2013. November 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotása.
5. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló 17/1994. (IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - Az új egészségház építésére vonatkozó ajánlattételi felhívás jóváhagyása. (Az anyagot később küldjük.)
11. - Megállapodás a Kőszegi Távhőszolgáltatási Kft.-vel a Balog iskola távhő-szolgáltatási (alap) díjhátralékának megfizetéséről.
12. - Az „Egy-másért” Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodások felmondása.
13. - A 2014. évi út, járda felújítási terv valamint a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási díjainak meghatározása.
14. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szoborfelújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat önrészének módosítása.
15.a - Vagyonügyek: A Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés módosítása.
15.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a kőszegi, 0183/32 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hoztt döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A teniszöltöző építésére vonatkozó megállapodás módosítása.
2. napirendi pont:
A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály áttekintette a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendeletet, melynek során megállapította, hogy a rendeletet több ponton módosítani szükséges.

Ezek a módosítások túlnyomórészt a megváltozott jogszabályoknak való megfelelést, a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott, az önkormányzati rendeletben megismételt rendelkezések hatályon kívül helyezését, a korábbi rendeletmódosításokkal való összhang megteremtését, valamint a fogalmak pontosítását szolgálják.

Bevezetésre került a hangos reklám fogalma, illetve az ez után fizetendő közterület-használati díj. Hangos reklámnak minősül a hangosító-berendezés használatával történő reklámcélú közterület-használat, ilyen pl: a cirkuszi előadások reklámozása autóból. A mozgóboltok (pl. az ún. „pékautók”) azonban nem tartoznak a hangos reklám fogalma alá, tekintettel arra, hogy a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeit kormányrendelet szabályozza. A közterület-használati díj naponta fizetendő, a reklámhordozók száma alapján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság tárgyalta. A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja a rendelet-tervezetet, a Városfejlesztési Bizottság az alábbi módosító javaslatokkal javasolja elfogadni a rendeletet:
- a 3.§-a (fogalom-meghatározások) kerüljön kiegészítésre a vendégjárda fogalmával, miszerint:
„i) Vendégjárda: a közútnak a járda és az úttest közötti része, kivéve a csapadékvíz-elvezető árkot.”
- a 14.§ (4) bekezdése (zöldterületek védelme) kerüljön kiegészítésre az alábbiak szerint:
„Zöldterületre, vendégjárdára gépjárművel való ráhajtás, illetve a zöldterületen, vendégjárdán való várakozás, a virágok leszedése, fák és egyéb növények csonkítása tilos. Zöldterületre, vendégjárdára való ráhajtásnak, megállásnak, várakozásnak minősül, ha a gépjármű legalább egy kerékkel a zöldterületre, vendégjárdára hajt, illetve azon megáll, várakozik.”
- a 6.§ (1) bekezdése (nem adható ki közterület-használati engedély az alábbi esetekben) kerüljön kiegészítésre az alábbi esetekkel:
„p) építőanyag és tüzifa tárolására a Jurisics tér gránit díszburkolatán;
q) melegétel alkalmi árusítására Jurisics tér gránit díszburkolatán.”
- a 15/A.§ (6) bekezdése (rendezvény engedélyezése) az alábbiak szerint kerüljön elfogadásra:
„ A 4. mellékletben meghatározott, I. és II. zónába tartozó területeken rendezvény tartására közterület-használati engedély csak éjjel 23.30 óráig szólóan adható. Az elektromos erősítésű zeneszolgáltatással együttjáró nem önkormányzati rendezvényekhez a polgármester csak kivételesen indokolt esetben adhat engedélyt a közterület használatára.”

A bizottság kérte továbbá, hogy a Városfejlesztési osztály vizsgálja meg az érvényes hatósági jelzés nélkül közterületen tárolt gépjárművek elszállítására és tárolására vonatkozó jogi szabályozást. Az ezzel kapcsolatos vizsgálat eredménye és rendelet-módosítás a januári képviselő-testületi ülésre kerül előterjesztésre.

Kőszeg, 2013. november 22.

A jegyző nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


TERVEZET
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013. (XI. ....) önkormányzati rendelete
a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló
1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Közterület-rendelet) 3.§ a), b) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Közterület: Kőszeg Város közigazgatási területén közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló bel- és külterületi földrészlet, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

b) Zöldterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdése szerinti terület.

e) Üzemképtelen jármű: a KRESZ 56. § (1) bekezdése szerinti műszaki hibás jármű, vagy az a jármű, amelynek a hatósági jelzése hiányzik vagy engedélye lejárt.”

