2007. Június 19., Kedd, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének módosítása
3. - Televíziós szolgáltatásra újbóli pályázat kiírása
4. - A közlekedési rend felülvizsgálata
5. - Törvényességi észrevétel
6. - Állásfoglalás a Vas Megyei Markusovszky Kórház megszüntetéséről, átszervezéséről
7. - A Városüzemeltető Kht. Alapító Okiratának módosítása
8. - KSE támogatási kérelme
9. - A KSE Ökölvívó Szakosztályának támogatási kérelme
10. - A JVMK és Várszínház létszámába intézménytakarító átvétele
11. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
12. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
13. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
14. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
15. - Közúti jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
16. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
17. - Balázs Istvánné panasza (Királyvölgyi u. 3.)
18.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás értékesítése
18.b - Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
19. - Tájékoztató a Jurisich Miklós Gimnázium helyzetéről
3. napirendi pont:
Televíziós szolgáltatásra újbóli pályázat kiírása

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága
2007. június 19-i ülésének
….. napirendi pontjához


Tisztelt Bizottság!

Az előkészítési munkacsoport elkészítette a "Kőszeg Város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítése és sugárzása" tárgyú ajánlattételi felhívását. Az ismételt előterjesztésben csökkentve lettek az elvégzendő feladatok. A havi 2X1órás magazinműsor ideje 2X0,5órára, a DVD formátumban átadandó anyagot egy példányban kellene az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Ugyanakkor kibővül azzal, hogy az ajánlattevő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a DVD formátumban átadott anyag a törvény által biztosított sávszélességen tetszőleges időpontokban és számban adásba kerüljön a helyi kábeltelevíziós szolgáltatókon keresztül.
Az egyszerű közbeszerzési eljárást meghívásos formában célszerű lebonyolítani 3db ajánlattevő felkérésével, amelyre a jelenlegi szolgáltatót, az előző eljárás egyetlen ajánlat tevőjét javasoljuk meghívni.
Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy előterjesztést megtárgyalni és álláspontjukat kialakítani szíveskedjenek.
.
Kőszeg, 2007. június 12.

Tisztelettel:

Ujvári Csaba s. k.
Előkészítési munkacsoport vezetője
14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 1. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu


AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás 

X
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________


I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Kőszeg Város Önkormányzata

Postai cím: Jurisics tér 8.

Város/Község: Kőszeg
Postai irányítószám: 9730 Ország:
Magyar
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Előkészítési Munkacsoport vezetője Telefon:
94/562-527
E-mail:
ujvari@koszeg.hu
Fax:
94/562-535
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):További információk a következő címen szerezhetők be:
x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
0 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
0 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
0 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet


I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást? igen 0 nem x


II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Kőszeg Város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítése és sugárzása.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás 0
b) Árubeszerzés 0
c) Szolgáltatás x
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

0
0
00
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb 0
0
0
0
0
Szolgáltatási kategória 26
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)


A teljesítés helye


NUTS-kód A teljesítés helye


NUTS-kód A teljesítés helye
Kőszeg város közigazgatási területe

NUTS-kód HU222
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása 0
Keretmegállapodás megkötése 0

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel 0
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 0

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: 
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):


II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Átalányáras megbízási szerződés kötése Kőszeg város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek az elkészítése és sugárzása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 92.22.00.00-9 - -
További tárgy(ak)
92.22.10.00-6
...-
...-
...- - -
- -
- -
- -
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen 0 nem x
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre 0
egy vagy több részre 0
valamennyi részre 0

