2013. November 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotása.
5. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló 17/1994. (IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - Az új egészségház építésére vonatkozó ajánlattételi felhívás jóváhagyása. (Az anyagot később küldjük.)
11. - Megállapodás a Kőszegi Távhőszolgáltatási Kft.-vel a Balog iskola távhő-szolgáltatási (alap) díjhátralékának megfizetéséről.
12. - Az „Egy-másért” Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodások felmondása.
13. - A 2014. évi út, járda felújítási terv valamint a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási díjainak meghatározása.
14. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szoborfelújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat önrészének módosítása.
15.a - Vagyonügyek: A Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés módosítása.
15.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a kőszegi, 0183/32 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hoztt döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A teniszöltöző építésére vonatkozó megállapodás módosítása.
5. napirendi pont:
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. szeptember 26-án fogadta el a T. Képviselő-testület Kőszeg Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatát. Mivel az SZMSZ az önkormányzat alapító okiratának felel meg, ezért azt a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) részére megküldtük törzskönyvi bejegyzés céljából. A MÁK azonban hiánypótlási felhívást bocsátott ki, melyben kérte – 2012 februárjában általa írt útmutató alapján összeállított - szakfeladatok módosítását, mivel véleménye szerint az nem felel meg a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 1. § (4) bekezdésnek. Fentiek alapján a felsorolásból kivettük a társulás által ellátott feladatokat.


Egyidejűleg célszerűségi okokból az SZMSZ 7. mellékletét - azon önszerveződő közösségek, civil szervezetek és egyesületek felsorolása, melyeket tevékenységi körük szerinti napirend tárgyalásakor tanácskozási joggal a képviselő-testület ülésére meg kell hívni - kiegészítjük az Alpokalja Zöldek Kiemelkedően Közhasznú Egyesülettel és Kőszeg Város Idősügyi Tanácsával, bár magasabb szintű jogszabályok, illetve testületi határozat alapján mindenképpen megilleti őket a tevékenységi körükkel kapcsolatos ügyekben véleményezési jog.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és azt egyhangúan elfogadásra ajánlja.

Kérem a T. Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és annak elfogadására.

Kőszeg, 2013. november 21.


A jegyző nevében:


Dr. Nagy Edina s.k.
aljegyző
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2013. (XI. ...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat által ellátandó alaptevékenységek szakfeladat rend szerint:
– 370000 szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése,
– 381103 települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása,
– 412000 lakó- és nem lakóépület építése,
– 421100 út, autópálya építése,
– 422100 folyadék szállítására szolgáló közmű építése,
– 522001 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása,
– 562913 iskolai intézményi étkeztetés,
– 581400 folyóirat, időszaki kiadvány ki-adása,
– 680001 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
– 812000 takarítás
– 813000 zöldterület-kezelés,
– 841112 önkormányzati jogalkotás,
– 841118 országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek,
– 841126 önkormányzatok és társulások általános végrehajtó tevékenysége,
– 841383 területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok,
– 841402 közvilágítás,
– 841403 város-, községgazdálkodási máshova nem sorolható szolgáltatások,
– 842155 önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai,
– 842421 közterület rendjének fenntartása,
– 842541 ár- és belvízvédelemmel össze-függő tevékenységek,
– 862240 egyéb, máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás
– 882111 aktív korúak ellátása,
– 882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon,
– 882114 helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás,
– 882117 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
– 882118 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,
– 882119 óvodáztatási támogatás,
– 882122 átmeneti segély,
– 882123 temetési segély,
– 882124 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
– 882129 egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások, intézményi térítési díj támogatás, Bursa Hungarica, gyógyszertámogatás,
– 882201 adósságkezelési szolgáltatás,
– 882203 köztemetés,
– 890441 rövid időtartamú közfoglalkoztatás,
– 890442 foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása,
– 890443 egyéb közfoglalkoztatás,
– 931201 versenysport tevékenység és támogatása
– 932919 máshova nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység,
– 960302 köztemető fenntartás és működtetés.”

2. §
A Rendelet 7. melléklete a következő 6. és 7. pontokkal egészül ki:

„6. Alpokalja Zöldek Kiemelkedően Közhasznú Egyesület
7. Kőszeg Város Idősügyi Tanácsa”

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2013. november 28.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző