2013. November 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotása.
5. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló 17/1994. (IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - Az új egészségház építésére vonatkozó ajánlattételi felhívás jóváhagyása. (Az anyagot később küldjük.)
11. - Megállapodás a Kőszegi Távhőszolgáltatási Kft.-vel a Balog iskola távhő-szolgáltatási (alap) díjhátralékának megfizetéséről.
12. - Az „Egy-másért” Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodások felmondása.
13. - A 2014. évi út, járda felújítási terv valamint a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási díjainak meghatározása.
14. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szoborfelújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat önrészének módosítása.
15.a - Vagyonügyek: A Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés módosítása.
15.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a kőszegi, 0183/32 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hoztt döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A teniszöltöző építésére vonatkozó megállapodás módosítása.
4. napirendi pont:
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2013. január 9-i, rendkívüli ülésén foglalkozott legutóbb a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítésével. Egyrészt hatályon kívül helyezte a képviselő-testület a korábbi szabályozást e tárgykörben és egy új, a 2013. évre vonatkozó illetménykiegészítés állapított meg a 2/2013. (I. 10.) önkormányzati rendelet megalkotásával.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234 § (3) bekezdése értelmében tárgyévre kell megállapítani az illetménykiegészítést.

Ugyanezen rendelet tartalmazza jelenleg az osztályvezetők részére megállapított 10% vezetői pótlékokat is. Az erre vonatkozó szabályok változatlanok, így ezt a szabályozást javaslom megtartani. Mivel a vezetői pótlékokat nem évente kell megállapítani, célszerű ezt a két tárgykört a jövőben két, külön rendeletben szabályozni: az illetménykiegészítésekre új rendeletet alkotni, a vezetői pótlékok esetében pedig meghagyni a jelenlegi szabályozást.

Az illetménykiegészítések mértékében a 2013-as évhez képest nincs változás: ez a megyei és megyei jogú városnál legfeljebb 40%, községi önkormányzatnál legfeljebb 20%, míg a többi önkormányzatnál legfeljebb 30% lehet.
A középfokú végzettségűek számára egységesen legfeljebb 20% illetménykiegészítést lehet megállapítani.

A jelenleg hatályos szabályozás szerint a felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőket egységesen, az alapilletményük 20%-át kitevő illetménykiegészítésben részesülnek.

Javaslom és kérem a T. Képviselő-testületet, hogy hagyja változatlanul az illetménykiegészítés idei mértékét a 2014-es évben is, annak elismeréseképpen mely szerint a hivatalra ez évben a korábbiakhoz képest sokkal több teher hárult, a már többször említett okok (munkaszervezet megszűnése, létszámleépítés stb.) miatt.

A 2014. évi költségvetési koncepció a fenti illetménykiegészítéseket és vezetői pótlékokat tartalmazza, amit a képviselő-testület október 31-én el is fogadott, így e döntésnek anyagi kihatása nincs, csupán a rendelet törvényhez való igazításáról van szó.

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi, jogi és vagyonügyi bizottság, a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a 2/2013. (I. 10.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására, továbbá az illetménykiegészítések tekintetében a 2014. évi, új önkormányzati rendelet megalkotására.

Kőszeg, 2013. november 22.Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyzőKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2013. (….. …..) önkormányzati rendelete
a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének megállapításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőit 2014. évre egységesen, az alapilletményük 20%-át kitevő illetménykiegészítés illeti meg.


2. §

(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
(2) Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban adható egyes illetménykiegészítésekről és pótlékokról szóló 2/2013. (I. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal vezetői megbízással rendelkező köztisztviselőit egységesen, az alapilletményük 10%-át kitevő vezetői illetménypótlék illeti meg.”

Kőszeg, 2013. november 28.Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző