2013. November 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotása.
5. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló 17/1994. (IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - Az új egészségház építésére vonatkozó ajánlattételi felhívás jóváhagyása. (Az anyagot később küldjük.)
11. - Megállapodás a Kőszegi Távhőszolgáltatási Kft.-vel a Balog iskola távhő-szolgáltatási (alap) díjhátralékának megfizetéséről.
12. - Az „Egy-másért” Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodások felmondása.
13. - A 2014. évi út, járda felújítási terv valamint a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási díjainak meghatározása.
14. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szoborfelújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat önrészének módosítása.
15.a - Vagyonügyek: A Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés módosítása.
15.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a kőszegi, 0183/32 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hoztt döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A teniszöltöző építésére vonatkozó megállapodás módosítása.
3. napirendi pont:
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

53/2013. (III. 28.) határozatával a Képviselő-testület a kőszegi 3276/17 hrsz-ú (korábban 3276/7 hrsz) közpark megnevezésű ingatlan felosztásáról, részbeni átminősítéséről és a nem közpark részét képező rész forgalomképes vagyoni körbe történő átsorolásáról, majd ezen beépítetlen terület megnevezésű rész Ettinger Edvárd kőszegi lakos részére történő értékesítéséről döntött.

194/2012. (X.25.) határozatával elrendelte a Képviselő-testület a kőszegi, 1160/25 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlan egy részének átminősítését, az ingatlan forgalomképes vagyoni körbe történő átsorolását, majd értékesítését a Bezerédy I. u. 10 és a Bertalan E. u. 21. sz. alatti társasház lakói részére az értékbecslésben szereplő 266.400,-Ft vételáron.


A Képviselő-testület döntései alapján az ingatlanok megosztása, illetve átminősítése megtörtént, az értékesítés előtt a vagyonrendelet módosítása szükséges, hogy az ingatlanok forgalomképes vagyoni körbe kerüljenek átsorolásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet jóváhagyni szíveskedjen!

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a rendelet-tervezetet mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. november 22.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
TERVEZET

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…….) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 1. mellékletében a „Törvény erejénél fogva forgalomképtelen törzsvagyon – parkok” táblázat kiegészül a „3276/19 hrsz – 5562 m2” szöveggel.

(2) A Vagyonrendelet 1. mellékletében a „Törvény erejénél fogva forgalomképtelen törzsvagyon – közút” táblázat kiegészül a „1160/13 hrsz –8208 m2” szöveggel.

2.§

(1) Hatályát veszti a Vagyonrendelet 1. mellékletében a „3276/17 hrsz – 5611 m2” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Vagyonrendelet 1. mellékletében a „1160/25 hrsz - 553 m2” szövegrész.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2013. november 28.

Huber László s.k. Dr. Zalán Gábor s.k.
polgármester jegyző

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)