2013. December 19., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyere-kek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A kőszegi tankerülettel kötött, a Dr. Nagy László EGYMI-ben biztosított gyermekétkezetésre vonatkozó megállapodás módosítása.
4. - A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás módosítása.
5. - A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
6. - Iskolák intézményi tanácsába tagok delegálása.
7. - Ipari Park cím megszerzésére megállapodás.
8. - Az egészségház építés generál műszaki ellenőrének kiválasztása.
9. - A 2014. évi rendezvény naptár.
10. - A bankszámla szerződésre vonatkozó megállapodás.
11. - Pályázati tanácsadó megbízási szerződése.
12.a - Vagyonügyek: A 4233 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának ingyenes felajánlása.
12.b - Vagyonügyek: Az egészségház melletti területen ingatlanrész vételi szándék.
12.c - Vagyonügyek: A Csók István Művészkör és a Borbarát Hölgyek Egyesület helyiségigénye.
13. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. december 19-i képviselő-testületi ülés anyagai.
3. napirendi pont:
A kőszegi tankerülettel kötött, a Dr. Nagy László EGYMI-ben biztosított gyermekétkezetésre vonatkozó megállapodás módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszeg Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) között a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkezés biztosítására kötött szerződés 2013. december 31-én lejár. Az étkezéseket azonban az önkormányzatnak továbbra is biztosítani kell.

Az étkeztetésre vonatkozó közös közbeszerzési eljárást a KLIK bonyolítja. Így a KLIK-kel kötött szerződést ezen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével történő szerződéskötésig kívánjuk meghosszabbítani.

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi és a humánerőforrás bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kőszeg, 2013. december 13.

A polgármester nevében:

Mezei Virág s.k.
az igazgatási és építéshatósági osztály vezetője


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 1. hatállyal a közte és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkezés biztosítása tárgyában, 2013. augusztus 29-én kelt szerződés alábbiak szerinti módosítását jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására:

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


S Z E R Z Ő D É S-M Ó D O SÍ T Á S
(tervezet)

amely létrejött egyrészről

 Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér. 8., adószám: 15733627-2-18) képviseli: Huber László polgármester,
 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15799658-2-41) képviseli: Bánó Zoltán tankerületi igazgató,

között, a 2013. augusztus 29-én a a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkezés biztosítására kötött Szerződés módosítására az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

A szerződés 7) pontja az alábbiak szerint módosul:

„7) Jelen szerződés 2014. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által bonyolítandó közös közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével történő szerződéskötésig, de legkésőbb 2015. április 30-ig érvényes. A felmondási időt a szerződő felek egy hónapban jelölik meg.”

Jelen szerződés-módosítás 2014. január 1-jén lép hatályba.

Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.

Kőszeg, 2013. december …. ____________________________
Megrendelő

Budapest, 2013. december …... ____________________________
Szolgáltató