2007. Június 19., Kedd, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének módosítása
3. - Televíziós szolgáltatásra újbóli pályázat kiírása
4. - A közlekedési rend felülvizsgálata
5. - Törvényességi észrevétel
6. - Állásfoglalás a Vas Megyei Markusovszky Kórház megszüntetéséről, átszervezéséről
7. - A Városüzemeltető Kht. Alapító Okiratának módosítása
8. - KSE támogatási kérelme
9. - A KSE Ökölvívó Szakosztályának támogatási kérelme
10. - A JVMK és Várszínház létszámába intézménytakarító átvétele
11. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
12. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
13. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
14. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
15. - Közúti jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
16. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
17. - Balázs Istvánné panasza (Királyvölgyi u. 3.)
18.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás értékesítése
18.b - Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
19. - Tájékoztató a Jurisich Miklós Gimnázium helyzetéről
19. napirendi pont:
Tájékoztató a Jurisich Miklós Gimnázium helyzetéről

TÁJÉKOZTATÓ

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. június 26-i
.. napirendi pontjához

(A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium helyzete)Tisztelt Képviselő-testület!

Helyzetértékelés:

A Jurisich Miklós Gimnáziumban a 2006/07-es tanévben az oktatás öt évfolyamon 16 tanulócsoporttal folyik.
5 éves képzés keretében – közismert megfogalmazásban – 0. évfolyammal működik
• nyelvi előkészítő, az
• Arany János tehetséggondozó és a
• két tanítási nyelvű speciális program.
E képzési formák viszonylag új kezdeményezések, öt éves szakmai múlttal rendelkeznek. Mindhárom oktatási formához (normatív állami hozzájárulás, vagy központosított előirányzat) többletfinanszírozás kapcsolódik.
A 4 évfolyamos gimnáziumi képzésre jellemző, hogy a hagyományosan jól bevált csoportokban oktatják a tanulókat. Ezek:
• biológia-kémia csoport,
• idegenforgalmi csoport, informatika csoport,
• emelt óraszámú idegen nyelvi csoport
A képzési formák fontosabb jellemzőit az 1. számú, a tanulócsoportok évfolyamonkénti megoszlását a 2. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen melléklet foglalja össze a gimnázium beiskolázási tervének várható létszámait is az elkövetkezendő három évre.
Az eddigi tapasztalatok – más oktatási-nevelési intézményekhez hasonlóan – további tanulólétszám csökkenést valószínűsítenek.
Hosszabb időszak statisztikái bizonyítják, hogy a gimnáziumba jelentkezők körében legnépszerűbb a nyelvi előkészítő csoport. Sorrendben ezt követi a két tanítási nyelvű képzés, az emelt szintű nyelvi képzés, ill. a biológia-kémia csoport. A biológia-kémia csoportba jelentkezők alacsonyabb száma nem azt jelenti, hogy a képzés iránt nem lenne igény, inkább azt, hogy ez a "legnehezebb" csoport, ahol kiemelkedő színvonalú, minőségi munka folyik.
A következő években várható, hogy a tanulólétszám csökkenésével párhuzamosan 16-ről 15-re, majd 2010. szeptemberére)14-re csökken a tanulócsoportok száma is (2. számú melléklet).
Emiatt az idegenforgalmi és idegen nyelvi képzést célszerű lesz összevontan működtetni egy természettudományos csoport (biológia-kémia) mellett.
A két tanítási nyelvű képzés jövője biztosnak tekinthető a magas szülői, tanulói igények miatti népszerűség és a várhatóan megmaradó többletfinanszírozottság miatt.
Az Arany János Tehetséggondozó Program léte bizonytalanabb az előzőnél, hisz eddig erre a képzésre csak éves támogatási szerződések köttettek. Ugyanakkor legfrissebb információink szerint a következő tanéveken a program megtartására a politikai szándék fennáll, az Oktatási Minisztérium elkötelezett, különös tekintettel az esélyegyenlőség biztosítására.

Szakmai feltételek, fejlesztési feladatok

A szakmai munka folytatásához rendelkezésre áll 12 tanterem, 3 előadóterem, 2 számítástechnika terem, 1 nyelvi labor (az alagsori 2 kisterem használatát az ÁNTSZ kifogásolta).
Jelenleg nem nélkülözhető a leánykollégium 4 tantermének használata sem, amit a főépületében tervezett fejlesztésekkel (tetőtér egy részének lehetőség szerinti beépítése) az iskola vezetése szeretne megszűntetni. A gimnáziumi épületben mielőbb szükség lenne egy 35 fős könyvtár megnyitására, valamint 18 fős csoportszobák kialakítására a kiscsoportos foglalkozásokhoz. Megjegyzendő, hogy az oktatási törvény melléklete a tanuló csoportokra vonatkozóan átlaglétszámnak 28 főt, maximális osztálylétszámnak 35 főt határoz meg.
A maximális osztálylétszám teljesítését a jelenlegi termek befogadóképessége korlátozza, az átlaglétszám jelenleg biztosított és a jövőben is biztosítható.
A négy évfolyamos általános képzést kisebb osztálylétszám esetén is működtetni szükséges, mert így teljesíthető a 18. éves korig fennálló tankötelezettség.

