2013. November 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotása.
5. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló 17/1994. (IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - Az új egészségház építésére vonatkozó ajánlattételi felhívás jóváhagyása. (Az anyagot később küldjük.)
11. - Megállapodás a Kőszegi Távhőszolgáltatási Kft.-vel a Balog iskola távhő-szolgáltatási (alap) díjhátralékának megfizetéséről.
12. - Az „Egy-másért” Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodások felmondása.
13. - A 2014. évi út, járda felújítási terv valamint a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási díjainak meghatározása.
14. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szoborfelújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat önrészének módosítása.
15.a - Vagyonügyek: A Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés módosítása.
15.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a kőszegi, 0183/32 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hoztt döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A teniszöltöző építésére vonatkozó megállapodás módosítása.
20. napirendi pont:
Rendkívüli előterjesztés: A teniszöltöző építésére vonatkozó megállapodás módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2012. (III. 1.) sz. határozatával jóváhagyta a közte, a Kőszegi Sportklub, valamint Tóth Szilárd vállalkozó közt ’Tenisz sportöltöző építésének támogatása’ tárgyában létrejött megállapodást, melynek értelmében Kőszeg Város Önkormányzata – a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén - bruttó 12.6 M Ft fejlesztési támogatást nyújt a beruházók részére.
Kőszeg Város Önkormányzata fenti támogatási összegből eddig 8.4 M Ft összegű támogatást biztosított és utalt már át a 2013. évi költségvetés terhére.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkára az Önkormányzat 2013. áprilisában benyújtott egyéni kérelmét elbírálta. A 2013. október 1-én kelt támogatói levél alapján 12.6 M Ft egyszeri támogatást biztosít a fenti cél teljesüléséhez. Az erről szóló támogatási szerződés 2013. november 11-én aláírásra került. Ez az összeg teljes mértékben fedezné az Önkormányzat anyagi szerepvállalását, azonban a támogatással kizárólag az Önkormányzat nevére kiállított számlával lehet elszámolni, még pedig a támogatási összegnek az önkormányzati folyószámlára érkezésétől számított 30 napon belül, amely jelen esetben legkésőbb 2013. december 17. Ez a tény indokolja az előterjesztés sürgős megtárgyalását.


Mivel a megállapodás szerint Tóth Szilárd vállalkozó fejlesztési támogatásként jutott volna hozzá a támogatáshoz, ÁFA befizetési kötelezettsége nem keletkezett volna. Így azonban most az Önkormányzat részére ÁFA-t tartalmazó számlát kell, hogy kiállítson, így ÁFA befizetési kötelezettség terheli, mely alapján a fenti 12.6 M Ft-os támogatásból csupán annak nettó összegét tudná felhasználni. Így az érvényben lévő megállapodásban foglaltakhoz képest közel 2.679 E Ft kár érné.

Így szükséges a megállapodás (eredeti megállapodást lásd 1. sz. melléklet) 4., valamint 9. pontjának módosítása, mely szerint a támogatást az önkormányzat a nevére kiállított számla ellenében fizeti meg legkésőbb 2013. december 6. napjáig.

A vállalkozónál felmerülő ÁFA összegével megegyező támogatást a Képviselő-testület külön támogatási megállapodás keretében biztosítaná a vállalkozónak (2. sz. melléklet), melynek fedezetét a 2013. évi költségvetés terhére szükséges biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására, a határozati javaslatok elfogadására!

Kőszeg, 2013. november 26.

A polgármester nevében:


Sőbér Aurélia s. k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2012. (III. 1.) sz. határozatával közte, a Kőszegi Sportklub, valamint Tóth Szilárd vállalkozó közt ’Tenisz sportöltöző építésének támogatása’ tárgyában 2012. március 6-án létrejött megállapodás

4. pontját az alábbiak szerint módosítja:

A beruházás támogatására Kőszeg Város Önkormányzata az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 5.) önkormányzati rendeletében 12.600 E Ft-ot biztosít.

