2007. Június 19., Kedd, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének módosítása
3. - Televíziós szolgáltatásra újbóli pályázat kiírása
4. - A közlekedési rend felülvizsgálata
5. - Törvényességi észrevétel
6. - Állásfoglalás a Vas Megyei Markusovszky Kórház megszüntetéséről, átszervezéséről
7. - A Városüzemeltető Kht. Alapító Okiratának módosítása
8. - KSE támogatási kérelme
9. - A KSE Ökölvívó Szakosztályának támogatási kérelme
10. - A JVMK és Várszínház létszámába intézménytakarító átvétele
11. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
12. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
13. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
14. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
15. - Közúti jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
16. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
17. - Balázs Istvánné panasza (Királyvölgyi u. 3.)
18.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás értékesítése
18.b - Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
19. - Tájékoztató a Jurisich Miklós Gimnázium helyzetéről
12. napirendi pont:
A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. június 26-i ülésének … napirendi pontjáhozTisztelt Képviselő-testület!

Jogszabályváltozások, szerkezeti változások, a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal felügyeleti vizsgálatának megállapításai és a gyakorlati alkalmazást könnyítő, elősegítő intézkedések következtében a szociális rendelet néhány helyen történő pontosítása, módosítása szükséges.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet 3. § (1) bekezdésének szövegében a 11/A. § szövegrész törlésének indoka, hogy az oktatási intézmények kistérségi fenntartás alá kerülése következtében a gyermekintézmények térítési díjának támogatása iránti kérelmet is már minden esetben a Polgármesteri Hivatal Gyámügyi és Szociális Osztályán kell benyújtani.
2. §-hoz

Az 5. §-ban hivatkozott 30/1993. (II.17) Korm. Rendelet hatályát veszítette, helyette a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a hatályos.

3. §-hoz

A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításának jogszabályi szövege nem szabályozta teljesen a szociális törvény rendelkezéseit, mely szerint például a helyi lakásfenntartási támogatás összege nem lehet kevesebb havi 2500 forintnál. E módosítás ezen hiányosságokat pótolja.

4. és 10. §-hoz

A Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal felügyeleti vizsgálatának megállapításait figyelembe véve kerül módosításra, hogy a méltányos ápolási díj jogszabályi feltételeinek szabályozásakor egyedülélő helyett az egyedülálló személyek jövedelmi feltételeit kell meghatározni. Továbbá az Jurisich Miklós Gimnázium étkezési térítési díjának meghatározásakor a helyi rendeletben a térítési díj számításának tényezőit (nyersanyagnorma+áfa) - mivel azt külön jogszabály határozza meg - nem kell feltüntetni, csupán a fizetendő térítési díj összegét.


5-8. és 12. §-hoz

A gyermekvédelmi törvény változása és az újonnan életbe lépett közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet kapcsán a rendelet néhány jogszabályi hivatkozásának módosítása szükséges.
A szociális törvény 50. § (4) bekezdésének rendelkezése alapján a közgyógyellátásra való jogosultságról az önkormányzat jegyzője dönt, ezért a rendelet 13. § (1) bekezdését – mely a méltányos közgyógyellátás megállapításának hatáskörét a polgármesterre ruházza át – hatályon kívül kell helyezni.
A szociális rendelet eddig nem szabályozta a szociális törvény 47. §-a által megengedett azon lehetőséget, hogy a temetési segély természetbeni szociális ellátásként is nyújtható legyen. Mivel ennek igénye a gyakorlati alkalmazás során már több esetben is felmerült, - valamint a rászorultak részére is kedvezőbb, ha a segély összegét közvetlenül a temetkezési vállalathoz utaljuk és ezen összeggel csökkentett számlát kell kifizetniük, mintha a temetési számla teljes összegének kifizetése után utólag kapják meg a támogatást – célszerűnek és fontosnak tartjuk a temetési segély természetbeni nyújtása lehetőségének bevezetését.
A Vas Megyei Temetkezési Vállalat tájékoztatása alapján 2007. évben a helyben szokásos legolcsóbb temetés díja 147.633.-Ft, ezért a rendelet 1. sz. függelékének módosítása is szükséges.

9. és 18. §-hoz

Az adósságkezelési szolgáltatás esetében a közelmúlt több jogszabályi változása miatt indokolt volt az ellátás teljes szövegének átalakítása a szociális törvény rendelkezéseit figyelembe véve. Lényeges változást a módosításokban csupán a vagyonnal való rendelkezés, mint kizáró ok bevezetése jelent.
Ezen ellátásnál együttműködés alakul ki az ügyfél (adós) és az adósságkezelési tanácsadó, illetve az önkormányzat között. Ennek során az ügyfél írásban nyilatkozik a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek vállalásáról, az adósságkezelési tanácsadó az adóssal írásbeli megállapodást köt az adósság rendezéséről, továbbá a jogokról és kötelezettségekről hatósági határozat is születik. Emiatt semmi nem indokolja a rendelet 10. számú mellékletének használatát, ami egyébként a gyakorlati munka alkalmazása folyamán évek óta nincs is használatban.


11. és 13-17 . §-hoz

Az Időskorúak Gondozóháza telephelyváltozása miatt a rendeletben az intézmény több helyen szereplő címének javítása szükséges.
A Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala az új Időskorúak Gondozóháza működési engedélyezése során felhívta a figyelmet arra, hogy a szociális intézmény és az ellátást igénybevevők között létrejött megállapodásokban rögzíteni szükséges a megállapodás módosításának szabályait, valamint a panasztétel lehetőségéről és annak kivizsgálásáról szóló tájékoztatást, ezért a rendelet mellékleteiben szereplő megállapodások szövegébe beépítésre kerülnek ezen kiegészítések és néhány apróbb, jogszabály-változást követő módosítás.
18 . §-hoz

A Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal felügyeleti vizsgálata szerint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati feltételeiről a szociális rendelet keretein belül nem lehet rendelkezni, ezért a rendelet ösztöndíjról szóló 7/E. §-át és a hozzá tartozó 8. és 9. számú mellékleteket hatályon kívül kell helyezni.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.


Kőszeg, 2007. június 26.


A polgármester nevében:

Dobos Róbert s.k.
mb. osztályvezetőKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2007. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól
és a gyermekek védelméről szóló
10/1993.(V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyermekek védelméről szóló 10/1993. (V.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Szr.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A Szr. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A pénzbeni ellátások iránti kérelmet – a 13/B. §-ban és a 14. §-ban foglalt ellátások kivételével – Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala Gyámügyi és Szociális Osztályán kell benyújtani.

2. §

A Szr. 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

"A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására, eljárási rendjére, folyósítására a Szt. 38. § (1)-(8) bekezdései és a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 6. § (5)-(6) bekezdése, 8. §-a, 20. § (1)-(3) bekezdése és 21. §-a az irányadó."

3.§

A Szr. 5/A. § (4) bekezdés a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul:
[A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege]
"a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át,
"b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén gyermeket nevelő háztartásban a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban TM) szorzata, de legmagasabb összege 4.500.-Ft/hó lehet. Egyéb esetekben a támogatás mértéke 2.500.-Ft/hó. A támogatás összegét 100 Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
4. §

A Szr. 6. § (3) bekezdésének szövegében az "egyedülélő" szövegrész helyébe az "egyedülálló" szövegrész lép.

5. §

(1) A Szr. 9. § (1) bekezdésében a "Szt. 47., 49. §-a, a Gyvt. 28. §-a, valamint a 287/1997. (XII.29.)" szövegrész helyébe a "Szt. 47., 49., 55. §-a, a Gyvt 18. §-a, valamint a 85/2007. (IV.25.)" szövegrész lép.

