2015. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség 2014. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló az Írottkő Natúrpark Egyesület munkájáról, turisztikai elképzeléseiről.
4. - Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap munkájáról.
5. - Tájékoztató a Kőszegi Sportegyesület 2014. évi munkájáról, az újrendszerű támogatási forma tapasztalatairól.
6. - A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A közterület-használatról és városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeletek módosítása.
9. - Az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló 30/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - A szlovákai Nyitragerencsér községgel barátsági szerződés jóváhagyása.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló új szabályzat jóváhagyása.
12.a - A 028 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.b - A 6088/1 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.c - A 0203/10, a 0203/11, a 0203/12, a 0203/13, a 0203/14 és a 0203/15 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
13. - A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
14. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
15. - Cák község települési eszközei módosításának véleményezése.
16. - Velem község települési eszközei módosításának véleményezése.
17.a - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 6080 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Rendkívüli előterjesztés: a közétkeztetésre kírt közbeszerzési eljárás elbírálása.
22. - Rendkívüli előterjesztés: NKA pályázat benyújtása az "Ostromnapok" 2015. évi megrendezése támogatására
12.c napirendi pont:
A 0203/10, a 0203/11, a 0203/12, a 0203/13, a 0203/14 és a 0203/15 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiss Károly Péter, mint a Kőszeg, 0203/10 és 0203/11 hrsz-ú, Kissné Geröly Mária, mint a Kőszeg, 0203/12 és 0203/13 hrsz-ú, Kiss Zoltán Miksa, mint a Kőszeg, 0203/14 hrsz-ú és Szűcs Zsuzsanna, mint a Kőszeg, 0203/15 hrsz-ú Dr. Ambró Gyula utcai ingatlanok tulajdonosai belterületbe vonási kérelmet terjesztettek elő azzal, hogy az önkormányzat – kérelmüket támogatva – tegye meg a szükséges lépéseket a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala felé.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 15. §-a rendelkezései alapján a belterületbe vonásra, mint a végleges más célú hasznosítás egyik esetére kérelmet kizárólag önkormányzat terjeszthet elő, melynek megalapozottságát képviselő-testületi döntéssel és a településszerkezeti terv kivonatával kell igazolni. Nyilatkozni kell a döntésben arról is, hogy kérelmező a kérelmezett területfelhasználásnak megfelelő 4 éven belüli igénybevételét tervezi.

Kérelmezőknek a 4 éven belüli igénybevételt, a földvédelmi járulék és a belterület bevonással kapcsolatos egyéb költségek megfizetését vállalniuk kell.

A kérelemben szereplő ingatlanok a Helyi Építési Szabályzatunk szerint belterületbe vonhatók.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szabályozás szerinti döntést képviselő-testületi határozattal megerősíteni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2015. március 20.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s. k.
a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetőjeHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál a kőszegi, 0203/10 (907 m2), 0203/11 (942 m2), 0203/12 (900 m2), 0203/13 (910 m2), 0203/14 (2588 m2) és 0203/15 (901 m2) hrsz-ú, kivett vízmű megnevezésű földrészletek belterületbe vonását lakóterület céljára, valamint kijelenti, hogy a kérelmezett területfelhasználásnak megfelelő 4 éven belüli igénybevételét a tulajdonosok által - nyilatkozatuk alapján - megvalósítja, amennyiben a tulajdonosok a belterületbe vonással kapcsolatban felmerülő költségeket vállalják.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: Azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)