2013. December 19., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyere-kek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A kőszegi tankerülettel kötött, a Dr. Nagy László EGYMI-ben biztosított gyermekétkezetésre vonatkozó megállapodás módosítása.
4. - A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás módosítása.
5. - A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
6. - Iskolák intézményi tanácsába tagok delegálása.
7. - Ipari Park cím megszerzésére megállapodás.
8. - Az egészségház építés generál műszaki ellenőrének kiválasztása.
9. - A 2014. évi rendezvény naptár.
10. - A bankszámla szerződésre vonatkozó megállapodás.
11. - Pályázati tanácsadó megbízási szerződése.
12.a - Vagyonügyek: A 4233 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának ingyenes felajánlása.
12.b - Vagyonügyek: Az egészségház melletti területen ingatlanrész vételi szándék.
12.c - Vagyonügyek: A Csók István Művészkör és a Borbarát Hölgyek Egyesület helyiségigénye.
13. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. december 19-i képviselő-testületi ülés anyagai.
6. napirendi pont:
Iskolák intézményi tanácsába tagok delegálása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszegi Járási Tankerület Igazgatójának kérésére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3) bekezdése értelmében, a 2013 október 17-i képviselőtestületi ülésen a kőszegi székhelyű iskolák intézményi tanácsába ideiglenesen tagot delegált a tisztelt képviselőtestület. Emlékeztetőül tájékoztatom Önöket, hogy az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi jogi személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121.§. rendelkezik a tanácsok megalakításának részletes szabályairól. E jogszabályoknak megfelelően az Önök által ideiglenesen delegált tag részvételével megalakultak az intézményi tanácsok.
Az érdemi munka megkezdése előtt fontos lenne, hogy a végleges delegálásról is szülessen döntés. Az ügyben egyeztettünk az iskolák vezetőivel is, és az alábbiakban megfogalmazott határozati javaslatok szerint javasoljuk a végleges megbízások megadását.

Az előterjesztést megtárgyalta a humánerőforrás bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Kérem ezért a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a végleges intézményi tanácsi delegáltak személyéről a határozati javaslatok szerint hozza meg döntését.


Kőszeg, 2013. december 13.


Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző
HATÁROZATI JAVASLAT I.

Kőszeg Város Önkormányzata a 155/2013. (X. 17.) képviselőtestületi határozat szerinti döntését 2014. január 1-től visszavonja, egyben megköszöni Szabó Mariannának, hogy ideiglenes delegáltként az önkormányzat képviseletében részt vett az intézményi tanácsok munkájában.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2014. január 01.
HATÁROZATI JAVASLAT II.

Kőszeg Város Önkormányzata a Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola Intézményi Tanácsába dr. Mátrai Istvánt delegálja, az önkormányzat képviseletében.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2014. január 01.HATÁROZATI JAVASLAT III.

Kőszeg Város Önkormányzata a Kőszegi Bersek József általános Iskola Intézményi Tanácsába Keszei Balázst delegálja, az önkormányzat képviseletében.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2014. január 01.HATÁROZATI JAVASLAT IV.

Kőszeg Város Önkormányzata a a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium Intézményi Tanácsába Szabó Mariannát delegálja, az önkormányzat képviseletében.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2014. január 01.HATÁROZATI JAVASLAT V.

Kőszeg Város Önkormányzata a Budaker Gusztáv Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába Schwahofer Pétert delegálja, az önkormányzat képviseletében.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2014. január 01.HATÁROZATI JAVASLAT VI.

Kőszeg Város Önkormányzata a Dr. Nagy László EGYMI Intézményi Tanácsába
Kiss Zoltánt delegálja, az önkormányzat képviseletében.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2014. január 01.