2013. November 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotása.
5. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló 17/1994. (IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - Az új egészségház építésére vonatkozó ajánlattételi felhívás jóváhagyása. (Az anyagot később küldjük.)
11. - Megállapodás a Kőszegi Távhőszolgáltatási Kft.-vel a Balog iskola távhő-szolgáltatási (alap) díjhátralékának megfizetéséről.
12. - Az „Egy-másért” Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodások felmondása.
13. - A 2014. évi út, járda felújítási terv valamint a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási díjainak meghatározása.
14. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szoborfelújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat önrészének módosítása.
15.a - Vagyonügyek: A Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés módosítása.
15.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a kőszegi, 0183/32 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hoztt döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A teniszöltöző építésére vonatkozó megállapodás módosítása.
7. napirendi pont:
Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) megküldte a Melléklet szerinti javaslatát a lakbérek emelésére vonatkozóan. A Kft. javaslatát figyelembe véve készült el Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet.

A módosítások tartalmazzák a Kft. átalakításából származó változásokat, valamint néhány technikai jellegű hatályon kívül helyező rendelkezést.

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. november 21.


A jegyző nevében:

Mezei Virág s.k.
az igazgatási és építéshatósági osztály vezetőjeKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (XI. ) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló
13/2006. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajodú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 5. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az alaplakbérek mértékére a bérbeadó a tárgyév október 1. napjáig tesz javaslatot, melyről a képviselő-testület az október havi ülésén dönt.
(5) A bérbeadó az elfogadott új alaplakbérek alapján minden év november 15. napjáig köteles a bérlővel a minőségi jellemzők alapján korrigált lakbérét közölni. A lakbér közlésével egyidejűleg tájékoztatni kell a bérlőt a szociális lakbérkedvezmény igénybevételének lehetőségéről és annak módjáról. Az új, ténylegesen fizetendő lakbéreket január 1. napjától kell alkalmazni.”

2. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

(1) Az R. 2. § (2) bekezdésében a „Kőszegi Városüzemeltetési és Kommunális Szolgáltató Kht.” szövegrész helyébe a „Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.” szöveg lép.
(2) Az R. 5. § (1) bekezdésében az „1. számú melléklet” szövegrész helyébe az „1. melléklet” szöveg lép.

4. §

Hatályát veszti az R. 10. § (2) és(4) bekezdése.

5. §

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2013. november 28.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a …./2013. (XI. ) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 13/2006. (IV.20.) önkormányzati rendelethez


A fajlagos alaplakbérek mértéke

Komfortfokozat Bérbeadás jellege
Szociális
Ft/m2 Költségelvű
Ft/m2 Piaci
Ft/m2
Összkomfortos: 473 564 655
Komfortos I.
(gázkonvektoros fűtéssel) 400 500 600
Komfortos II.
(nem gázkonvektoros fűtéssel) 320 465 560
Félkomfortos 187 - -
Komfort nélküli 110 - -
(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.