2013. November 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotása.
5. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló 17/1994. (IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - Az új egészségház építésére vonatkozó ajánlattételi felhívás jóváhagyása. (Az anyagot később küldjük.)
11. - Megállapodás a Kőszegi Távhőszolgáltatási Kft.-vel a Balog iskola távhő-szolgáltatási (alap) díjhátralékának megfizetéséről.
12. - Az „Egy-másért” Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodások felmondása.
13. - A 2014. évi út, járda felújítási terv valamint a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási díjainak meghatározása.
14. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szoborfelújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat önrészének módosítása.
15.a - Vagyonügyek: A Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés módosítása.
15.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a kőszegi, 0183/32 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hoztt döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A teniszöltöző építésére vonatkozó megállapodás módosítása.
11. napirendi pont:
Megállapodás a Kőszegi Távhőszolgáltatási Kft.-vel a Balog iskola távhő-szolgáltatási (alap) díjhátralékának megfizetéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott 58/2013. (IV.25.) határozat alapján a Béri Balog Általános Iskola a távhőszolgáltatásról 2013. június 21-én fizikailag levált, azonban a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény alapján 2013. január 1-jétől a szolgáltató részére a távhő szolgáltatási díj (összege 2013. október 31-ig: 1.521.840,-Ft) kiegyenlítése nem történt meg. Emiatt a szolgáltató és az önkormányzat között a 14/2003. (IV.29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjának, valamint a (2) bekezdésének rendelkezései alapján a felek közötti közüzemi szerződés nem szűnhetett meg.

A keletkezett díjfizetési hátralék kiegyenlítése érdekében folyamatosan tárgyaltunk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kőszegi Tankerületének vezetőjével, azonban annak megfizetéséről a létesítmény üzemeltetőjével az önkormányzat megegyezni nem tudott. Felmerült annak a gondolata, hogy a fennálló tartozást 50-50 %-ban a létesítmény üzemeltetője és tulajdonosa között osszuk meg, azonban erre sem kaptunk kedvező választ.
Mivel a tulajdonos és az üzemeltető tartozása havonta 152.184,-Ft-tal nő, ezért mielőbb indokolt a fizetés feltételeinek tisztázása a keletkezett összegek rendezése.

A Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. egy megállapodás-tervezetet juttatott el az önkormányzathoz, melyben a tartozás két részletben történő megfizetésére tesznek javaslatot. A megállapodás elfogadása esetén a kamatok és pótlékok megfizetésétől eltekint, és így a felek között a szerződés 2013. október 31-ével megszűnhet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. november 22.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Béri Balog Általános Iskola 2013. október 31-ig fennálló 1.521.840,-Ft távhődíj - tartozásából 1.000.000,-Ft összeget 2013. december 15-ig a kötvénytartalék terhére fizessen meg a Kőszegi Távhőszolgálató Kft-nek. A fennmaradó bruttó 521.840,- Ft-ot pedig 2014. január 15 napjáig kell megfizetni azzal, hogy a Kőszegi Távhőszolháltató Kft. a tőketartozás után járó késedelmi kamat és az eljárás során felmerült egyéb költségek megfizettetésétől eltekint, továbbá elismeri, hogy 2013. október 31. napjával bezárólag sem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Kőszegi Tankerület) díjfizetőnek, sem Kőszeg Város Önkormányzatának, mint egyszerű (sortartó) kezesnek az iskola vonatkozásában nem áll fenn tartozása.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft-vel kötendő megállapodás aláírására.
Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű


(A megállapodás tervezetét, a mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)