2013. December 19., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyere-kek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A kőszegi tankerülettel kötött, a Dr. Nagy László EGYMI-ben biztosított gyermekétkezetésre vonatkozó megállapodás módosítása.
4. - A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás módosítása.
5. - A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
6. - Iskolák intézményi tanácsába tagok delegálása.
7. - Ipari Park cím megszerzésére megállapodás.
8. - Az egészségház építés generál műszaki ellenőrének kiválasztása.
9. - A 2014. évi rendezvény naptár.
10. - A bankszámla szerződésre vonatkozó megállapodás.
11. - Pályázati tanácsadó megbízási szerződése.
12.a - Vagyonügyek: A 4233 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának ingyenes felajánlása.
12.b - Vagyonügyek: Az egészségház melletti területen ingatlanrész vételi szándék.
12.c - Vagyonügyek: A Csók István Művészkör és a Borbarát Hölgyek Egyesület helyiségigénye.
13. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. december 19-i képviselő-testületi ülés anyagai.
2. napirendi pont:
A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyere-kek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény alapján 2014. január 1-jétől nyújtható támogatási forma a korábbi átmeneti segély, temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ellátások összevonását követően jött létre.

Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások, illetve a családban nevelkedő gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény példálózó jelleggel sorolja fel azokat az eseteket, illetve az ezekhez kapcsolódó rendkívüli kiadásokat, melyek viseléséhez az önkormányzati segély nyújthat segítséget. Ilyen eset a betegség, haláleset, elemi kár, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, iskoláztatás, a gyermek beiskoláztatása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése.

A segély természetbeni ellátás formájában is biztosítható. Természetbeni ellátás különösen Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.

A települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-ig kell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét.

A rendeletben a jelenlegi feltételek meghagyása mellett kerül megállapításra az önkormányzati segély. Tehát amilyen feltételekkel jelenleg átmeneti segély, temetési segély, illetve rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kapható, a jövőben ilyen feltételekkel lehet önkormányzati segélyt igényelni. Kizárólag a korábbi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyébe lépő évente egy alkalommal gyermekenként adható önkormányzati segély összegét emelnénk 5.000,- Ft-ról 7.000,- Ft-ra.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az elmúlt évben alkalmanként átlagosan 8.900,- Ft átmenti segély, továbbá 5.000,- Ft eseti gyógyszersegély, családonként 10.000,- Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint alkalmanként átlagosan 36.000,- Ft temetési segély került megállapításra. Az öregségi nyugdíjminimum jelenleg 28.500,- Ft, emelés 2014. január 1-jétől sem várható.

II.

Kőszeg városában a bölcsődében, egyes nevelési-oktatási intézményekben, valamint a Szociális Gondozási Központban az étkeztetés ellátását az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. biztosítja, az intézmények főző- és melegítőkonyháinak igénybevétele mellett.

Az Elamen Zrt.-vel 2010. április 16. napján kötött szerződés 37) pontja értelmében a nyersanyagnormák összegére az alapvető élelmiszerek árváltozásának figyelembe vételével a Szolgáltató tesz javaslatot a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig.

Az Elamen Zrt. határidőn belül megtette javaslatát, melyben az étkeztetések nyersanyagnormáinál 5%-os emelést vélnek reálisnak.

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a gyermekvédelmi törvény rendelkezései szerint az önkormányzat rendeletében kell meghatározni. A jelen rendeletmódosítás az emelés miatti, a 2014. január 1-jétől alkalmazandó intézményi térítési díjakat tartalmazza.

Kőszeg Város és Térsége Társulása intézményeiben alkalmazott intézményi térítési díjakat a székhely önkormányzat rendeletében kell meghatározni. Az újvárosi Óvoda Bozsoki Tagóvodájában és Velemi Tagóvodájában nem az Elamen Zrt. biztosítja az étkeztetést, hanem saját főzőkonyhával rendelkezik, ezért eltérő az ott megállapított intézményi térítési díj.

