2015. November 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről.
2.a - A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
2.b - Beszámoló a 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
3. - A közművelődésről szóló 23/11. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
4. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról.
5. - Fenntartói megállapodás a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházzal.
6. - Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának módosítása.
7. - Kőszeg város településrendezési eszközeinek II. számú módosítása.
8. - Az új köztemető áttervezése.
9. - A Kőszegi Sport Egyesülettel és a Kőszegi Futball Clubbal kötendő feladatátvállalási valamint ingatlanhasználati megállapodások.
10. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
11. - A Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött szerződés módosítása.
12. - A Pogányi út folytatása megvalósításának tanulmányterve.
13. - Vagyonügy: A 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék.
14. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
15. - Egy mappában a 2015. november 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. - Rendkívüli előterjesztés: a villamos energia közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
12. napirendi pont:
A Pogányi út folytatása megvalósításának tanulmányterve.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város úthálózata fejlesztésének érdekében szükséges egy a várost délről elkerülő gyűjtőút kiépítése, amely tehermentesítené a várost az átmenő forgalomtól. A TESCO Áruház építésével egyidejűleg elkészült az út első szakasza, a Pogányi út. Az útszakasz folytatását, a Rohonci útig tartó kb. 600 m hosszú szakaszt a Széchenyi 2020 pályázati időszakban a TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) keretében nyújtott pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani. A pályázati felhívás megjelentetésének tervezett időpontja információink szerint 2016. első negyedéve.

Ahhoz azonban, hogy a pályázat benyújtására megfelelően felkészülhessünk, a szükséges tervezési, majd kivitelezési feladatokat – és ezek költségeit - tervezni tudjuk, mindenképpen szükséges előzetes tanulmánytervek elkészíttetése.

Előzetes felmérésünk szerint az előzetes tanulmánytervek elkészítésének költsége kb. bruttó 4.000.000,- Ft.
Tekintettel a szoros határidőkre és a munka nagyságrendjére, a tanulmányterveket minél hamarabb el kell készíttetni. Amennyiben a Képviselő-testület jóváhagyja a tanulmánytervek elkészíttetését, a tervezési szerződés még az idén megkötésre kerülne, a teljesítés és a fizetés pedig 2016-ban történne. A tervezési díjat a 2016. évi költségvetésben tervezni kell.

Nyertes pályázat esetén a tanulmánytervek elkészítésének díja előkészítési költségként a pályázatban elszámolható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, a határozati javaslatot mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2015. november 20.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Pogányi út folytatásának megvalósítására vonatkozó tanulmánytervek elkészíttetését és felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. Az ehhez szükséges bruttó 4.000.000,- Ft összeget a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)