9. pontját az alábbiak szerint módosítja:

Az Önkormányzat a 8. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén az Önkormányzat nevére kiállított számla ellenében a Bérlő-beruházó részére 12.600.000.- Ft támogatást egy összegben legkésőbb 2013. december 6-ig átutalja.

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására.


Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnalII. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Tóth Szilárd vállalkozó közt kötendő megállapodást a 2. sz. mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, s egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal
1. sz. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
ingatlan fejlesztés támogatásáról

Amely létrejött egyrészről

Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. képviseli: Huber László polgármester) továbbiakban: Önkormányzat, mint tulajdonos és támogató

Másrészről

Kőszegi Sportklub (9730 Kőszeg, Petőfi tér 14/A.; képviseli: Kenyeri András elnök) továbbiakban: KSK, Egyesület,

Tóth Szilárd egyéni vállalkozó (9730 Kőszeg, Rákóczi F. u. 6.) továbbiakban: bérlő, beruházó, továbbiakban mindketten: beruházók között az alábbi feltételekkel.


1. Az Önkormányzat, mint bérbeadó és Tóth Szilárd, mint bérlő között a kőszegi 2515 hrsz-ú-ú ingatlanon lévő 4 db salakos teniszpálya és a hozzátartozó öltöző, kiszolgáló helyiségek tárgyában bérleti szerződés van hatályban.

2. Az Egyesület és a bérlő szándéka, hogy a jelenlegi korszerűtlen öltöző, kiszolgáló helyiséget a mellékelt – Aszterv Mérnöki Kft. által 2011. augusztusában készített - tervdokumentáció és költségvetés alapján, részben saját beruházásukban átépítsék és létrehozzanak egy olyan létesítményt, mely teljes körűen alkalmas lesz a tenisz sportot kiszolgáló, klubház-öltöző funkció (továbbiakban: épület) betöltésére.

3. A KSK tenisz szakosztálya képviseletében kérelmet terjesztettek elő az Önkormányzat felé annak érdekében, hogy a hivatkozott beruházáshoz a tulajdonos is nyújtson anyagi támogatást.

4. A beruházás támogatására Kőszeg Város Önkormányzata az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III. 5.) önkormányzati rendeletében 12,6 millió Ft-ot helyezett fejlesztési céltartalékba, melyet a fedezetét biztosító vagyonhasznosítási bevételek teljesülése után lehet felhasználni. A bevétel teljesüléséről az Önkormányzat haladéktalanul értesíti beruházókat.

A beruházás támogatására Kőszeg Város Önkormányzata az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 5.) önkormányzati rendeletében 12.600 E Ft-ot biztosít.

5. Jelen megállapodás alapját képezi a beruházásról készült költségvetés az alábbi adatokkal.
- A költségvetés főösszesítő szerinti teljes bekerülési költség 24.900.000,- Ft + 27 % áfa, bruttó 31.623.000,- Ft.
- Az Önkormányzat által nyújtandó támogatás 12.600.000,- Ft (40 %).
- A bérlő által ráfordításra kerül 19.023.000,- Ft (60 %).

6. Tulajdonos tudomásul veszi és jelen okirattal hozzájárul ahhoz, hogy a KSK és a bérlő a nevezett beruházáshoz szükséges tervezési és építési engedélyezési eljárást - mint építtetők - lefolytassák, és a 4. pont teljesülését követően a jogerős építési engedély birtokában megvalósítsák a beruházást.
Beruházók tudomásul veszik, hogy a beruházást a 4. pont teljesülését megelőzően saját kockázatukra megkezdhetik. Ebben az esetben is a támogatás folyósítására a 4. pont teljesülését követően kerülhet csak sor.

7. Az építési munkálatok megkezdése előtt a tulajdonos szakvéleményt készíttet a jelenlegi épület forgalmi értékéről annak érdekében, hogy az építkezés befejezésekor összehasonlító értékként rendelkezésre álljon.

