2013. December 19., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyere-kek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A kőszegi tankerülettel kötött, a Dr. Nagy László EGYMI-ben biztosított gyermekétkezetésre vonatkozó megállapodás módosítása.
4. - A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás módosítása.
5. - A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
6. - Iskolák intézményi tanácsába tagok delegálása.
7. - Ipari Park cím megszerzésére megállapodás.
8. - Az egészségház építés generál műszaki ellenőrének kiválasztása.
9. - A 2014. évi rendezvény naptár.
10. - A bankszámla szerződésre vonatkozó megállapodás.
11. - Pályázati tanácsadó megbízási szerződése.
12.a - Vagyonügyek: A 4233 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának ingyenes felajánlása.
12.b - Vagyonügyek: Az egészségház melletti területen ingatlanrész vételi szándék.
12.c - Vagyonügyek: A Csók István Művészkör és a Borbarát Hölgyek Egyesület helyiségigénye.
13. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. december 19-i képviselő-testületi ülés anyagai.
1. napirendi pont:
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), valamint a 2013. január 1. napján hatályba lépett hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) alapján az új szabályozási környezetben is az önkormányzatok feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása.

A Htv. 2013. január 1. és 2013. december 31. napja közti átmeneti időszakra nézve több feladatot írt elő mind a közszolgáltatók, mind pedig az önkormányzatok számára.
A közszolgáltatókat
- új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély, valamint
- az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiállított, minősítő okirat beszerzésére,
az önkormányzatokat
- az törvényi szabályozásnak megfelelő, új, a kötelező közszolgáltatás helyi szabályait tartalmazó rendelet megalkotására,
- az előírásoknak megfelelő közszolgáltató kiválasztása érdekében szükséges eljárás lefolytatására,
- a megújult szabályozás kereteibe illeszkedő közszolgáltatási szerződés megkötésére
kötelezte a jogalkotó.

A Htv. 91. § (1) bekezdése a természetes személyekre vonatkozó díjra nézve 2013. július 01. és 2014. december 31-e között átmeneti szabály alkalmazást tartalmaz. A Htv. 91. § (2) bekezdése kimondja, hogy „A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.”

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 48. § (3) bekezdése előírja, hogy a környezetvédelmi tárgyú rendeletek tervezeteit, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek (Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) véleményezésre meg kell küldeni. A hatóság szakmai véleményét eddig nem küldte meg, amennyiben a zöldhatóság szakmai javaslata előírja, rendeletünk módosító javaslatát terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Szintén a Ktv. 48. § (3) bekezdésének előírása alapján a szomszédos és érintett önkormányzatok számára tájékoztatásul kerül megküldésre a rendelettervezet.

A rendelet-tervezetbe beépítésre került a jelenlegi köztisztasági rendelet szabályozása.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv 17. §-a alapján az előkészített jogszabályhoz a mellékelt előzetes hatásvizsgálat készült.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjék.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és az előterjesztést mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. december 12.

A jegyző nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezetőTERVEZET
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (…..) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében és 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kőszeg város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék birtokosaira, a közszolgáltatást igénybevevőkre, a közszolgáltatóra - ideértve közszolgáltató alvállalkozóját is - és a közterületeket használókra.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma
2. §

(1) Kőszeg Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervezett helyi közszolgáltatás útján a település teljes közigazgatási területén biztosítja.
(2) A közszolgálgatást csak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Htv.) 33.§-ában meghatározott eljárásrend alapján jogosultságot nyert és a hulladékról szóló törvény alapján az Önkormányzattal szerződést kötött közszolgáltató végezheti.
(3) Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár, a képviselő-testület pályázat nélkül, legfeljebb 6 hónap időtartamra megbízást adhat a közszolgáltatás teljesítésére, amíg új szolgáltató kiválasztására nem kerül sor.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
3. §

(1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a hulladékról szóló törvényben, valamint annak alapján létrejött közszolgáltatási szerződésben foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.
(2) A háztartási hulladékot és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékot a szolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglalt napokon köteles elszállítani.
(3) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő tulajdonos adatait (név, születési dátum valamint a lakcím), valamint az elszállított háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék keletkezési helyének adatait (település, utca, házszám, intézmény, üzem, megnevezése, címe) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az ellenőrzések során történő felhasználás céljából tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
4. §

