2007. Június 19., Kedd, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének módosítása
3. - Televíziós szolgáltatásra újbóli pályázat kiírása
4. - A közlekedési rend felülvizsgálata
5. - Törvényességi észrevétel
6. - Állásfoglalás a Vas Megyei Markusovszky Kórház megszüntetéséről, átszervezéséről
7. - A Városüzemeltető Kht. Alapító Okiratának módosítása
8. - KSE támogatási kérelme
9. - A KSE Ökölvívó Szakosztályának támogatási kérelme
10. - A JVMK és Várszínház létszámába intézménytakarító átvétele
11. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
12. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
13. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
14. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
15. - Közúti jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
16. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
17. - Balázs Istvánné panasza (Királyvölgyi u. 3.)
18.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás értékesítése
18.b - Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
19. - Tájékoztató a Jurisich Miklós Gimnázium helyzetéről
16. napirendi pont:
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2007. június 26-i ülése
… napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!A 2007. február 2-án hatályba lépett új vagyonrendelet (Vr) gyakorlati alkalmazása során az alábbi probléma merült fel:

A lakások és helyiségek elidegenítése esetén az elővásárlásra jogosult vevő kérelmére a vételár megfizetésére részletfizetési kedvezményt kell biztosítani. Míg azonban a lakások megvásárlása esetén a Vr. 22.§ (1) bekezdése alapján a részletfizetés csak úgy vehető igénybe, hogy a vételár 10 %-át a vevő egy összegben megfizeti, helyiségek megvásárlásánál (26.§ (2) bekezdés) ilyen korlátozás nincs.

Az egységes és méltányos szabályozás érdekében indokolt a helyiségek megvásárlása esetén is előírni a vételár meghatározott részének egyösszegű megfizetését részletfizetési kedvezmény igénybevétele esetén. A rendelet-tervezet szerint ez a vételár 20%-ában kerülne megállapításra.

A módosítás a kihirdetés napján lép hatályba.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2007. június 11.


A jegyző nevében:


Rimányi Krisztina s.k.
a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2007. (VI. …) rendelete
az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendelete (a továbbiakban: Vr.) 26.§ (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"Az elővásárlásra jogosult vevő – ideértve a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. hatálya alá tartozó ingatlanokat is - kérelmére a vételár 20 %-ának egyösszegű megfizetése esetén a fennmaradó hátralékra legfeljebb 60 havi, 10 %-os kamattal számított részletfizetési kedvezményt kell adni. A részletfizetés kamatmentes abban az esetben, ha a részletfizetés időtartama a 12 hónapot nem haladja meg."

2.§

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Kőszeg, 2007. június 26.


Huber László Dr. Tóth László
polgármester jegyző