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
- a képviselő-testület rendes üléseit (max. 12) köteles teljes terjedelemben rögzíteni, illetve a testületi ülést követő szombaton azt teljes terjedelemben sugározni, adásba adni.
- köteles a helyi érdekű közügyekről felvételeket készíteni, illetve a rögzített eseményekről havonta 2x0,5 órányi magazinműsort elkészíteni és sugározni (helyi közérdekű ügyek: városban szervezett nemzeti és városi ünnepségek, jelentősebb művészeti, kulturális, sport és egyéb események).
- A város legfontosabb közéleti eseményeiről köteles hetente minimum 2 alkalommal beszámolni önálló vagy egyéb közérdekű híreket tartalmazó hírműsorban
- A havi 2x0,5 órás magazinműsor, illetve a heti 2 alkalommal történő beszámolót köteles minimum egy alkalommal megismételni
- a város közérdekű híreit (hirdetmények, felhívások stb.) köteles a nap 24 órájában elérhetővé tenni képújság formájában is
- A testületi ülés és a szerkesztett magazin műsor anyagát a nyertes ajánlattevő köteles az adást követő 72órán belül az önkormányzatnak külön térítés és jogfenntartás nélkül átadni egy példányban DVD formátumban.
- Az ajánlattevő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a DVD formátumban átadott anyag az Önkormányzat számára törvény alapján biztosított sávszélességen tetszőleges időpontokban és számban adásba kerüljön a helyi kábeltelevíziós szolgáltatókon keresztül.
- A szolgáltató a Kőszeget érintő műsorokat külön megállapodás alapján a Kőszegen üzemelő kábeltelevíziós rendszereken keresztül, az önkormányzat számára törvény alapján biztosított sávszélességen azonos időben sugározza.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen 0 nem x

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 24 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés / / (év/hó/nap)
befejezés // (év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Nem teljesítés, vagy nem szerződés szerinti teljesítés esetére kötbér (napi 60.000,- Ft) kerül megállapításra.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A munkák finanszírozása saját forrásból történik, az igazolt számlát az ajánlatkérő a számla benyújtásától számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
---
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen 0 nem x
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Jogi kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a Kbt. 61. § (1) d)-e) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltak fennállnak.

- Az eljárásban kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Jogi kizáró okok igazolási módja:
- Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja szerint az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a gazdasági és pénzügyi alkalmasságát a 2005., 2006. évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolója benyújtásával igazolja.
Az alkalmasság minimum követelménye(i)
(adott esetben):
Pénzügyi gazdasági alkalmasságot kizáró ok:
Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére:
- ha mérleg szerinti eredménye 2005., 2006. évek valamelyikében negatív volt

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:---
Az alkalmasság minimum követelménye(i)
(adott esetben):---

III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott igen 0 nem x


III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen 0 nem x
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:


IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos 0

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint 0
0 Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont
1.
2.
3.
4.
5.
Súlyszám

Részszempont
6.
7.
8.
9.
10.
Súlyszám


IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen 0 nem x

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)


IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
---
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen x nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató 0 Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény 0
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 6401/2007.
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) 0
Hirdetmény száma a KÉ-ben:

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen 0 nem
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:


IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2007/08/01 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
/ /-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2007/08/01 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra
Helyszín : Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. I. emeleti 137-es tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen 0 nem x
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen 0 nem x
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása
Az ajánlatkérő hiánypótlást nem biztosít.

2.) A szerződéskötés tervezett időpontja : 2007. 08.29. 10.00 óra
3.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: ----------

4.)Az ajánlat minden lapját folyamatos sorszámmal, minden oldalán a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, lezárt, nem átlátszó, sérülésmentes csomagolásban, magyar nyelven két példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" és a "másolat" megjelölésnek, eltérés esetén az eredeti példány tartalma a mérvadó. A borítékon "Ajánlat "Kőszeg Város közérdekű hírműsorai", illetve "Nem bontható fel az ajánlat a bontás kezdete előtt" megjelölésnek kell szerepelnie.
5.)Az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosultak aláírási címpéldányát.
6.)A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.
7.)Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatosan felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
8.)Az ajánlattevő köteles csatolni a kbt. 71. § (1) bekezdése, 73. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát.


VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2007/06/27.év/hó/nap)