2013. December 19., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyere-kek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A kőszegi tankerülettel kötött, a Dr. Nagy László EGYMI-ben biztosított gyermekétkezetésre vonatkozó megállapodás módosítása.
4. - A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás módosítása.
5. - A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
6. - Iskolák intézményi tanácsába tagok delegálása.
7. - Ipari Park cím megszerzésére megállapodás.
8. - Az egészségház építés generál műszaki ellenőrének kiválasztása.
9. - A 2014. évi rendezvény naptár.
10. - A bankszámla szerződésre vonatkozó megállapodás.
11. - Pályázati tanácsadó megbízási szerződése.
12.a - Vagyonügyek: A 4233 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának ingyenes felajánlása.
12.b - Vagyonügyek: Az egészségház melletti területen ingatlanrész vételi szándék.
12.c - Vagyonügyek: A Csók István Művészkör és a Borbarát Hölgyek Egyesület helyiségigénye.
13. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. december 19-i képviselő-testületi ülés anyagai.
12.a napirendi pont:
Vagyonügyek: A 4233 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának ingyenes felajánlása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Özv. Pataki Lászlóné született Soproni Éva a Kőszeg 4233 beépítetlen terület megnevezésű ingatlan (összterülete 5743 m2) 10/280 tulajdoni hányadának (205 m2) önkormányzat részére történő ingyenes felajánlásával fordult hozzánk.
Az ingatlan a Szabóhegyi út mellett található, közművekkel nem rendelkezik.
A hatályos Rendezési Terv alapján a terület kertvárosias lakóterület (Lke-A1) övezetbe tartozik, azonban beépítésre jelenleg nem alkalmas, mivel a területet két helyen is tervezett út megy keresztül.

Az ingatlan forgalmi értékének meghatározására adó- és értékbizonyítvány kiállítását kértük, amely szerint az ingatlan értéke 6.500.000,- Ft, a felajánlott tulajdoni hányadé 232.143,- Ft.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) rendelet szerint vagyon tulajdonjogának ingyenes elfogadásáról a Képviselő-testületnek kell döntést hoznia.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta. Az előterjesztést a Városfejlesztési Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. december 12.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 4233 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 10/280 tulajdoni hányadának ingyenes felajánlását elfogadja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: Azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)