2013. November 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotása.
5. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló 17/1994. (IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - Az új egészségház építésére vonatkozó ajánlattételi felhívás jóváhagyása. (Az anyagot később küldjük.)
11. - Megállapodás a Kőszegi Távhőszolgáltatási Kft.-vel a Balog iskola távhő-szolgáltatási (alap) díjhátralékának megfizetéséről.
12. - Az „Egy-másért” Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodások felmondása.
13. - A 2014. évi út, járda felújítási terv valamint a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási díjainak meghatározása.
14. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szoborfelújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat önrészének módosítása.
15.a - Vagyonügyek: A Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés módosítása.
15.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a kőszegi, 0183/32 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hoztt döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A teniszöltöző építésére vonatkozó megállapodás módosítása.
15.b napirendi pont:
Vagyonügyek: Nyilatkozat a kőszegi, 0183/32 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Csitei Istvánné eladó azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a Kőszeg, 0183/32 hrsz-ú gyümölcsös és út megnevezésű 1708 m2 nagyságú ingatlan 2/3 tulajdoni hányada vonatkozásában Kőszeg Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási joga tekintetében a Képviselő-testület nyilatkozzon.

A volt Posztógyár mögött található ingatlan szerepel a Helyi építési szabályzat 1. sz. mellékletét képező elővásárlási joggal terhelt földrészletek jegyzékében új munkahely teremtése céljából. Az ingatlan-nyilvántartás szerint a területet további özvegyi jog, haszonélvezeti jog, valamint vezetékjog terheli. A tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlan 441 m2 nagyságú része szennyezett.
Az ügyfél megküldte a vételi ajánlatot, hiszen ez termőföld lévén kifüggesztési kötelezettséggel is jár. A vételi ajánlat szerint a szóban lévő ingatlan 2/3 tulajdoni hányadának vételára: 1.200.000,-Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, a Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag, a Pénzügyi Bizottság 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. november 22.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0183/32 hrsz-ú, gyümölcsös és út művelési ágú ingatlan 2/3 tulajdoni hányadának tekintetében az ingatlan-nyilvántartásba Kőszeg Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)