2013. December 19., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyere-kek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A kőszegi tankerülettel kötött, a Dr. Nagy László EGYMI-ben biztosított gyermekétkezetésre vonatkozó megállapodás módosítása.
4. - A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás módosítása.
5. - A Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
6. - Iskolák intézményi tanácsába tagok delegálása.
7. - Ipari Park cím megszerzésére megállapodás.
8. - Az egészségház építés generál műszaki ellenőrének kiválasztása.
9. - A 2014. évi rendezvény naptár.
10. - A bankszámla szerződésre vonatkozó megállapodás.
11. - Pályázati tanácsadó megbízási szerződése.
12.a - Vagyonügyek: A 4233 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának ingyenes felajánlása.
12.b - Vagyonügyek: Az egészségház melletti területen ingatlanrész vételi szándék.
12.c - Vagyonügyek: A Csók István Művészkör és a Borbarát Hölgyek Egyesület helyiségigénye.
13. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. - Egy mappában a 2013. december 19-i képviselő-testületi ülés anyagai.
8. napirendi pont:
Az egészségház építés generál műszaki ellenőrének kiválasztása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Egészségház generál műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyában öt ajánlattevőt kértünk fel, hogy ajánlatukat tegyék meg a beruházás során kiemelten elvégzendő műszaki ellenőri feladatok elvégzésére. A megadott határidőig a következő 4 db árajánlat érkezett:

1. Vasber Zrt. 9751 Vép, Dózsa Gy. U. 26.
Ellenszolgáltatás nettó összege: 6.150.000,-Ft
2. Köberterv Mérnöki Kft 9730 Kőszeg, Alsó krt. 45.
Ellenszolgáltatás nettó összege: 1.450.000,-Ft
3. Westber Mérnöki Iroda Kft. 9700 Szombathely, Jékely Z. u. 15.
Ellenszolgáltatás nettó összege: 5.100.000,-Ft
4. KMT Mérnöki Iroda Bt. 9171 Győrújfalu, József A. u. 22.
Ellenszolgáltatás nettó összege: 6.300.000,-Ft

A mellékelt bontási jegyzőkönyv tartalma szerint árban a legkedvezőbb ajánlatot a Kőberterv Mérnöki Kft. adta. A bontást követően a második legkedvezőbb ajánlatot tevő Westber Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője Börzsei Csaba megkereste Polgármester Urat, melyben tájékoztatta, hogy társaságuk elkészítette az egyes szakági mérnökök szükséges és minimálisan elégséges jelenléti tervét, amelyben 85 mérnöknapban határozták meg az építési műszaki ellenőri teendőinek ellátását. Álláspontjuk szerint a legalacsonyabb összegű ajánlattevő által megadott árajánlat mellett nem biztosítható a műszaki ellenőri feladatok szakszerű elvégzése.
A Magyar Mérnöki Kamara Építőmérnöki létesítményekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások ajánlott díjszabása műszaki ellenőrzés esetén a díjalap 2,09 %-ban határozza meg az esedékes mérnöki szolgáltatások díját, amely esetünkben 340 millió Ft díjalappal számolva 7.106.000,- Ft lenne. Ez alapján a megadott ajánlat kirívóan alacsony. A mérnöki díjszabás szerint a 67 %-nál alacsonyabb díjak azzal a veszéllyel járnak, hogy azért a tervező már nem tud megfelelő minőséget szolgáltatni, a beruházás lebonyolítót és a műszaki ellenőrt pedig a korrupció veszélyének teszi ki. Az ilyen alacsony árak esetében mindig meg kell vizsgálni, hogy a munka megfelelő színvonalon teljesíthető-e.
Összehasonlításképpen valamennyi ajánlattevőt felkértünk, hogy hasonlóan készítsék el a részletes építési műszaki ellenőrök jelenléti tervét mérnöknapban és havi bontásban összegezve. A felkérésre már csak három ajánlattevő készítette el a szükséges kimutatásokat. Ezek alapján a Köberterv Kft. 22,5 mérnöknappal, a Vasber Zrt. 88 mérnöknappal, a Westber Kft. a már ismertetett 85 mérnöknappal számolt. A Köberterv Kft. jelenléti terve alapján a hét hónapra összesen 22,5 mérnöknappal számolt, amely 62,5 mérnöknappal kevesebb, mint a Westber Kft-é.
A Köberterv Kft által megadott mérnökök jelenléti tervében van olyan hónap, ahol a műszaki ellenőr tekintetében összesen 1 mérnöknappal számol.
A tervezett létesítmény megvalósításához a szükséges generál műszaki ellenőri feladatok elvégzéséhez egy időben 5 szakági műszaki ellenőr feladatellátása indokolt (építész, épületgépész, épületvillamossági, utas és vízgazdálkodási ágazati).

Összegezve a leírtakat a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlata a Magyar Mérnöki Kamara által javasolt díjszabástól lényegesen eltér, felmerül annak a gyanúja, hogy a megadott idő alatt a joggal elvárható alapos műszaki ellenőri feladatok elvégezhetők e.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Egészségház generál műszaki feladatainak teljeskörű és szakszerű ellátására a műszaki ellenőr kiválasztása tárgyában döntését meghozni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta: A határozati javaslat „A” változatát mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. december 13.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

„A” változat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 2975/92 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó Egészségház generál műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére és a közbeszerzési feladatokban való részvételre vonatkozó határidőre a Köberterv Mérnöki Kft.-t (képviseli: Jandrasits Tibor) bízza meg az ajánlatában szereplő nettó 1.450.000,-Ft + Áfa összegben.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: Azonnal


HATÁROZATI JAVASLAT

„B” változat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 2975/92 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó Egészségház generál műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére és a közbeszerzési feladatokban való részvételre vonatkozó határidőre a Westber Mérnöki Iroda Kft-t (képviseli: Börzsei Csaba) bízza meg az ajánlatában szereplő nettó 5.100.000,-Ft + Áfa összegben.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: Azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)