(1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladékot csak a rendszeresített gyűjtőedényekben helyezheti el.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényeket - a konténer kivételével - a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen - általában az ingatlan bejárata közelében - elhelyezni. A kihelyezett hulladékgyűjtő edény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(3) Tilos háztartási hulladékot elhelyezni közterületi hulladékgyűjtésre szolgáló gyűjtőedényben, továbbá közületi hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben.
(4) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 17.00 órától lehet kihelyezni a közterületre.
(5) A közszolgáltatásért a tulajdonos köteles a Szolgáltató által meghatározott díjat fizetni.

5. §

(1) Az ingatlanhasználónak a kötelező közszolgáltatás igénybevétele során törekednie kell a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a felállított gyűjtőszigetek, valamint a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés igénybevételére.
(2) Az ingatlanhasználó a lomtalanítás keretébe tartozó egyéb szilárdhulladékot a szolgáltató által megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljára, arra a helyre, melyet a közszolgáltató hirdetményben megjelöl.
(3) Az ingatlanon esetileg keletkező egyéb szilárdhulladékot a közszolgáltató emblémájával ellátott 80 literes hulladékgyűjtő-zsákban helyezhet ki szállítás céljára. A szállító zsák ára tartalmazza a szállítás és ártalmatlanítás díját.

6. §

(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás alapján tárgynegyedévet követően köteles megfizetni.
(2) A közszolgáltatási díj számlázására negyedévente jogosult a szolgáltató.
(3) Az ingatlanhasználó a szolgáltatási díjat a szolgáltatóval létrejött szerződésben meghatározott módon egyenlíti ki.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei
7. §

(1) Az Önkormányzat a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést 5 évre köti meg.
(2) A szerződést a felek 6 hónapos határidővel mondhatják fel. A felmondás ideje alatt a szolgáltatást a közszolgáltató változatlan feltételek mellett köteles teljesíteni.
(3) A szerződés lejártát megelőzően legalább 2 hónapon, a felmondás kézhezvételét követő 2 hónapon belül a képviselő-testület újabb pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására.

8. §

(1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató a kötelezően igénybeveendő közszolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltatónak és az ingatlanhasználónak jogaira és kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan szerződést köt.
(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei
a) a felek megnevezése,
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,
c) a teljesítés helye,
d) a megrendelő rendelkezésére bocsátott vagy a megrendelő által alkalmazott gyűjtőedény, űrtartalom és darabszám szerint,
e) az ürítési gyakorisága és az ürítés ideje,
f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladékmennyiséget, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,
g) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja,
h) a közszolgáltatási díja és alkalmazásának feltételei,
i) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,
j) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,
k) az irányadó jogszabályok meghatározása,
l) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.
(3) A szolgáltató és a megrendelő által megkötött szerződésnek a szállítás gyakoriságára és az edényzet méretére vonatkozó módosítására a bejelentést követő negyedév első napjától kerülhet sor, feltéve, hogy a módosítást a megrendelő a negyedévet megelőzően legalább 15 nappal korábban kezdeményezte a szolgáltatónál.

9. §

(1) Az ingatlanhasználó legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a szolgáltatótól a közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, amennyiben legalább megszakítás nélkül 90 napig az ingatlanát életvitelszerűen sem ő, sem más nem használja.
(2) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni,
(3) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - az ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.
(4) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást, továbbá az új lakóház jogerős használatbavételi engedélyének kézhezvételét az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni közszolgáltatónál az új tulajdonos. Ez esetben az új ingatlanhasználó a szolgáltató szerződéskötési ajánlatának kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződést megkötni
(5) A közszolgáltatási díj megfizetésére köteles ingatlanhasználó személyében történt változás esetén a közszolgáltatási díjat a tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azt követően az új tulajdonos köteles fizetni.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
10. §

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatáshoz rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, űrtartalmát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a szolgáltató és a megrendelő közt létrejött szerződésben állapítják meg a felek. Alkalmazható, szabvány szerinti edények:
a) 50 – 60 liter űrtartalmú edény,
b) 110 – 120 liter űrtartalmú edény,
c) 240 liter űrtartalmú edény,
d) 1100 liter űrtartalmú edény,
e) 80 liter űrtartalmú zsák.
(2) A települési szilárdhulladék gyűjtése és elszállítása 50-60, 110-120, 240 és 1100 literes edényből valamint 80 literes - a szolgáltató emblémájával ellátott - zsákból történik.
(3) A hulladékürítésének minimális gyakorisága az egyedi szerződésekben kerül meghatározásra.
(4) Ha az ingatlanhasználó által a szolgáltatónak átadott hulladékmennyiség meghaladja az átvett gyűjtőedények tartalmát, a hulladéktöbbletet az ingatlanhasználó az e célra rendszeresített, a szolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákban jogosult elszállíttatni.

11. §

(1) A gyűjtőedényzetet az igénybevevők – választásuk szerint – maguk szerezhetik be, vagy bérelhetik a szolgáltatótól.
(2) A 240 vagy 1100 literes konténeres hulladékgyűjtést a többlakásos épületek (társasházak) és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonosai vehetik igénybe tetszés szerint számban, illetve elosztásban. Két vagy több lakótömb, társasház, nem lakás célú helyiség együttesen is használhat ilyen gyűjtőedényeket. Az egyedül vagy együttesen gyűjtőedényt használók a lakótömb, lépcsőház, vagy helyiség pontos megjelölését (utca, házszám, lépcsőház stb.) kötelesek az edényen feltüntetni.
(3) A szolgáltató által biztosított gyűjtőedényzet bérleti költsége a szolgáltatási díjba nem számít bele, azt a szolgáltató negyedévente külön tételként számlázza.
(4) A (2) és (3) bekezdésekben megjelölt hulladékgyűjtési módok esetében a tulajdonosok a szolgáltatónál egy naptári évre előre – aláírásukkal ellátott megrendelés formájában – bejelenthetik, hogy milyen edényzetet használva, milyen gyakoriságú ürítést kívánnak igénybe venni. A szolgáltató az ennek megfelelően jól megkülönböztető jelzéssel és színnel ellátott öntapadós címkét bocsát a megrendelő rendelkezésére, aki azt gyűjtőedényén, jól látható módon elhelyezi.
(5) A rendszeresített, emblémával ellátott műanyag hulladékgyűjtő zsákok vételára magában foglalja a szolgáltatói díjat is.

Az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok
12. §

(1) Az ingatlanhasználó az üdülőnek minősülő, vagy időlegesen használt ingatlan esetén, amennyiben a 9. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak, kérheti a szolgáltatótól a hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szünetelését, feltéve, hogy az ingatlanhasználó által megjelölt időszakra az ingatlant ténylegesen nem használják.
(2) Az ingatlan üdülő rendeltetését az ingatlan- nyilvántartás adataival kell bizonyítani.
(3) Ha az ingatlan használatban a (1) bekezdés szerinti feltételrendszerhez képest változás következett be, azt az ingatlanhasználó haladéktalanul köteles a szolgáltatónál bejelenteni.
(4) Amennyiben a bejelentett használaton kívüli időszak alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett - a szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályok
13. §