8. Szerződő felek megállapodnak, hogy a beruházók az építési munkálatok azon szakaszában, amikor az 5. pontban rögzített, bérlő által vállalt, legalább 19.023.000,- Ft összeget ráfordították az épület létesítésére, kötelesek a tulajdonos felé számlákkal igazolni, hogy ezen összeget a beruházás kivitelezéséhez felhasználták, a szükséges anyagköltségekre és munkadíjra megfizették.

9. a) Azt követő 30 napon belül, hogy a tulajdonos a számlák alapján és helyszíni ellenőrzéssel a tényleges műszaki megvalósulást – a 8. pontban írt értékben - leigazolja, köteles átutalni a KSK bankszámlája javára a teljes támogatási összeg 1/3 részét, azaz 4.200.000,- Ft-ot.

b) Azt követő 15 napon belül, hogy az a) pontban írt támogatási részösszeg felhasználását is számlák alapján és a műszaki tartalom megvalósulásával igazolja, az önkormányzat átutalja a KSK részére a támogatás további 1/3 részét, azaz 4.200.000,- Ft-ot.

c) A fennmaradó 4.200.000,- Ft támogatási részösszeget az Önkormányzat a jogerős használatbavételi engedély kiadását követő 15 napon belül utalja át a KSK részére.

Az Önkormányzat a 8. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén az Önkormányzat nevére kiállított számla ellenében a Bérlő-beruházó részére a támogatást egy összegben legkésőbb 2013. december 6-ig átutalja.

10. A KSK kötelezettséget vállal, hogy az Önkormányzat által nyújtandó, hivatkozott támogatási összeget teljes mértékben az épület létesítésének anyag- és munkaköltségére fordítja. A tulajdonos jogosult a támogatás folyósítását követően egészen a beruházás megvalósulásáig – a beruházás műszaki tartalmának helyszíni ellenőrzésével – bármikor ellenőrizni a támogatás felhasználását. A KSK ezen támogatási összegen túl nem köteles további költségekkel hozzájárulni a beruházáshoz.

11. Amennyiben az Önkormányzat a hivatkozott ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a támogatás teljes összegét a beruházók nem fordították rá az építkezésre, a KSK köteles a támogatás arányos részét haladéktalanul visszafizetni az Önkormányzat részére.

12. Amennyiben az 5. pontban írt, tervezett bekerülési költség nem elég ahhoz, hogy az épület az engedélyes terv szerinti, használatba vételi engedély kiadására alkalmas műszaki készültséget elérje, akkor az ehhez még szükséges költségeket a bérlő, mint beruházó köteles az építkezéshez rendelkezésre bocsátani. Ezen további költségek megtérítését sem igényelhetik a beruházók a tulajdonostól.

13. A beruházók kötelezettséget vállalnak, hogy a beruházás megkezdésétől számított egy éven belül az épület műszaki készültsége eléri a használatbavételi engedély kiadására alkalmas állapotot.

14. A KSK és a bérlő nyilatkozik, hogy a beruházás eredményeként létesülő épület változatlanul marad 1/1 arányú önkormányzati tulajdonban, arra se ráépítés, se egyéb jogcímen nem érvényesítenek tulajdonjogi igényt, és megtérítési igénnyel se fordulnak a tulajdonos felé a beruházás folytán előálló értéknövekedés miatt.

15. A jogerős használatbavételi engedély kiadását követő 30 napon belül a tulajdonos által megbízott szakértő felméri az épületet és megállapítja, hogy a 7. pontban írt forgalmi értékhez képest milyen értéknövekedést idézett elő a beruházás megvalósítása. Az értéknövekedés létrehozásához való hozzájárulás mértékét az 5. pont szerint a bérlő részéről 60 %-os, a tulajdonos részéről 40 %-os arány figyelembe vételével állapítják meg.

