2013. December 19., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyere-kek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A kőszegi tankerülettel kötött, a Dr. Nagy László EGYMI-ben biztosított gyermekétkezetésre vonatkozó megállapodás módosítása.
4. - A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás módosítása.
5. - A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
6. - Iskolák intézményi tanácsába tagok delegálása.
7. - Ipari Park cím megszerzésére megállapodás.
8. - Az egészségház építés generál műszaki ellenőrének kiválasztása.
9. - A 2014. évi rendezvény naptár.
10. - A bankszámla szerződésre vonatkozó megállapodás.
11. - Pályázati tanácsadó megbízási szerződése.
12.a - Vagyonügyek: A 4233 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának ingyenes felajánlása.
12.b - Vagyonügyek: Az egészségház melletti területen ingatlanrész vételi szándék.
12.c - Vagyonügyek: A Csók István Művészkör és a Borbarát Hölgyek Egyesület helyiségigénye.
13. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. december 19-i képviselő-testületi ülés anyagai.
12.c napirendi pont:
Vagyonügyek: A Csók István Művészkör és a Borbarát Hölgyek Egyesület helyiségigénye.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csók István Művészkör és a Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete kéréssel fordultak az önkormányzathoz.
Mindkét csoport aktív résztvevője a város életének, így szeretnének egy olyan helyiséget ingyenes használatra kapni az önkormányzattól, ahol gyűléseiket és egyéb rendezvényeiket meg tudnák tartani.
Előzetes helyszíni egyeztetés alapján megtekintésre került a Kossuth L. u. 7. sz. alatti volt Körzeti Megbízotti iroda helyisége (KMB iroda), amely mindkét egyesület számára megfelelő lenne. Ez a mellékletet képező felmérési rajzon a 3. számú ingatlant jelenti.

Korábban ugyan döntés született arról, hogy a KMB iroda kerüljön átminősítésre lakóingatlanná, azonban a Kossuth l. u. 7. társasház ezt többször megfellebbezte, így jogilag az ingatlan nem került átminősítésre, azonban fizikailag a mellékelt rajz szerint megosztásra került a két helyiség. A 2201/A/2 hrsz-ú ingatlanból 23,40 m2 leválasztásra került és jelenleg a 2201/A/3 hrsz-ú ingatlanhoz tartozik.

Tekintettel mindkét egyesület város életében betöltött szerepére javasolt az ingyenes használathoz való hozzájárulás. Mindemellett az eddig fizetett közüzemi díjak terhe az egyesületekre szállna.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta: Az előterjesztést A Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag, a Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. december 12.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s. k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csók István Művészkör és a Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete részére ingyenes használatba adja a Kőszeg, Kossuth L. u. 7. szám alatti ingatlan 2201/A/3 hrsz-ú 32 m2 nagyságú ingatlant, valamint a 2201/A/2 hrsz-ú ingatlanból 23,040 m2 nagyságú helyiséget, azzal, hogy a közüzemi díjak megfizetése a kérelmezőket terheli.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített ingyenes használatot biztosító szerződés aláírására.


Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)