2013. December 19., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyere-kek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A kőszegi tankerülettel kötött, a Dr. Nagy László EGYMI-ben biztosított gyermekétkezetésre vonatkozó megállapodás módosítása.
4. - A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás módosítása.
5. - A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
6. - Iskolák intézményi tanácsába tagok delegálása.
7. - Ipari Park cím megszerzésére megállapodás.
8. - Az egészségház építés generál műszaki ellenőrének kiválasztása.
9. - A 2014. évi rendezvény naptár.
10. - A bankszámla szerződésre vonatkozó megállapodás.
11. - Pályázati tanácsadó megbízási szerződése.
12.a - Vagyonügyek: A 4233 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának ingyenes felajánlása.
12.b - Vagyonügyek: Az egészségház melletti területen ingatlanrész vételi szándék.
12.c - Vagyonügyek: A Csók István Művészkör és a Borbarát Hölgyek Egyesület helyiségigénye.
13. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. december 19-i képviselő-testületi ülés anyagai.
11. napirendi pont:
Pályázati tanácsadó megbízási szerződése.

Tisztelt Képviselő-testület!

2009. óta segíti az önkormányzat munkáját Krizmanich István pénzügyi, gazdasági tanácsadó, aki a polgármesteri hivatal személyi állományába nem tartozik.

A megbízási jogviszonya minden évben határozott időre szól, legutóbb a 18/2013. (I. 31.) képviselő-testületi határozattal hagyta jóvá a képviselő-testület a megbízását és engedte számomra a vele való megállapodás megkötését. Ez a határozott idejű szerződés 2013. december 31-én lejár.
A megállapodásban részletezett teendőket, feladatokat Krizmanich István maradéktalanul elvégezte és szellemi munkájára a jövőben is számítok.

Ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elfogadott 2014. évi költségvetési koncepció alapján 2014. január 1. napjától 2014. december 31-ig engedélyezze, hogy Krizmanich Istvánnal a folyamatban lévő és a 2014. évtől induló, illetve kiírásra kerülő uniós és egyéb határon átnyúló projektek fogadására felkészítse a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőit. A megbízási díj havonta 385.000 Ft (éves szinten 4.620.000 Ft) amely az önkormányzat dologi kiadásait terheli.
Ezzel a megállapodással ismét lehetőség nyílik arra, hogy Krizmanich István oktatói munkája révén az önkormányzat a jövőben minél hatékonyabban és minél szakszerűbben tudjon a pályázatokon részt venni.
A jelenleg futó projektek mellett az önkormányzat további pályázatok beadását is tervezi. A 2014. év egyik legnagyobb feladata lesz az egészségház megépítése, amelynek a megvalósulása, majd pályázati elszámolása miatt mindenképpen szükség lesz Krizmanich István szakértelmére és útmutatásaira.

Az előterjesztést a pénzügyi, jogi és vagyonügyi bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Kőszeg, 2013. december 13.


Huber László s. k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat és Krizmanich István között kötendő, az előterjesztésben szereplő tartalommal, oktatói feladatok ellátására vonatkozó megállapodás aláírására


Felelős : Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.