(2) A Szr. 9. § (1) bekezdésének e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A képviselő-testület az Szt. 47.,49. §-a, a Gyvt. 28. §-a, valamint a 287/1997. (XII.29.) Korm. rendelet alapján az alábbi természetbeni ellátásokat nyújtja:]

e) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
f) temetési segély
6. §

A Szr. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

12/A. § (1) A 8. §-ban foglalt feltételek alapján a temetési segély természetben is nyújtható.
(2) A támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.
7. §

A Szr. 13.§ (1) bekezdése hatályát veszíti, egyidejűleg a jelenlegi (2)-(3) bekezdések számozása (1)-(2)-re módosul.

8. §

A Szr. 13/A. § (1) bekezdésének a "287/1997. (XII.29.) Korm. rendelet 25. és 26. §-aiban" szövegrész helyébe a "85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében és 4. § (1) bekezdésében" szövegrész lép.


9. §

A Szr. 13/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13/B. § (1) A képviselő-testület a Szt. 55. § (1) bekezdésében biztosított jogkörét a polgármesterre ruházza át.
(2) Kőszeg Város Önkormányzata az adósságkezelési szolgáltatást a Szt. 55. § (2) bekezdésében meghatározott tartozások enyhítésére biztosítja.
(3) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet év közben folyamatosan Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala Gyámügyi és Szociális Osztályának címezve a Szociális Gondozási Központ alkalmazásában álló adósságkezelési tanácsadóhoz kell benyújtani.
(4) Adósságkelezési szolgáltatás nyújtható annak a személynek, illetve egy háztartásban élő személyeknek:
- akik elismert nagyságú lakásban laknak,
- akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át és a háztartás tagjai vagyonnal nem rendelkeznek,
- akinek az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot és a Szt. 55. § (2) bekezdésében meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták
- feltéve, hogy vállalja
a) az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését és
b) a Szociális Gondozási Központ által működtetett adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
(5) Az adósságkezelési szolgáltatás esetén az elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 50 m²
b) ha a háztartásban két személy lakik 60 m²
c) ha a háztartásban három személy lakik 70 m²
d) ha a háztartásban négy személy lakik 80 m²
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m².
(6) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, és összege legfeljebb kettőszázezer forint, a Szt. 55. § (6) bekezdés szerinti esetben legfeljebb négyszázezer forint lehet.
(7) Ha a kezelendő adósságok együttes összege meghaladja az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósság felső határát, akkor a támogatást a lakhatás feltételeit leginkább veszélyeztető adósságtípushoz kell nyújtani.
(8) A Szt. 55. § (6) bekezdésének alkalmazása esetén a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének meghatározására a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya adó- és értékbizonyítványt állít ki.
(9) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy köteles havonta egy alkalommal az adósságkezelési tanácsadóval előre egyeztetett időpontban az adósságkezelési tanácsadáson személyesen részt venni, és az adósságkezelővel együttműködni. Az együttműködés során az adós köteles hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához, továbbá tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartásáról.
(10) Az adósságkezelési tanácsadó az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásbeli megállapodást köt, amelyet javaslatával együtt megküldi a Polgármesteri Hivatal Gyámügyi és Szociális Osztályának.
(11) Az adósságcsökkentési támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.
(12) A megállapított adósságcsökkentési támogatást utólag, minden hónap 05-éig folyósítja a pénzügyi osztály a követelés jogosultjának.

10. §

(1) A Szr. 15. § (1) bekezdésében a "Kőszeg Város Önkormányzata óvodákban" szövegrész helyébe a "Kőszeg Város Önkormányzata bölcsődében, óvodákban" szövegrész lép.
(2) A Szr. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A gyermekétkeztetés térítési díja:
- a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégiumban:

fizetendő térítési díj (Ft.)
reggeli: 91
tízórai 49
ebéd 224
vacsora 196
napi 560


11. §

A Szr. 20. § (1) bekezdésében a "telephelyén a Kőszeg, Sáncárok u. 36." szövegrész helyébe a "részeként a Kőszeg, Dózsa Gy. u. 24." szövegrész lép.