2.§

A Közterület-rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ A közterületeket rendeltetésüktől eltérő célra jogszabályban meghatározott eseteken túl kizárólag e rendeletben meghatározott feltételekkel szabad használni.”

3.§

A Közterület-rendelet 5/A.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtető, vagy a kivitelező is kérheti.”

4.§

A Közterület-rendelet 5/B.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5/B.§ A közterület-használati kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakó- (telep-) helyének címét;
b) a közterület használat célját és időtartamát;
c) a közterület használat helyének és mértékének pontos meghatározását;
d) hirdetőberendezés és vendéglátóipari előkert elhelyezése esetén helyszínrajzot a berendezés helyének megjelölésével, méretezésével, valamint műszaki leírást;
e) kulturális tevékenység esetén a közterület-használati kérelemhez csatolni kell a rendezvény részletes programját.”

5.§

A Közterület-rendelet 5/C.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„5/C.§ A közterület rendeltetésétől eltérő célra való használatára vonatkozó kérelmet a közterület-használat megkezdése előtt legalább 8 nappal kell benyújtani.”

6.§

A Közterület-rendelet 5/D.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közterület-használati hozzájárulást, illetve az ezirányú kérelem elutasítását meg kell küldeni:
a) a kérelmezőnek,
b) a közterület-felügyeletnek.”

7.§

(1) A Közterület-rendelet 6.§ (1) bekezdés e), g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„e) árusító pavilon elhelyezésére a 4. mellékletben meghatározott, I. és II. zónába tartozó közterületeken;
g) a rendelet 2. melléklete a) pontjában meghatározott területeken kívül tüzelőanyag 48 órán túli tárolására;
h) a közlekedés biztonságát veszélyeztető anyagok, berendezések elhelyezésére (abban a kérdésben, hogy az adott berendezés, tárgy veszélyezteti-e a közlekedés biztonságát, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagy a helyi közút kezelője, illetve a közlekedési hatóság állásfoglalása az irányadó).”

(2) A Közterület-rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Üzleten kívüli kereskedelem közterületen csak a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott feltételekkel folytatható.”

8.§

A Közterület-rendelet 7.§ (1) bekezdés b) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„b) zöldség-gyümölcs- és virágárusításhoz saját lakóingatlan előtti közterületen, feltéve, hogy egy–egy személy egy m2-nél nem használ nagyobb területet, a gyalogos- és járműforgalmat nem akadályozza, a közegészségügyi és köztisztasági szabályokat, előírásokat megtartja”;

„j) a fegyveres és rendvédelmi szervek, a mentők, a katasztrófavédelem és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeihez;”.

9.§

A Közterület-rendelet 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közterület rendeltetésétől eltérő célra való használatáért – ide nem értve a 7. §-ban meghatározott eseteket – díjat kell fizetni. A közterület-használati díjak havi vagy napi díjak.”

10.§

A Közterület-rendelet 16.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A védett belvárosi területeken üzlettel nem rendelkező kereskedők részére kizárólag alkalmi árusítás céljára adható közterület-használati engedély. A mozgatható árusító helyet naponta az árusítás helyének rendbetételével együtt eltávolítja.”

11.§

A Közterület-rendelet 2.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. tv-ben szabályozott rendezvényekre.”

12.§

A Közterület-rendelet 3.§-a a következő f)-h) pontokkal egészül ki:

„f) Idényjellegű árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett árusítóhelyen történő, időszakonként megismétlődő, esetenként legfeljebb 3 hónap időtartamra szóló közterületi értékesítési tevékenység.
g) Alkalmi árusítás: idényjellegű árusítással azonos feltételekkel végzett, de egyidejűleg legfeljebb 20 napig tartó közterületi értékesítési tevékenység.
h) Hangos reklám: hangosító berendezés használatával történő reklámcélú közterület-használat.”

13.§

A Közterület-rendelet 6.§ (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

„o) reklámtartó építmény vagy reklám-elhelyezés esetén, ha kérelmező nem rendelkezik a 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott településképi véleménnyel vagy településképi bejelentés tudomásul vételéről szóló igazolással.”

14.§

A közterület-rendelet 15/A.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Szőlő Jövésnek Könyve, az Ostromnapok, a Kőszegi Szüret és az Orsolya-napi Vásár idejére a 4. mellékletben meghatározott, I. és II. zónába tartozó területeken alkalmi árusításra, mutatványos tevékenységre és közterületi zenélésre közterület-használati engedély nem adható ki.”

15.§

A Közterület-rendelet 3. melléklete a következő 17. ponttal egészül ki:

„17. Hangos reklám 2300 Ft/reklámhordozó/nap”

16.§

A Közterület-rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

17.§

(1) A Közterület-rendelet 7.§ (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 2. melléklet a) pontjában a „24” szövegrész helyébe a „48” szöveg lép.

(2) A Közterület-rendelet 7.§ (2) bekezdésében a „Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalának” szövegrész helyébe „a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalnak (a továbbiakban: hivatal)” szöveg lép.

(3) A Közterület-rendelet 7.§ (3) bekezdésében a „Kőszegi Városüzemeltető Kht.” szövegrész helyébe a „Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft.” szöveg lép.

(4) A Közterület-rendelet 9.§ (4) bekezdésében az „Állandó jellegű árusító- vagy szolgáltatófülke, építmény (pavilon)” szövegrész helyébe az „Állandó jellegű árusító pavilon” szöveg lép.

(5) A Közterület-rendelet 10.§ (1) bekezdésében a „meghosszabbítására” szövegrész helyébe a „meghosszabbításával” szöveg lép.

(6) A Közterület-rendelet 10.§ (3) bekezdésében a „hozzájárulás” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg lép.

(7) A Közterület-rendelet 13.§ (3) bekezdésében a „városgondnok javaslata” szövegrész helyébe a „Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. vezetője javaslatának” szöveg lép.

(8) A Közterület-rendelet 7.§ (3), 13/A.§ (1), 15.§ (1), 15/A.§ (4) és 24.§ (4) bekezdésében a „polgármesteri hivatal” szövegrész helyébe a „hivatal” szöveg lép.

(9) A Közterület-rendelet 13/A.§ (2) bekezdésében az „önkormányzat” szövegrész helyébe a „hivatal” szöveg lép.

(10) A Közterület-rendelet 15/A.§ (6) bekezdésében a „4. sz. mellékletben felsorolt” szövegrész helyébe a „4. mellékletben meghatározott, I. és II. zónába tartozó” szöveg lép.

(11) A Közterület-rendelet 16.§ (3) bekezdésében a „árusító és egyéb fülke (pavilon)” szövegrész helyébe „állandó jellegű árusító pavilon” szöveg lép.

(12) A Közterület-rendelet 21.§ (1) bekezdésében és 23.§-ában a „Kőszegi Városüzemeltetési és Kommunális Szolgáltató Kht” szövegrész helyébe „Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft.” szöveg lép.

(13) A Közterület-rendelet 24.§ (3) bekezdésében a „kőszegi polgármesteri hivatalnak” szövegrész helyébe a „hivatalnak” szöveg lép.

(14) A Közterület-rendelet 3. melléklet 12. pontjában a „30” szövegrész helyébe „3000” szöveg lép, a „15” szövegrész helyébe „1500” szöveg lép.

(15) A Közterület-rendelet 4. melléklet I. pontjában a „Várkör (Fő tér – Országzászló közötti rész)” szövegrész helyébe a „Várkör 61-69.124. és 1. számtól az Országzászlóig” szöve lép, a Rákóczi F. utca eleje a Temető utca sarkáig” szövegrész helyébe a „Rákóczi F. utca 1-13.” szöveg lép.

(16.) A Közterület-rendelet 4. melléklet II. pontjában a „Rákóczi F. utca (Fujitól) Fekete kert déli végéig” szövegrész helyébe a „Rákóczi F. utca 15. számtól a Fekete kert déli végéig” szöveg lép, a „Várkör 36-tól Várkör 116-ig” szövegrész helyébe a „Várkör - Országzászlótól a 122. számig” szöveg lép.

(17) A Közterület-rendelet 9. mellékletében a „Várkör (Fő tér – Országzászló közötti rész)” szövegrész helyébe a „Várkör” szöveg lép, a „Rákóczi F. utca” (Fujitól) Fekete kert déli végéig” szövegrész helyébe a „Rákóczi F. utca a Fekete kert déli végéig” szöveg lép.

18.§

Hatályát veszti a Közterület-rendelet 5.§ (3) bekezdése, az 5/D.§ (1) bekezdés d) pontja, 12.§-a, a 14.§ (6) bekezdése, a 17.§ (1) bekezdése, a 19-20.§-a és az azokat megelőző cím, a 25-35.§ és az azokat megelőző címek, az 5. melléklet, a 9. mellékletben a „Rákóczi F. utca eleje a Temető utca sarkáig” és a „Várkör 36-tól Várkör 116-ig” szövegrész.

19.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2013. november ...

Huber László s.k. Dr. Zalán Gábor s.k.
polgármester jegyző(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)