16. Az értéknövekedés elszámolása a következők szerint történik. Az értéknövekedés összegének azon része, mely a 15. pont szerint a bérlőnek tudható be, a tulajdonos oly módon számolja el a bérlővel, hogy a fent hivatkozott, hatályos bérleti szerződés időtartamát a képviselő-testület által meghatározásra kerülő időtartammal meghosszabbítja, és ezen hosszabbítás időtartamára a bérlő mentesül a bérleti díj megfizetése alól.

17. Szerződő felek nyilatkoznak, hogy amennyiben a szerződés hosszabbítás időtartama és ennek folytán a bérleti díj alóli mentesülés nem fedezi azt az összeget, mely a beruházás folytán a 14. pont szerint megállapítható a bérlő javára, valamint, ha a meghosszabbított bérleti szerződés a tulajdonosnak fel nem róható okból, a határozott idő lejárta előtt megszűnik, akkor se érvényesítenek a beruházók a tulajdonossal szemben megtérítési és tulajdoni igényt.

18. Bérlő tudomásul veszi, hogy az ingatlan értéknövekedése miatt az elszámolás során a tulajdonos jogosult emelt összegű bérleti díjat alapul venni, amikor a bérleti szerződés meghosszabbításának idejéről dönt.

Szerződő felek e szerződést elolvasták, értelmezték, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és napon helybenhagyólag aláírták.

Kőszeg, ………………

……………………………… ………………………… ……….…………………
Kőszeg Város Önkormányzata Kőszegi Sportklub Tóth Szilárd
tulajdonos beruházó bérlő, beruházó
2. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS
ingatlan fejlesztés támogatásáról

Amely létrejött egyrészről

Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. képviseli: Huber László polgármester) továbbiakban: Önkormányzat, mint tulajdonos és támogató

Másrészről


Tóth Szilárd egyéni vállalkozó (9730 Kőszeg, Rákóczi F. u. 6.) továbbiakban: bérlő, beruházó (együtt: Bérlő) között az alábbi feltételekkel.


1. Az Önkormányzat, mint bérbeadó és Tóth Szilárd, mint bérlő között a kőszegi 2515 hrsz-ú ingatlanon lévő 4 db salakos teniszpálya és a hozzátartozó öltöző, kiszolgáló helyiségek tárgyában bérleti szerződés van hatályban.

2. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2012. (III. 1.) sz. határozatával jóváhagyott és többször módosított, közte a Kőszegi Sportklub, valamint Tóth Szilárd vállalkozó közt ’Tenisz sportöltöző építésének támogatása’ tárgyában létrejött megállapodás alapján Kőszeg Város Önkormányzata – a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén – számla ellenében – bruttó 12.600.000,- Ft fejlesztési hozzájárulást nyújt a beruházók részére.

3. Az Önkormányzat a 2. pontban hivatkozott beruházáshoz további 2.678.740,- Ft, azaz kettőmillió-hatszázhetvennyolcezer-hétszáznegyven forint fejlesztési támogatást nyújt az alábbi feltételek teljesülését követően:

a.) A beruházás keretében elkészült létesítmény (tenisz sportöltöző) jogerős használatbavételi engedélyének Önkormányzat részére történő benyújtása.
b.) Az Önkormányzat által 2013. évben Bérlő részére korábban már átutalt 8.400.000.- Ft összegű támogatásnak az Önkormányzat bankszámlájára történő visszautalása.

4. A 3. pontban foglaltak feltételek együttes teljesülését követő 5 napon belül az Önkormányzat a Bérlő részére átutalja a 3. pontban meghatározott támogatási összeget.

5. Jelen megállapodást a Kőszegen, 2012. március 6-án kelt, a 2. pontban hivatkozott megállapodással együttesen kell értelmezni.


Szerződő felek e szerződést elolvasták, értelmezték, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és napon helybenhagyólag aláírták.


Kőszeg, ………………


……………………………… ……….…………………
Kőszeg Város Önkormányzata Tóth Szilárd
tulajdonos bérlő, beruházó