2015. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség 2014. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló az Írottkő Natúrpark Egyesület munkájáról, turisztikai elképzeléseiről.
4. - Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap munkájáról.
5. - Tájékoztató a Kőszegi Sportegyesület 2014. évi munkájáról, az újrendszerű támogatási forma tapasztalatairól.
6. - A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A közterület-használatról és városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeletek módosítása.
9. - Az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló 30/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - A szlovákai Nyitragerencsér községgel barátsági szerződés jóváhagyása.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló új szabályzat jóváhagyása.
12.a - A 028 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.b - A 6088/1 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.c - A 0203/10, a 0203/11, a 0203/12, a 0203/13, a 0203/14 és a 0203/15 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
13. - A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
14. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
15. - Cák község települési eszközei módosításának véleményezése.
16. - Velem község települési eszközei módosításának véleményezése.
17.a - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 6080 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Rendkívüli előterjesztés: a közétkeztetésre kírt közbeszerzési eljárás elbírálása.
22. - Rendkívüli előterjesztés: NKA pályázat benyújtása az "Ostromnapok" 2015. évi megrendezése támogatására
6. napirendi pont:
A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:

Módosító tételek:

I. Központi előirányzatok változásai:

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 73 188 E Ft-tal, kiadási főösszegét 70 608 E Ft-tal növelik.
A központi bevételek közül a legjelentősebb az év végén kapott rendkívüli támogatás (80 000 E Ft), amely 2015-ben kerül felhasználásra, így 2014-ben tartalékba kerül. A további előirányzatok célhoz kötöttek, illetve az előirányzatot a ténylegesen megkapott támogatáshoz kellett igazítani. A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. információs tábla tartalmazza.


II. Intézményi előirányzatok változása felügyeleti hatáskörben:

A bérkompenzáció támogatása következtében a könyvtár kiadási előirányzatai 299 E Ft-tal, a művelődési központ kiadásai 209 E Ft-tal, a múzeum kiadásai 161 E Ft-tal, a hivatal kiadásai pedig 1 026 E Ft-tal növekedtek. A művelődési központ 3 500 E Ft pótelőirányzatban részesült.


III. Intézményi előirányzatok változása saját hatáskörben:
A saját bevételek körében a művelődési központ 12 894 E Ft többletbevételt teljesített, amelynek felhasználása intézményi kiadásokra történt.
Közfoglalkoztatás megvalósítására a könyvtár 227 E Ft, a művelődési központ 1 618 E Ft, a múzeum 662 E Ft támogatásban részesült.
A művelődési központ a várszínházi rendezvényekhez 12 425 E Ft vállalkozói támogatást, illetve a városi rendezvényekhez 765 E Ft pályázati támogatást nyert. A hivatal az önkormányzati választások megvalósításához 2 723 E Ft támogatást kapott.

Az intézményeknél a teljesítéssel összhangban kisebb átcsoportosításokra is sor került.

IV. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:

Az önkormányzatnál a vagyonhasznosítási bevételek csökkentésére (19 960 E Ft) került sor, a kiadási oldalon a városüzemeltetésnél tervezett tartalék keret csökkent.
Az önkormányzatnál a pénzmaradvány előirányzatát 12 565 E Ft-tal korrigálni kellett (helyi adó túlfizetés 2013. év végi összege), amely a tartalékot növeli.
Az állami támogatások 2015. évi összegéből 25 139 E Ft előleg folyósítására került sor, amelynek elszámolását a kiadási oldalon is tervezni kellett. (Finanszírozási bevételek és kiadások is emelkedtek.)

A Városüzemeltető Kft. likvid hitelének visszafizetéséhez 22 286 E Ft támogatásban részesült (16 246 E Ft az általános tartalék terhére, 6 040 városüzemeltetési keret terhére).
A Kraft projekt tanulmánytervének elkészítésére (4 699 E Ft) a tervezett tartalék nyújtott fedezetet.
Az általános tartalékból továbbá a képviselő-testületi döntéseknek megfelelően történt felhasználás (3 500 E Ft művelődési központ póttámogatás, 300 E Ft egyéb támogatás).
A beruházások, felújítások bekerülési értékének tartalmi változása miatt jelentős átcsoportosítás (97 480 E Ft) történt, a dologi kiadások között főként a fordított áfa befizetés előirányzata emelkedett.
Az önkormányzatnál a teljesítéssel összhangban szintén sor került kisebb átcsoportosításokra.

Az önkormányzat előirányzat változásai 83 157 E Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget, a hiány pedig változatlan.

Összességében az előirányzat változások (I-IV. pontok) 119 666 E Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány – amelynek fedezete a maradványból biztosított- változatlan.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (E Ft-ban):

Költségvetési bevétel: 2 270 446
Költségvetési kiadás: 2 673 276
Hiány: 402 830
Finanszírozási kiadás: 29 537
Belső fin. bevétel: 407 228
Külső fin. bevétel: 25 139

A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

A rendelettervezetet a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.


Kőszeg, 2015. március 12.

A polgármester nevében:

Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető


Előzetes hatásvizsgálat

Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014 (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2015. (III.27.) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2014. évi költségvetés eredeti előirányzatainak növekedését tartalmazza.

3. Költségvetési hatás
A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.


4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése értelmében a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig -2014.december 31-ei hatállyal –módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2014. évi költségvetését
2 270 446 E Ft költségvetési bevétellel
2 673 276 E Ft költségvetési kiadással
402 830 E Ft hiánnyal
29 537 E Ft finanszírozási kiadással
407 228 E Ft belső finanszírozási bevétellel
25 139 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.
A működési kiadások teljes körű finanszírozásának biztosítására kiegészítő támogatás igénylését rendeli el.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 535 053 E Ft
 működési célú központi bevételek 843 566 E Ft
 átengedett központi bevételek 29 671 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 186 955 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 595 245 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 92 171 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 327 200 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek 238 480 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 17 350 E Ft
 áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 675 201 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 270 446 E Ft
Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 307 482 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 87 907 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 835 422 E Ft
 pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 620 270 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 54 917 E Ft
 céltartalék 95 765 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 35 E Ft
Működési kiadások összesen: 2 001 728 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 70 761 E Ft
 fejlesztési kiadások 580 211 E Ft
 pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 15 470 E Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 2 450 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 35 E Ft
 céltartalék 2 621 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 671 548 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 2 673 276 E Ft


Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
 működési költségvetés hiánya - 406 483 E Ft
 fejlesztési költségvetés hiánya 3 653 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 402 830 E Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2013. évi pénzmaradvány 288 542 E Ft
 fejlesztési célú 2013. évi pénzmaradvány 118 686 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 E Ft
 államháztartási megelőlegezés 25 139 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 fejlesztési hitelek törlesztése 4 398 E Ft
 államháztartási megelőlegezés visszafizetése 25 139 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 4 398 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 402 830 E Ft
Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.”


3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.4. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2014. december 31. napjától kell alkalmazni.


Kőszeg, 2015. március 12.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző


(A mellékleteket és az információs táblákat lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.