2015. November 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről.
2.a - A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.b - Beszámoló a 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
3. - A közművelődésről szóló 23/11. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
4. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról.
5. - Fenntartói megállapodás a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházzal.
6. - Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának módosítása.
7. - Kőszeg város településrendezési eszközeinek II. számú módosítása.
8. - Az új köztemető áttervezése.
9. - A Kőszegi Sport Egyesülettel és a Kőszegi Futball Clubbal kötendő feladatátvállalási valamint ingatlanhasználati megállapodások.
10. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
11. - A Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött szerződés módosítása.
12. - A Pogányi út folytatása megvalósításának tanulmányterve.
13. - Vagyonügy: A 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2015. november 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: a villamos energia közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
2.a napirendi pont:
A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:

Módosító tételek:

I. Központi előirányzatok változásai:

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 39 137 E Ft-tal növelik, a működési hiány nem változik.
A központi bevételek között eredeti előirányzatként 77 170 E Ft összegű kiegészítő működési támogatással számoltunk, ténylegesen 60 000 Ft összegű rendkívüli támogatásban részesül önkormányzatunk, 17 170 E Ft adóbevételek többletével szemben került átcsoportosításra.
A központi bevételek között szerepel a negyedév során utalt bérkompenzáció és a szociális területen az ágazati pótlék biztosításának támogatása (együttesen 7 810 E Ft). Felhalmozási célú központi bevételek között a Központi Óvoda felújítására megítélt 30 000 E Ft és a járásszékhelyi múzeumok szakmai támogatása szerepel 1 000 E Ft értékben. A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. információs tábla tartalmazza.

II. Intézményi előirányzatok változása felügyeleti hatáskörben:

Az intézmények közül a múzeum előirányzatai kerültek felügyeleti hatáskörben módosításra az előző pontban szereplő állami támogatás átadása miatt.

III. Intézményi előirányzatok változása saját hatáskörben:
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínháznál a negyedév során közfoglalkoztatás támogatása miatt 1 304 E Ft összegű előirányzat növekedés történt. Ezen felül a várszínház illetve a városi rendezvények támogatását figyelembe véve 19 900 E Ft összeggel emelkedett az intézmény kiadási és bevételi előirányzata.
A múzeum esetében szintén közfoglalkoztatás támogatása ( 903 E Ft), valamint rendezvények, kiállítások pályázati támogatása (1483 E Ft) miatt került sor saját hatáskörben az előirányzatok változtatására.

IV. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:

A központi támogatás közül bérkompenzáció, illetve az ágazati pótlék összege tartalékba helyezésre került, ez a negyedik negyedévben ugyanilyen célra érkező támogatásokkal együtt kerül az intézményeknek átadásra. A többi támogatás felhasználása közvetlenül az önkormányzatnál történik.
A rendkívüli önkormányzati támogatásból 35 000 E Ft működési célok megvalósítását, 25 000 E Ft fejlesztési célok megvalósítását szolgálja. Az eredetileg tervezett működési kiadások rendkívüli támogatással nem fedezett részére a társulástól és általa fenntartott intézményektől (2014. évi elszámolásához kapcsolódóan) érkezett visszautalások, valamint a helyi adók nyújtanak fedezetet 25 000 Ft összegben.
Az ostromnapokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 3 073 E Ft összegben emelték az önkormányzat költségvetési főösszegét.
Az egészségház pályázattal kapcsolatos további támogatás 29 200 E Ft, mely fedezetet nyújt az eszközbeszerzés kiadásaira.
A képviselő-testület határozatai alapján átcsoportosításra került a tartalékból kártérítésre 1500 E Ft, Városüzemeltető Kft. folyószámla hiteléhez szükséges 25 000 E Ft, polgármesteri támogatási keret emelésére 300 E Ft, illetve a villamos energia közbeszerzés lebonyolításához szükséges 580 E Ft. A vagyonhasznosítási tartalékból a vagyonhasznosítással kapcsolatos kiadások fedezésére került átcsoportosításra 1 005 E Ft.
Az önkormányzat előirányzat változásai 96 410 E Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.

Összességében az előirányzat változások (I-IV. pontok) 122 000 E Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 295 348 E Ft – amelynek fedezete a maradványból biztosított- változatlan.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (E Ft-ban):

Költségvetési bevétel: 1 788 612
Költségvetési kiadás: 2 083 960
Hiány: 295 348
Finanszírozási kiadás: 25 139
Belső fin. bevétel: 320 487
Külső fin. bevétel: 0

A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.
A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.Kőszeg, 2015. november 19.

A polgármester nevében:

Bognár-Varga Szilvia s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető


Előzetes hatásvizsgálat


Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2015.(XI…..) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

2. Gazdasági hatás
A rendelettervezetnek gazdasági hatással bír, mivel a 2015. évi költségvetés eredeti előirányzatainak növekedését tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrását biztosítja.

3. Költségvetési hatás
A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.


4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése értelmében a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig - 2015. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (XI…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2015. évi költségvetését
1 788 612 E Ft költségvetési bevétellel
2 083 960 E Ft költségvetési kiadással
295 348 E Ft hiánnyal
25 139 E Ft finanszírozási kiadással
320 487 E Ft belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.
A működési kiadások teljes körű finanszírozásának biztosítására kiegészítő támogatás igénylését rendeli el.”


2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 003 310 E Ft
 közhatalmi bevételek 402 240 E Ft
 működési bevételek 154 812 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 13 659 E Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 574 021 E Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 115 892 E Ft
 Felhalmozási bevételek 81 349 E Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 350 E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 214 591 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 1 788 612 E Ft


Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 295 728 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 84 270 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 612 678 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 42 516 E Ft
 egyéb működési célú kiadások 634 252 E Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 1 669 444 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 175 848 E Ft
 felújítások 223 784 E Ft
 egyéb működési célú kiadások 14 884 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 414 516 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 2 083 960 E Ft


Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 95 423 E Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 199 925 E Ft

Költségvetési egyenleg: - 295 348 E Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2014. évi pénzmaradvány 168 103 E Ft
 fejlesztési célú 2014. évi pénzmaradvány 152 384 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 25 139 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 25 139 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 295 348 E Ft


Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.”


3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2015. november 26.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)