2013. December 19., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyere-kek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A kőszegi tankerülettel kötött, a Dr. Nagy László EGYMI-ben biztosított gyermekétkezetésre vonatkozó megállapodás módosítása.
4. - A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás módosítása.
5. - A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
6. - Iskolák intézményi tanácsába tagok delegálása.
7. - Ipari Park cím megszerzésére megállapodás.
8. - Az egészségház építés generál műszaki ellenőrének kiválasztása.
9. - A 2014. évi rendezvény naptár.
10. - A bankszámla szerződésre vonatkozó megállapodás.
11. - Pályázati tanácsadó megbízási szerződése.
12.a - Vagyonügyek: A 4233 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának ingyenes felajánlása.
12.b - Vagyonügyek: Az egészségház melletti területen ingatlanrész vételi szándék.
12.c - Vagyonügyek: A Csók István Művészkör és a Borbarát Hölgyek Egyesület helyiségigénye.
13. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. december 19-i képviselő-testületi ülés anyagai.
4. napirendi pont:
A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület !

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 80.§ (2) bekezdése előírja a helyi önkormányzatok részére, hogy az Njtv-ben foglalt, a helyi önkormányzatokra nézve kötelező feladatok végrehajtására, illetve a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködésre vonatkozó szabályokat együttműködési megállapodásban rögzítsék és azt minden év január 31. napjáig, illetve az általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül vizsgálják felül. A megállapodás megkötését, vagy módosítását követő 30 napon belül a helyi és a nemzetiségi önkormányzat is szervezeti és működési szabályzatába emeli be a megállapodásban foglaltakat.
Jelen ülésen a megállapodások felülvizsgálatára, illetve ennek megfelelő módosítására kerül sor. A módosításra az előzetesen elvégzett vizsgálat és a folytatott együttműködési gyakorlat tanulságait levonva azon okból van szükség, mert megállapításaink szerint a hatályos megállapodás és az Njtv. előírásai nincsenek egymással összhangban, valamint ugyanez mondható el a szervezeti és működési szabályzatokban foglaltakról is. Mindezek következtében állott elő az a helyzet, hogy a gyakorlatban máshogy valósul meg az együttműködés, mint ami az előírásokból következne. Az előbbiekben vázoltak alapján az alábbi módosítások és kiegészítések szükségesek a megállapodások tartalmában:

1. A megállapodások bevezető részében a nemzetiségi önkormányzatok székhelyeként a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal címét, azaz a 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. számot szükséges megjelölni. Ez amiatt célszerű és takarékos megoldás, hogy itt áll rendelkezésre az az infrastruktúra, azok a személyi és tárgyi feltételek, amelyeket az Njtv. a 80.§ (1) bekezdésében a helyi önkormányzatok számára előír. Így pl. a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítés, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, nyilvántartások vezetése, sokszorosítás, stb.). Ezen feladatok teljesítésére ugyan kiterjedt a jelenleg hatályos megállapodás is, de az Njtv. említett 80.§ (1) bekezdése úgy fogalmaz, hogy a helyi önkormányzat mindezeket „a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – biztosítja….”. E feltételnek pedig csak akkor lehet megfelelni, ha a székhely a Hivatalban van. Szintén a bevezető részben szükséges kicserélni az l990. évi LXV. törvény megjelölését az e tekintetben hatályos új 2011. évi önkormányzati törvényre.
2. Ki kell egészíteni a megállapodást azzal, hogy a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára mely hivatali helyiségben, melyik munkatárs közreműködésével és mennyi időtartamra (a törvényben előírt kötelező óraszámot betartva természetesen) biztosítja az 1. pontban említett infrastrukturális feltételeket, továbbá melyik helyiségben és mikor ülésezhetnek képviselő-testületeik.Ugyanakkor az esetleges torlódások elkerülése végett a módosított megállapodásaikban nemzetiségenként meg kell jelölni azt a napot, amikor a Hivatal irodája a tárgyi eszközeivel és ügyintézőivel együtt rendelkezésükre áll. Emellett tételesen fel kell sorolni a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben felsorolt azon feladatokat, amelyekkel a helyi önkormányzat elősegíti a helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatellátását.
3. Be kell emelni a megállapodásba azt is, hogy az önkormányzat az eddig székhelyként feltüntetett helyiségek használatát ingyenesen biztosítja továbbra is, de azok fenntartási költségeit nem köteles viselni. A törvény szerint ugyanis – a 80.§ (1) bek. g) pontja – a telefonhasználat kivételével az Önkormányzat a kötelezett a nemzetiségi önkormányzat feladatellátással kapcsolatos valamennyi költségének fedezésére, beleértve a helyiséghasználat rezsiköltségeit is. Mindezeket a törvény 80.§ (1) bekezdése szerint a székhelyén kell biztosítani. Jelen esetben az egyes nemzetiségi önkormányzatok székhelye és az általunk rendelkezésükre bocsátott közösségi helyiségek címei megegyeznek egymással, azaz az Önkormányzat lenne ezek tekintetében is a fizetésre kötelezett. Ez viszont jelen helyzetünkben túlzott terhet róna az Önkormányzatra. Amennyiben a székhely a Városházán lenne bejegyezve és itt biztosítanánk a működés törvényben felsorolt feltételeit, eleget tennénk a kötelezettségnek, ugyanakkor nem növekednének aránytalanul a kiadásaink sem. Természetesen nem maradhatnak magukra a nemzetiségi önkormányzatok a közösségi tereik költségei viselésében, ezért rögzíteni szükséges azt is, hogy a működésükhöz kapott állami és egyéb forrásokon túl a helyi önkormányzat évente – a költségvetésében rendelkezésére álló források figyelembe vételével megállapított mértékben- támogatást biztosíthat. Az egyéb kiadások viselésének megosztásáról is meg kell állapodni. Itt – mivel gyakorlatilag nem mérhető – célszerűbb a hivatalban nyújtott szolgáltatások teljes egészében történő átvállalása.
4. Az Njtv. 80.§ (4) bekezdésének eleget téve rögzíteni kell azt is, hogy a nemzetiségi önkormányzatok ülésein a törvényesség biztosítása végett részt vesz a jegyző vagy a vele azonos képesítési előírásoknak (jogi egyetem, főiskolai szintű igazgatásszervezői, okleveles közigazgatási menedzseri szakképzettség és jogi, vagy közigazgatási szakvizsga) megfelelő megbízottja.

Amennyiben a helyi nemzetiségek képviselő-testületei elfogadják a fentiek szerinti megállapodás módosítást és elnökük Kőszeg Város Önkormányzatának polgármesterével együtt aláírta azt, sor kerül a szervezeti és működési szabályzatok megfelelő módosítására is.

Az előterjesztést a pénzügyi, jogi és vagyonügyi bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. Az érintett nemzetiségi önkormányzatok javaslatai a megállapodás tervezetekbe beépültek.


Kérem előterjesztésem megvitatását és elfogadását.

Kőszeg, 2013. december 19.

A polgármester nevében:


Dr. Tóth László s.k.
osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve felülvizsgálta a Kőszeg városban működő helyi nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodásokat. A felülvizsgálat megállapításait elfogadva a képviselő-testület kéri a nemzetiségi önkormányzatokat a velük 2012. május 31. napján megkötött együttműködési megállapodások (a továbbiakban: Megállapodás) alábbiak szerinti történő módosításának elfogadására:

1. Valamennyi Megállapodás bevezető részében a nemzetiségi önkormányzat székhelye 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8-ra változik., az irányadó jogszabályok felsorolásában a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. helyett a hatályos és a kötelező feladatok között a nemzetiségi ügyeket is rögzítő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt kell megjelölni.
2. A Megállapodások I. fejezeteinek szövege helyébe az alábbiak lépnek:

( A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat megállapodásában)

„I.

A helyi önkormányzat a Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja – annak székhelyén – az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról az alábbi módon:
a) A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján havi 16 órában, heti 4 órás bontásban biztosítja a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal épülete (Kőszeg, Jurisics tér 8., 1858 hrsz.) I. emelet 117. számú, 31,5 négyzetméter alapterületű irodájának használatát az ott található számítástechnikai és sokszorosító berendezésekkel együtt, az ott helyet foglaló szervezési ügyintéző jelenlétében és közreműködésével az ügyintéző munkaidejében, továbbá az előbbi időkereten belül, legkésőbb 5 munkanappal előbb történő bejelentést követően a képviselő-testületi ülések megtartására az I. emelet 137. számú, 34 négyzetméter alapterületű tanácskozó termét munkaidőben, vagy azon kívül 16-18 óra között.
b) Az a) pontban megjelölt irodahelyiségben a helyi önkormányzat rendelkezésre bocsátja a nemzetiségi önkormányzat testületi, tisztségviselői, képviselői feladatai ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket minden héten hétfőn délelőtt 8-10 óra között és pénteken délelőtt 8-10 óra között.
c) A helyi önkormányzat gondoskodik a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi üléseinek előkészítéséről, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítésével és valamennyi hivatalos levelezése előkészítéséről, postázásáról.
d) Előkészíti a testület és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat.
e) Ellátja a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatban a Megállapodás III-VIII. fejezeteiben részletezett feladatokat.
f) A nemzetiségi képviselő-testületi ülés megtartását megelőzően legalább 8 nappal bejelentett igény esetén biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.
g) Az a)-f) pontokban meghatározott feladatellátáshoz szükséges valamennyi kiadást – beleértve a helyiséghasználattal kapcsolatos rezsiköltségeket is, de nem beleértve a nemzetiségi önkormányzati tisztségviselők telefonhasználatának díját – a helyi önkormányzat viseli.
h) Az a), c), d), f) pontokkal járó feladatokat a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és Humánpolitikai Osztályába besorolt szervezési ügyintéző, az e) és a g) pontokban foglaltakat pedig a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály végzi.

3. A nemzetiségi önkormányzat ülésére a képviselőkön és az elnök által megjelölt személyeken kívül a szervezési ügyintéző megküldi a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének is a meghívót és az előterjesztéseket. A jegyző személyesen, vagy – az előterjesztések főbb témaköreinek ismeretében – a jegyzőre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelő, általa kijelölt munkatársa köteles részt venni az ülésen és jelezni, amennyiben törvénysértést észlel.
4.Kőszeg Város Önkormányzata közösségi célokra biztosítja a Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére ingyenes használat formájában, külön megállapodás alapján a Kőszeg, Rákóczi F. u. 91.szám alatti helyiség csoportot. A helyiségek fenntartásának, karbantartásának költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik.
5.Kőszeg Város Önkormányzata évente – a helyi önkormányzat teherviselő képességének megfelelő mértékben - éves költségvetésébe építve pénzbeli támogatást nyújthat a nemzetiségi önkormányzat működéséhez.”

(A Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat megállapodásában)

A helyi önkormányzat a Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja – annak székhelyén – az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról az alábbi módon:
a) A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján havi 16 órában, heti 4 órás bontásban biztosítja a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal épülete (Kőszeg, Jurisics tér 8., 1858 hrsz.) I. emelet 117. számú, 31,5 négyzetméter alapterületű irodájának használatát az ott található számítástechnikai és sokszorosító berendezésekkel együtt, az ott helyet foglaló szervezési ügyintéző jelenlétében és közreműködésével az ügyintéző munkaidejében, továbbá az előbbi időkereten belül, legkésőbb 5 munkanappal előbb történő bejelentést követően a képviselő-testületi ülések megtartására az I. emelet 137. számú, 34 négyzetméter alapterületű tanácskozó termét munkaidőben.
b) Az a) pontban megjelölt irodahelyiségben a helyi önkormányzat rendelkezésre bocsátja a nemzetiségi önkormányzat testületi, tisztségviselői, képviselői feladatai ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket minden héten kedden délelőtt 8-12 óra között.
c) A helyi önkormányzat gondoskodik a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi üléseinek előkészítéséről, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítésével és valamennyi hivatalos levelezése előkészítéséről, postázásáról.
d) Előkészíti a testület és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat.
e) Ellátja a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatban a Megállapodás III-VIII. fejezeteiben részletezett feladatokat.
f) A nemzetiségi képviselő-testületi ülés megtartását megelőzően legalább 8 nappal bejelentett igény esetén biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.
g) Az a)-f) pontokban meghatározott feladatellátáshoz szükséges valamennyi kiadást – beleértve a helyiséghasználattal kapcsolatos rezsiköltségeket is, de nem beleértve a nemzetiségi önkormányzati tisztségviselők telefonhasználatának díját – a helyi önkormányzat viseli.
h) Az a), c), d), f) pontokkal járó feladatokat a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és Humánpolitikai Osztályába besorolt szervezési ügyintéző, az e) és a g) pontokban foglaltakat pedig a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály végzi.

3. A nemzetiségi önkormányzat ülésére a képviselőkön és az elnök által megjelölt személyeken kívül a szervezési ügyintéző megküldi a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének is a meghívót és az előterjesztéseket. A jegyző személyesen, vagy – az előterjesztések főbb témaköreinek ismeretében – a jegyzőre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelő, általa kijelölt munkatársa köteles részt venni az ülésen és jelezni, amennyiben törvénysértést észlel.
4.Kőszeg Város Önkormányzata közösségi célokra biztosítja a Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére ingyenes használat formájában, külön megállapodás alapján a Kőszeg, Kossuth Lajos u. 15.szám alatti helyiség csoportot. A helyiségek fenntartásának, karbantartásának költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik.
5.Kőszeg Város Önkormányzata évente – a helyi önkormányzat teherviselő képességének megfelelő mértékben - éves költségvetésébe építve pénzbeli támogatást nyújthat a nemzetiségi önkormányzat működéséhez.”


(A Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat megállapodásában)

A helyi önkormányzat a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja – annak székhelyén – az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról az alábbi módon:
a) A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján havi 16 órában, heti 4 órás bontásban biztosítja a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal épülete (Kőszeg, Jurisics tér 8., 1858 hrsz.) I. emelet 117. számú, 31,5 négyzetméter alapterületű irodájának használatát az ott található számítástechnikai és sokszorosító berendezésekkel együtt, az ott helyet foglaló szervezési ügyintéző jelenlétében és közreműködésével az ügyintéző munkaidejében, továbbá az előbbi időkereten belül, legkésőbb 5 munkanappal előbb történő bejelentést követően a képviselő-testületi ülések megtartására az I. emelet 137. számú, 34 négyzetméter alapterületű tanácskozó termét munkaidőben, vagy azon kívül 16-18 óra között.
b) Az a) pontban megjelölt irodahelyiségben a helyi önkormányzat rendelkezésre bocsátja a nemzetiségi önkormányzat testületi, tisztségviselői, képviselői feladatai ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket minden héten szerda délelőtt 8-12 óra között.
c) A helyi önkormányzat gondoskodik a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi üléseinek előkészítéséről, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítésével és valamennyi hivatalos levelezése előkészítéséről, postázásáról.
d) Előkészíti a testület és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat.
e) Ellátja a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatban a Megállapodás III-VIII. fejezeteiben részletezett feladatokat.
f) A nemzetiségi képviselő-testületi ülés megtartását megelőzően legalább 8 nappal bejelentett igény esetén biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.
g) Az a)-f) pontokban meghatározott feladatellátáshoz szükséges valamennyi kiadást – beleértve a helyiséghasználattal kapcsolatos rezsiköltségeket is, de nem beleértve a nemzetiségi önkormányzati tisztségviselők telefonhasználatának díját – a helyi önkormányzat viseli.
h) Az a), c), d), f) pontokkal járó feladatokat a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és Humánpolitikai Osztályába besorolt szervezési ügyintéző, az e) és a g) pontokban foglaltakat pedig a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály végzi.

3. A nemzetiségi önkormányzat ülésére a képviselőkön és az elnök által megjelölt személyeken kívül a szervezési ügyintéző megküldi a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének is a meghívót és az előterjesztéseket. A jegyző személyesen, vagy – az előterjesztések főbb témaköreinek ismeretében – a jegyzőre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelő, általa kijelölt munkatársa köteles részt venni az ülésen és jelezni, amennyiben törvénysértést észlel.
4.Kőszeg Város Önkormányzata közösségi célokra biztosítja a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére ingyenes használat formájában, külön megállapodás alapján a Kőszeg, Chernel u. 6. szám alatti helyiség csoportot. A helyiségek fenntartásának, karbantartásának költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik.
5.Kőszeg Város Önkormányzata évente – a helyi önkormányzat teherviselő képességének megfelelő mértékben - éves költségvetésébe építve pénzbeli támogatást nyújthat a nemzetiségi önkormányzat működéséhez.”Határidő : a megállapodások aláírására 2014. január 10.
az SZMSZ módosításának előterjesztésére a 2014. január havi ülés

Felelős: Huber László polgármester