2013. November 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotása.
5. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló 17/1994. (IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - Az új egészségház építésére vonatkozó ajánlattételi felhívás jóváhagyása. (Az anyagot később küldjük.)
11. - Megállapodás a Kőszegi Távhőszolgáltatási Kft.-vel a Balog iskola távhő-szolgáltatási (alap) díjhátralékának megfizetéséről.
12. - Az „Egy-másért” Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodások felmondása.
13. - A 2014. évi út, járda felújítási terv valamint a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási díjainak meghatározása.
14. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szoborfelújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat önrészének módosítása.
15.a - Vagyonügyek: A Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés módosítása.
15.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a kőszegi, 0183/32 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hoztt döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A teniszöltöző építésére vonatkozó megállapodás módosítása.
8. napirendi pont:
A Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló 17/1994. (IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló 17/1994. (IX. 1.) önkormányzati rendelete a jelentős változásokat eredményező jogszabályi változások miatt okafogyottá vált.
A bekövetkezett változások értelmében 2013. január 1-től - az óvodai nevelés kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról az állam gondoskodik, így a zeneiskola is állami fenntartásba került. A zeneiskola működésével kapcsolatos fenntartói feladatokat a továbbiakban a Kőszegi Járási Tankerület látja el, ezért javaslom a rendelet hatályon kívül helyezését.

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és az előterjesztés elfogadására.

Kőszeg, 2013. november 21.


A polgármester nevében:

Mezei Virág s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezetőKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (XI…..) önkormányzati rendelete
a Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló 17/1994. (IX. 1.) önkormányzati rendelete és annak módosításai hatályon kívül helyezésérőlKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló 17/1994. (IX. 1.) önkormányzati rendelete és azt módosító 19/1996. (VII. 1.), a 21/2003. (IX. 1), a 23/2005. (VII. 1.), a 15/2008. (V. 13.) és a 20/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelet.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2013. november 28.


Huber László s.k. Dr. Zalán Gábor s.k. polgármester jegyző