2013. November 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotása.
5. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló 17/1994. (IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - Az új egészségház építésére vonatkozó ajánlattételi felhívás jóváhagyása. (Az anyagot később küldjük.)
11. - Megállapodás a Kőszegi Távhőszolgáltatási Kft.-vel a Balog iskola távhő-szolgáltatási (alap) díjhátralékának megfizetéséről.
12. - Az „Egy-másért” Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodások felmondása.
13. - A 2014. évi út, járda felújítási terv valamint a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási díjainak meghatározása.
14. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szoborfelújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat önrészének módosítása.
15.a - Vagyonügyek: A Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés módosítása.
15.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a kőszegi, 0183/32 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hoztt döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A teniszöltöző építésére vonatkozó megállapodás módosítása.
17. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hoztt döntésekről.

Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hoztt döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A képviselő-testület 2013. évi munkaprogramja a november havi rendes ülésre irányozta elő az „Egy-másért” Közhasznú Egyesület helyiséghasználata és tevékenysége” c. napirendi pontot, melynek Németh Zoltán egyesületi elnök lett volna az előterjesztője. A képviselő-testületi ülés előkészítése során kiderült, hogy az egyesület elnöke külföldre távozott, nem elérhető. Ennek értelmében készült el a mai ülés napirendjén szereplő előterjesztés.

Ugyancsak a mai ülésre volt tervezve a munkaterv szerint „A 2014. évi parkolási díjak meghatározása” c. napirend is. Ezzel kapcsolatban Kovács István igazgató úr a következőket írta:
„Tekintettel arra, hogy megítélésünk szerint Kőszeg város nagyságához, parkolási lehetőségeihez, idegen forgalmához mérten jelenleg hatályos rendelet megfelelő díjakat és szabályozást tartalmaz ezért díjemelésre 2014.évre vonatkozóan nem teszünk javaslatot.

A képviselő-testület a 138/2013. (IX. 26.) határozatával hagyta jóvá igényét vissza nem térítendő, a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra.
A határozatra jelenti Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, hogy a támogatáshoz szükséges dokumentumokat határidőben benyújtották.

A 140/2013. (IX. 26.) határozatával a képviselő-testület a kőszegi 4219/11 hrsz-ú közterület nevét Kökény utca-ban határozta meg.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a közterület elnevezéséről a kérelmezőket és a közszolgáltatókat is értesítették.

A 141/2013. (IX. 26.) képviselő-testületi határozatban a képviselő-testület hozzájárulását adta, hogy Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező Kőszeg, 2113, 2114 és 2115 hrsz-ú ingatlanokra a Vasivíz Zrt., mint üzemeltető javára földhasználati jog, míg a Kőszeg 2116/5 hrsz-ú Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő 2116/5 hrsz-ú ingatlanra Kőszeg Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt., mint üzemeltető javára átjárási szolgalmi jog kerüljön bejegyzésre a Kőszeg, 2116/4 hrsz-ú szennyvízátemelő megközelítése érdekében.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a döntésről a Vasivíz Zrt.-t értesítette az osztály.

A 142/2013. (IX. 26.) határozat 1. pontjában a képviselő-testület elrendelte a Kőszeg belvárosában lévő 40 km/h-ás zóna megszüntetését és helyettük 30 km/h sebességkorlátozást jelző zóna táblák kihelyezését.
A 2. pontban a képviselő-testület elrendelte, hogy a Várkör – Rajnis utcák és a Kossuth – Liszt utcák kereszteződésének közelében egy-egy kiemelt gyalogátkelőhely megtervezésére kerüljön sor, melynek a költségeit a 2014 évi költségvetési koncepcióba be kell tervezni.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a sebességkorlátozó táblák a Városüzemeltető Kft-től megrendelésre kerültek, valamint a gyalogátkelőhelyek megtervezésére az árajánlatot az osztály megkapta.

A 144/2013. (IX. 26.) határozattal a képviselő-testület az önkormányzat és a Pusztai Eü. Bt. között 2012. szeptember 1-jén létrejött, a központi orvosi ügyelet helyiségei használatról és azok fenntartási költségei viseléséről szóló megállapodás módosítást jóváhagyta és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
A határozatra jelenti Huber László polgármester úr, hogy a megállapodás módosítását mindkét fél aláírta.

A 145/2013. (IX. 26.) határozatban a képviselő-testület jóváhagyta a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodást s egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
A határozatra jelenti szintén a polgármester úr, hogy a megállapodás aláírása megtörtént.

A 146/2013. (IX. 26.) képviselő-testületi határozatban a képviselő-testület kiegészítette a 128/2013. (VIII. 29.) határozatát, amely a Rákóczi u. 4. alatti lakás eladását, a fizetés ütemezését (3 részletben) pontosította.
A határozatra jelenti szintén Rimányi Krisztina, hogy a módosításnak megfelelően a szerződés megkötésre került.A 148/2013. (IX. 26.) határozatban a képviselő-testület a Kőszeg, 0350 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon álló 83,5 m2 alapterületű épület ingyenes felajánlását fogadta el és felhatalmazta a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.
A határozatra jelenti szintén Rimányi Krisztina, hogy az ingatlan felajánlójával a megállapodás megkötésre került.Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság novemberi ülésén döntött arról, hogy a megüresedett Árpád tér 23. I. emelet 4 sz. alatti lakás szociális alapon legyen pályázatra kiírva.

A Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság az októberi ülésén a kőszegi, 2025 hrsz-ú, 1477 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítését 2100 Ft/m2-ben határozta meg a Kani ’75 Kft. (képviseli: Polyák András) részére.
A bizottság a novemberi ülésén felülbírálta a korábbi döntését és 1000 Ft/m2-ben határozta meg az ingatlan eladási árát.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály (2013. 10. 31. és 2013. 11. 27. között) 67 db átmeneti segélyt, 26 db eseti gyógyszersegélyt, 8 db rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, valamint 1 db temetési segélyt állapított meg.

Kőszeg, 2013. november 27.


Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző