2013. November 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotása.
5. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló 17/1994. (IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - Az új egészségház építésére vonatkozó ajánlattételi felhívás jóváhagyása. (Az anyagot később küldjük.)
11. - Megállapodás a Kőszegi Távhőszolgáltatási Kft.-vel a Balog iskola távhő-szolgáltatási (alap) díjhátralékának megfizetéséről.
12. - Az „Egy-másért” Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodások felmondása.
13. - A 2014. évi út, járda felújítási terv valamint a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási díjainak meghatározása.
14. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szoborfelújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat önrészének módosítása.
15.a - Vagyonügyek: A Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés módosítása.
15.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a kőszegi, 0183/32 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hoztt döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A teniszöltöző építésére vonatkozó megállapodás módosítása.
6. napirendi pont:
A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. január 1-jén lépett hatályba Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) számú önkormányzati rendelete. Az év tapasztalatait figyelembe véve áttekintettük a rendeletet.

A telekadó tekintetében az adókedvezmények pontosítása vált szükségessé, miszerint a magánszemély adóalany a fizetendő adó 50%-ának megfelelő kedvezményben részesül, amennyiben a tulajdonát képező telek köz- vagy magánúton gépjárművel közvetlenül nem közelíthető meg.

Másrészt az adózási fegyelem javítása érdekében az idegenforgalmi adóval kapcsolatos rendelkezések közé beépítésre került egy nyilvántartási kötelezettség, mely előírja, hogy a szálláshelyen megszálló vendégről az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást kell vezetni. Tekintettel arra, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok már nem teszik kötelezővé a vendégkönyv vezetését, így a nyilvántartási kötelezettség bevezetésének nagyon fontos szerepe van az ellenőrizhetőség szempontjából. Meghatározásra került továbbá, hogy a munkavégzés miatti mentesség milyen esetben érvényesíthető.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. november 21.


A jegyző nevében:

Mezei Virág s.k.
az igazgatási és építéshatósági osztály vezetője


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (XI…..) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló
35/2012. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 35/2012. (XII.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat illetékességi területén legfeljebb egy, épülettel be nem épített földterülettel rendelkező magánszemély adóalany az egyébként fizetendő adó
a) 50%-ának megfelelő kedvezményben részesül, amennyiben az adóköteles ingatlana a Helyi Építési Szabályzat alapján üdülőterületen fekvő telek,
b) 50%-ának megfelelő kedvezményben részesül, amennyiben a tulajdonát képező telek köz- vagy magánúton gépjárművel közvetlenül nem közelíthető meg vagy a megközelítésére szolgáló köz- vagy magánúton az elektromos és az ivóvízvezeték nincs kiépítve.”

2. §

Az R. a következő alcímmel és 10/A.§-sal egészül ki:

„NYILVÁNTARTÁS

10/A.§ (1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 34.§ (1) bekezdése alapján adóbeszedésre kötelezett (a továbbiakban: szállásadó) köteles a szálláshelyen megszálló vendégről az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezetni az alábbi adatokkal:
a) a vendég vezeték- és utóneve,
b) a vendég születési helye és ideje,
c) a vendég lakóhelye,
d) a vendég személyazonosításra alkalmas okmányának (pl.: személyazonosító igazolvány útlevél, vezetői engedély) száma,
e) a vendég állampolgársága,
f) a szálláshelyre érkezés időpontja,
g) a szálláshelyről távozás időpontja,
h) a vendégéjszakák száma,
i) az idegenforgalmi adó teljes összege,
j) az idegenforgalmi adómentesség jogcíme,
k) a vendég sajátkezű aláírása, kivéve, ha a vendég nem tud vagy nem képes (pl.: életkor, egészségi állapot miatt) írni.
(2) A nyilvántartás vezetése akkor is kötelező, ha a szállásadó a magánszemélytől átvállalja az idegenforgalmi adó megfizetését.
(3) A szállásadó személyes adatokat csak a nyilvántartási kötelezettség teljesítése céljából jogosult kezelni.
(4) A szállásadó jogosult megválasztani, hogy az (1) bekezdésben rögzített nyilvántartást manuális vagy elektronikus formában vezeti. Amennyiben a szállásadó a nyilvántartást elektronikus formában vezeti, köteles legalább az (1) bekezdésben meghatározott adattartalmú bejelentőlapot a vendéggel kitöltetni. A bejelentőlap a nyilvántartás mellékletét képezi.
(5) A szállásadó a szálláshelyre bejelentkező vendéget a megérkezését követően haladéktalanul köteles nyilvántartásba venni, vagy amennyiben a szállásadó a nyilvántartást elektronikus formában vezeti, a bejelentőlapot a vendéggel kitöltetni. A szálláshelyet a vendég a nyilvántartásba vételt követően foglalhatja el.
(6) A Htv.-ben meghatározott adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolni kell. Munkavégzés miatt igénybevett adómentesség esetén a nyilvántartás mellé csatolni kell a munkáltató igazolását, mely tartalmazza a Htv.-ben meghatározott adómentesség feltételeit (vállalkozó neve, székhelye, adószáma, a munkavégzés helye), ennek hiányában az adót meg kell fizetni.
(7) A szállásadó köteles gondoskodni arról, hogy a nyilvántartás a szálláshelyen rendelkezésre álljon az önkormányzati adóhatósági ellenőrzés számára.
(8) A szállásadó az adómegállapításhoz és ellenőrzéshez szükséges nyilvántartást köteles megőrizni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 47.§ (3) bekezdésében meghatározott elévülési időn belül.
(9) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba az önkormányzati adóhatóság jogosult ellenőrzés keretén belül betekinteni. Az ellenőrzéshez a szállásadó köteles minden segítséget megadni.
(10) Amennyiben a szállásadó a vendég nyilvántartásba vételét elmulasztja vagy késedelmesen teljesíti, továbbá a nyilvántartási kötelezettségét nem az előírt módon és időben teljesíti, az önkormányzati adóhatóság mulasztási bírságot állapíthat meg.”

3. §

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2013. november 28.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)