2013. December 19., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyere-kek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A kőszegi tankerülettel kötött, a Dr. Nagy László EGYMI-ben biztosított gyermekétkezetésre vonatkozó megállapodás módosítása.
4. - A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás módosítása.
5. - A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
6. - Iskolák intézményi tanácsába tagok delegálása.
7. - Ipari Park cím megszerzésére megállapodás.
8. - Az egészségház építés generál műszaki ellenőrének kiválasztása.
9. - A 2014. évi rendezvény naptár.
10. - A bankszámla szerződésre vonatkozó megállapodás.
11. - Pályázati tanácsadó megbízási szerződése.
12.a - Vagyonügyek: A 4233 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának ingyenes felajánlása.
12.b - Vagyonügyek: Az egészségház melletti területen ingatlanrész vételi szándék.
12.c - Vagyonügyek: A Csók István Művészkör és a Borbarát Hölgyek Egyesület helyiségigénye.
13. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. december 19-i képviselő-testületi ülés anyagai.
13. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 163/2013. (X. 31.) határozatban a képviselő-testület döntött arról, hogy a szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő működtetéséhez szükséges – tulajdoni arányának megfelelő – pénzügyi támogatást nem biztosítja.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a döntést megküldték a VASIVÍZ Zrt.-nek.

A 164/2013. (X. 31.) határozatban a képviselő-testület a 2013. évi költségvetésben meghatározott, fejlesztési kiadások 5. számú mellékletében kezdeményezett átcsoportosításokat jóváhagyta és előirányzat növelést hagyott jóvá az alábbiak megvalósítására:
– közvilágítás létesítése 1.121.023,- Ft,
– Károlyi Mihály u. csapadékvíz csatorna építés
2.082.000,- Ft,
– Bajcsy-Zs. Endre u. csapadékvíz csatorna építés 3.418.000,- Ft.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy az átcsoportosítás megtörtént, a munkák a közvilágítás kivételével elkészültek. A közvilágítás létesítése várhatóan még idén elvégzésre kerül.

A 165/2013. (X. 31.) határozatban a képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a „Kőszegi Ostromnapok” 2013. évi rendezvénysorozat szervezőinek és részvevőinek, egyúttal a további sikeres folytatás színvonalának emelése céljából pótlólagos támogatásban részesített 9 szervezetet.
A határozatra jelentem a polgármester úrral együtt, hogy valamennyi szervezettel a támogatási szerződés megkötésre került.

A 167/2013. (X. 31.) határozatban a képviselő-testület kinyilvánította szándékát, mely szerint rendes tagként kíván belépni a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesületbe (székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20.), egyúttal felhatalmazta Huber László polgármestert a belépési nyilatkozat aláírására.
A határozatra jelenti Huber László polgármester úr, hogy a belépési nyilatkozatot aláírta, majd továbbította Halász János államtitkár úr, az egyesület elnöke számára.

A 169/2013. (X. 31.) határozatban a képviselő-testület a kőszegi 4219/6 hrsz-ú közterület nevét Berkenye utca-ban határozta meg.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a közterület elnevezéséről a kérelmezőket és a közszolgáltatókat is értesítették.

A 170/2013. (X. 31.) határozattal a képviselő-testület a Kőszeg, 1111/B/1 és 1111/C/1 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a Kőszeg Város Önkormányzata javára, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elővásárlási jog törlését nem engedélyezte, a kérelmező (Bio Nemez Kft., képviseli Tóth Gyula) erre vonatkozó kérelmét elutasította.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a Bio Nemez Kft.-t tájékoztatták a döntésről.

A 172/2013. (X. 31.) határozatában a képviselő-testület nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy az E.ON Zrt. és a Kani ’75. Kft között létrejött adásvételi szerződés kapcsán a Kőszeg, 2020 hrsz-ú ingatlan tekintetében nem kíván élni az elővásárlási jogával és egyben elrendelte az ingatlan-nyilvántartásba Kőszeg Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási jog törlését.
A határozatra jelenti szintén Rimányi Krisztina osztályvezető, hogy az önkormányzat javára bejegyzett elővásárlási jog törlése iránti kérelem megküldésre került a Földhivatal részére.

A 173/2013. (X. 31.) határozatban a képviselő-testület jóváhagyta a Kőszeg, 1244/A/1 hrsz-ú, Gyöngyös u. 16. fszt. 1. sz. alatti 104 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlan liciteljárás útján történő értékesítését, az ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő érték 25 %-kával csökkentett vételáron.
A liciteljárás a csökkentett ár mellett is eredménytelenül zárult.

A 175/2013. (X. 31.) határozatban a képviselő-testület arról döntött, hogy a Kőszeg, 06/10, 02/1 és 02/3 hrsz-ú ingatlanok tekintetében élni kíván a vételi szándékkal a vételi ajánlatban szereplő, összesen: 1.902.660,-Ft vételáron.
A határozatra jelenti ugyancsak Rimányi Krisztina osztályvezető, hogy a szerződés megkötésre, az összeg kifizetésre került az eladó részére.Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza azokat a hatásköröket, amelyet a képviselő-testület a polgármesterre ruházott át.
Ezen felhatalmazás alapján Huber László polgármester úr a következő döntéséről számol be:
2013. június 13-án megállapodás született az önkormányzat és a Hétforrás Zrt. (Szombathely, Csaba u. 11.) között. Ennek lényege az, hogy a Hétforrás Zrt. átalakítási munkát kívánt végezni a kőszegi, Várkörön lévő, 2181/1/A/1 hrsz-ú üzleténél, az eladótér megnövelése érdekében. Az ingatlannal szomszédos, 2181/2 hrsz-ú garázs és udvar (1421 m2 nagyságú terület) az önkormányzat tulajdona.
A megállapodás szerint a Hétforrás Zrt. a saját költségén az önkormányzat tulajdonán kialakít 10-12 murvázott betonszegéllyel ellátott parkolóhelyet.
A megvalósítási határidő: 2013. december 31. A kialakított parkolóhelyek az önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály (2013. 11. 28. és 2013. 12. 18. között) 67 db átmeneti segélyt, 16 db eseti gyógyszersegélyt, 2 db rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, valamint 2 db temetési segélyt állapított meg.

Kőszeg, 2013. december 18.


Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző