2007. Június 19., Kedd, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének módosítása
3. - Televíziós szolgáltatásra újbóli pályázat kiírása
4. - A közlekedési rend felülvizsgálata
5. - Törvényességi észrevétel
6. - Állásfoglalás a Vas Megyei Markusovszky Kórház megszüntetéséről, átszervezéséről
7. - A Városüzemeltető Kht. Alapító Okiratának módosítása
8. - KSE támogatási kérelme
9. - A KSE Ökölvívó Szakosztályának támogatási kérelme
10. - A JVMK és Várszínház létszámába intézménytakarító átvétele
11. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
12. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
13. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
14. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
15. - Közúti jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
16. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
17. - Balázs Istvánné panasza (Királyvölgyi u. 3.)
18.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás értékesítése
18.b - Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
19. - Tájékoztató a Jurisich Miklós Gimnázium helyzetéről
5. napirendi pont:
Törvényességi észrevétel

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. június 26.-i ülésének …………napirendi pontjához


Tisztelt Képviselő –testület!A Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal nevében dr. Tömböly Tamás a Vas Megyei Kirendeltség vezetője törvényességi észrevételt nyújtott be az ivóvíz fogyasztás díját megállapító önkormányzati rendeletek ellen.
Az észrevétel lényege az, hogy – a Vasivíz Rt. javaslatára – megalkotott önkormányzati rendeletek kéttényezős díjrendszert állapítottak meg, mivel nem csak a ténylegesen szolgáltatott és mért ivóvíz hatósági árát szabályozták be, hanem alapdíj fizetésére is kötelezték a fogyasztókat a vízmérő készülék átmérője alapján.
(Megjegyzendő : a Vasivíz Rt. már évekkel ezelőtt azért javasolta az alapdíj megállapítását, hogy onnan is beszedhessen díjat, ahol a fogyasztás valamilyen oknál fogva nem mérhető. )
Az eddig fennálló helyzetet az Alkotmánybíróság 26/2006.(VI. 15.) AB határozata változtatta meg, mivel kimondta, hogy a fenti szabályozás ellentétes az Ártörvény, illetve a vízgazdálkodásról szóló törvény elveivel, azaz, hogy a fogyasztástól független díjtétel (alapdíj) megfizettetésére nincs törvényi felhatalmazás. A jövőben kizárólag a mért fogyasztást lehet csak elszámolni. Az új víz-és csatornadíjak kialakítására a szolgáltatónak, illetve az új rendeletek megalkotására az önkormányzatoknak 2007. december 31. napjával jelölt meg határidőt a kirendeltségvezető.

Kérem előterjesztésem megtárgyalását és a törvényességi észrevétel elfogadását.

Kőszeg, 2007.június 26.

Huber László s.k.
polgármesterHatározati javaslat


1.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 03-219-262/2007.szám alatt, az ivóvízfogyasztás alapdíjának, a szennyvízelvezetés- és tisztítás díjának 2007. évre fizetendő mértékének megállapításáról szóló 43/2006.(XII.15.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban tett törvényességi észrevételét elfogadja.
2.) A Képviselő-testület elrendeli az észrevételezett rendelet felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását.


Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Dr. Tóth László jegyző

Határidő:
1. pontra: azonnal
2. pontra : 2007. december 31.