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság is megtárgyalta. A Humánerőforrás Bizottság elfogadásra ajánlja. A Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság azzal a módosítással ajánlja elfogadásra, hogy az Elamen Zrt. által javasolt 5%-os nyersanyagnorma-emelés helyett 2,5%-os emelést tart reálisnak.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a rendelet-tervezet, valamit a határozati javaslat elfogadására.

Kőszeg, 2013. december 13.

A polgármester nevében:

Mezei Virág s.k.
az igazgatási és építéshatósági osztály vezetője
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (XII. ) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyermekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Kőszeg Város Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyermekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) 7. §-a és az ahhoz tartozó alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Önkormányzati segély
(1) A képviselő-testület az 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörét a polgármesterre ruházza át.
(2) Önkormányzati segélyben részesíthetőek azok a személyek, akik
a) önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni,
b) alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások, így különösen
ba) betegséghez,
bb) halálesethez,
bc) elemi kár elhárításához,
bd) tüzelő vásárlásához,
be) közüzemi díjak kifizetéséhez,
bf) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
bg) iskoláztatáshoz,
bh) a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
bi) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,
bj) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez
kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre szorulnak,
c) a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
(3) Önkormányzati segély (2) bekezdés a) és b) pontja alapján évente legfeljebb négy alkalommal adható, összege alkalmanként nem haladhatja meg a 7.500,- Ft-ot, kivéve az (5) bekezdésben meghatározott esetet.
(4) A (3) bekezdés szerinti önkormányzati segély akkor adható, ha
a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 170%-át;
b) egyedülálló esetén a havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 170%-át;
c) egyedülélő esetén a havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 230%-át;
d) a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 210%-át
nem haladja meg.
(5) A (3) bekezdés szerinti önkormányzati segély évente egy alkalommal – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kiadások miatt, annak igazolásával – 25.000,- Ft összeghatárig adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400%-át.
(6) A (3) bekezdésben foglaltakon túl betegséghez kapcsolódó kiadások mérséklésére, annak igazolásával, évente két alkalommal részesíthető önkormányzati segélyben az a kérelmező, aki egy-egy betegség, vagy kialakult tartós betegség miatt jelentkező többletkiadást jövedelmi helyzete alapján nem képes megfizetni, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400 %-át. A támogatás összege alkalmanként nem lehet magasabb 5.000,- forintnál.
(7) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély legkisebb összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének
a) 10%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem eléri a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át, de nem haladja meg annak 300%-át,
b) 20%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem eléri a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át, de nem haladja meg annak 250%-át,
c) 25%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem eléri a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, de nem haladja meg annak 200%-át,
d) 30%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem eléri a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130%-át, de nem haladja meg annak 150%-át,
e) 31%-100%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130%-át.
(8) Amennyiben a hamvak temetőben való eltemetése nem történik meg, úgy az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege a (7) bekezdés szerint megállapított összeg 50%-a.
(9) A (7) bekezdés szerinti önkormányzati segélyt a temetés napját, a (8) bekezdés szerinti önkormányzati segélyt a hamvasztás napját követő egy hónapon belül lehet benyújtani.
(10) A jegyző minden év február 15-éig köteles kimutatást kérni a helyi temetést bonyolító vállalkozóktól a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek összegéről, melynek alapján a képviselő-testület megállapítja a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 2013. április 1-től 172.595,- Ft (ÁFA-val).
(11) A (3) bekezdésben foglaltakon túl évente egy alkalommal gyermekenként 7.000,- Ft önkormányzati segély adható a (2) bekezdés bf)-bj) és c) pontja alapján.”


2. §

Az Szr. 11. §-a és az ahhoz tartozó alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § Önkormányzati segély
(1) A 7. §-ban foglalt feltételek alapján nyújtott önkormányzati segély természetben az alábbi formákban nyújtható:
a) közüzemi díjak kifizetéséhez nyújtott támogatás,
b) tüzelősegély,
c) a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása,
d) temetési költségek kifizetéséhez nyújtott támogatás.
(2) A 7. § (4) bekezdésében foglalt jövedelemhatárok szerint a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez – a bölcsődében és a nevelési-oktatási intézményekben ellátottak részére – támogatás nyújtható. A támogatás az intézmény gyermekvédelmi felelősének javaslata alapján tanévre történik, összege nem lehet magasabb 20.000,- Ft-nál. A támogatás időarányos elosztását biztosítani kell, és a hátralék kifizetésére is felhasználható.
(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.”


3. §

Az Szr. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Bölcsődéjében:
reggeli 103,- Ft
ebéd 259,- Ft
uzsonna 69,- Ft
napi 431,- Ft

b) a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény székhelyén, Felsővárosi Tagóvodájában, Horvátzsidányi Tagóvodájában és Peresznyei Tagóvodájában, az Újvárosi Óvoda székhelyén és Kőszegfalvi Tagóvodájában:
tízórai 74,- Ft
ebéd 257,- Ft
uzsonna 74,- Ft
napi 405,- Ft

c) az Újvárosi Óvoda Bozsoki Tagóvodájában és Velemi Tagóvodájában:
tízórai 60,- Ft
ebéd 211,- Ft
uzsonna 60,- Ft
napi 331,- Ft

d) a Bersek József Általános Iskola székhelyén, Kőszegszerdahelyi Tagiskolájában, Horvátzsidányi Tagiskolájában és a Béri Balog Ádám Általános Iskolában:
tízórai 112,- Ft
ebéd 278,- Ft
uzsonna 80,- Ft
napi 470,- Ft

e) a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégiumban:
reggeli 187,- Ft
ebéd 299,- Ft
vacsora 259,- Ft
napi 745,- Ft

f) a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben:
reggeli 107,- Ft
ebéd 274,- Ft
vacsora 107,- Ft
napi 488,- Ft”


4. §

(1) Az Szr. 1. § (1) bekezdésében a „Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulásában” szövegrész helyébe a „Kőszeg Város és Térsége Társulásában” szöveg lép.
(2) Az Szr. 4/A. § (7) bekezdés a) és b) pontjában az „a gyámügyi és szociális osztályt” szövegrész helyébe a „az Igazgatási és Építéshatósági Osztályt” szöveg lép.
(3) Az Szr. 16. § (1) bekezdésében és 19. § (1) bekezdésében a „Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás” szövegrész helyébe a „Kőszeg Város és Térsége Társulása” szöveg lép.


5. §

Hatályát veszti az Szr. 7/B. §-a, 8. §-a, 9. §-a, 11/A. §-a, 11/E. §-a, 12/A. §-a és 1. melléklete.


6. §

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2013. december 19.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 1. hatállyal a közte, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. között a „Közétkeztetés a Jurisch Miklós Gimnáziumban” tárgyú 2010. április 16-án kelt szerződés alábbiak szerinti módosítását jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására:

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


S Z E R Z Ő D É S-M Ó D O SÍ T Á S
(tervezet)

amely létrejött egyrészről

 Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér. 8., adószám: 15733627-2-18) képviseli: Huber László polgármester,
 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15799658-2-41) képviseli: Bánó Zoltán tankerületi igazgató,
 Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest, Soroksári út 98., adószám: 10753699-2-43) képviseli: Ujhelly András elnök-vezérigazgató

között, a 2010. április 16-án a Jurisich Miklós Gimnázium közétkeztetési ellátására kötött Alapszerződés módosítására az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

A szerződés 2. számú melléklete az alábbiak szerint változik:

2. melléklet

JURISICH MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
2014. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉRVÉNYES ÉTKEZTETÉS NYERSANYAGNORMÁI ÉS ELADÁSI ÁRAI


NYERSANYAGNORMA
FT/ADAG ÁFÁS ELADÁSI ÁR
FT/ADAG
Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium
Reggeli 187,- 389,-
Ebéd 299,- 623,-
Vacsora 259,- 539-
Összesen 745,- 1.551,-

Menza ebéd 299,- 623,-

Jelen szerződés-módosítás 2014. január 1-jén lép hatályba.

Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.

Kőszeg, 2013. december …. ____________________________
Megrendelő

Budapest, 2013. december …... ____________________________
Szolgáltató

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)