2013. December 19., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyere-kek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A kőszegi tankerülettel kötött, a Dr. Nagy László EGYMI-ben biztosított gyermekétkezetésre vonatkozó megállapodás módosítása.
4. - A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás módosítása.
5. - A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
6. - Iskolák intézményi tanácsába tagok delegálása.
7. - Ipari Park cím megszerzésére megállapodás.
8. - Az egészségház építés generál műszaki ellenőrének kiválasztása.
9. - A 2014. évi rendezvény naptár.
10. - A bankszámla szerződésre vonatkozó megállapodás.
11. - Pályázati tanácsadó megbízási szerződése.
12.a - Vagyonügyek: A 4233 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának ingyenes felajánlása.
12.b - Vagyonügyek: Az egészségház melletti területen ingatlanrész vételi szándék.
12.c - Vagyonügyek: A Csók István Művészkör és a Borbarát Hölgyek Egyesület helyiségigénye.
13. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. december 19-i képviselő-testületi ülés anyagai.
12.b napirendi pont:
Vagyonügyek: Az egészségház melletti területen ingatlanrész vételi szándék.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Reformház Egészségügyi Bt. képviseletében Horváth János az alábbi kéréssel fordult az önkormányzathoz.
A megépülő Egészségház melletti 2975/94 hrsz-ú ingatlanból szeretne vásárolni területrészt, amelyen gyógyszertár kialakítását tervezi.

A jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzat szerint a terület K-I2 besorolásban van, amelyen elhelyezhető egészségügyi épület. A telekalakításnak akadálya nincs. A kérelmezővel történt egyeztetés szerint minimum 1000 m2 nagyságú területre van szüksége úgy, hogy a telek rövidebbik oldala 20 méter legyen.

Tekintettel arra, hogy a vételi szándékot képező ingatlan csak telekalakítással alakítható ki, szükséges a Képviselő-testülettől egy előzetes elvi állásfoglalás kialakítása, hogy a kérelmező által kért telekalakítás végrehajtható-e. Amennyiben a Képviselő-testület pozitívan fogadja az elképzelést, úgy telekalakítást követően, természetesen értékbecslési szakvéleményt csatolva újra előterjesztésre kerülne a kérelem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és az előterjesztést mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. december 12.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja, hogy a megépülő Egészségház melletti 2975/94 hrsz-ú ingatlanból közvetlenül a 2975/93 hrsz-ú közút mellett mintegy 1000 m2 nagyságú beépítetlen terület kialakításra kerüljön.
2. A telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetése előtt a vételi szándékot a Képviselő-testület ingatlanforgalmi értékbecslés birtokában ismételten megtárgyalja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: Azonnal


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)