2013. November 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotása.
5. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló 17/1994. (IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - Az új egészségház építésére vonatkozó ajánlattételi felhívás jóváhagyása. (Az anyagot később küldjük.)
11. - Megállapodás a Kőszegi Távhőszolgáltatási Kft.-vel a Balog iskola távhő-szolgáltatási (alap) díjhátralékának megfizetéséről.
12. - Az „Egy-másért” Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodások felmondása.
13. - A 2014. évi út, járda felújítási terv valamint a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási díjainak meghatározása.
14. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szoborfelújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat önrészének módosítása.
15.a - Vagyonügyek: A Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés módosítása.
15.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a kőszegi, 0183/32 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hoztt döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A teniszöltöző építésére vonatkozó megállapodás módosítása.
1. napirendi pont:
A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:

Módosító tételek:

I. Központi előirányzatok változásai:

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 157 868 E Ft-tal, kiadási főösszegét 156 770 E Ft-tal növelik, a működési hiány szintje 1 098 E Ft-tal csökken.
A központi bevételek jelentős emelkedése főként a társulás átalakítása miatt következett be, mivel az állami támogatások igénylésére a székhely önkormányzat jogosult. Az állami támogatások felhasználása a társulás intézményeinél történik, így a támogatás értékű kiadások előirányzata is azonos összeggel emelkedik (151 645 E Ft). A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. információs tábla tartalmazza.


II. Intézményi előirányzatok változása felügyeleti hatáskörben:

1.1 A könyvtár érdekeltségnövelő támogatásának (1 098 E Ft) forrása az I. pontban felsorolt központi bevétel, felhasználása az intézménynél történik.
2.1. pontban átcsoportosításról van szó az önkormányzat és a hivatal között, mivel a járási hivatallal közös épületrészek használatának bevétele a hivatalnál szerepelt az eredeti előirányzatok között, a megállapodás megkötésére viszont a tulajdonos jogosult. (IV/1. pontban szerepel a saját bevételek emelkedése az önkormányzatnál.)

A fenti módosítások következtében a bevételi főösszeg 3 187 E Ft-tal csökken, a kiadási főösszeg 1 098 E Ft-tal emelkedik, a működési hiány pedig 4 285 E Ft-tal emelkedik.


III. Intézményi előirányzatok változása saját hatáskörben:
1.1. és 2. 1-4. pontok a könyvtár, illetve a vár pályázataihoz kapcsolódó, és a közfoglalkoztatással összefüggő támogatások miatti előirányzat emelkedéseket tartalmazzák, melyek mind a kiadási, mind a bevételi főösszeget 20 282 E Ft-tal emelik.


IV. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:

1. pont a II. 2.1. pontban leírt bevétel emelkedést tartalmazza a járási hivatallal összefüggésben.
2. pont a Liszt Ferenc portrészobor létrehozásához kapott pályázati támogatást tartalmazza 2 400 E Ft összegben.
3. pontban a vár projekt finanszírozásához felvett támogatás megelőlegező hitelt tartalmazza, amelynek visszafizetése a befolyó támogatásból történik.
4-9. pontok a különböző tartalékok változását mutatják a képviselő-testület döntéseinek megfelelően, illetve a 7. pontban a bérkompenzációra kapott támogatás átmeneti tartalékba helyezése szerepel.


Az önkormányzat előirányzat változásai (1-9. pontok) 5 587 E Ft-tal növelik a bevételi és 53 812 E Ft-tal a kiadási főösszeget, a külső finanszírozás 51 42 E Ft-tal emelkedik, a hiány pedig 3 187 E Ft-tal csökken.


Összességében az előirányzat változások (I-IV. pontok) 231 962 E Ft-tal növelik a bevételek és kiadások összegét, a költségvetési hiány nem változik.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (E Ft-ban):

Költségvetési bevétel: 2 096 182
Költségvetési kiadás: 2 291 351
Hiány: 195 169
Finanszírozási kiadás: 71 965
Belső fin. bevétel: 215 722
Külső fin. bevétel: 51 412


A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

A rendelettervezetet megtárgyalta a pénzügyi, jogi és vagyonügyi bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2013. november 22.


A polgármester nevében:

Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (XI.29.) számú rendelete
a 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló
4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról


Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2013. évi költségvetését
2 096 182 E Ft költségvetési bevétellel
2 291 351 E Ft költségvetési kiadással
195 169 E Ft hiánnyal
71 965 E Ft finanszírozási kiadással
215 722 E Ft belső finanszírozási bevétellel
51 412 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”


2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 476 441 E Ft
 működési célú központi bevételek 538 607 E Ft
 átengedett központi bevételek 28 594 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 101 616 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 145 258 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 164 522 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 770 088 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek 20 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 16 294 E Ft
 áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 950 924 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 096 182 E Ft

A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 241 632 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 63 931 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 665 174 E Ft
 pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 267 266 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 74 953 E Ft
 céltartalék 7 800 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 3 981 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 316 775 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 6 760 E Ft
 fejlesztési kiadások 903 950 E Ft
 pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 45 072 E Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 4 694 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 3 981 E Ft
 céltartalék 10 119 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 974 576 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 2 291 351 E Ft


Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
 működési költségvetés hiánya - 171 517 E Ft
 fejlesztési költségvetés hiánya - 23 652 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 195 169 E Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2012. évi pénzmaradvány 169 586 E Ft
 fejlesztési célú 2012. évi pénzmaradvány 46 136 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 51 412 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 fejlesztési hitelek törlesztése 71 965 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 20 553 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 195 169 E Ft

A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.”


3. §


(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4.számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


4. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2013. november 28.

Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)