A beiskolázás hatékonyságának javítására irányuló feladatok

Több éves tapasztalat, hogy a nyolcadik osztályos tanulók továbbtanulási igénye évente hullámzó, iránya pedig nagy szórást mutat. Nem kizárt az sem, hogy egy adott tanévben három párhuzamos, öt évfolyamos osztály indítására lehet szükség.
Az optimális tanulói létszám biztosításához szükséges a beiskolázási "kampány" minőségének javítása, az eddigi jól bevált módszerek továbbfejlesztése.
Erősíteni kell a kőszegi kistérségben található általános iskolák és a gimnázium kapcsolatait, hogy a végzős helybéli tanulók első sorban a Jurisich Miklós Gimnáziumot válasszák továbbtanulásuk helyszínéül. Ezt a célt szolgálja – többek között – a rövidesen megrendezésre kerülő kerek-asztal konferencia is.
A beiskolázási mutatók megtartása és javítása érdekében az iskola vezetése a szülőkkel egyetértésben arra törekszik, hogy a hagyományok ápolása, a klasszikus oktatási-nevelési értékek megőrzése mellett a csoportlétszámok optimálisak legyenek.
Erősíteni kell az állam által többlettámogatásban részesített képzési formákat.
Megfontolandó a nemzetiségi nyelvoktatás lehetőségének megteremtése is.
Finanszírozás

Bevételek

Az intézmény feladatrendszerének, illetve a legnagyobb volument adó állami finanszírozási rendszer szerkezetének és fajlagos mértékeinek folyamatos módosulása a kívánt időszakra (2007-2013.) szóló becslések pontatlanságát növelik.
A Jurisich Miklós Gimnáziumot megillető normatív állami támogatásokat, annak rendszerét a pénzügyi osztály elemezte, melyből 2006-os költségvetési év elszámolásából megállapítható, hogy a normatív, valamint a normatív kötött felhasználású állami támogatások együttes összege 269 589 340 Ft-ot tett ki. Ez az összeg a 2005. évihez képest is csökkent. Oka első sorban az, hogy a normatív állami hozzájárulások változatlan szerkezet, létszám, valamint jelentősnek mondható infláció stb. mellett az elmúlt 3 évben nominálisan is csökkentek. Jelenleg nincs okunk feltételezni e tendencia megváltozását, vagy annak szándékát.
A kérdés az, hogy ez meddig tart és a várost milyen anyagi helyzetben találja?
Mivel az állami hozzájárulások az intézményfinanszírozás legjelentősebb elemét képezik, alaposabb vizsgálat indokolt, párhuzamosan az intézményi feladatrend-szerben bekövetkező változásokkal (pl. saját bevételek alakulása).

Kiadások

A feladatrendszerben várható, illetve előre jelezhető változások jelentősen befolyásolják az intézmény működését, gazdálkodását (fűtéskorszerűsítés, tanulócsoportok, pedagógusok, technikai dolgozók számának csökkenése, szállásadási tevékenység jelentős csökkenése stb.), melyek jelen tájékoztató kereteit, lehetőségeit meghaladó alapos vizsgálódás igényelnek.
Emiatt javaslom, hogy a tárgyban a képviselő-testület - az érintett szakterületek arányos képviselete biztosításával - alakítson külön bizottságot részletesebb vizsgálat céljából.
A bizottság jelentését legkésőbb 2007. október 31-ig készítse el és terjessze a képviselő-testület következő ülése elé.

Kérem Önöket, hogy a tájékoztatót tárgyalják meg, véleményüket mondják el és a határozati javaslatot fogadják el!


Kőszeg, 2007. június 14.

A polgármester nevében:

Fehér Csaba
belső ellenőr
Határozati javaslat:


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztatóban szereplő bizottság tagjait jelölje ki, akik jelentésüket 2007. október 31-ig készítsék el és azt terjesszék a képviselő-testület novemberi ülése elé.

2. Ezzel egyidejűleg elrendeli a leánykollégium korszerűsítése céljából készített tanulmánytervek felülvizsgálatát
Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: szakmai osztályvezetők
Határidő: 2007. október 31., az 1. pontra
2007.augusztus 31., a 2. pontra.
1. számú melléklet

A képzési irányok főbb jellemzői a kőszegi
Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégiumban
2007.

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja
 A programban való részvétel jogát Vas megyében egyedüli intézményként az Oktatási Minisztérium által kiírt pályázaton nyerte el
 Öt évfolyamos képzési forma
 Többletfinanszírozás az iskolában és kollégiumban (kétszeres támogatási összeggel),
 Az előre jelzések szerint a megye területe, népessége, valamint gazdasági-földrajzi helyzete több tanuló beiskolázását nem teszi lehetővé
 A hosszú távú működtetésre esély kínálkozik mind politikai, mind szakmai szempontból.

Két tanítási nyelvű (angol-magyar) tagozat
 a törvényi háttér biztosított
 Vas megyében egyedüli program
 Gimnáziumi többletfinanszírozás öt éven keresztül
 Felvételi vizsga biztosítja a legjobb képességű tanulók tagozatra kerülését

Nyelvi előkészítő program
 a beiskolázott tanulók öt évig maradnak a közoktatás rendszerében
 a törvényi háttér biztosított;
 az idegen nyelv oktatására és az informatikai képzésre teszi a hangsúlyt, szakmailag támogatható
 a 0. vagy 9. évfolyamon a magas óraszámú idegen nyelvi és informatikai képzés miatt többletfinanszírozott

Négy évfolyamos képzési forma
 Két csoport: természettudományi (biológia-kémia) és idegen nyelvi-turisztikai.
 A kötelező iskolába járás 18 évre történő emelése pozitív hatással lehet a létszámok alakulására, de a színvonal csökkenését eredményezheti
 Társadalmi elfogadottsága csökkenő tendenciát mutat.

2. számú melléklet