2013. November 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotása.
5. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló 17/1994. (IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - Az új egészségház építésére vonatkozó ajánlattételi felhívás jóváhagyása. (Az anyagot később küldjük.)
11. - Megállapodás a Kőszegi Távhőszolgáltatási Kft.-vel a Balog iskola távhő-szolgáltatási (alap) díjhátralékának megfizetéséről.
12. - Az „Egy-másért” Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodások felmondása.
13. - A 2014. évi út, járda felújítási terv valamint a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási díjainak meghatározása.
14. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szoborfelújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat önrészének módosítása.
15.a - Vagyonügyek: A Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés módosítása.
15.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a kőszegi, 0183/32 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hoztt döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A teniszöltöző építésére vonatkozó megállapodás módosítása.
13. napirendi pont:
A 2014. évi út, járda felújítási terv valamint a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási díjainak meghatározása.

Tisztelt Képviselő-testület!
Munkaprogramjuknak megfelelően javaslatot teszek a 2014 évi út-, járda, valamint csapadékelvezető rendszerek karbantartására.
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a 2014 évi költségvetési koncepcióban a 2012 évi városüzemeltetési keretösszegeket fogadta el, ezért az út-, járda-, valamint csapadékelvezető rendszerek karbantartására elfogadott keretek között az alábbi javaslatot teszem.
1. Út-, járdakarbantartás
1.1. Kátyúzás hideg aszfalttal (a város területén, aszfaltvágás nélkül Canader Mix 30 m3)
A.:67.500 A.: 2.025.000
D.: 42.000 D.: 1.260.000
Számlázás felmérési napló alapján történik.
1.2. Kátyúzás meleg aszfalttal aszfaltvágás nélkül, kátyútisztítással, kellősítéssel80 m3
A.:62.000 A.: 4.960.000
D.: 42.000 D.: 3.360.000
A számlázás felmérési napló alapján történik.
Megjegyzés: Amennyiben a kátyúzás a kátyúk formázásával, a szélek vágásával történik, a munkadíj egységára 15%-kal nő. (45.000,- /m3)
1.3. Útburkolati jelek festése, tényleges teljesítés alapján, a beérkező számlák szerint
Felújító festés: - kézi: 500 m2A + D: 2.400 A+D.: 1.200.000
Felújító festés: - gépi 600 m2A + D: 1.800 A+D.: 1.080.000
1.4. Közlekedési jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök kihelyezése, javítása, karbantartása, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály megrendelése alapján előzetes árajánlat szerint

A + D 1.500.000

1.5. Zúzalékolt, kavicsozott utak javítása, karbantartása a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály megrendelése alapján tételes árajánlat szerint
A + D 3.000.000
________________________________________________________
Út-, járdakarbantartás összesen: 18.385.000 Ft + ÁFA

2. Csapadékelvezető rendszerek karbantartása
2014 évi javasolt keretösszeg: 4.000.000 Ft + ÁFA

A feladat ellátását részben a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály megrendelése alapján végezzük előzetes árajánlat szerint. A víznyelők, folyókák, átereszek tisztítása évi 2x-i alkalommal történik, külön megrendelés nélkül, felmérési napló alapján.

3. 2014 évi út-, járda-, valamint csapadékelvezető rendszerek karbantartására javasolt keretösszeg összesen:
22.385.000 Ft + ÁFA

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a tervezett keret csak és kifejezetten a kötelező útkarbantartási feladatok, illetve balesetveszély elhárítására elegendő.
Az utak állapotában történő lényeges javuláshoz továbbra is elengedhetetlennek tartjuk egy 5 évre szóló útfelújítási koncepció elkészítését, amelynek keretein belül évente legalább 4-5 utca jókarba helyezése, új, összefüggő burkolattal való ellátása megtörténhetne, biztosítva ezeknek az utcáknak, közterületeknek legalább 5-10 évi időtartamra szóló problémamentes üzemelését.
Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság. Mindkét bizottság kérte, hogy meleg aszfalt kátyúzás esetén, minden esetben történjen meg a kátyú formázása az útburkolatnak megfelelő módszerrel.
Kérem az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2013. november 22.
Tisztelettel:

Kovács István s. k.
igazgató


HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi út, járda, valamint csapadékelvezető rendszerek karbantartásáráról szóló előterjesztést elfogadja.
Felelős: Kovács István igazgató
Határidő: folyamatos