2013. November 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotása.
5. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló 17/1994. (IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - Az új egészségház építésére vonatkozó ajánlattételi felhívás jóváhagyása. (Az anyagot később küldjük.)
11. - Megállapodás a Kőszegi Távhőszolgáltatási Kft.-vel a Balog iskola távhő-szolgáltatási (alap) díjhátralékának megfizetéséről.
12. - Az „Egy-másért” Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodások felmondása.
13. - A 2014. évi út, járda felújítási terv valamint a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási díjainak meghatározása.
14. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szoborfelújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat önrészének módosítása.
15.a - Vagyonügyek: A Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés módosítása.
15.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a kőszegi, 0183/32 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hoztt döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A teniszöltöző építésére vonatkozó megállapodás módosítása.
12. napirendi pont:
Az „Egy-másért” Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodások felmondása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve tartalmazza az Egy-másért Közhasznú Egyesület Kőszeg, Liszt F. u. 3. helyiséghasználatára és tevékenységére vonatkozó beszámoló elkészítését.

Az Egyesület által működtetett Főnix Használtcikk Kereskedés elnevezésű üzlet 2013. március 11-i dátummal a kereskedő bejelentése alapján törlésre került a nyilvántartásból.
A helyiség a szervezet részére határozatlan időre került bérbeadásra, azonban bérleti díj fizetési kötelezettség alól 2013. december 31-ig felmentést kapott, azzal, hogy a helyiségben az egyesület használtcikk üzletet, valamint az üzlet mellett található mellékhelyiséget nyilvános WC-ként üzemelteti.
Az egyesület képviselőjét Németh Zoltánt telefonon, illetve e-mailen keresztül többször próbáltuk elérni, azonban sikertelenül jártunk. Tudomásunk szerint külföldön tartózkodik.

Az egyesület a helyiséghasználaton kívül ugyancsak ingyenes használatba kapta az önkormányzat tulajdonát képező Kőszeg, 0183/51 hrsz-ú (3332 m2) szántó megnevezésű ingatlan 1733 m2 nagyságú területét, azzal, hogy a hátrányos helyzetű, hajléktalan személyek reintegrációját elősegítse, hasznos munkát teremtsen számukra.

Mivel nem folytatják a megállapodásban meghatározott tevékenységeket, így mindkét esetben indokolt a szerződés felmondása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és véleményét kialakítani szíveskedjen.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. november 22.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. és az Egy-másért Közhasznú Egyesület között a Kőszeg, Liszt F. u. 3. sz. alatti helyiségre megkötött bérleti szerződés felmondását. Felkéri Kovács Istvánt, a Kőszegi Városüzemeltető Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a bérleti szerződés felmondásához szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű


II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Kőszeg Város Önkormányzata és az Egy-másért Közhasznú Egyesület között a Kőszeg, 0183/51 hrsz-ú szántó megnevezésű ingatlan 1733 m2 nagyságú területére vonatkozó haszonkölcsön szerződés felmondását.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített haszonkölcsön szerződés felmondására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A melléklteket lsd. a letölthető formátumban.)