2013. December 19., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyere-kek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A kőszegi tankerülettel kötött, a Dr. Nagy László EGYMI-ben biztosított gyermekétkezetésre vonatkozó megállapodás módosítása.
4. - A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás módosítása.
5. - A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
6. - Iskolák intézményi tanácsába tagok delegálása.
7. - Ipari Park cím megszerzésére megállapodás.
8. - Az egészségház építés generál műszaki ellenőrének kiválasztása.
9. - A 2014. évi rendezvény naptár.
10. - A bankszámla szerződésre vonatkozó megállapodás.
11. - Pályázati tanácsadó megbízási szerződése.
12.a - Vagyonügyek: A 4233 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának ingyenes felajánlása.
12.b - Vagyonügyek: Az egészségház melletti területen ingatlanrész vételi szándék.
12.c - Vagyonügyek: A Csók István Művészkör és a Borbarát Hölgyek Egyesület helyiségigénye.
13. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. december 19-i képviselő-testületi ülés anyagai.
5. napirendi pont:
A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde, Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény esetében szükségessé vált az alapító okiratának módosítása, mivel az intézmény hatályos működési engedélyében, illetve alapító okiratában eltér az engedélyezett férőhelyek száma.
A működési engedélyben 24 fő az engedélyezett férőhelyek száma, míg az alapító okiratban csak 20 fő, emiatt szükséges az alapító okiratot összhangba hozni a működési engedéllyel.


Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi és a humánerőforrás bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjen.Kőszeg, 2013. december 14.

A polgármester nevében:

Sőbér Aurélia
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde, Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény alapító okiratát a mellékelt „Módosító Okirat”-ban foglalt módosításokkal jóváhagyja.


Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Határidő: azonnal


ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT


Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde, Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 168/2008 (VIII.14.)számú képviselő-testületi határozatával elfogadott és a 106/2009 (V.28.) számú, a 164/2009 (VIII.27.) számú, a 76/2010 (IV.29.), a 224/2010 (XII.16.) számú, a 229/2012.(XII.13.) számú, és a 71/2013.(V.30.) számú képviselő-testületi határozatával módosított alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:


A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde, Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény alapító okiratának 10. pontjában az bölcsőde esetén az intézmény kapacitása az alábbiak szerint módosul:

„ bölcsőde: 2 csoport, 20 fő.” szövegrész helyére

„ bölcsőde: 2 csoport, 24 fő.” szövegrész lép.
A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde, Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2013. május 30. napján kelt alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép:


Záradék:

Jelen alapító okiratot Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013.(XII.19.) számú határozatával 2014. január 1-jei hatállyal hagyta jóvá, ezzel egyidejűleg a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde, Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2013. május 30. napján kelt, 2013. július 1-jétől hatályos, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 71/2013.(V.30.) számú határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.


Kőszeg, 2013. december 19.

Huber László
polgármester


ALAPÍTÓ OKIRAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi okiratot adja ki


1. Az intézmény neve: KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE,
TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI
INTÉZMÉNY
Rövid név: KIKI Óvoda, Bölcsőde
Idegen nyelvű elnevezése:
Horvátul:
CENTRALNI UMJETNIČKI VRTIĆ I JASLICE, VIŠENAMJENSKA OBRAZOVNA USTANOVA POD ZAJEDNIČKIM UPRAVLJANJEM
Németül:
ZENTRALER KUNSTKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE, MULTIFUNK-TIONALE GEMEINSAM VERWALTETE ÖFFENTLICHE ERZIEHUNGSANSTALT
OM azonosítója: 036 446
székhelye: 9730 Kőszeg, Várkör 42.

Tagintézmények, telephelyek:
– KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY FELSŐVÁROSI TAGÓVODÁJA
9730 Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 25.
Rövid név: KIKI Felsővárosi Tagóvoda

– KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HORVÁTZSIDÁNYI TAGÓVODÁJA
9733 Horvátzsidány, Csepregi u. 4.
Rövid név: KIKI Horvátzsidányi Tagóvoda
Idegen nyelvű elnevezése:
Horvátul:
PODRUŽNI VRTIĆ U HRVATSKOM ŽIDANU CENTRANOG UMJETNIČKOG VRTIĆA I JASLICA, VIŠENAMJENSKE OBRAZOVNE USTANOVE POD ZAJEDNIČKIM UPRAVLJANJEM
Németül:
ZENTRALER KUNSTKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE, MULTIFUNK-TIONALE GEMEINSAM VERWALTETE ÖFFENTLICHE ERZIEHUNGSANSTALT KINDERGARTENSTANDORT HORVÁTZSIDÁNY

– KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY PERESZNYEI TAGÓVODÁJA
9734 Peresznye, Hunyadi u. 1.
Rövid név: KIKI Peresznyei Tagóvoda
Idegen nyelvű elnevezése:
Horvátul:
PODRUŽNI VRTIĆ U PRISIKI CENTRANOG UMJETNIČKOG VRTIĆA I
JASLICA, VIŠENAMJENSKE OBRAZOVNE USTANOVE POD ZAJEDNIČKIM
UPRAVLJANJEM


Intézményegység:
– KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY BÖLCSŐDÉJE
9730 Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 25.
Rövid név: KIKI Bölcsőde
Rövidített név: KIKI Bölcsőde


2. Az alapító szerv neve, címe:
Kőszeg Város Önkormányzata
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

3. Az alapítás időpontja: 2005.01.01.
Intézménytörténeti szempontból:
Központi Óvoda: 1958
Felsővárosi Óvoda: 1962
Horvátzsidányi Óvoda: 1981
Peresznyei Óvoda: 1981


4. Az intézmény működési köre:
óvoda tekintetében:
 a székhely óvoda és a Felsővárosi Tagóvoda tekintetében Kőszeg város közigazgatási területén a fenntartó által kijelölt körzet, a működési körzetre nézve kötelező felvételt biztosító óvoda
 a Horvátzsidányi Tagóvoda és a Peresznyei Tagóvoda tekintetében Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod, Peresznye községek közigazgatási területén a fenntartó által kijelölt körzet, a működési körzetre nézve kötelező felvételt biztosító óvoda
bölcsőde tekintetében:
 a Kőszegi kistérség (Bozsok, Cák, Gyöngyösfalu,Horvátzsidány, Kiszsidány, Kőszeg, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lukácsháza, Nemescsó, Ólmod, Peresznye, Pusztacsó, Velem) közigazgatási területe.

5. Az intézmény közvetlen jogelődje:
611 314 Központi Óvoda (9730 Kőszeg, Várkör 42.)
574 554 Felsővárosi Óvoda (9730 Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 25.)
424 932 Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod és Peresznye Községek Önkormányzata Közös Igazgatású Közoktatási Intézménye
Horvátzsidányi Óvoda (9733 Horvátzsidány, Csepregi u. 4.)
Peresznyei Óvoda (9734 Peresznye, Hunyadi u. 1.)


6. Az intézmény fenntartója: Kőszeg Város és Térsége Társulása
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.


7. Az intézmény irányító szervének neve, székhelye:
Az alapítói jogok tekintetében:
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.)

Egyéb irányítói jogok gyakorlása tekintetében:
Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Tanácsa
(9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.)

8. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, költségvetési szerv


9. Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény:
– óvoda
– bölcsőde

10. Az intézmény kapacitása:
óvoda:
csoportok száma 10,
felvehető maximális létszám összesen 250 fő
székhelyen: 5 csoport, 125 fő
tagintézményenként:
Felsővárosi Tagóvoda: 3 csoport, 75 fő
Horvátzsidányi Tagóvoda: 1 csoport, 25 fő
Peresznyei Tagóvoda: 1 csoport, 25 fő

bölcsőde: 2 csoport, 24 fő

11. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata és az ellátandó alaptevékenységek:

Szakágazat száma: 851 020 Óvodai nevelés

11.1. Ellátandó alaptevékenység

851011-1 Óvodai nevelés, ellátás
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján különleges bánásmódot igénylő gyermekek óvodai nevelése az alábbi körben:
- érzékszervi fogyatékos - enyhe fokban hallássérült - gyermekek ellátása (székhely: Központi Óvoda)
 - mozgásszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek ellátása
851013-1 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
 Nemzetiségi óvodai nevelést folytató kétnyelvű óvoda – német (Központi Óvoda, Horvátzsidányi Tagóvoda)
 Nemzetiségi óvodai nevelést folytató kétnyelvű óvoda – horvát (Horvátzsidányi Tagóvoda, Peresznyei Tagóvoda)
889101-1 Bölcsődei ellátás
 Három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, az életkori és egyéb sajátosságok figyelembe vételével.
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés
562917-1 Munkahelyi étkeztetés
856099-1 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység


11.2. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.


12. Az intézmény vagyona:

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában, a fenntartó használatában lévő vagyon,
Helyrajzi szám Megnevezés
1737 Óvoda és udvar
1384 Óvoda és udvar
ingatlanok, a rajta lévő oktatási épületekkel és berendezésekkel.


Horvátzsidány (84/100), Kiszsidány (10/100), Ólmod (6/100) Községek Önkormányzatainak a megjelölt arányú tulajdonában, a fenntartó használatában lévő vagyon:
Helyrajzi szám Megnevezés
400 Óvoda és udvar
ingatlan, a rajta lévő oktatási épületekkel és berendezésekkel.


Peresznye Község Önkormányzatának tulajdonában, a fenntartó használatában lévő vagyon:
Helyrajzi szám Megnevezés
32 Óvoda és udvar
ingatlan, a rajta lévő oktatási épülettel és berendezésekkel.

A leltár szerint nyilvántartott ingó- és ingatlan vagyontárgyakat Kőszeg Város és Térsége Társulása bocsátja az intézmény rendelkezésére.


13. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogkörök, gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, a gazdálkodással összefüggő tevékenységet Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal látja el külön megállapodás alapján.
Pénzügyi kötelezettséget a fenntartó által jóváhagyott költségvetési előirányzatokon belül az intézményvezető vállalhat, a hatályos jogszabályoknak megfelelően


14. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét a hatályos jogszabályok alapján, nyilvános pályázati eljárás után Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Tanácsa bízza meg.


15. Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézményt a fenntartó által kinevezett intézményvezető képviseli.16. Foglalkoztatotti jogviszony:
- közalkalmazotti jogviszony (Kjt. 1992. évi XXXIII. törvény alapján)
- megbízási szerződés (Ptk. 1959. évi IV. törvény alapján)Záradék:

Jelen alapító okiratot Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013. (XII.19.) számú határozatával 2014. január 1-jei hatállyal hagyta jóvá, ezzel egyidejűleg a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde, Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2013. május 30. napján kelt, 2013. július 1-jétől hatályos, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 71/2013.(V.30.) számú határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.Kőszeg, 2013. december 19.Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző