, 22-23.§-a, 24.§-a és az azt megelőző alcím, valamint a 42.§ (2)-(4) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 6.§ (1) bekezdés i) pontjában a „(kivéve a 20. §-ban foglaltakat)” szövegrész, valamint a 6.§ (1) bekezdés j) pontjában a „(kivéve a 19. §-ban foglaltakat)” szövegrész.

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása

8.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 5.§ 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. b) Zöldterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdése szerinti terület, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 47.§ 7. és 13. pontjában meghatározott út területének növényzettel borított része.”

3. Záró rendelkezések

9.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2015. március 26.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
Egyértelműbb jogi szabályozás biztosítása, a jogkövető magatartás elősegítése, a szabályszegők hatékonyabb szankcionálása.

II. gazdasági hatásai:
A változásnak gazdasági hatásai nincsenek.

III. költségvetési hatásai:
A közterület-használati díjak emelésével az önkormányzat bevételei kis mértékben emelkedni fognak.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek adminisztrációs terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

VII. megalkotásának szükségessége:
A rendelet gyakorlati alkalmazása során felmerült problémák korrekciója, a magasabb szintű jogszabályok módosításából fakadó változások átvezetése, a közterület-használati díjak felülvizsgálatára vonatkozó igény.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A magasabb szintű jogszabályoknak való ellentmondás törvénysértést eredményezne.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
E rendelet alkalmazása nem igényel többletfeltételt az eddigiekhez képest.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.