2013. December 19., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyere-kek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A kőszegi tankerülettel kötött, a Dr. Nagy László EGYMI-ben biztosított gyermekétkezetésre vonatkozó megállapodás módosítása.
4. - A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás módosítása.
5. - A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
6. - Iskolák intézményi tanácsába tagok delegálása.
7. - Ipari Park cím megszerzésére megállapodás.
8. - Az egészségház építés generál műszaki ellenőrének kiválasztása.
9. - A 2014. évi rendezvény naptár.
10. - A bankszámla szerződésre vonatkozó megállapodás.
11. - Pályázati tanácsadó megbízási szerződése.
12.a - Vagyonügyek: A 4233 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának ingyenes felajánlása.
12.b - Vagyonügyek: Az egészségház melletti területen ingatlanrész vételi szándék.
12.c - Vagyonügyek: A Csók István Művészkör és a Borbarát Hölgyek Egyesület helyiségigénye.
13. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. december 19-i képviselő-testületi ülés anyagai.
10. napirendi pont:
A bankszámla szerződésre vonatkozó megállapodás.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei részére nyújtandó számlavezetési, pénzforgalmi-lebonyolítási, és egyéb a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyában megkötött szerződésünk az OTP Bank Nyrt.-vel 2013. december 31-én lejár.
Az önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy a szerződést 1 éves időtartamra, 2014. december 31-ig megkösse. Ehhez kértünk számlavezető bankunktól ajánlatot, melyet mellékletként csatoltunk.
A tervezet szerint a bankszámlavezetés díja – a fenntartott intézményeket is beleértve – havi 485 000 Ft, mely tartalmaz mindennemű költséget és jutalékot. A fenti díj a jelenleg érvényes szerződés szerinti díjhoz képest 15 000 Ft-tal magasabb, a szerződés egyéb feltételeiben a korábbi szerződéshez képest nincs változás.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a számlavezetéssel kapcsolatban az OTP Bank Nyrt-vel az előterjesztés melléklete szerinti szerződést hagyja jóvá.
Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi, jogi és vagyonügyi bizottság, a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. december 13.


A polgármester nevében:

Sőbér Aurélia
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető


I. HATÁROZATI JAVASLAT


1.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja - az előterjesztés mellékletét képező - az önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. közötti bankszámla-vezetési szerződést, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia Pénzügyi és Gazdálkodási osztályvezető

Határidő: Azonnal


OTP BANK Nyrt. TERVEZET!!!!!!!BANKSZÁMLASZERZŐDÉSamely létrejött egyrészről:

Kőszeg Város Önkormányzata
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
(a továbbiakban: Számlatulajdonos),

másrészről:
OTP Bank Nyrt. (Cím: 1051 Nádor u. 16., Cg: 01-10041585) képviseletében eljáró OTP Bank Nyrt. Észak-dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatósága
9700 Szombathely, Fő tér 3-5
(a továbbiakban: OTP Bank Nyrt.) között a következő feltételekkel:


1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközeinek kezelésére és pénzforgalmának lebonyolítására 11747051-15420909 pénzforgalmi jelzőszámmal, pénzforgalmi bankszámla elnevezésű bankszámlát vezet.

2. Az OTP Bank Nyrt. az 1. pontban megjelölt Költségvetési elszámolási számla mellett a Számlatulajdonos rendelkezése alapján egyéb, a hatályos jogszabály által lehetővé tett számlákat is megnyitja és kezeli.

3. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos részére vezetett számlákról a pénzforgalmi előírásokban meghatározottak szerint, a hatályos jogszabályokban és a jelen Bankszámlaszerződésben rögzített feltételek esetén a Költségvetési elszámolási számlán vagy az Állami hozzájárulások számlán rendelkezésre álló fedezet erejéig teljesít kifizetéseket. A terhelési megbízásokat a legutolsó számlakivonatban közölt bankszámla követelés és a tárgynapi jóváírások összegei közül technikailag még figyelembe vehető fedezet erejéig teljesíti.

4. Azokat a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásokat, amelyekre nincs elegendő fedezet, az OTP Bank Nyrt. vállalja, hogy a Hirdetményben közzétett díj ellenében – maximum 35 napig – sorbaállítja.

A fedezethiány miatt nem teljesíthető megbízások jogkövetkezményeiért a Számlatulajdonos felelős.

5. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos bankszámláin – a lekötött betétek kivételével – fennálló követelései után a mindenkori hirdetmény szerinti kamatot fizet.
6. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos és intézményei bankszámláinak vezetéséért (mindennemű költséget és jutalékot beleértve) egyösszegben havi 485.000,- Ft-ot, azaz Négyszáznyolcvanötezer forintot számít fel, melynek terhelése naptári negyedévente a negyedév utolsó munkanapján a 11747051-15420909 számú pénzforgalmi bankszámlán történik.

7. A Számlatulajdonos felhatalmazza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy hitelintézeti tevékenysége körében keletkezett esedékes követelése (kamatok, jutalékok, díjak, költségek, hitel-törlesztések, lejárt vagy felmondott kölcsönök) összegével a saját tévedésén alapuló jóváírások, és terhelések helyesbítését, a pénzforgalmi jogszabályok szerint a hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés, valamint a jogerős végrehajtható okiraton alapuló beszedés teljesítését követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően – a Számlatulajdonos rendelkezése nélkül – bankszámláit megterhelje.

8. A hiteldíjon kívüli díjak, jutalékok, költségek késedelmes megfizetése esetén az OTP Bank Nyrt. késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke az üzletági folyószámlahitel mindenkori irányadó kamata + 6 %.

9. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos kérelme alapján egy vagy több évre szóló fedezetigazolást ad ki akkor, ha a Költségvetési elszámolási számlán és/vagy az Állami hozzájárulások számlán a szükséges fedezet rendelkezésre áll. Ebben az esetben az OTP Bank Nyrt. a fedezetet azonnal átvezeti a Fedezetbiztosítási számlára.

Amennyiben a Számlatulajdonos naptári éven belüli időtartamra szóló fedezetigazolást kér, és az átvezetés nem valósítható meg azonnal, mert a szükséges összeg nem áll rendelkezésre a Költségvetési elszámolási számlán és az Állami hozzájárulások számlán, vagy az ügyfél a részletekben történő elkülönítést kéri, a fedezetigazolás összegét az OTP Bank Nyrt. az önkormányzati képviselőtestület által jóváhagyott éves költségvetésben adott célra megállapított összegben, a kért ütemezésben vezeti át a Fedezetbiztosítási számlára arról a számláról, ahol pénzügyi fedezet van (a Költségvetési elszámolási számla fedezethiánya esetén az Állami hozzájárulások számláról).
Több évre szóló fedezetigazolási kérelem esetén, amennyiben a fedezet azonnal nem különíthető el, az OTP Bank Nyrt. fedezetigazolást nem ad ki, helyette a hitelképes Számlatulajdonos részére – hitelengedélyezési eljárás keretében – bankgaranciát vállal.


10. Ez a szerződés 2014. január 1-től 2014. december 31-ig szól. Az OTP Bank Nyrt. a szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy az abban meghatározott feltételeket a szerződés érvényességi ideje alatt a Számlatulajdonos
- Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 11747051-15805368
- Kőszegi Városi Múzeum 11747051-15809207
- Chernel Kálmán Városi Könyvtár 11747051-15574486
- Jurisics-vár Művelődési Központ 11747051-15574493
- Kőszegi Horvát Nemz. Önkormányzat 11747051-16866139
- Kőszegi Német Nemz. Önkormányzat 11747051-16866122
- Kőszegi Roma Nemz. Önkormányzat 11747051-16867518
bankszámlaszámú intézményei részére is biztosítja.

11. E bankszámlaszerződés részletes feltételeit az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról és az üzletági üzletszabályzat rendelkezései tartalmazzák. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a szerződés aláírását megelőzően megismerte a szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételeket (üzletszabályzatokat), az azokban foglaltakat magára nézve kötelezően elfogadja.


Kelt: Szombathely, 2013-12-20


......................................................... ..............................................................
OTP Bank Nyrt. Számlatulajdonos

meghatalmazottainak aláírása
és bélyegzője