(1) Szemetet és hulladékot csak az e célra rendszeresített gyűjtőedénybe szabad bedobni.
(2) Az önkormányzat gondoskodik arról, hogy a település forgalmasabb útvonalai, terei mentén, a piacok, a vásárok, a üzletek, az intézmények, a szórakozóhelyek környékén a városképbe illő hulladékgyűjtő edények legyenek elhelyezve.
(3) A hulladékgyűjtők legalább hetenkénti ürítéséről, karbantartásáról, környékük tisztán tartásáról a közszolgáltató gondoskodik.
(4) A közterületen elhullott állatot a közszolgáltatóhoz kell bejelenteni, aki a bejelentést követő három órán belül gondoskodik az elszállításról. A bejelentő maga is elszállíttathatja a hullát a hulladéklerakó telepre (Kőszeg-hegyaljai Regionális Hulladéklerakó 9730 Kőszeg, Csepregi út 1. 117/3 és 118/2 hrsz).
(5) A közutak, közterületek rendjének és tisztaságának fenntartásáról az ingatlanhasználó gondoskodik a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletben és a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendeletben foglaltak szerint, a rendelet 1. mellékletében foglalt közterületek kivételével.
(6) Az ingatlanhasználónak a belterületen levő nyílt árkok kapubejárók alatti átereszeit, a folyókákat, a zárt vízelvezető csatornák víznyelő aknáit és rácsait tisztán kell tartani.
(7) Téli időszakban, vagy amikor a hőmérséklet fagypont alá süllyed, az ingatlanhasználók gondoskodnak az (5) bekezdés szerinti terület hótól való megtisztításáról, illetve jegesedés esetén csúszásmentesítéséről. E kötelezettségeiknek minden reggel legkésőbb 7 óráig eleget kell tenniük, majd a nap folyamán -- az időjárástól és az ingatlanhasználó személyi körülményeitől függően -- legalább még egyszer meg kell ismételniük.

14. §

(1) A vendégjárdát - a közútnak a járda és az úttest közötti része, kivéve a csapadékvíz-elvezető árkot - az ingatlan használója köteles állandó jelleggel úgy gondozni, hogy ott a talaj elegyengetett és gazmentes, esztétikus állapotban legyen tartva.
(2) Az ingatlanhasználó a vendégjárdát füvesítheti. Füvesítés esetén a füvet rendszeresen nyírni köteles úgy, hogy a fű szálmagassága a 15 cm-t nem haladhatja meg.
(3) Vendégjárdán haszonnövényeket termelni nem szabad.

15. §

(1) Ha az állami vagy városi közút jármű üzemeltetése következtében szennyeződik (pl. olajfolyás) a jármű vezetője köteles a szennyeződést haladéktalanul eltávolítani.
(2) A közterületen csak olyan módon szabad anyagot szállítani, hogy a szállítmányból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha szállítás közben a rakománytól a közterület beszennyeződne, a szennyeződés előidézője azt azonnal eltávolítani, illetve a további szennyeződést megakadályozni köteles.
(3) Bármilyen szállítmány fel- vagy lerakodása esetén keletkező szennyeződést annak előidézője köteles köz¬vetlenül a fel- vagy lerakodás elvégzése után eltakarí¬tani.

16. §

(1) E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 21/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelet.
(3) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/1994. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2-12.§-a, a 13.§ (1)-(4) bekezdése, 15.§-a, 17-20.§-a, 22.§-a és 1-3. melléklete.

Kőszeg, 2013. december ...


Huber László s.k. Dr. Zalán Gábor s.k.
polgármester jegyző1. melléklet a …/2013. (…….) önkormányzati rendelethez

Az alábbi belterületi közterületek tisztán tartása az ön¬kormányzat feladatát képezi:

- Ady Endre utca,
- Árpád tér,
- Bem József utca,
- Bercsényi Mihály utca,
- Cáki út,
- Chernel utca,
- Deák Ferenc utca,
- Diák sétány,
- Faludi Ferenc utca,
- Flórián tér,
- Fő tér,
- Gyöngyös utca,
- Gyöp utca,
- Hunyadi János utca,
- Írottkő utca,
- Jurisics tér,
- Károly Róbert tér,
- Kossuth Lajos utca,
- Liszt Ferenc utca,
- Munkácsy Mihály utca,
- Pék utca,
- Posztó utca,
- Rajnis József utca,
- Rákóczi Ferenc utca,
- Rómer Flóris utcának a Rákóczi utca és a Velemi út közötti szakasza,
- Schneller József utca,
- Sigray Jakab utcának a Velemi út és az Űrhajósok ut¬cája közötti szakasza,
- Táblaház utca,
- Temető utca,
- Űrhajósok utcájának a lakótelepi szakasza,
- vasútállomási autóbuszforduló,
- Várkör,
- Velemi út a Rómer F. utcától a Rohonci utcáig.

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)