12. §

A Szr. 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul:
"A helyben szokásos legolcsóbb temetés díja: 147.633.-Ft, mely összeg az áfát is tartalmazza."

13. §

(1) A Szr. 2. számú mellékletének 3. pontjában a "15 %-át" szövegrész helyébe a "25 %-át" szövegrész lép.
(2) A Szr. 2. számú mellékletének 3. pontjában a "A házhoz szállítás díja …… Ft/éthordó." szövegrész hatályát veszti.
(3) A Szr. 2. számú melléklete a következő 8. és 9. ponttal egészül ki:

"8. Az ellátást igénybe vevők illetve a hozzátartozók panaszukkal, észrevételeikkel kapcsolatosan szóban vagy írásban a vezető gondozóhoz vagy intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, akik a kivizsgálást követően 15 napon belül írásban kötelesek tájékoztatást adni."

"9. A megállapodást a felek egyhangúlag, írásban módosíthatják, kivéve a térítési díj megállapítását. Annak változásáról az intézmény vezetője írásban értesíti a jogosultat."
14. §

(1) A Szr. 3. számú mellékletének bevezető szövegrészében a "(Kőszeg Sáncárok u. 36.)" szövegrész helyébe a "(Kőszeg, Dózsa Gy. u. 24.)" szövegrész lép.
(2) A Szr. 3. számú melléklete a következő 9. és 10. ponttal egészül ki:

"9. Az ellátást igénybe vevők illetve a hozzátartozók panaszukkal, észrevételeikkel kapcsolatosan szóban vagy írásban a vezető gondozóhoz vagy intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, akik a kivizsgálást követően 15 napon belül írásban kötelesek tájékoztatást adni."

"10. A megállapodást a felek egyhangúlag, írásban módosíthatják, kivéve a térítési díj megállapítását. Annak változásáról az intézmény vezetője írásban értesíti a jogosultat."

15. §

A Szr. 4. számú melléklete a következő 6. ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi 6. pont számozása 7. pontra módosul:

"6. Az ellátást igénybe vevők illetve a hozzátartozók panaszukkal, észrevételeikkel kapcsolatosan szóban vagy írásban a vezető gondozóhoz vagy intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, akik a kivizsgálást követően 15 napon belül írásban kötelesek tájékoztatást adni."

16. §

A Szr. 5. számú melléklete a következő 7. és 8. ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi 7. pont számozása 9. pontra módosul:

"7. Az ellátást igénybe vevők illetve a hozzátartozók panaszukkal, észrevételeikkel kapcsolatosan szóban vagy írásban a vezető gondozóhoz vagy intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, akik a kivizsgálást követően 15 napon belül írásban kötelesek tájékoztatást adni."

"8. A megállapodást a felek egyhangúlag, írásban módosíthatják, kivéve a térítési díj megállapítását. Annak változásáról az intézmény vezetője írásban értesíti a jogosultat."

17. §

A Szr. 6. számú melléklete a következő 7. és 8. ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi 7. pont számozása 9. pontra módosul:

"7. Az ellátást igénybe vevők illetve a hozzátartozók panaszukkal, észrevételeikkel kapcsolatosan szóban vagy írásban a vezető gondozóhoz vagy intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, akik a kivizsgálást követően 15 napon belül írásban kötelesek tájékoztatást adni."

"8. A megállapodást a felek egyhangúlag, írásban módosíthatják, kivéve a térítési díj megállapítását. Annak változásáról az intézmény vezetője írásban értesíti a jogosultat."

18. §

Hatályukat vesztik a Szr. alábbi rendelkezései:

- 7/E. §,
- 8. számú melléklet,
- 9. számú melléklet,
- 10. számú melléklet.


Záró rendelkezések

19. §

A jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

Kőszeg, 2007. június 26.


Huber László s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző