2007. Június 19., Kedd, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének módosítása
3. - Televíziós szolgáltatásra újbóli pályázat kiírása
4. - A közlekedési rend felülvizsgálata
5. - Törvényességi észrevétel
6. - Állásfoglalás a Vas Megyei Markusovszky Kórház megszüntetéséről, átszervezéséről
7. - A Városüzemeltető Kht. Alapító Okiratának módosítása
8. - KSE támogatási kérelme
9. - A KSE Ökölvívó Szakosztályának támogatási kérelme
10. - A JVMK és Várszínház létszámába intézménytakarító átvétele
11. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
12. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
13. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
14. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
15. - Közúti jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
16. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
17. - Balázs Istvánné panasza (Királyvölgyi u. 3.)
18.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás értékesítése
18.b - Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
19. - Tájékoztató a Jurisich Miklós Gimnázium helyzetéről
7. napirendi pont:
A Városüzemeltető Kht. Alapító Okiratának módosítása

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. június 26-i ülésének
….. napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület!


A képviselő-testület 2006. május 22-i ülésén, a Kőszegi Városüzemeltető Kht. Felügyelő Bizottságának a 2006. évi beszámolójának tárgyalásakor vetődött fel – Keszei Balázs volt felügyelő bizottsági tag lemondása folytán – a felügyelő bizottsági tagságra vonatkozó, összeférhetetlenségi szabályok felülvizsgálata.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a képviselő-testület a 2006. augusztus 29-i ülésén, a 163/2006. (VIII. 29.) határozatával hagyta jóvá. Ennek 1. 2. pontja szerint:
"1.2.1. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az,
a./ akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;
b./ akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban;
c./ a képviselőtestület vezetője, vagy tagja;
d./ aki a közhasznú szervezettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban ál;
e./ aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, illetve
a c/-e /pontban meghatározott személyek hozzátartozója."

Az ügyrendben szereplő szabályozás viszont a kht. alapításakor elfogadott, a 2004. december 21-én jóváhagyott alapító okirat következő rendelkezésén alapul:
" 4. Felügyelő bizottság:
A felügyelő bizottság közhasznú társaság esetében kötelezően létrehozandó szervezet. Tagjait a képviselő-testület választja. A felügyelő bizottság tagja csak természetes személy lehet, aki nem tagja a gazdasági társaságnak és a képviselő-testületnek.
A bizottság 6 főből áll. A felügyelő bizottság munkáját az önkormányzati szakbizottságok külső tagjai részére megállapított tiszteletdíjért látja el. A felügyelő bizottság tagjai közül elnököt választ. Ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a képviselő-testület hagy jóvá. A felügyelő bizottság legalább évente egy ülést köteles tartani. A felügyelő bizottság elnöke akkor is köteles az ülést összehívni, ha azt a felügyelő bizottság bármely tagja az ok és cél megjelölésével kéri. Ha az elnök 8 napon belül nem hívja össze az ülést, a felügyelő bizottság tagja azt maga is összehívhatja."

A május 22-i ülésen elhangzottak értelmében, továbbá mivel a törvényi szabályozás ezt nem zárja ki, célszerű tehát mindkét dokumentumból kivenni azt a kizáró okot, mely szerint képviselő nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja.
Ennek első lépése az alapító okirat módosítása, majd a Felügyelő Bizottság elnökének az előterjesztésére az ügyrend módosítása.

Kérem a T. Képviselő-testületet a jelenlegi bizonytalanság feloldása érdekében a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2007. június 7.


Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht. alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
" 4. Felügyelő bizottság:
A felügyelő bizottság közhasznú társaság esetében kötelezően létrehozandó szervezet. Tagjait a képviselő-testület választja. A felügyelő bizottság tagja csak természetes személy lehet, aki nem tagja a gazdasági társaságnak.Felelős: Huber László polgármester és Kovács István igazgató.
Határidő: azonnal.


2. A képviselő-testület felkéri a kht. felügyelő bizottságának elnökét, hogy a módosított alapító okiratban foglaltaknak megfelelően készítsen előterjesztést a Felügyelő Bizottság ügyrendjének az azonos tartalommal történő módosítására és azt terjessze a képviselő-testület 2007. augusztusi ülésére.

Felelős: Szima Andrea, a Felügyelő Bizottság elnöke.
Határidő: értelemszerűen.